Розвиток паливно-енергетичного комплексу - запорука незалежності

socrat2.jpg

Забезпечення енергетичної безпеки України багато в чому залежить від ефективного управління паливно – енергетичним комплексом. В Указі Президента України “Про Стратегію сталого розвитку “Україна 2020“ від 15.01. 2015 року з – поміж першочергових програм є Програма енергонезалежності, головне завдання якої – забезпечення енергетичної безпеки держави.

Головними цілями державної політики у сфері енергонезалежності є: нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв; забезпечення максимально широкої диверсифікації шляхів та джерел постачання первинних енергоресурсів, зокрема нафти та природного газу; лібералізація ринку газу, реформа системи ціно – і тарифоутворення на енергію та паливо, залучення іноземних інвестицій до Єдиної газотранспортної системи України; реорганізація управління нафтогазовою промисловістю.

Прийняття такої програми і створення умов для її реалізації є надважливим завданням для нашої країни.

Одне з перспективних джерел збільшення власного видобутку нафти і газу – відновлення виведених з експлуатації і ліквідованих мало- дебітних свердловин.

Зростання цін на енергоносії, вичерпність традиційних видів палива ставлять перед суспільством актуальне питання пошуку альтернативних джерел енергії – сонячної, вітрової, геотермальної, енергії хвиль та припливів, гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних відходів, біогазів та вторинні енергетичні ресурси, до яких належить доменний та коксівний гази, газ метан.

До професійного свята працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості в читальному залі періодичних видань і гуманітарної літератури №1 організована книжково – інформаційна виставка “Розвиток паливно – енергетичного комплексу – запорука незалежності“, яка представлена у двох розділах: ”Нафтогазовий комплекс – важлива складова енергетичної безпеки”, ”Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії”.

Книжкова виставка містить монографії, збірники наукових праць, періодичні видання, в яких наведено результати досліджень та розробок у галузі видобутку та транспортування природного газу, які значною мірою впроваджені в промисловості, відомості про досвід та перспективу видобутку шахтного метану. Надано оцінку видобутку і використання палива на сучасному рівні та запропоновано рішення щодо енергоефективності вуглеводневого палива, що дозволяє підвищити енергетичну безпеку України.

Користувачі можуть ознайомитись з такими виданнями: ”Газова промисловість України на зламі століть”, ”Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу”, ”Енергоефективність вуглеводневого палива”, ”Управління потенціалом енергозбереження газотранспортних підприємств”, “Енергозаощадження в нафтогазовидобувній галузі”, ”Енергоменеджмент та енергоефективність”, ”Природний газ: інноваційні рішення для сталого розвитку”, ”Нафта і газ Прикарпаття”, ”Проблеми нафтогазової промисловості“, ”Енергетичні ресурси та потоки”, а також періодичні видання: ”Нафтогазова галузь України”, ”Наука та інновації”, ”Науковий вісник ІФНТУНГ”, ”Вісник НАНУ“, ”Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит”, ”Біоенергетика”.

Виставка розрахована на широке коло користувачів: наукових та інженерно – технічних працівників, менеджерів, які працюють у сфері паливно – енергетичного комплексу, а також фахівців нафтової та газової промисловості, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ.

Всіх бажаючих запрошуємо до бібліотеки, а також зайти на наш сайт і переглянути матеріали віртуальної виставки, присвяченої Дню працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

Нафтогазовий комплекс - важлива складова енергетичної безпеки


Нафта і газ України. Збірник наукових праць: Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Нафта і газ України - 2000". Івано-Франківськ, 31 жовтня -З листопада 2000 p.: У 3-х томах. — Івано-Франківськ: Факел, 2000. - Том 1. - 382 с.
Розглядається комплекс питань, пов'язаних з сучасним станом, проблемами і перспективами розвитку нафтогазового комплексу України. Матеріали конференції містяться у трьох томах:
Том 1 включає розділи: проблемні питання нафтогазового комплексу України; геологія нафти і газу; геофізичні методи дослідження.
Том 2 включає розділи: технологія і техніка буріння свердловин; розкриття та випробування пластів; розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ; нафтогазове обладнання та механізми.
Том 3 включає розділи: транспорт-нафти і газу; переробка нафти і газу, автоматизація технологічних процесів і виробничо-господарської діяльності; екологія та проблеми нафтогазового комплексу; економіка та управління нафтовою і газовою промисловістю.


