Охорона праці як важливий аспект діяльності людини

ohoronapr02.jpg

Охорона життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці є одним з найважливіших державних завдань. Його успішне вирішення значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці.

В Україні налагоджено співробітництво в галузі охорони праці з Європейським Союзом. Так, у рамках програми TACIS ведуться роботи над проектом «Сприяння в забезпеченні охорони праці в Україні (з метою підвищення рівня ефективності )».Основні напрями цього проекту включають: удосконалення нормативної бази в галузі охорони праці; створення інформаційного центру агітації та пропаганди з питань охорони праці; відпрацювання на підприємствах механізму економічних розрахунків, направлених на створення безпечних і здорових умов праці.

За останні роки на підприємствах та організаціях нафтової і газової промисловості також проведено великий об’єм робіт, які створюють безпечні умови праці, попереджують аварії та нещасні випадки, понижують рівень травматизму. Використання нової техніки, що вдосконалює технологічні процеси видобутку нафти, газу, підготовки газу і конденсату до транспортування, засобів автоматизації і телемеханізації виробничих процесів, застосування автоматизованих систем управління та інші заходи з охорони праці повинні сприяти повній ліквідації можливості виникнення аварій та нещасних випадків на виробництві.

Умови і безпека праці повинні бути закладені в проекті кожного промислового підприємства, конкретного виробництва, конструкції машини, обладнання в усіх сферах і галузях народного господарства.

Метою виставки «Охорона праці як важливий аспект діяльності людини», представленої в читальному залі технічної літератури, є набуття майбутніми спеціалістами необхідних теоретичних знань, практичних навичок для створення здорових та безпечних умов праці, а також вона надає необхідну інформацію студентам при написанні курсових та дипломних проектів.

На виставці, в основному, представлена навчальна література. Найновішу інформацію з даної тематики можна знайти в періодичних виданнях: «Інформаційний бюлетень з охорони праці», «Охорона праці», «Нефтяное хазяйство», «Офіційний вісник України» та інші.

Матеріали виставки представлені в трьох розділах:
1. Основи охорони праці.
2. Охорона праці в нафтогазовій промисловості.
3. Охорона праці в галузях народного господарства.

Основи охорони праці

Базилевич, Л. М. Деякі проблеми розвитку науково-технічного забезпечення охорони праці та шляхи іх розв"язання / Л.М. Базилевич, Ю.А. Змитрук, В.Б. Різа // Інформ. бюлетень з охорони праці. – 2003. – №4. – С.7-8.

Безпека праці: ергономічні та естетичні основи. : навч. посіб. / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк [та ін.]. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2007. - 215 с.

Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підручник / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – 2-е вид. - К. : Каравела, 2004. - 408 с.

Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підручник / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. 3-є вид. - К. : Каравела, 2006. - 392 с.

Гогіташвілі, Г. Г. Основи охорони праці : навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. - 4-е вид., випр. І доп. - К. : Знання, 2008. - 302 с.

Гогіташвілі, Г. Г. Вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП) в умовах євроінтеграційних процесів / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін // Безпека життєдіяльності. – 2005. – №3. – С. 15-17.

Гогіташвілі, Г. Г. Основи охорони праці : навч. посіб. / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. - 2-ге вид., стереот. - Львів : "Новий Світ-2000", 2005. - 232 с.

Грищук, М. В. Основи охорони праці : підручник / М.В. Грищук. - К. : Кондор, 2005. - 240 с.

Гусєв, А. М. Охорона праці : навч. посіб. / А М. Гусєв. - К. : Видавництво Європейського університету, 2006. - 283 с.

Жидецький, В. Ц. Основи охорони праці : підручник / В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников. - Львів : Афіша, 2001. - 350 с.

Жидецький, В. Ц. Основи охорони праці : підручник / В.Ц. Жидецький. - Львів : Афіша, 2005. - 320 с.

