Нові надходження літератури за березень 2019 року

ГАЗЕТИ. ПРЕСА

070
В53 Вісник Національного університету
"Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 896 : Журналістські науки / ред. Н. І. Чухрай.– Львів : Львів .політехніка, 2018. – 167 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

338
В53 Вісник Національного університету
"Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 897 : Проблеми економіки та управління; вип. 2 / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 99 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 887 : Інформаційні системи та мережі / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 143 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

МИСТЕЦТВО. АРХІТЕХТУРА

71
М65 Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 68 / ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2018. – 766 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

НАУКА

001(477)
Н35 Національна академія наук України
(1918-2018) : до 100-річчя від дня заснування / ред. Б. Є. Патон. – Київ : Академперіодика, 2018. – 336 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

550.34
Z98 Zwiekszenie dokladnosci odwzorowania osrodka geologicznego z wybranego obszaru Karpat zewnetrznych na podstawie reprocessingu archiwalnych profili sejsmicznych 2D. № 222 / L. Bajewski, A. Wilk, R. Barton, A. Urbaniec. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2018. – 180 s.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

53
В53 Вісник Національного університету
"Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 898 : Фізико-математичні науки / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 82 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

528
Г35 Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 87 / ред. К. Р. Третяк. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 85 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

517.3
Д58 Довгий С. А. Метод сингулярных интегра-льных уравнений и вычислительные технологии / С. А. Довгий, И. К. Лифанов, И. К. Черный. – Киев : Юстон, 2016. – 379 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

504
Е45 Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. № 4 (28) / ред. : О. С. Волошкіна,
О. М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2018. – 145 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

666.3
М34 Материалы на основе нитридов - традицонные и новые решения : монография / А. В. Рагуля, В. М. Крячек, Л. И. Чернышев, Т. В. Гудыменко. – Київ : Наук. думка, 2017. – 555 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

553.98
Н34 Нафтогазоносність імпактних структур України : до 100-річчя Національної акадії наук України / ред. І. Д. Багрій. – Київ-Чернівці : Букрек, 2018. – 502 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

528.3
Т66 Тревого І. С. Моніторинг геодезичних пунктів : монографія / І. С. Тревого, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 214 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

519.7
Ф50 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. Вип. 27 / ред. Є.Чапля. – Київ: НАН України, 2018. –
135 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.311
Ш77 Шнюков Е. Ф. Флюидогенная минерализа-ция грязевых вулканов Азово Черноморского региона : монография / Е. Ф. Шнюков. – Київ : Логос, 2016. – 194 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

82(100)
П77 Притчи народов мира / сост. А. Жемеров. – Харків : Аргумент Принт, 2011. – 304 с. – (Красота ума).
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

34
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 889 : Юридичні науки / ред. Н. І.Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 207 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

34
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка": зб. наук. пр. № 894 : Юридичні науки / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 175 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

35
З-41 Збірник наукових статей викладачів Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовряду-вання, державних підприємств, установ і органі-зацій / ред. Л. В. Бойчук – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2018. – 76 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

343
Н34 Науково-практичний коментар закону України "Про запобігання корупції" / ред. : В. С. Коваль-ський [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. –
380 с. – (Законодавство України).
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

21. 351.863
С91 Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів : аналіт. доповідь / ред. : Г. Л. Рябцев,
О. М. Суходоля. – Київ : НІСД, 2018. – 160 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

22. 622.24.051
S82 Steliga T. Innowacyjna technologia zestalania zuzytych pluczek wiertniczych. № 221 / T. Steliga, M. Uliasz. – Krakow : In-t Nafty i Gazu, 2018. –
272 c.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.32
O-65 Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania zloz niekonwencjonalnych. T. 2. № 223 / Lubasia J., red. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2018. – 352 s.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.32
O-65 Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania zloz niekonwencjonalnych. T. 1. № 223 / J.Lubasia, red. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2018. – 308 s.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

621
В53 Вісник Національного університету
"Львівська політехніка" : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль в машинобудуванні та приладобуду-ванні : зб. наук пр. / ред.
Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. полі-техніка, 2018. – Вип. 891. - 67 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

621.31
В53 Вісник Національного університету
"Львівська політехніка" : Електроенергетичні та електромеханічні системи : зб. наук. пр. / ред.
Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – № 900. - 95 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

