Нові надходження літератури за вересень 2018 року

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

005
В53
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук пр. – Львів : Львів. політехніка, 2017. –
№ 875. - 443 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

94(477.8)
М21
Малярчук О. М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964-1991) : монографія / О. М. Малярчук. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. –
548 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

338
С91
Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин : Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2018 р.,
м. Івано-Франківськ / ред. Л. Т. Гораль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 330 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

33(477)
Т28
Творці Української Науки. – Київ : АНАВІТ, 2018. – Т. 1. - 176 с. – (Економічні науки).
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

338.2
D29
Dearlove D. The unauthorized guide to doing business the Richard Branson way / D. Dearlove. – Padstow : Capstone, 2010. – 158 p.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004.4
В53
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Комп'ютерні системи та мережі : зб. наук пр. – Львів : Львів. політехніка, 2017. –
№ 881. - 178 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

004.8
В53
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : зб. наук пр. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – № 882 . - 99 с. : рис.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

004.9
І-74
Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування : підручник / В. А. Баженов, Е. З. Криксунов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2015. – 488 с. : рис.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПСИХОЛОГІЯ

159.92
Z81 Zohar D. Spiritual intelligence. The ultimate intelligence / D. Zohar, I. Marshall. – London : Bloomsbury, 2001. – 324 p.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

МОВОЗНАВСТВО

821.111
B82
Bowen J. A Street Cat Named Bob / J. Bowen. – London : Hodder, 2012. – 279 p.
К-сть прим. : 1 Х. Аб. – 1)

821.161.1'06
В93
Высоцкий В. С. Не кричи нежных слов, не кричи... : [стихотворения] / В. С. Высоцкий. – СПб. : Амфора, 2012. – 127 с. : ил.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

504
Е45
Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. / ред.: О. С.Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2018. – № 2 (26). - 102 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

55
С77
Старуня: парк льодовикового періоду : монографія / О. Адаменко, О. Карпаш, Д. Зорін [та ін.] ; ред. Є. І. Крижанівський. – Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2017. – 212 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

532.5
Т81
Туз В. О. Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах : монографія / В. О. Туз, Н. Л. Лебедь. – Харків : Бровін О. В., 2018. –
220 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

551.24
U73
Urbaniec A. Odzwierciedlenie budowy geologicznej brzeznej czeci Karpat i ich podloza (SE Polska) na podstawie reprocessingu i reinterpretacij profili sejsmicznych 2D. № 219 / A. Urbaniec, L. Bajewski, A. Wilk. – Krakow : In-t Nafty i Gazu, 2018. – 176 c. : іл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

575
R98
Rutherford A. The Future of Life. The Origin of Life / A. Rutherford. – London : Penguin Books, 2014. – 255 p.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

622.243.56.053
Д64
Долик Руслан Миколайович Вибір неорієнтованих компоновок низу бурильної колони для буріння свердловин роторним способом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / Р. М. Долик ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 2 (ЧЗНП. – 2)

681.5
М48
Мельник В. П. Моделювання складних систем і процесів : навч. посіб. / В. П. Мельник. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – 258 с.
К-сть прим. : 3 (Н. Аб. – 2, К/сх. – 1)

71
М65
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 66. - 694 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

621.01
О-75
Основи творення машин : підручник / М. Я. Бучинський, О. В. Горик, А. М. Чернявський, С. В. Яхін. – Харків : НТМТ, 2017. – 448 с. : рис.
К-сть прим. : 20 (Н. Аб. – 2, ЧЗТГ. – 1,
Уч. Аб. – 16, К/сх. – 1)

622.24.085.5
С47
Слабий Орест Олегович Динаміка бурильного інструменту при поглибленні свердловин на морі з плавучих засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / О. О. Слабий ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 21 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим. : 2 (ЧЗНП. – 2)