Катренко, Л. А. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум. : навч. посіб. / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І. П. Пістун. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2003. - 496 с.

Керб, Л. П. Основи охорони праці : навч. посіб. / Л. П. Керб. - 2-ге вид. - К. : КНЕУ, 2006. - 216 с.

Кононенко, А. О. Про Концепцію вдосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці в Україні / А.О. Кононенко // Інформ. бюлетень з охорони праці. – 2004. – №3. – С. 18-19.

Нові положення МОП про формування основ, що сприяють охороні праці й здоров"я // Інформ. бюлетень з охорони праці. – 2006. – №3. – С.40.

Основи охорони праці : навч. посіб. / Я.І. Бедрій, Ю.Л. Дешинський, Р.М. Івах [та ін.]; ред. Бедрій Я.І. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Львів : Магнолія Плюс, 2008. - 240 с.

Основи охорони праці : навч. посіб. / Л.Т. Гораль, Я.М. Семчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 246 с.

Охорона праці : навч. посіб. / Бедрій Я.І. та ін. - Львів : ПТВФ" АФІША", 1997. - 258 с.

Охорона праці : навч. посіб. / ред. Геврик Е.О. - Львів, 2000. - 279 с.

Охорона праці. Курс лекцій. Практикум. : навч. посіб. / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2003. - 496 с.

Охорона праці : навч. посіб. / ред. Кучерявий В.П. - Львів : Оріяна-Нова, 2007. - 368 с.

Практикум із охорони праці : навч. посіб. / В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, В.М. Сторожук [та ін.] ; ред. Жидецький В.Ц.- Львів : Афіша, 2000. - 352 с.

Семчук, Я. М. Охорона праці : навч. посіб. / Я.М. Семчук, І.В. Воєвідко, М.П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ: Факел, 2010. - 408 с.

Охорона праці в нафтогазовій промисловості

Баранов, Ю. А. Охрана труда и промышленная безопасность в ОАО "Сургутнефтегаз" / Ю.А. Баранов // Нефт. хоз-во. – 2007. – №9. – С. 104-107.

Броун, С. И. Охрана труда в бурении / С.И. Броун. - М. : Недра, 1981. - 287 с.

Калічак, О. В. Проблеми організації охорони праці на підприємствах нафтогазової промисловості / О. В. Калічак // Нафтогазова енергетика. – 2010. – №1. – С. 116-119.

Куцын, П. В. Охрана труда на буровых и нефтегазодобывающих предприятиях : учебник / П. В. Куцын, Б. О. Мишанин, Ю. Н. Овсянников. - М. : Недра, 1978. - 239 с.

Куцын П. В. Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности : учебник / П. В. Куцын. - М. : Недра, 1987. - 247 с.

Куцын, П. В. Охрана труда при разработке серосодержащих месторождений природных газов / П.В.Куцын, Г. Л. Гендель, Г. Н. Бабиев. - М. : Недра, 1986. - 269 с.

Кушелев, В. П. Охрана труда в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности : учебник / В. П. Кушелев, Г. Г. Орлов, Ю. Г. Сорокин. - М. : Химия, 1983. - 472 с.

Минаев, Г. А. Охрана труда на топографо-геодезических работах / Г. А. Минаев, Ю. Чучалин, Н. И. Шатько ; ред. Прокофьев Ф.И. - М. : Недра, 1973. – 224 с.

Организация безопасного ведения геологоразведочных работ / А. И. Бочаров, О. А. Бурдин, И. Н. Засухин [и др.] ; ред.: Засухин И.Н., Тютрина Т.Г. - М. : Недра, 1981. – 414 с.

Охрана труда на геологоразведочных работах : учебник / А. И. Кабанцев, А. И. Бочаров, Х. Ахмет-Валей, Ю. А. Головкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1986. - 269 с.

Охрана труда на геологоразведочных работах : учебник / А. И. Кабанцев, А. И. Бочаров, Х. Ахмет-Валей, Ю. Головкин. - М. : Недра, 1979. – 272 с.

