Нові надходження літератури за квітень 2019 року

ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ

005.941
М21 Мальська М. П. Корпоративне управління : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – Київ : Знання, 2012. – 348 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

005.53
П75 Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / ред. Ю. Є. Петруня. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 216 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

030(477)
Е64 Енциклопедія Сучасної України. – Київ : НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична – Мікоян. –
688 с.
К-сть прим. : 2 (ВБОФ. – 1, К/сх. – 1)

030(477)
Е64 Енциклопедія Сучасної України. – Київ : НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина. –
688 с.
К-сть прим. : 2 (ВБОФ. – 1, К/сх. – 1)

030(477)
Е64 Енциклопедія Сучасної України– Київ : НАН України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – 712 с.
К-сть прим. : 2 (ВБОФ. – 1, К/сх. – 1)

030(477)
Е64 Енциклопедія Сучасної України. – Київ : НАН України, 2016. – Т. 17 : Лег – Лощ. – 712 с.
К-сть прим. : 2 (ВБОФ. – 1, К/сх. – 1)

030(477)
Е64 Енциклопедія Сучасної України. – Київ: НАН України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – 712 с.
К-сть прим. : 2 (ВБОФ. – 1, К/сх. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004.42
С32 Серогодский В. В. Excel 2010. Пошаговый самоучитель + справочник пользователя / В. В. Серогодский, Р. Г. Прокди. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2012. – 395 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

004
С71
Спеціалізовані комп'ютерні технології в інфор-матиці : монографія / ред. Я. М. Николайчук. – Тернопіль : Бескиди, 2017. – 919 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

681.518
Т33 Теоретичні основи інформаційно-вимірюваль-них систем : підручник / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Сременко [та ін.] ; ред. В. П. Бабак. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Ун-т новіт. технологій, 2017. – 496 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

004.43
Ш57 Шилдт Г. Полный справочник по C# / Г. Шилдт ; пер. с англ. – М.; СПб.; Киев : Вильямс, 2009. – 752 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

МОВА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

811.161.2
Г87 Громик Ю. В. Український правопис : навч. посіб. / Ю. В. Громик. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 140 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

811.112.2
К38 Кійко С. В. Німецько-український словник термінів промислової автоматизації : близько
16 000 термінів і терміносполук / С. В. Кійко, Н. О. Школьна. – Чернівці : Букрек, 2019. – 380 с.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 3, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

821.161.2'06
К88 Кудин Д. Дитя війни : спогади / Д. Кудин. – Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2012. – 338 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

811.111
Р89 Русско-английский словарь : около 34 000 слов / ред. Р. С. Даглиш. – 8-е изд., стер. – М. : Рус. яз., 1990. – 624 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

НАУКА

001.894
І-73 Інтелектуальний продукт вчених і винахідників Прикарпаття : щоріч. каталог найвагоміших винаходів / ред. Б. І.Середюк
[та ін.]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2016. – 224 c.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

001
К89 Кузнєцов Юрій Миколайович та його наукові школи / уклад. О. В.Шевченко ; ред. В. Ф. Шинкаренко. – Київ : Експрес-поліграф, 2014. – 368 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

001.89
М21 Мальська М. П. Організація наукових досліджень : навч. посіб. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 136 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

001
Н34 Научная школа института сверхтвердых материалов : к 100-летию НАН Украины / ред. Н. В. Новиков. – Киев : Ин-т сверхтвердых материалов, 2017. – 592 с.
К-сть прим. : 2 (ВБОФ. – 1, К/сх. – 1)

001(477)
Н35 Національна академія наук України. Видатні досягнення. (1918-2018) : до 100-річчя НАН України / ред. Б. Є. Патон. – Київ : Фенікс, 2018. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (ВБОФ. – 1)

001(477)
Н35 Національна академія наук України. Хронологія (1918-2018) : 100 років / Богданов – 2-ге вид., допов. й перероб. – Київ : Фенікс, 2018. – 720 с.
К-сть прим. : 1 (ВБОФ. – 1)

ПЛАНУВАННЯ. АРХІТЕХТУРА

А87 Архітектори України / ред. В. Петрикей. – Київ : Пошана, 2012. – 299 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

