Обмінний фонд науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

З 2007 року в науково-технічній бібліотеці при відділі книгозберігання функціонує обмінний фонд, до складу якого входять документи різної тематики, як попередніх років видання, так і нові. Обмінний фонд бібліотеки універсальний за змістом, включає різні види документів російською і українською мовами. Фонд використовується для обміну, перерозподілу та безкоштовної передачі документів бібліотекам України та регіону. Передача документів з обмінного фонду здійснюється на основі офіційного листа бібліотеки-замовника, з урахуванням профілю та потреб даної бібліотеки, і письмового дозволу директора бібліотеки, яка передає документи.
Основні функції обмінного фонду :
- інформує бібліотеки про документи, що є в обмінному фонді;
- здійснює обмін документами з іншими бібліотеками;
- перерозподіляє документи між бібліотеками;
- доукомплектовує діючий фонд бібліотеки;
- взаємодіє у рамках державних і регіональних програм розповсюдження документів серед бібліотек.

Перелік літератури обмінного фонду науково-технічної бібліотеки:
Бачинін, В. А. Філософія права : підручник / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. І. Панов. – К. : ВД "Ін Юре", 2003. – 472 с.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення : навч. посіб. / С. Грабовський, І. Ставрояні, П. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 с.

Гунчак, Т. Україна: перша половина ХХ століття: нариси політичної історії / Т. Гунчак. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.

Історія України: курс лекцій у 2-х кн. : навч. посіб. Кн. 2 : ХХ століття. – К. : Либідь, 1992. – 464 с.

Кухта, Б. Л. З історії української політичної думки: (текст лекцій) : навч. посіб. / Б. Л. Кухта. – К. : Генеза, 1994. – 368 с.

Никитин, Н. Н. Курс теоретической механики : учебник / Н. Н. Никитин. – 5-е изд., перераб.и доп. – М. : Высшая школа, 1990. – 607 с. : ил.

Павловский, М. А. Теоретическая механика : учеб. пособ. для втузов / М. А. Павловский, Т. В. Путята. – К. : Вища школа, 1985. – 328 с.

Павловский, М. А. Теоретическая механика. Динамика : учебник / М. А. Павловский, Л. Ю. Акинфиев, О. Ф. Бойчук ; ред. Павловский М.А. – К. : Вища школа, 1990. – 480с.

Пахомов, В. М. Творча спадщина Ольги Дучимінської / В. М. Пахомов. – Івано-Франківськ : Факел, 2001. – 249с.

Політологія. Кінець ХІХ-перша половина ХХ ст. : хрестоматія / ред. Семків О.І. – Львів : Світ, 1996. – 800 с.

Сборник коротких задач по теоретической механике : учеб. пособие / О. Э. Кепе, А. Я. Виба, О. П. Грапис [и др.] ; ред. Кепе О.Э. – М. : Высшая шк., 1989. – 368 с.