Природний газ: інноваційні рішення для сталого розвитку : монографія / П. М. Райтер, М. О. Карпаш, А. В. Яворський [та ін.] ; Карпаш О. М., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 398 с.
Монографія носить міждисциплінарний характер і має значну наукову та практичну цінність - в ній детально викладено матеріал щодо поточного стану газової інфраструктури України з урахуванням світових тенденцій, запропоновано інноваційні рішення в сфері видобування та транспортування газу, запропоновано оригінальні підходи до оцінювання ризиків при розробці покладів газу нетрадиційного газу, підходи до зменшення та оцінювання обсягів витоків з транспортних та розподільних мереж. Не менш цікавим є розділ, присвячений питанню якості природного газу, у якому розкрито проблему та запропоновано оригінальну технологію оцінювання теплоти згоряння природного газу.


Нафта і газ Прикарпаття. Нариси історії. - К. : Наукова думка, 2004. - 570 с.
У книзі описано історичне минуле нафтогазопромиспового комплексу Прикарпаття — регіону, що охоплює частини територій Польщі та України. Наведено геологічну будову регіону. Висвітлено становлення і розвиток бурової справи в регіоні, науково-технічні досягнення розробки родовищ від давнини до сьогодення. Розглянуто питання і проблеми транспортування і зберігання нафтових вуглеводнів. Окремий розділ присвячено розвитку науково-технічної та геологічної школи, створенню навчальних закладів, діяльності видатних фахівців.
Для фахівців нафтової і газової промисловості.


Енергетичні ресурси та потоки. Т. 1 / Шидловський А.К., ред. - К. : "Українські енциклопедичні знання., 2003. - 472 с.
Розглянуто особливості функціонування паливно-енергетичного комплексу України в контексті глобальних енергетичних перетворень у світі. Здійснено оцінку ресурсного потенціалу окремих паливно-енергетичних галузей. Охарактеризовано стан і перспективи розвитку нафтогазової та вугільної промисловості, електроенергетики та атомної енергетики Україні.


Козак, Л. Ю. Енергозаощадження в нафтогазовидобувній галузі : монографія / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 145 с.
Викладені у монографії питання стосуються однієї з найважливіших проблем економіки України - проблеми енергоносіїв. Один з найефективніших шляхів її вирішення це економне і раціональне використання енергоресурсів - енергозаощадження, що дає змогу вирішувати відразу дві проблеми - знижувати затрати на енергоносії за рахунок їх економії і зменшувати забруднення навколишнього середовища шкідливими викидами від згоряння палива.


Діяк, І. В. Газова промисловість України на зламі століть / І. В. Діяк, З. П. Осінчук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 236 с.
Проаналізовані роль газової промисловості у паливно-енергетичному балансі та стан і перспективи розвитку окремих її складових: видобутку, транспортування, підземного зберігання, використання газу як моторного палива. Значну увагу приділено проблемам підвищення надійності газопостачання, енергетичної безпеки та енергозбереження. На основі аналізу вітчизняних та, особливо, зарубіжних джерел, в тому числі малодоступних в Україні, показані особливості розвитку газової промисловості у світі та прогнозуються основні тенденції розвитку галузі в Україні на найближче десятиліття.
Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу. / Є. І. Крижанівський, М. І. Гончарук, В. Я. Грудз [та ін.]. - К. : Інтерпрес ЛТД, 2006. - 282 с.
Обґрунтовано стратегічні напрямки досягнення енергетичної безпеки України за рахунок підвищення ефективності видобування, транспортування і використання природного газу. Сформульовано ідеологію і створено фізично-технологічні основи активного впливу на процеси розробки родовищ природних газів з метою інтенсифікації видобування вуглеводнів і збільшення газоконденсатовилучення. Описано системи розробки газових і газоконденсатних родовищ, технології і технічні засоби активного впливу на пласт.
Крижанівський, Є. І. Енергоефективність вуглеводневого палива : монографія / Є. І. Крижанівський, Ю. Т. Разумний. - Дніпропетровськ : Нац. гірничий ун-т, 2005. - 99 с.
Наведено результати досліджень та розробок у галузі видобутку та транспортування природного газу, які значною мірою впроваджені в промисловості, відомості про досвід та перспективу видобутку шахтного метану. Надано оцінку видобутку і використання палива на сучасному рівні та запропоновано рішення щодо енергоефективності вуглеводневого палива, що дозволяє: підвищити енергетичну безпеку України. Монографія розрахована на науковців та фахівців, які займаються проблемами забезпечення видобутку природного газу і шахтного метану, а також на аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.