71
М65 Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / ред. М. М.Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – 444 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

553.981
R99 Rzeczpospolita lupkowa. Studium wiedzy o gazie z formacji lupkowych. – Krakow : In-t Nafty i Gazu, 2012. – 310 c.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

51
В55 Вища математика : підручник / Е. І. Личковський, П. Л. Свердан, В. О. Тіманюк, О. В. Чалий. – Вінниця : Нова книга, 2014. – 632 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

53
Г16 Галущак М. О. Курс фізики : підручник:
в 3 кн. / М. О. Галущак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Кн. 3 : Оптика. Квантова та атомна фізика. – 295 с.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 3, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

504
Е45 Екологічна безпека : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Є. Ю. Соболь [та ін.] ; ред. В. П. Пєтков. – Київ : КНТ, 2018. – 216 с
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

51
К96 Кушнір В. А. Лабораторний практикум з методики навчання математики / В. А. Кушнір, Р. Я. Ріжняк. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2013. – 224 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

51
Л64 Литвин І. І. Вища математика : навч. посіб. / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Г. О. Желізняк. –
2-ге вид. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 368 с.
К-сть прим. : 3 (ЧЗТГ. – 1, АбНН. – 1, К/сх. – 1)

528.4
Л83 Лудчак О. Є. Кадастр в системі землеустрію : монографія / О. Є. Лудчак, Л. Л. Перович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 127 c.
К-сть прим. : 3 (АбНН. – 2, К/сх. – 1)

553.98
Л98
Ляху М. В. Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія : підручник / М. В. Ляху, І. Р. Михайлів, М. І. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 304 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

539.3
П75 Прикладні проблеми механіки і математики : наук. зб. / ред. Р. М. Кушнір. – Львів : ІППММ, 2018. – Вип. 16. – 157 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

536.6
Т34 Теплометрия: теория, метрология, практика : монографія : в 3 кн. / ред. Т. Г. Грищенко. – Киев : Ин-т техн. теплофиз. НАНУ, 2018. – Кн. 3 : Теплометрическая аппаратура для решения прикладных задач : в 2-ох т. : Т. 1. – 432 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

502/504
Ю83 Юрченко Л. І. Екологія : навч. посіб. / Л. І. Юрченко. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 304 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

378
E25 Education in Ukraine. International integration : фотоальбом. – Kyiv : Інформ.-імідж. центр, 2010. – 83 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

378.4
P80 Politechnika Swietokrzyska. Kielce University of Technology. – Kielce : Un-t Technology, 2013. –
206 p.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

338.486
Г93 Гуменюк В. В. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери : монографія / В. В. Гуменюк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 372 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

332.1
Д14 Дадашев Б. А. Регіональна економіка :
навч. посіб. / Б. А. Дадашев, В. П. Гордієнко, В. В. Обливанцов. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 202 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

338.486.5
М21 Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 248 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

37
М64 Мирошниченко В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (для спеціальності - історія) : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко. – Київ : Центр учбової літ., 2016. – 296 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

355.58
М69 Михайлюк В. О. Цивільна безпека : навч. посіб. / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 158 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

346
Н34 Науково-практичний коментар Госпо-дарського кодексу України / ред.: В. С. Щербина, Н.Б. Пацурія – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 816 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

340
О-54 Олійник А. Ю. Основи історії і теорії держави та права : навч. посіб. / А. Ю. Олійник. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 200 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

311
О-62 Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) : навч. посіб. / А. Т. Опря. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 448 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

330.32
П31 Пєтухова О. М. Інвестування : навч. посіб. / О. М. Пєтухова. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 336 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

340
С29 Селецький С. І. Теорія держави і права : навч. посіб. / С. І. Селецький. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 246 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

378
П61 Положення та посадові інструкції керівників, науково-педагогічних працівників і співробітників структурних підрозділів Донецького націона-льного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського : в 2 т. / упоряд.: О. О. Шубін, Л. О . Омелянович.– Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – Т. 2. – 525 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

349.2(477)
Т78 Трудове право України : навч. посіб. / упоряд. : І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 172 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

347.73(477)
Ф59 Фінансове право : навч. посіб. / упоряд.:
І. В. Тетарчук ,Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 202 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

