Нові надходження літератури за липень 2017 року

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1 005.511
Б59 Бізнес - планування [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 207 с. : табл. – Бібліогр.: с. 195-199.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

2 330.1
А72 Антошкіна, Л. І. Методологія економічних досліджень [Текст] : підручник / Л. І. Антошкіна, Д. М. Стеченко. – К. : Знання, 2015. – 311 с. – Бібліогр.: с. 304-311.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

3 331.45
Г82 Грибан, В. Г. Охорона праці [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літ., 2011. – 280 с. – Бібліогр.: с. 257-258.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

4 331.45
П68 Правила охорони праці на автомобільному транспорті [Текст] : НПАОП 60.2-1.62-12. – Х. : Форт, 2012. – 152 с.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

5 331.45
П68 Правила безпеки систем газопостачання [Текст] : НПАОП 0.00-1.76-15. – Х. : Форт, 2015. – 88 с.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 2, К/сх. – 1)

6 614.8
Б38 Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності [Текст] : корот. термінологіч. слов.-довід. / Я. І. Бедрій. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2014. – 160 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

7 657
М54 Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості [Текст] : із змінами та допов., внесеними в Податковий кодекс України, Закони України та Положення (стандарти) бух. обліку. Кн. 1. – К. : Інформ.-аналіт. агенство, 2012. – 623 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

8 657.6
А93 Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дерев'янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник, О. М. Ганяйло. – К. : Центр учбової літ., 2016. – 380 с. – Бібліогр.: с. 345-349.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КОМП’ЮТЕРНІ ТА ПРИКЛАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

9 004.9
А64 Ананьєв, О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст] : підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 584с. : іл. – Бібліогр.: с. 581-583.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

10 514
А50 Аллен, Дж. Базовые геометрические формы [Текст] / Дж. Аллен. – СПб. : Питер, 2016. – 88 с. : ил. – Бібліогр.: с. 87.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

11 519.21
З-17 Зайцев, Є. П. Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розв'язком типових варіантів [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Зайцев. – К. : Алерта, 2013. – 274 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 421-424.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КУЛЬТУРА

12 791
I-56 Imrie, C. Not Quite Nice [Текст] / C. Imrie. – London : Bloomsbury, 2015. – 326 p.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

13 930.85
І-90 Історія української культури [Текст] : підручник / В. А. Качкан, О. Б. Величко, Н. М. Божко [та ін.]. – 2-ге вид. випр. – К. : Медицина, 2015. – 368 с. – Бібліогр.: с. 366-367.
К-сть прим.: 2 (УчАб. – 1, К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

14 697
Г16 Галущак, М. О. Будівельна фізика: практичні заняття [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Галущак, Б. Я. Депутат. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 92 с. – (Кафедра загальної та прикладної фізики). – 2 курс, 3 курс.

15 622.244
О-53 Олексюк, М. П. Механіка гірських порід [Електронний ресурс] : конспект лекцій / М. П. Олексюк, І. С. Васько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 103 с. – (Кафедра буріння нафтових і газових свердловин). – 2 курс.

16 514.18
Б42 Бекіш, І. О. Нарисна геометрія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. О. Бекіш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 40 с. – (Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки). – 1 курс.