681.518.5
Г20
Гарасимів Віра Михайлівна Ідентифікація та контроль параметрів двоступеневого нагнітача природного газу із використанням методів штучного інтелекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / В. М. Гарасимів ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 2 (ЧЗНП. – 2)

681.516.77
К65
Копистинський Лев Олександрович Автоматизація процесу керування навантаженням електробурів з використанням методу коригування структури системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Л. О. Копистинський ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 2 (ЧЗНП. – 2)

БІБЛІОГРАФІЯ

016:551.8
М33
Жанна Миколаївна Матвіїшина: до 80 річчя від дня народж. ; біобібліографія / ред Л. Г. Руденко. – Київ : Академперіодика, 2018. – 83 с.
К-сть прим. : 1 (ВБОФ. – 1)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

25. 316.3
К88 Кубі Г. Глобальна сексуальна революція. Руйнування свободи в ім'я свободи / Г. Кубі ; пер.з нім. О. Коцюби. – Тернопіль : Мандрівець, 2018. – 328 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

СПОРТ

26. 796.332
П58 Попов Є. Український спортивний клуб "Скала" в Стрию : до 100-річчя заснування / Є. Попов. – Стрий : ЗУКЦ, 2011. – 36 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

504.61
А28
Адаменко О. М. Глобальні проблеми екології : метод. рек. / О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 48 с.

504.61
А28
Адаменко О. М. Глобальні проблеми екології : конспект лекцій / О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 88 с.

502.173
А28
Адаменко Я. О. Екологічне інспектування : метод. рек. / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 24 с. – (Каф. екології).

502.173
А28
Адаменко Я. О. Екологічне інспектування : практикум / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 68 с.

502.173
А28
Адаменко Я. О. Екологічне інспектування : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 131 с.

504
А28
Адаменко Я. О. Кваліфікаційна магістерська робота : метод. рек. для студентів спец. 101 - Екологія / Я. О. Адаменко, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 54 с.

504
А28
Адаменко Я. О. Кваліфікаційна магістерська робота : метод. рек. для студентів спец. 183 - Технології захисту навколишнього середовища (спеціалізація:Екологічний контроль та аудит) всіх форм навчання / Я. О. Адаменко, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 52 с.

504.61
А28
Адаменко О. М. Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій / О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 76 с.

504.61
А28
Адаменко Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : метод. рек. з теорет. курсу, самост. та індивідуал. роботи / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 14 с.

504.61
А28
Адаменко Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : курс. проектування / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 37 с.

504
А28 Адаменко Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 45 с.

504
А28
Адаменко Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : лаб. практикум / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 27 с.

504.61
А28
Адаменко О. М. Стратегія сталого розвитку : конспект лекцій / О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 44 с.

69
А66
Андрусяк А. В. Проектування металевих конструкцій : метод. вказівки для курс. проекту / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 17 с.

69
А66 Андрусяк А. В. Проектування металевих конструкцій : метод. вказівки для вивчення дисципліни / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 90 с.

504.61
А28
Адаменко О. М. Стратегія сталого розвитку : конспект лекцій / О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 44 с.

657
У59
Бзунько Г. Б. Університетська освіта : навч.-метод. комплекс / Г. Б. Бзунько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 90 с.

656.135
Б73 Богатчук І. М. Організація пасажирських автомобільних перевезень : метод. вказівки для самост. роботи студентів / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 32 с.

808
Б91 Бурківська Л. Ю. Редагування документації : конспект лекцій / Л. Ю. Бурківська, Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 110 с.

659.4
В50
Вінтонів Х. М. PR-технології : конспект лекцій / Х. М. Вінтонів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 89 с.

659.4
В50
Вінтонів Х. М. PR-технології : метод. вказівки для вивчення дисципліни / Х. М. Вінтонів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 39 с.

025.3
Г83
Григораш С. М. Інформаційна аналітика в нафтогазовій сфері : метод. вказівки для практ. та семінар. занять / С. М. Григораш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 75 с.