347(477)
Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. / упоряд.: І. В. Тетарчук ,Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 202 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

340
Т33 Теорія держави і права : навч. посіб. /упоряд.: І. В., Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 184 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

343
К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 квіт. 2018 р. – Київ : Паливода А. В., 2018. – 212 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

330.5
Н35 Національна економіка : підручник / ред.О. В. Носова. – Київ : Центр учбової літ., 2013. –
511 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

930.85(477)
І-90 Історія української культури : навч. посіб. / Павлова О. Ю., ред. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 340 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

342.4
К65 Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (станом на 25 січ. 2018 р.) – Харків : Шинкаренко А. І., 2018. – 63 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

346
Г72 Господарський кодекс України : нормат. документ з урахуванням останніх змін в редакції станом на 01.09.2017 р. – Суми : НОТІС, 2017. – 188 с. – (Законодавство України).
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

349.41
З-51 Земельний кодекс України : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 07.03 2018 р. – Київ : Правова єдність, 2018. – 118 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

349.41
З-51 Земельний кодекс України : нормат. документи з урахуванням останніх змін станом на 20.03.2018. – Суми : НОТІС, 2018. – 124 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

343
К82 Кримінальний кодекс України : офіц. текст зі змінами і допов. станом на 02.05.2018 р. – Київ. : Правова єдність, 2018. – 208 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

378.4
К30 Кафедра підземної розробки родовищ: 115 років : іст. нарис. – Дніпропетровськ : Літограф, 2015. – 570 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

347.6
С37 Сімейний кодекс України : нормат. документи з урахуванням змін в редакції станом на 04.04.2018 р. – Київ : Нотіс, 2018. – 84 с. – (Законодавство України).
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

347.6
С37 Сімейний кодекс України : нормат. документи з урахуванням змін станом на 10.09.2017 р. – Київ : НОТІС, 2017. – 84 с. – (Законодавство України).
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

32
С83 Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. / ред. Р. М. Павленко.– Київ : Софія, 2018. – № 3-4 (48). – 160 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ПРИКЛАДНІ НАУКИ

621.1
А76 Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об'єктів генерування, транспортування та споживання теплової енергії : монографія / ред. В. П. Бабак. – Київ : Ін-т тех. теплофіз. НАНУ, 2016. – 298 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

659.4
К49 Климанська Л. Д. Зв'язки з громадськістю : навч. посіб. / Л. Д. Климанська. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 164 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

613.7
К88 Кудин Д. Ана/Аеробіка Карпат : шлях здоров'я / Д. Кудин. – Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2014. – 232 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

621.771
М13 Мазур В. Л. Теория и технология тонко лис-товой прокатки (численный анализ и технические
приложения) : монография / В. Л. Мазур, А. В. Ноговицын. – Днепропетровск : Днепр-VAL, 2012. – 500 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

621.81
М29 Мархель І. І. Деталі машин : навч. посіб. / І. І. Мархель. – 2-ге вид. стер. – Київ : Алерта, 2017. – 368 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.235
Н16 Нагорный В. П. Взрывные работы при добыче природных углеводородов, строительстве магистральных трубопроводов и подземных хранилищ : [монография] / В. П. Нагорный, В. М. Глоба, И. И. Денисюк. – Киев : Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, 2009. – 330 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.691.24
Н16 Нагорный В. П. Подземные хранилища углеводородов : монография / В. П. Нагорный, В. М. Глоба. – Киев : Ин-т геофизики им.
С. И. Субботина, 2014. – 287 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

621.745.5
П37 Плазменные технологии и оборудование
в металлургии и литейном производстве : монография / Б. Е. Патон, Г. М. Григоренко, И. В. Шейко [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2013. – 487 с. : ил., рис., табл. – (Проект "Наукова книга").
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

