Нові надходження літератури за квітень-травень 2020 року

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

Книги :

К56 Коваль А. О. Вимірювальні перетворювачі : конспект лекцій / А. О. Коваль. – Харків : ХНАДУ, 2018. – 40 с.

К93 Курилов А. Ф. Теплотехнічні вимірювання
і прилади : навч. посіб. / А. Ф. Курилов, В. М. Козін. – Суми : СДУ, 2015. – 189 с.

М56 Мещанінов С. К. Електронні методи і
засоби біомедичних вимірювань : навч. посіб. / С. К. Мещанінов, В. М. Співак, А. Т. Орлов. – Київ : Кафедра, 2015. – 211 с.

М94 Мигаль В. Д. Мехатронні та телематичні системи автомобіля : навч. посіб. / В. Д. Мигаль. - Харків : Майдан, 2017. - 314 с.

П16 Панчук М. В. Автоматизація зварювальних процесів : конспект лекцій / М. В. Панчук, І. М. Сем’яник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 118 с.

Р47 Решетник В. Я. Основи метрології та електричних вимірювань : навч.-метод. посіб.
для студентів електромеханічного факультету /
В. Я. Решетник, С. М. Бабюк. - Тернопіль :
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. - 160 с.

С30 Семенов Б. Ю. Силовая электроника: от простого к сложному : настольная книга инженера / Б. Ю. Семенов. - 2-е изд, испр. - М. : СОЛОН-Пресс, 2015. - 416 с.

Щ61 Щербакова А. Ю. Механізація та автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні : конспект лекцій / А. Ю. Щербакова. – МК ДДМА, 2016. – 73 с.

Методички :

А64 Аналіз функціонування локальних обчислювальних мереж : метод. вказівки до виконання лаб. робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентів спец. 123 "Комп'ютерна інженерія". – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 47 с.

В19 Василик А. В. Контроль якості зварювання : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / А. В. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 55 с.

В19 Василик А. В. Механіка руйнування
зварних конструкцій : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / А. В. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 48 с.

Г56 Гнилиця І. Д. Новітні конструкційні матеріали : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 16 с.

Е51 Еліяшів О. М. Електронні компоненти телекомунікаційних систем : лаб. практикум / О. М. Еліяшів, І. Т. Левицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 39 с.

Є27 Євчук О. В. Мікроконтролери : метод. вказівки до самост. роботи / О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 10 с.

Є27 Євчук О. В. Основи програмування систем управління : метод. вказівки до самост. роботи / О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 12 с.

Є27 Євчук О. В. Цифрова техніка та мікропроцесори : метод. вказівки до самост. роботи / О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 13 с.

І-23 Іванюк Н. І. Архітектура комп'ютера : метод.вказівки до самост. роботи студентів з дисципліни для денної форми навчання спец.
121 "Інженерія програмного забезпечення" / Н. І. Іванюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 10 с.

Л37 Левицький А. О. Бази даних : самост.
робота / А. О. Левицький, С. І. Мельничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 20 с.

Л37 Левицький І. Т. Основи схемотехніки : практикум / І. Т. Левицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 69 с.

М42 Медвід М. І. Статистична обробка геологічної інформації : метод. вказівки / М. І. Медвідь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 25 с.

М48 Мельничук С. І. Бази даних : лаб. практикум / С. І. Мельничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 39 с.

М48 Мельничук С. І. Об'єктно-орієнтоване програмування : метод. вказівки до виконання курс. роботи з дисципліни для студентів напрямку
126 "Інформаційні системи та технології" / С. І. Мельничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 20 с.

Ш68 Шлапак Л. С. Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 32 с.