Лопатін, Валерій Володимирович


Лопатін, Валерій Володимирович
Наукові основи розроблення системи контролю технічного стану жорсткого армування шахтних стовбурів : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 21.02.13 / В. В. Лопатін. - Дніпропетровськ, 2012. - 392 с. - 299-333.

Мета роботи - створення науково-технічних засад побудови МСК для забезпечення надійності СПУ та підвищення ефективності і безпеки їх експлуатації. Для досягнення сформульованої мети необхідно вирішити ряд задач:
1. Провести аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку МСК.
2. Розробити теоретичні засади, методику та структуру побудови МСК з урахуванням специфіки і умов експлуатації СПУ.
3. Розробити методологічні засади створення та вибору давачів для МСК.
4. Встановити закономірності виникнення іскри в електричних колах МСК та розробити метод контролю їх іскробезпеки.
5. Встановити і класифікувати основні параметри МСК та обґрунтувати напрямки підвищення їх надійності.
6. Дослідити процеси зношування деталей редукторів СШНУ та розробити методи контролю їх технічного стану.
7. Провести шахтні та нафтопромислові випробування розроблених МСК.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СТАН ПРОБЛЕМИ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1 Особливості процесів безпеки в нафтовій і гірничій промисловості
1.2 Аналіз методів контролю технічного стану стаціонарних підйомних установок
1.3 Аналіз технічних засобів контролю технічного стану стаціонарних підйомних установок
1.4 Аналіз первинних засобів інформаційного забезпечення стаціонарних підйомних установок
1.5 Вибір напряму досліджень
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИНТЕЗУ МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ СТАЦІОНАРНИХ ПІДЙОМНИХ УСТАНОВОК
2.1 Теоретичні аспекти побудови мобільних систем контролю стаціонарних підйомних установок
2.2 Математичне моделювання мобільних систем контролю
2.3 Розробка методів фільтрації вимірювальних сигналів
2.4 Схема алгоритму процесу синтезу цифрової мобільної системи контролю
2.5 Структура і функціональна блок-схема мобільної системи контролю стаціонарних підйомних установок
2.6 Оптимізація стратегії контролю стану стаціонарної підйомної установки й вибір універсального критерію оптимальності
2.7 Оптимізація вибору складу вимірів у задачі контролю руху підйомної посудини шахтного підйомного комплексу при обмеженні числа вимірів
2.8 Теоретичні засади та рішення, стандарти і вимоги до іскробезпечних кіл вибухозахищеної мобільної системи контролю
2.8.1 Вибір критерію запалюючої здатності електричного розряду електричних кіл мобільної системи контролю
2.8.2 Моделювання електричних розрядів, що виникають в електричних колах і впливають на бухобезпечність апаратури мобільної системи контролю
Висновки по розділу 2
РОЗДІЛ 3 ПРОМИСЛОВІ І ШАХТНІ ВИПРОБУВАННЯ МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
3.1 Методика промислових і шахтних випробувань мобільної системи контролю стаціонарної підйомної установки
3.1.1 Підготовка і проведення експерименту із застосуванням мобільної системи контролю стаціонарної підйомної установки
3.1.2 Принципи, що покладені в функціонування мобільної системи контролю
3.1.3 Функціональні можливості мобільної системи контролю стаціонарної підйомної установки
3.2 Визначення оптимальної кількості давачів МСК
3.3 Методика вибору кроку дискретності контрольованих параметрів
3.4 Результати ремонтних, шахтних та промислових випробувань мобільної системи контролю
3.4.1 Результати випробувань редукторів верстатів-гойдалок з використанням мобільної системи контролю
3.4.2 Результати шахтних випробувань мобільної системи контролю
3.4.3 Результати промислових випробувань мобільної системи контролю для зняття вібраційних характеристики редукторів
3.4.4 Аналіз результатів випробувань мобільної системи контролю в шахтних та промислових умовах
3.5 Методи скорочення необхідного обсягу вимірювань при контролі параметрів стаціонарної підйомної установки
Висновки по розділу 3

РОЗДІЛ 4 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ДАВАЧІВ МОБІЛЬНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
4.1 Контроль мобільною системою переміщень, швидкостей і прискорень
4.2 Акселерометричні давані контролю лінійних прискорень в мобільної системі контролю
4.3 Прив'язка давачів контактних навантажень і прискорень до точок їх виникнення в стволі шахти
4.4 Тензометричний давач запобіжного підкладня для мобільної системі контролю
4.5 Синтез цифрового інтерфейсу системи мобільного контролю
4.6 Нормуючий підсилювач для давача контролю навантаження МСК
4.7 Давач навантажень на колону насосних штанг
Висновки по розділу 4

РОЗДІЛ5 ЗАСТОСУВАННЯ МСК ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНОСУ ДЕТАЛЕЙ 218 РЕДУКТОРА МЕТОДОМ ВІБРАЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ І ВПЛИВ ВІБРАЦІЇ СШНУ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ РЕДУКТОРА
5.1 Розробка діагностичної моделі редуктора СШНУ з приводом
5.2 Визначення допустимих рівнів вібрацій редукторів СШНУ
5.3 Метод вібраційного контролю свердловинної насосної установки і пристрій для його реалізації
5.4 Діагностичний комп'ютерний комплекс ІФНТУНГ
Висновки по розділу 5

РОЗДІЛ 6 ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
6.1 Обгрунтовання вимог до мобільної системі контролю в гірничих виробках по завадостійкості
6.2 Використання автономних джерел живлення в МСК
6.3 Радіотехнічний зв'язок і надійність радіоканалу в мобільній системі контролю
6.4 Метод налаштування мобільної системи контролю та його реалізація
Висновки по розділу 6

РОЗДІЛ 7 МЕТРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
7.1 Мобільна система контролю як метрологічна структура
7.2 Особливості метрології цифрових вимірювань мобільною системою контролю
7.3 Аналіз похибок в мобільній системі контролю, їх облік і компенсація
7.4 Цифрова фільтрація і обробка результатів у МСК
7.5 Цифровий спектральний аналіз у МСК
7.6 Оптимізація вимог точності вимірювань до ланок мобільної системи контролю
Висновки по розділу 7
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