658.513
П37 Планування діяльності підприємства :
навч. посіб. / А. Ф. Бурик, О. М. Світовий, О. Г. Мачушенко, А. В. Роєнко. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 260 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.24.051
П59 Породоразрушающий и металлообрабаты-вающий инструмент - техника и технология
его изготовления и применения : сб. науч. тр. – Київ : ИСМ им. В. Н.Бакуля, 2018. – Вып. 21. – 483 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.692.4
Р38 Ремонт магістральних трубопроводів під тиском / М. В. Беккер, В. С. Бут, Р. М. Говдяк [та ін.]. – Київ : Кий, 2008. – 240 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.2
Р65 Розробка родовищ : щоріч. наук. техн. зб. / ред. В. Бондаренко. – Дніпропетровськ : Літограф, 2015. – 546 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.691.4.076
С32 Середницький Я. Сучасна протикорозійна ізоляція в трубопровідному транспорті : монографія. / Я. Середницький, Ю. Банахевич, А. Драгілєв. – Львів-Київ : Сплайн, 2004. – Ч. 2. – 276 c.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.276.51
Ф50 Фик І. М. Облаштування газових та нафто-вих фонтанних свердловин при експлуатації : підручник / І. М. Фик, Д. М. Римчук. Харків : Ексклюзив, 2014. – Ч. 1 : Колонні обв'язки. –
299 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

502/504
А28 Адаменко О. М. Переддипломна
науково-виробнича практика : метод. рек. / О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 25 с.

504
А28 Адаменко О. М. Бакалаврська робота : метод. рек. / О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 28 с.

504.61
А28 Адаменко О. М. Науково-виробнича практика : метод. рек. / О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 16 с.

Б27 Басараба Ю. Б. Фізика. Розв'язування задач : у 2-ох ч. / Ю. Б. Басараба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – Ч. 2 : Магнетизм. Оптика. Квантова фізика. – 100 с.

Б83 Борущак Л. О. Навчальна практика : метод. вказівки для проведення навч. практики для бакалаврів спец. 131 – «Прикладна механіка» / Л. О. Борущак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 20 с.

658
В23 Ващишак І. Р. Управління проектами в енергетиці : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 89 с.

621.01
В52 Виробнича практика : програма та метод. вказівки для підготовки фахівців за спец. 131 – "Прикладна механіка" першого (бакалаврського) рівня / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, В. В. Кустов, А. Г. Панчук. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 22 c.

336
Г37 Гера О. В. Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз : метод. вказівки для самост. роботи / О. В. Гера. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 14 с.

502/504
Г54 Глібовицька Н. І. Загально-екологічна навчальна практика : метод. рек. / Н. І. Гллібо- вицька, Т. В. Кундельська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 16 с.

811.111
Д43 Дзівідзінська І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови : курс лекцій / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 73 с.

811.111
Д43 Дзівідзінська І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови : метод. вказівки для проведення практ. занять, самост. та індивід. роботи / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 31 с.

338.48
Д64 Долгопола Г. Є. Екскурсознавство і музеєзнавство : практикум / Г. Є. Долгопола. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 17 с. –

913
Д64 Долгопола Г. Є. Проектування і дизайн туристичних комплексів : лаб. практикум / Г. Є. Долгопола. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 29 с.

624.131
З-86 Зорін Д. О. Ґрунтознавство : метод. вказівки з теоретич. курсу, самост. та індивід. роботи / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 36 с.

502.5
З-86 Зорін Д. О. Екологічна геологія та екологічне картування : конспект лекцій / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 87 с.

502/502
З-86 Зорін Д. О. Екологічна безпека : конспект лекцій / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 222 с.

502.5
З-86 Зорін Д. О. Екологічна геологія та екологічне картування : метод. рек. / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 24 с.

502.5
З-86 Зорін Д. О. Екологічна геологія та екологічне картування : лаб. практикум / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 71 с.

502/502
З-86 Зорін Д. О. Екологічна безпека : курс. проект / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 29 с.

502/502
З-86 Зорін Д. О. Екологічна безпека : лаб. практикум / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 68 с.

502/502
З-86 Зорін Д. О. Екологічна безпека : метод. рек. / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 52 с.

624.131
З-86 Зорін Д. О. Ґрунтознавство : конспект лекцій / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 64 с.

100. 502/504
З-86 Зорін Д. О. Вступ до фаху : метод. рек. / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 36 с.

502.211
М24 Манюк О. Р. Заповідна справа : лаб. практикум / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 60 с.