681.12
В47 Вимірювання витрати та кількості газу і нафтопродуктів : III всеукр. наук.-техн. конф.,
26-28 берез. 2003 р., м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 134 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

621.317
В47 Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 79 (2) / ред. Б. І. Стадник. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 85 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

621.317
В47 Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 79 (1) / ред. Б. І. Стадник. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 83 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622
Т33 Техніка і прогресивні технології у нафтога-зовій інженерії - 2012 : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., молод. учених та студ., 5-7 листоп. 2012 р. / ред. : А. Р.Юрич, А. І. Різничук, С. Я. Чу-дик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 283 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

656.13
D70 Dolishnii B. V. General course of Trans-
port : laboratory workshop=лаб. практикум / B. V. Dolishnii, L. I. Kryshtopa. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. – 37 p.

502/504
А87 Архипова Л. М. Екологія з основами гідрометеорології : практикум / Л. М. Архипова, В. І. Гринюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. –69 с.

502/504
А87 Архипова Л. М. Екологія з основами гідрометеорології : лаб. практикум / Л. М. Архипова, В. І. Гринюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 46 с.

004.7
Б12 Бабчук С. М. Комп'ютерні системи : лаб. практикум / С. М. Бабчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. –35 с.

004.7
Б12 Бабчук С. М. Системи передавання даних : лаб. практикум / С. М. Бабчук. – Івано-Фран-ківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 70 с.

577
Б63 Біофізика і біомеханіка : підручник / В. С. Антонюк, М. О. Бондаренко, В. А. Ващенко Г. В. Канашевич, Г. С. Тимчик, І. В .Яценко. – Київ : НТУУ КПІ, 2012. – 344 с.

550.832
Г20 Гаранін О. А. Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів : лаб. практикум / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 56 с.

336
Г37 Гера О. В. Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз : практикум / О. В. Гера. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 67 с.

338.48
З-86 Зоріна Г. П. Ландшафтознавство та заповідна справа : практикум / Г. П. Зоріна. – Івано-Фран-ківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 32 с.

504
З-86 Зоріна Н. О. Методика навчання екологічних дисциплін у вищій школі : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. –72 с.

504
З-86 Зоріна Н. О. Методика навчання еколо-гічних дисциплін у вищій школі : практикум / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 39 с.

504
З-86 Зоріна Н. О. Методика навчання екологічних дисциплін у вищій школі : метод. рекомендації / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. –16 с.

338.48
З-86 Зоріна Г. П. Санітарія і гігієна рекреаційних комплексів : лаб. практикум / Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 49 с.

338.48
З-86 Зоріна Г. П. Туроперейтинг : метод. вказівки до вивч. дисц. / Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 22 с.

338.48
З-86 Зоріна Г. П. Туроперейтинг : практикум / Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 45 с.

338.49
К30 Качала С. В. Інфраструктура туркомплексів : конспект лекцій / С. В. Качала. – Івано-Фран-ківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 102 с.

К30 Качала С. В. Інфраструктура туркомплексів : метод. вказівки до виконання курс. проекту / С. В. Качала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 15 с.

338.48
К68 Коробейникова Я. С. Організація туристичних подорожей : метод. вказівки до вивч. дисц. для студ.спец."Туризм"/ Я. С. Коробейнико-ва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 26 с.

338.48
К68 Коробейникова Я. С. Організація готельного господарства : метод. вказівки до вивч. дисц. для
студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 26 с.

338.48
К68 Коробейникова Я. С. Екскурсознавство і музеєзнавство : метод. вказівки до вивчення дисц.
для студентів спец. "Туризм" / Я. С. Коробейни-кова, Г. Є. Долгопола. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 18 с.

622.24
К75 Кочкодан Я. М. Технологія буріння нафтових і газових свердловин : навч. посіб.
Ч. 4 : Бурильна колона / Я. М. Кочкодан. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 149 с.

624.04
К89 Кузьменко Е. Д. Особливості проектування
будівель у складних інженерно-геологічних умовах : лаб. практикум / Е. Д. Кузьменко, М. М. Тимків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 63 с.