Охрана труда в нефтяной промышленности / М. М. Сулейманов, Г. С. Газарян, А. Б. Тимошук, Э. Г. Манвелян. - М. : Недра, 1980. - 319 с.

Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.20-98. - Х. : Форт, 2008. - 144 с.

Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України. НПАОП 11.1-1.01-08. - Х. : Індустрія, 2008. - 192 с.

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом : затв. наказом Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду 18.03.2010 р. №61 // Офіц. вісн. України. – 2010. – №44. – С. 44-90

Шевченко, Г. В. Охрана труда в газовой промышленности / Г. В. Шевченко // Газ. пром-сть. – 2003.-Август. – С. 98-99.

Ярошевська, В. М. Охорона праці в галузі : навч. посіб. / В. М. Ярошевська, В. Й. Чабан. - К. : ВД "Професіонал", 2004. - 288 с.

Охорона праці в галузях народного господарства

Водяник, А. О. Про концепцію економічного управління охороною праці та регулювання промислової безпеки / А. О. Водяник, Г. Г. Лесенко, О. В. Малихін // Інформ. бюлетень з охорони праці. – 2004. – №3. – С. 7-10.

Гуревич, Л. М. Методичні рекомендації щодо організації роботи з охорони праці на підприємстві автотранспорту / Л. М. Гуревич, А. М. Зорін // Автошляховик України. – 2006. – №3. – С. 24-25.

Козловець, В. Стан охорони праці у будівельному комплексі України / В. Козловець // Охорона праці. – 2005. – №5. – С.21-23.

Коптиков, В. Стан охорони праці на підприємствах вугільної промисловості / В. Коптиков, М. Льовкін // Охорона праці. – 2007. – №8. – С.15-16.

Костишин, В. С. Електробезпека : навч. посіб. / В. С. Костишин, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 173 с.

Лесенко, Г. В. Организация безопасности труда на производстве / Г. В. Лесенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Тэхника, 1989. - 232 с.

Медведева, В. С. Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности : учебник / В. С. Медведева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Химия, 1989. - 288 с.

Михайлова, В. Л. Безопасность труда кузнеца на молотах и прессах / В.Л. Михайлова, В.В. Буренин. - М.: Машиностроение, 1986. - 65 с.

Мота, І. Д. Електробезпечність і охорона праці та електроенергетичних підприємствах / І. Д. Мота, С. В. Голубов // Енергетика та електрифікація. – 2006. – №4. – С.51-53.

Никитин, Л. И. Охрана труда в лесном хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности : учеб. пособ. / Л. И. Никитин. - 2-е изд., перераб.и доп. - М. : Лесная промышленность, 1977. - 367 с.

Осипов, В. И. Охрана труда при эксплуатации и ремонте теплоэнергетических установок / В. И. Осипов, А. А. Воронина. - М. : Высш. шк, 1989. - 151 с.

Охрана труда в химической промышленности / Г. В. Макаров, Н. А. Стрельчук, В. П. Кушелев, Г. Г. Орлов. - М. : Химия, 1977. - 568 с.

Охрана труда в машиностроении : учебник / Юдин Е.Я., Белов С.В., ред. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1983. - 432 с.

Охрана труда в электроустановках / ред. Князевский Б.А. - 3-е изд., перераб.и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1983. - 336 с.

Охрана труда в строительстве / И. А. Колесников, А. Г. Зверев, О.Е. Буклей, И.С. Санин. - М. : Стройиздат, 1981. - 209 с.

Пістун, І. П. Охорона праці на автомобільному транспорті : навч. посіб. / І.П. Пістун, А.П. Березовецький, І. М. Городецький. - Львів : Тріада плюс, 2009. - 320 с.

Правила охорони праці на автомобільному транспорті. НПАОП 60.2-1.28-97. - К. : Основа, 2007. - 335 с.