102. 502.211
М24 Манюк О. Р. Заповідна справа : метод. вказівки для самост. вивч. дисц. / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 30 с. –

103. 502.211
М24 Манюк О. Р. Заповідна справа : конспект лекцій / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 146 с.

104. 502.5
М24 Манюк О. Р. Ландшафтна екологія : практикум / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 65 с.

502.5
М24 Манюк О. Р. Ландшафтна екологія : метод. вказівки для самост. вивч. дисциплін / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 18 с.

502.5
М24 Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : конспект лекцій / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 108 с.

622.691.4.07
М29 Мартинюк Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : конспект лекцій / Р. Т. Мартинюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 70 с.

528
М34 Матіщук А. В. Основи геодезії : лаб. практикум / А. В. Матіщук, О. В. Гера. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 61 с.

502.14
М69 Михайлюк Ю. Д. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : практикум / Ю. Д. Михайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 73 с.

502.175
М69 Михайлюк Ю. Д. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : метод. вказівки з теоретич. курсу, самост. та індивід. роботи для студентів спец.
101 - «Екологія» / Ю. Д. Михайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 20 с.

502/504(1-2)
М69 Михайлюк Ю. Д. Урбоекологія : метод. вказівки з теоретич. курсу, самост. та індивід. роботи / Ю. Д. Михайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 20 с.

550.4
О-70 Орфанова М. М. Геохімія навколишнього середовища : конспект лекцій / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 64 с.

502.22
О-70 Орфанова М. М. Техноекологія : конспект лекцій для студентів спец. 101 - «Екологія» / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 45 с.

502.174
О-70 Орфанова М. М. Утилізація та рекуперація відходів : конспект лекцій / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 125 с.

502.171
О-70 Орфанова М. М. Мінерально-сировинні і природні ресурси : конспект лекцій / М. М. Орфа-
нова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. –
64 с.

502.174
О-70 Орфанова М. М. Утилізація та рекуперація відходів : лаб. практикум / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 36 с.

502.171
О-70 Орфанова М. М. Мінерально-сировинні ресурси : метод. вказівки з теорет. курсу, самост. та індивід. роботи / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 34 с.

502.171
О-70 Орфанова М. М. Мінерально-сировинні і природні ресурси : практикум / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 60 с.

502.22
О-70 Орфанова М. М. Техноекологія : практикум для студ. спец. 101 – «Екологія» / М. М. Орфано- ва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 33 с.

502.174
О-70 Орфанова М. М. Утилізація та рекуперація відходів : метод. вказівки з теорем. курсу, самост. та індивід. роботи / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 24 с. –

502/504
О-70 Орфанова М. М. Екологія нафтогазового комплексу : метод. вказівки з теорет. курсу, самост. та індивід. роботи / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 24 с.

621.01
П27 Переддипломна практика : метод. вказівки для підготовки фахівців за спец. 131 – «Прикладна механіка» другого (магістерського) рівня / З. М. Одосій, Р. Т. Карпик, П. І. Войтенко, В. Г. Панчук. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 20 c.

502.175
Р15 Радловська К. О. Екологічний аудит територій : метод. рек. з теорет. курсу, самост., індивід. та контрол. роботи / К. О. Радловська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 22 с.

574
Р15 Радловська К. О. Загальна екологія (та неоекологія) : лаб. практикум / К. О. Радловська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 49 с.

502.175
Р15 Радловська К. О. Моніторинг довкілля : конспект лекцій / К. О. Радловська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 71 с.

502.175
Р15 Радловська К. О. Моніторинг довкілля : лаб. практикум / К. О. Радловська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 31 с.

621.01
Т38 Технологічні основи машинобудування : розрахунково-граф. практикум для підготовки фахівців за спец. 131 – «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 56 c.

621.01
Т38 Технологічні основи машинобудування : лаб. практикум для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спец. 131 – «Прикладна механіка» / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 50 c.

1
Ш27 Шастко І. М. Філософія : навч.-метод. комплекс / І. М. Шастко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 141 с.

621.791
В52 Шлапак Л. С. Виробнича практика :
метод. вказівки / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 22 c.

Ш68 Шлапак Л. С. Переддипломна практика : метод. вказівки / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 22 с.