025.3
Г83
Григораш С. М. Інформаційна аналітика в нафтогазовій сфері : конспект лекцій / С. М. Григораш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 103 с.

651
Д31 Демчина Л. І. Документаційне забезпечення діяльності установ (за фаховим спрямуванням) : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Л. І. Демчина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 32 с.

37
Д31
Демчина Л. І. Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу : метод. вказівки для практ. занять / Л. І. Демчина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 20 с.

52. 37
Д31 Демчина Л. І. Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу : конспект лекцій / Л. І. Демчина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 32 с.

53. 316.7
Д36 Дербеньова Л. В. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. / Л. В. Дербеньова, Л. І. Демчина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 162 с.

331
З-49
Зелінська Г. О. Управління персоналом : метод. вказівки до вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання спец. «Економіка» / Г. О. Зелінська, Т. В. Семенютіна, Т. В. Яськевич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 82 с.

504
З-86
Зорін Д. О. Географічні інформаційні системи : метод. рек. / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 32.

504.61
З-86
Зоріна Н. О. Глобальні проблеми екології : практикум / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 63 с.

504
З-86
Зорін Д. О. Географічні інформаційні системи : лаб. практикум / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 24 с.

504.61
З-86
Зоріна Н. О. Психологія і педагогіка вищої школи : метод. рек. з теорет. курсу, самост., індивідуал. та контрол. роботи / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 22 с.

504.61
З-86
Зоріна Н. О. Психологія і педагогіка вищої школи : практикум / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 30 с.

504.61
З-86
Зоріна Н. О. Психологія і педагогіка вищої школи : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 80 с.

504.61
З-86
Зоріна Н. О. Стратегія сталого розвитку : практикум / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 86 с.

658

Е45 Економіка підприємства / Н. Б. Юрченко, Р. С. Кравчук, І. Б. Запухляк, І. І. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 377 с.

004.9
Л12
Лаба О. В. Видавничі інформаційні системи : лаб. практикум / О. В. Лаба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 57 с.

85.11
М47
Мелкомукова М. Г. Техніки та матеріали живопису : метод. вказівки для практ. занять / М. Г. Мелкомукова, Н. Г. Борсук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 104 с.

351
О-70
Орфанова М. М. Екологічний контроль : практикум / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 48 с.

351
О-70 Орфанова М. М. Екологічний контроль : конспект лекцій / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 40 с.

351
О-70 Орфанова М. М. Екологічний контроль : метод. вказівки для самост. та індивідуал. роботи студентів / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 32 с.

502.7
О-70 Орфанова М. М. Методологія розробки технологічних проектів з охорони довкілля : конспект лекцій / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 22 с.

502.7
О-70 Орфанова М. М. Методологія розробки технологічних проектів з охорони довкілля : метод. вказівки для самост та індивідуал. роботи студентів / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 13 с.

502.7
О-70 Орфанова М. М. Промислова екологія : конспект лекцій / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 40 с.

502.7
О-70 Орфанова М. М. Промислова екологія : метод. вказівки для самост. та індивідуал. роботи студентів / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 31 с.

502.173
О-70 Орфанова М. М. Хімія навколишнього середовища : метод. вказівки для практ. занять / М. М. Орфанова, В. М. Антонюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 38 с.

504
Р15 Радловська К. О. Екологічний аудит територій : конспект лекцій / К. О. Радловська, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 44 .

504
Р15 Радловська К. О. Екологічний аудит : конспект лекцій / К. О. Радловська, Н. М. Москальчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 104 с.

504
Р15 Радловська К. О. Екологічний аудит : метод. рек. / К. О. Радловська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 14 с.

504
Р15 Радловська К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : метод. рек. / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 20 с.

504
Р15 Радловська К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 55 с.

947
Р50 Ріккарді Г. Б. Історія України : метод. вказівки для семінар. занять / Г. Б. Ріккарді. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 44

622.245
Ф33 Федорович Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : метод. вказівки для самост. роботи / Я. Т. Федорович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 28 с.