Нові надходження літератури за березень 2018 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
005
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 858 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / ред. Чухрай Н. І. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 195 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

351.85
Д13
Давимука, С. А. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови [Текст] : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова. – Львів : Ін-т регіон. досліджень, 2017. – 528 с. – Бібліогр.: с. 507-515.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

351.85
Д43
Дзвінчук, Д. І. Вгору піднесімо серця [Текст] : наук.-попул. нарис / Д. І. Дзвінчук, Д. В. Захарук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 80 с. – Бібліогр.: с. 76-78.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

338(477.86)
Д46
Ділова Івано-Франківщина [Текст] : презентаційний альманах. Вип. 4 / авт. ідеї Соляник Г. – Івано-Франківськ : Ділова Ів.-Франківщина, 2015. – 159 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

658:005.52
Е45
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / М. О. Данилюк, І. М. Метошоп, Л. С. Войтків [та ін.] ; ред. Данилюк М. О.– 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 316 с. : табл. – Бібліогр.: с. 307.
К-сть прим.: 20 (Н.Аб. – 2, ЧЗСЕ. – 2, УчАб. – 14, К/сх. – 2)

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА

378(100-87)
Д29
Дела и люди Уфимского нефтяного [Текст] : летопись ; 60 лет УГНТУ / А. А. Докучаева, Н. А. Насенкова, С. Р. Чураева [и др.] ; ред Шаммазов А. М. – Уфа : Инеш, 2008. – 516 с. : ил.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

348.4
З-33
Запорізький національний університет: історія і сучасність (1930-2010) [Текст] : ювілейна книга ; ЗНУ 80 років / ред. Тимченко С. М. – Запоріжжя : Дике поле, 2010. – 320 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

378.4(477)
І-90
Історія Дніпропетровського національного університету [Текст] : до 90-річчя ДНУ / ред . Поляков
М. В. – 4-те вид., перероб. і допов. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 308 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

378.4(477)
К71
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ [Текст] / упоряд.: Андрейканіч А., Дутка В.– [Б. м.] : КІПДМ, 2017. – 68 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

378.4
Н35
Національний лісотехнічний університет України [Текст] / ред. Туниця Ю. Ю. – Київ : Логос Київ, 2014. – 247 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

378.4
Н35
Національний транспортний університет [Текст] / ред. Дмитриченко М. Ф. – Київ : Логос Київ, 2014. – 359 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

378.4(477)
С81
100 років Національному університету водного господарства та природокористування [Текст] / ред. Мощинський В. С., Лагоднюк О. А.– Рівне : НУВГП, 2015. – 260 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

316.6
У75
Ускорение научно-технического прогресса на крупных газодобывающих предприятиях Крайнего Севера и повышение эффективности работы научных коллективов за счет учета социально-психологических аспектов [Текст] / С. Н. Меньшиков, О. М. Ермилов, В. К. Понько [и др.]. – Новосибирск : СО РАН, 2010. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

543
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 868 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / ред. Чухрай Н. І. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 435 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

539.3
П75
Прикладні проблеми механіки і математики [Текст] : наук. зб. Вип. 15 / Кушнір Р. М., ред. – Львів : ІППММ, 2017. – 190 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

621.31
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 870 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / ред. Чухрай Н. І.– Львів : Львів. політехніка, 2017. –
139 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

621
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 867 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль в машинобудуванні та приладобудуванні / ред.Чухрай Н. І. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 79 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

622(477)
Г51
Гірничо-металургійний комплекс України [Текст] : загальноукр. проект. Вип. 1 / Болгов В. В., автор-упоряд. – Київ : Поліграфкнига, 2006. – 159 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

622.324
(477)
Д50
Діяк, І. В. Газова галузь України. Становлення, досягнення, особистості [Текст] / І. В. Діяк, З. П. Осінчук, Б. П. Савків. – Київ : Світ успіху, 2009. – 320 с. : іл. – (Майстри своєї справи).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)
622.323
(477)
Н34
Нафта і люди Долинщини [Текст] : 60-річчю Долинського нафтопромислового району присвячується / ред.: Борис М. О. [та ін.]. – Долина : Таля, 2010. – 93 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (УчАб. – 1)

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

821.161.2.09
І-29
Ідейний провідник української нації [Текст] : до 160-річчя від дня народж. І. Я. Франка / Гах Й. М., ред. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 356 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2
У45 Українка Леся Волинський скарб [Текст] : вибрані твори / Леся Українка ; Романов С. М., Данилюк-Терещук Т. Я., упоряд. – Луцьк : Волин. нац. ун-т, 2011. – 552 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ІСТОРІЯ

94
П79 Проект "Україна". Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі [Текст] / В. Вісин, Р. Голик, В. Голубко [та ін.] ; авт.-упоряд. Литвин М. Р.– Харків : Фоліо, 2017. – 444 с. : іл.
К-сть прим.: 2 (Х.Аб. – 2)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

573
Г54
Глібовицька, Н. І. Біологія [Текст] : конспект лекцій для студентів спец. «Екологія» / Н. І. Глібовицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 71 с. – (Каф. екології).

573
Г54
Глібовицька, Н. І. Біологія [Текст] : конспект лекцій / Н. І. Глібовицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 71 с. – (Каф. екології).

658.6
Г61
Голошубова, Н. О. Організація торгівлі [Текст] : підручник / Н. О. Голошубова. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Київ. нац.орг.-екон.ун-т, 2012. – 680 с.

528.5
І-47
Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом. Топографо-геодезичні і картографічні роботи. Землевпорядні роботи [Текст] : конспект лекцій / Є. Ю. Ільків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 120 с. – (Каф. землевпорядкування та кадастру).

004.77
К67
Корнута, О. В. Інтернет-технології в економіці [Текст] : конспект лекцій / О. В. Корнута. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 53 с. – (Каф. інженерної та комп'ютерної графіки).

622.691.4
М48
Мельниченко, Ю. Г. Обслуговування і ремонт насосних та компресорних станцій [Текст] : конспект лекцій / Ю. Г. Мельниченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 119 с. – (Каф. спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ).

334.7
О-29
Обельницька, Х. В. Контролінг [Текст] : конспект лекцій / Х. В. Обельницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 200 с. – (Каф. маркетингу і контролінгу).

004.92
Т19
Тарас, І. П. Комп'ютерна графіка [Текст] : навч. посіб. / І. П. Тарас. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 60 с. – (Каф. інженерної та комп'ютерної графіки).

725.1:338.448.2
С45
Скрипин, Т. В. Рекреаційні споруди та комплекси. Принципи та методи архітектурної організації [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Скрипин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 53 с. – (Каф. архітектурного проектування).