004.42
Л37 Левицький І. Т. Мікроконтролери : лаб. практикум / І. Т. Левицький, О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 45 с.

М19 Малинка О. Я. Тренінг-курс ІТ-технології в діагностиці та консалтингу = IT Technologies in Diagnostics and Consulting : опорний конспект із дисц. / О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 56 с.

М19 Малинка О. Я. Тренінг-курс бізнес-планування в підприємництві = Business Planning in Entrepreneurship : навч.-метод. комплекс із дисц. / О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 227 с.

М24 Манюк О. Р. Географія та екологія України : конспект лекцій для студ. спец. "101 - Екологія " / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. –40 с.

М24 Манюк О. Р. Географія та екологія України : практикум / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 33 с.

М24 Манюк О. Р. Географія та екологія України : метод. рекомендації / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 19 с.

622.691.4.07
М29 Мартинюк Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : метод. вказівки для виконаня курс. роботи / Р. Т. Мартинюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 30 с.

681.723
М54 Методи за засоби мікроскопії : монографія / В. С. Антонюк, Г. С. Тимчик, Ю. Ю. Бондаренко, П. В. Петльований, С. О. Білокінь, М. О. Бонда-ренко.– Київ : НТУУ КПІ, 2013. – 336 с.

681.72
М59 Мікроскопія в нанотехнологіях : монографія / В. С. Антонюк, Г. С. Тимчик, О. В. Верцанова
Ю. Ю. Бондаренко, С. О. Білокінь, М. О. Бонда-ренко . – Киев : НТУУ КПІ, 2014. – 260 с.

502.175
М69 Михайлюк Ю. Д. Нормування антропо-генного навантаження на навколишнє середови-ще : конспект лекцій для підготовки бакалаврів за спец. 101 - "Екологія" / Ю. Д. Михайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 69 с.

336.1
О-50 Окландер М. А. Поведінка споживача : навч. посіб. / М. А. Окландер, І. О. Жарська. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 208 с.

502.173
О-70 Орфанова М. М. Екологічні контрольно-вимірювальні прилади : конспект лекцій спец. "Екологія" / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 43 с.

502/504
О-70 Орфанова М. М. Екологія нафтогазового комплексу : конспект лекцій спец. 101 "Екологія"
та спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 52 с.

502.173
О-70 Орфанова М. М. Екологічні контрольно-вимірювальні прилади : конспект лекцій спец. "Технології захисту навколишнього середовища" / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 74 с.

502.173
О-70 Орфанова М. М. Екологічні контрольно-вимірювальні прилади : метод. вказівки для
самост. та індивідуал. роботи студентів за спец. "Екологія" / М. М. Орфанова, Г. Д. Стельмахо-вич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 35 с.

502.173
О-70 Орфанова М. М. Екологічні контрольно-вимірювальні прилади : метод. вказівки для самост. та індивідуал. роботи студентів за спец. "Технології захисту навколишнього середовища" / М. М. Орфанова, Г. Д. Стельмахович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 43 с.

681.7
О-75 Основи теплоперенесення в елементах оптичного приладобудування : навч. посіб. / В. А. Ващенко, В. С. Антонюк, Г. С. Тимчик,
В. І. Яценко, М. О. Бондаренко, О. В.Кириченко, М. П. Рудь. – Київ : НТУУ КПІ, 2012. – 412 с.

004
П41 Побігун О. В. Інформаційні системи та технології в туризмі : метод. вказівки до виконання курс. проекту / О. В. Побігун, С. В. Качала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 16 с.

004
П41 Побігун О. В. Інформаційні технології в туризмі : лаб. практикум / О. В. Побігун, С. В. Качала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 23 с.

004.94
П84 Процюк В. Р. Інформатика : метод. вказівки для виконання курс. роботи / В. Р. Процюк, Г. Я. Процюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 65 с.

352
С37 Сімків Л. Є. Територіальний розвиток місцевих громад : метод. вказівки для самост. роботи / Л. Є. Сімків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 32 с.

658
Ф33 Федорович І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : метод. вказівки для виконання розрах. робіт / І. В. Федорович, Р. С. Кравчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 33 с.

379.85
Ю64
Юрас Ю. І. Туризмологія : практикум / Ю. І. Юрас. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 60 с.