Запухляк, І. Б. Управління потенціалом енергозбереження газотранспортних підприємств : монографія / І. Б. Запухляк, О. Г. Дзьоба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 208 с.
Монографія присвячена теоретичним і прикладним проблемам управління потенціалом енергозбереження підприємств магістрального трубопровідного транспорту газу. Розкрито основні теоретичні підходи щодо формування та функціонування економічного механізму енергозбереження підприємств, визначено і деталізовано сутність понять „енергозбереження" та „потенціал енергозбереження підприємства", досліджено теоретичні і методологічні основи оцінювання потенціалу енергозбереження та ефективності функціонування економічного механізму енергозбереження суб'єктів господарювання.


Енергоменеджмент та енергоефективність : навч. посіб. / О. М. Карпаш, В. С. Костишин, М. Й. Федорів [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 450 с.
У навчальному посібнику розглядаються питання енергозаощадження та енерговикористання в системах виробництва, передачі й споживання електроенергії; основи ефективного використання теплової енергії в промисловості; ефективне використання теплової енергії в будівництві та приватному секторі; впровадження енергоефективних та ініціативних технологій через залучення інвестицій; дослідження стану енергозбереження на об'єктах промисловості.


Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі", 3-6 жовтня 2012 р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 297 с.
Розміщено тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі» (м. Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012 p.). Наведено результати досліджень, пов'язаних із розробленням і впровадженням інноваційних технологій буріння нафтових і газових свердловин, видобування нафти, газу і конденсату, використання поверхнево-активних речовин і хімічних реагентів для інтенсифікації нафтогазовидобування. Розглянуто питання підготовки фахівців для нафтогазової галузі.


Проблеми нафтогазової промисловості : зб. наук. пр. Вип. 7 / Швидкий О. А., ред. - К. : Нафтогаз України, 2009. - 224 с.
Висвітлюється широке коло актуальних питань геології нафти і газу, геофізичних методів досліджень, розробки родовищ вуглеводнів, буріння свердловин, транспорту нафти і газу, автоматизованих систем керування, тощо.


Нафтогазова галузь України : наук.-вироб. журн. - К. : Нафтогаз України. - 2015. - , № 1. - 48 с.
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : всеукр. наук.-техн. журн. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. - 2013. - , № 1. - 216 c.
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : всеукр. наук.-техн. журн. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. - 2015. - , № 1. - 108 c.
Наука та інновації : наук.-практ. журн. - К. : Академперіодика. - 2006. - T. 2, № 2. - 134 с.
Нафтогазова галузь України : наук.-вироб. журн. - К. : Нафтогаз України. - 2014. - , № 2. - 49 с.
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : всеукр. наук.-техн. журн. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. - 2013. - , № 2. - 250 c.
Нафта і газ України : Збірник наукових праць: Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Нафта і газ України-2000". У 3-х томах. Т.3. - Івано-Франківськ : Факел, 2000. - 412 с.
Вісник Національної академії наук України : загальнонаук. і громад.-політ. журн. - К. : Академперіодика. - 2011. - , №5. - 91 с.
Вісник Національної академії наук України : загальнонаук. і громад.-політ. журн. - К. : Академперіодика. - 2015. - , № 5. - 137 с.
Нафтова і газова промисловість : наук.-вироб. журн. - К. : Нафтогаз України. - 2010. - , № 6. - 64 с.
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит : общегосударств. науч.-произв. и информ. журн. - Х. : СВЭКО. - 2015. - , № 6. - 80 c.
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Кузьмін О. Є., ред. - Львів : Львів. політехніка, 2013. - 457 с.Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії


Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергіі : підручник / О. Адаменко, В. Височанський, В. Льотко, М. Михайлів ; Льотко В., ред. - Івано-Франківськ : Полум'я, 2000. - 256 с.
Останні роки характеризуються інтенсивним розвитком досліджень з проблем використання нетрадиційних джерел енергії - альтернативних палив, вітру, сонця, морських хвиль, гідротерм, біогазу і багатьох інших, що зменшують навантаження на "велику енергетику" і знижують техногенне забруднення довкілля. Використання високоефективних нових палив для енергоустановок, двигунів внутрішнього згорання, і перш за все дизельних, зумовлено підвищенням вимог в області викидів токсичних вихлопних газів двигунами, а також виснаженням запасів вуглеводневих палив (енергоносіїв), які традиційно добуваються з нафти і газу.


Самохвалов, В. С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навч. посіб. / В. С. Самохвалов. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. - 224 с.
У навчальному посібнику розглянуто основні принципи енергозбереження за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів. Значну увагу звернуто на економічну ефективність енергозбереження. Наприкінці кожного розділу запропоновано контрольні запитання, що в значній мірі сприяє самостійному опануванню навчального матеріалу, а практичні приклади дозволяють краще освоїти методики економічної ефективності від впровадження енергозберігаючих заходів.


Дудюк, Д. Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі : навч. посіб. / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 188 с.
Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальної енергії. До кожного розділу подано приклади реальних задач за матеріалом розділу та їх розв'язання. Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та інженерних працівників, що займаються вивченням та дослідженням джерел нетрадиційної енергетики.


Титко, Р. Відновлювальні джерела енергії (досвід Польщі для України) : навч. посіб. / Р. Титко, В. М. Калініченко. - Варшава-Краків-Полтава : OWG, 2010. - 531 с.
Посібник "Відновлювальні джерела енергії (досвід Польщі для України)" показує перспективи та шляхи впровадження відновлювальної енергетики в Польщі та на Україні. У посібнику надаються теоретичні основи використання відновлювальних джерел енергії, енергетичний потенціал України, загальний та територіальний розподіл ресурсів, сучасний стан розвитку. Зроблено огляд існуючих технологій щодо використання кожного конкретного виду відновлювальної енергетики. Показано типові проекти, що застосовуються на даний момент у Польщі і можуть бути корисними для України.


Міскун, О. В. Україна на розрив. Видобування нетрадиційного газу : наук.-попул. вид. / О. В. Міскун, В. М. Марцинкевич, А. Сімон. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. - 48 с.
Науково-популярний огляд «Україна на розрив. Видобуток нетрадиційного газу» створений з урахуванням найсучасніших відомостей про технологію гідравлічного розриву пласта, що застосовується для видобутку газу нетрадиційних покладів, та інтенсифікації видобутку газу традиційних покладів. В огляді використовуються факти і дані незалежних наукових досліджень про наслідки застосування цієї технології в Сполучених Штатах Америки, а також огляд ситуації з видобування нетрадиційного газу в Україні. Публікація містить картографічний матеріал про актуальні ліцензійні ділянки для геологічної розвідки і/та видобування вуглеводнів (як традиційних, так і нетрадиційних покладів) на території України.


Нафтогазова галузь України : наук.-вироб. журн. - К. : Нафтогаз України. - 2013. - , № 2. - 48 с.
Біоенергетика = Bioenergy : всеукр. наук.-вироб. журн. - К. : Наш формат. - 2013. - , № 2. - 42 с.
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : всеукр. наук.-техн. журн. - Івано-Франківськ : Факел. - 2013. - , № 2. - 158 с.
Трубопровідний транспорт : наук.-вироб. журн. - К. : Укртрансгаз. - 2013. - , № 6. - 37 с.
Фізика і хімія твердого тіла : наук. журн. - Івано-Франківськ : Прикарпат. ун-т, фіз.-хім. ін-т. - 2006. - T. 7, № 2. - 201-395 с.
Проблеми науки : міжгалуз. наук.-техн. журн. - К. : КиївЦНТЕІ. - 2014. - , № 11-12. - 100 с. -