Положення про фонд рідкісних і цінних видань науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

1. Загальні положення
1.1.Положення про фонд рідкісних і цінних видань науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – основний документ, що визначає принципи та порядок формування фонду рідкісних видань бібліотеки – організацію, управління, зберігання, особливості користування.
1.2.Фонд рідкісних і цінних видань згідно з Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” є культурним надбанням українського народу, не підлягає роздержавленню та приватизації і перебуває під охороною закону.
1.3.Порядок формування фонду рідкісних і цінних видань науково-технічної бібліотеки регламентується:
- Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, відповідними постановами Кабінету Міністрів України;
- Правилами, інструкціями, розпорядженнями та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, галузевих міністерств з питань організації роботи бібліотек, формування та збереження бібліотечних фондів;
- Державними стандартами України з питань бібліотечної та архівної справи.
1.4.Збереження фонду рідкісних і цінних видань як матеріальної та духовної цінності означає цілісність і незмінність фізичного стану документів, їх розміщення в спеціально пристосованих та обладнаних приміщеннях, забезпечення відповідного технологічного режиму утримання, додержання правил видачі та приймання документів, їх охорони в процесі формування та зберігання фонду.
1.5. Положення про фонд рідкісних і цінних видань є робочим документом. До Положення можуть вноситись доповнення та виправлення залежно від змін, що відбуваються у структурі фондів.
1.6. Вищий навчальний заклад забезпечує фінансові та матеріальні умови, необхідні для належного зберігання документів фонду рідкісних і цінних видань.
1.7. Відповідальність за збереження фонду рідкісних і цінних видань покладається на дирекцію, працівників бібліотеки у відповідності з їх посадовими обов’язками, комісію по списанню документів бібліотечного фонду, користувачів бібліотеки.

2. Формування та склад фонду рідкісних і цінних видань

2.1. Фонд рідкісних і цінних видань – частина основного фонду науково-технічної бібліотеки, до якої входять рідкісні, особливо цінні документи, що мають наукові, історичні та поліграфічні особливості.
2.2. Фонд рідкісних і цінних видань науково-технічної бібліотеки створено при безпосередньому перегляді фондів, каталогів бібліотеки, згідно „Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання”, затвердженою Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 року № 708.
2.3. До фонду рідкісних і цінних видань включаються основні групи документів за такими ознаками:
- рукописи - код СР;
- видання гражданського друку – код ГР.;
- видання за такі періоди: українські (1861-1945рр) – код ЕОУ, російські (1831-1925рр) – код ЕОР, іноземні (1801-1900рр) – ЕОІ.
2.4. Фонд рідкісних і цінних видань складається з різних типів та видів вітчизняних та чужоземних видань, наукової, навчальної, довідкової, інформаційної, виробничої, науково-популярної літератури.
2.5. Всі документи, які належать до фонду рідкісних і цінних видань бібліотеки, надруковані з найдавніших років до 1950 року включно.
2.6. Створена електронна база даних „Фонд рідкісних видань” за допомогою автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи „УФД/Бібліотека”.

3. Збереження фонду рідкісних і цінних видань

3.1. Документи, які належать до фонду рідкісних і цінних видань і які надходять в процесі комплектування, розміщуються і зберігаються у відділі книгозберігання – ізольованому, спеціально обладнаному для цього приміщенні.
3.2. На цінні та рідкісні документи створена спеціальна індикаторна картотека.
3.3. Відділ книгозберігання здійснює сумарний облік фонду рідкісних і цінних видань.
3.4. Для розміщення фонду використовується систематично-алфавітна та алфавітно-хронологічна (для видань на чужоземних мовах) розстановки документів.
3.5. Контроль за дотриманням правил розстановки і фізичним станом фонду рідкісних і цінних видань здійснюється завідувачем відділу книгозберігання постійно.
3.6. До фондосховища рідкісних і цінних видань не допускаються сторонні особи, у разі виробничої потреби працівники інших структурних підрозділів можуть знаходитись у фондосховищі у присутності працівника відділу книгозберігання. У неробочий час у разі виробничої потреби адміністрація має право входити до фондосховища за узгодженням із завідувачем відділу книгозберігання та у присутності двох працівників бібліотеки.
3.7. Забороняється залишати приміщення, де зберігаються документи, без нагляду, проводити у фондосховищі збори і наради, заходи, не пов’язані з діяльністю бібліотеки.
3.8. Відділ книгозберігання для встановлення фактичної наявності документів фонду рідкісних і цінних видань здійснює щорічно планові перевірки цього фонду.
3.9. Після закінчення роботи приміщення фондосховища підлягає опломбуванню.

4. Правила користування документами фонду рідкісних і цінних видань

4.1. Право на користування документами із фонду рідкісних видань надається користувачам , які мають постійний читацький квиток бібліотеки.
4.2. Робота із стародруками, рідкісними і цінними документами дозволяється тільки у читальному залі для професорсько-викладацького складу.
4.3. Дозволяється видавати по міжбібліотечному абонементу (МБА) тільки ті видання з фонду рідкісних видань, які є не в одному примірнику.
4.4. Одноразово користувачеві видається не більше 1-го документа стародруків, рідкісних і цінних видань.
4.5. При наявності дефектів (відсутність сторінки, обкладинки, плями і таке інше) документ видається користувачу з попередженням про них. Одержання документа користувач засвідчує своїм підписом у читацькому формулярі.
4.6.Приймаючи документ від користувача черговий бібліотекар: - звіряє титульний аркуш книги з вимогою користувача та записом у
читацькому формулярі;
- перевіряє кількість фактично одержаних документів із кількістю, зазначеною у читацькому формулярі;
- перевіряє наявність ілюстрацій, вкладних аркушів, додатків, позначених на паспорті документа, з фактичною їхньою наявністю при поверненні. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
4.7. При необхідності подальшої роботи з документом користувач має право залишити його на бронеполиці на наступні 7 днів. На прохання користувача термін користування документами може бути продовжено.
4.8. Під час роботи з документами відділу рідкісних і цінних книг не дозволяється:
- виносити їх за межі читального залу для професорсько-викладацького складу;
- брати документи вологими та брудними руками;
- швидко гортати сторінки стародруків;
- залишати багато закладок, оскільки це деформує блок книги;
- перегинати книгу вздовж корінця;
- загинати кути сторінок;
- самостійно розрізати нерозрізані сторінки;
- класти на видання папір, на якому робляться виписки;
- копіювати ілюстрації через кальку;
- спиратися руками на книгу.
4.9. Стародруки, рідкісні і цінні документи не підлягають ксерокопіюванню, скануванню, фотографуванню.
4.10. Відповідальність за пошкоджену літературу несе читач, який користувався нею останнім.
4.11. При пошкодженні особливо цінних, антикварних або рідкісних творів друку їх вартість визначається за цінами, встановленими у каталогах-прейскурантах на купівлю та продаж букіністичних видань.

Директор
науково-технічної бібліотеки
Я.А.Пилип