Швидкий Едуард Анатолійович


Швидкий, Едуард Анатолійович
Інтелектуалізація управління нафтогазовими підприємствами : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 21.02.13 / Е. А. Швидкий. - Івано-Франківськ, 2012. - 194 с. - 159-194.

Метою виконання дисертаційної роботи є розробка теоретичних основ і практичних положень з інтелектуалізації систем менеджменту підприємств нафтогазового комплексу.
Для досягнення поставленої мети були сформульовані і вирішені наступні завдання дослідницького характеру:
- обґрунтувати доцільність і необхідність інтелектуалізації управлінської праці в національному господарстві України як головної умови забезпечення конкурентоспроможності підприємств в епоху економіки знань;
- узагальнити наукові засади інтелектуалізації управлінської праці: основні поняття, принципи, закономірності, концепція;
- проаналізувати і класифікувати бізнес-процеси з метою їх інтерпретації в якості об'єктів процес-контролінгу в інтелектуалізованих системах управління підприємствами;
- обґрунтувати необхідну кількість і розміщення точок відбору інформації для системи тотального процес-контролінгу крос-функціональних бізнес-процесів;
- ідентифікувати потенційні джерела і розробити методичні підходи до оптимізації економічної ефективності бізнес-процесів на основі їх інтелектуалізації з використанням технології тотального процес-контролінгу;
- виявити і оцінити доцільність інтелектуалізації процесів управління діяльністю підприємств нафтогазового комплексу України як сукупністю підприємств - об'єктів інтелектуалізації;
- розробити рекомендації щодо ефективного впровадження концепції інтелектуалізації процесів управління людськими ресурсами підприємств нафтогазового комплексу;
Об'єктом дослідження є процеси управління підприємствами в умовах переходу до економіки знань.
Предмет дослідження- науково-теоретичні, методичні та практичні основи інтелектуалізації управління підприємствами нафтогазового комплексу.

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1 Теоретико-методологічні основи інтелектуалізації праці
1.1 Інтелектуалізація праці - головна умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств в епоху економіки знань
1.2 Інтелектуалізація управлінської праці в національному господарстві України
1.3 Наукові засади інтелектуалізації управлінської праці: основні поняття, принципи, закономірності, концепція
1.4 Аналіз світового і вітчизняного досвіду використання сучасних технологій контролінгу: суть, місце і роль в загальному процесі і системі інтелектуалізованого управління підприємствами
Висновки до розділу 1

Розділ 2 Аналіз та інтерпретація процесного управління і тотального процес-контролінгу
2.1 Контролінг як сучасна технологія інтелектуалізації управління бізнес-процесами на підприємствах
2.2 Аналіз і класифікація бізнес-процесів для їх інтерпретації в якості об'єктів процес-контролінгу в інтелектуалізованих системах управління підприємствами
2.3 Обґрунтування необхідної кількості і розміщення точок відбору інформації для системи тотального процес-контролінгу крос-функціональних бізнес-процесів
2.4 Ідентифікація потенційних джерел економічної ефективності інтелектуалізації управління бізнес-процесами з використанням тотального процес-контролінгу
Висновки до розділу 2

Розділ 3 Розробка і впровадження тотального процес-контролінгу бізнес-процесів підприємств нафтогазового комплексу
3.1 Нафтогазовий комплекс України як сукупність підприємств - об'єктів інтелектуалізації
3.2 Функціональний аналіз і удосконалення бізнес-процесів Дочірньої Компанії «Газ України» НАК «Нафтогаз України»
3.3 Рекомендації щодо впровадження концепції інтелектуалізації процесів управління людськими ресурсами підприємств нафтогазового комплексу
3.4 Результати впровадження елементів системи інтелектуалізованого управління в ДК «Газ України»
Висновки до розділу 3
Вступ
Список використаних джерел
Додатки