Щупак, Ігор Володимирович


Щупак, Ігор Володимирович
Удосконалення методів контролю технічного стану газоперекачувального агрегату на засадах штучного інтелекту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 10.07.12 / І. В. Щупак. - Івано-Франківськ, 2012. - 191 с. - 146-159.

ЗМІСТ
ВСТУП
1 АНАЛІЗ СТАНУ ЗАДАЧ КОНТРОЛЮ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОБОТИ ТА ЕКОЛОГО-ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ
1.1 Газоперекачувальний агрегат як об'єкт контролю і прогнозування
1.2 Аналіз методів контролю технічного стану газоперекачувальних агрегатів
1.3 Аналіз методів прогнозування технічних станів та еколого-технічних характеристик газоперекачувальних агрегатів
1.4 Вибір та обґрунтування напрямку досліджень

2 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ ЕКОЛОГО-ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
2.1 Суть методу інтегральної оцінки технічного стану газоперекачувальних агрегатів
2.2 Розбиття площини параметрів на класи за допомогою штучних неиронних мереж
2.3 Побудова функцій класифікації станів газоперекачувальних агрегатів
2.4 Синтез функцій класифікації станів газоперекачувальних агрегатів на основі генетичних алгоритмів
2.5 Прогнозування еколого-технічних характеристик газоперекачувальних агрегатів
Висновки до другого розділу

3 МЕТОДИКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГО-ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ
3.1 Методика проведення експериментальних досліджень
3.1.1 Вибір кроку дискретності
3.1.2 Визначення обсягу вибірки експериментальних даних при контролі технічного стану об'єктів
3.2 Оцінка технічного стану масляної системи відцентрового нагнітача природного газу
3.3 Оцінка технічного стану проточної частини відцентрового нагнітача
3.4 Оцінка технічного стану підшипників відцентрового нагнітача природного газу
3.5 Математичне моделювання взаємозв'язку еколого-технічних характеристик газотурбінного двигуна з показниками його роботи
3.5.1 Оцінка точності прогнозування за довірливим інтервалом
Висновки до третього розділу

4 КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНИХ СТАНІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГО-ТЕХНІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ
4.1 Аналіз існуючих засобів автоматизованого контролю компримування природного газу
4.2 Синтез структурної схеми системи контролю технічних станів ГПА
4.3 Програмне забезпечення задачі контролю технічного стану газоперекачувальних агрегатів та прогнозування їх техніко-екологічних показників
Висновки до четвертого розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