Полянська Алла Степанівна


Полянська, Алла Степанівна
Розвиток промислових підприємств на засадах ситуаційного управління: теорія та методологія : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 14.12.12 / А. С. Полянська. - Львів, 2012. - 496 с. - 355-392.

Мета дослідження полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні, методологічному забезпеченні та розробленні практичних рекомендацій щодо напрямів та механізмів розвитку вітчизняних підприємств на основі використання засад ситуаційного управління.
Для досягнення поставленої мети сформульовано та вирішено основні завдання дослідження:
- удосконалити методологію комплексного дослідження розвитку промислових підприємств на засадах ситуаційного управління;
- поглибити змістову характеристику розвитку підприємства як сучасної концепції реалізації потенціалу якісних трансформаційних перетворень і виявити передумови її впровадження на основі застосування ситуаційного підходу в управлінській діяльності через механізми забезпечення стійкості розвитку промислових підприємств;
- розвинути значення ситуаційного управління для вирішення завдань економічного розвитку промислових підприємств у сучасних умовах;
- обґрунтувати цілі розвитку промислових підприємств на перспективу;
- доповнити класифікацію чинників, що впливають на діяльність промислових підприємств, та відповідно до неї систематизувати ситуації, які перешкоджають їх розвитку;
- розробити ситуаційну модель управління на основі виділення елементів, що дозволяють здійснювати управлінську діяльність відповідно до визначених цілей розвитку в умовах динамічного і нестійкого середовища;
- розвинути теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності промислового підприємства на основі врахування індикаторів ефективності та їх динаміки;
- структуризувати механізм розвитку промислових підприємств на основі виділення ієрархічних рівнів управління, що охоплюють діяльність, пов'язану зі створенням сприятливих умов та підтриманням процесів, які дозволяють здійснювати якісні трансформаційні перетворення;
- проаналізувати стан промислових підприємств, здійснити оцінку їх діяльності за критерієм інтегрального показника ефективності, що дозволить окреслити концептуальні засади їх майбутнього розвитку;
- обґрунтувати доцільність поєднання концептуальних і локальних моделей розвитку підприємства, що дозволить максимально врахувати умови та можливості компенсування наслідків зовнішніх впливів для досягнення цілей розвитку і виявити необхідні для цього ресурси;
- побудувати ситуаційну модель розвитку промислових підприємств на основі врахування чинників зовнішнього і внутрішнього середовища та розробити механізм її реалізації;
- доповнити технологію ситуаційного управління на основі розроблення логічно-структурної схеми забезпечення стійкості розвитку промислових підприємств;
- обґрунтувати доцільність та ефективність заходів, запропонованих у межах дії механізмів розвитку, на основі оцінювання сценарних умов їх реалізації.

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади ситуаційного управління у процесах розвитку промислових підприємств
1.1 Сутність та зміст категорії «розвиток»: еволюційна парадигма та сучасні положення
1.2 Промислове підприємство як об'єкт застосування сучасних концепцій розвитку
1.3 Теорія ситуаційного управління та розвиток промислових підприємств
1.4 Зростання ефективності як базова умова розвитку промислових підприємств
Висновки до 1 розділу

Розділ 2. Формування концепції розвитку промислових підприємств з використанням ситуаційного підходу
2.1 Теоретико-методологічні засади дослідження потенціалу розвитку промислових підприємств та методи його оцінювання
2.2 Концептуальні засади формування сучасної моделі розвитку промислових підприємств
2.3 Побудова аналітичних моделей розвитку промислових підприємств
2.4 Механізми розвитку вітчизняних промислових підприємств
Висновки до 2 розділу

Розділ 3. Ситуаційний аналіз розвитку вітчизняних промислових підприємств
3.1 Аналіз макроекономічних тенденцій, що впливають на розвиток промислових підприємств
3.2 Ситуаційний аналіз розвитку промислових підприємств на основі дослідження чинників зовнішнього середовища
3.3 Оцінювання ефективності вітчизняних промислових підприємств як базової умови їх розвитку
Висновки до 3 розділу

Розділ 4. Дослідження умов стійкості розвитку промислових підприємств
4.1 Побудова локальних моделей підприємства як засобів дослідження стійкості його розвитку
4.2 Дослідження адаптивності промислових підприємств до існуючих умов постачання на основі оцінювання параметрів "логістичної зрілості"
4.3 Визначення синергії від взаємодії структурних підрозділів у процесі досягнення цілей розвитку підприємства
Висновки до 4 розділу

Розділ 5. Шляхи реалізації концепції розвитку промислових підприємств та їх економічна оцінка
5.1 Формування сприятливого для розвитку промислових підприємств макроекономічного середовища
5.2 Структурні зміни та їх реалізація на основі сценарної моделі розвитку промислових підприємств
5.3 Апробація підходів до оцінки потенціалу розвитку промислових підприємств на засадах ситуаційного управління
Висновки до 5 розділу
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки