Кучмистенко, Олександр Васильович


Кучмистенко, Олександр Васильович
Метод контролю за витоками і несанкціонованими відборами нафти з магістральних нафтопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 23.06.06 / О. В. Кучмистенко. - Івано-Франківськ, 2006. - 187 с. - 158-171.

Мета роботи полягає в розробленні методу та засобів автоматизованого контролю за витіканнями і несанкціонованими відборами нафти з магістральних нафтопроводів, які відбуваються за умов апріорної та поточної невизначеності.
Досягнення вказаної мети забезпечується в дисертаційній роботі шляхом розв'язання наступних задач:
- аналіз сучасного стану проблеми оперативного виявлення місць і часу відборів нафти з МН та особливості процесів контролю технічного стану МН при відборах нафти;
- розроблення інформаційної моделі процесу відбору нафти з МН;
- розроблення логіко-лінгвістичної моделі процесів витікань і несанкціонованих відборів нафти з МН, які виникають під час експлуатація за умов апріорної та поточної невизначеності;
- обґрунтування методу прискорення розрахунків для виявлення факту відбору нафти, а також визначення його місця;
- формалізація постановки задачі автоматизованого контролю за відборами нафти з МН, виходячи зі специфіки задачі контролю та з урахуванням нестаціонарного характеру процесів відборів нафти;
- розроблення методу контролю за відборами нафти з МН на основі методів нечіткої логіки і теорії нечітких множин;
- розроблення архітектури системи автоматизованого контролю (САК) для визначення місця і часу відборів нафти з МН у реальному часі, складання алгоритму ідентифікації пошкоджень МН та програмних засобів забезпечення САК, а також проведення апробації розробленого методу в промислових умовах.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І
МЕХАНІКА ШТАНГОВОЇ ГЛИБИННО-НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ
1.1 Схема штангової глибинно-насосної установки
1.2 Схеми свердловин
1.3 Умови роботи глибиннонасосних штанг
1.4 Сили, які діють на підземну частину штангової насосної установки
1.5 Максимальне зусилля в точці підвісу штанг
1.6 Сили тертя в підземній частині штангової насосної установки
1.7. Навантаження на штанги у викривлених свердловинах
1.8 Використання двох послідовно розташованих плунжерних насосів на одній колоні штанг
1.9 Повздовжній згин нижніх штанг
Мета і задачі досліджень

РОЗДІЛ 2
КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЕРСТАТІВ-КАЧАЛОК І ПЛУНЖЕРА ПОГРУЖНОГО НАСОСУ
2.1 Кінематика безбалансирних верстатів-качалок
2.2. Спрощені формули кінематики балансирних верстатів-качалок
2.3. Навантаження механізмів верстатів-качалок при неповному зрівноважуванні
12.4. Аналітичне дослідження руху плунжера погружного насосу при і гармонійному русі точки підвісу штанг
2.5 Дослідження руху плунжера в балансирних верстатах-качалках
Висновки

РОЗДІЛ З
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВАНТАЖЕНОСТІ КОЛОНИ ШТАНГ У ВИКРИВЛЕНИХ СВЕРДЛОВИНАХ
3.1 Характеристика сил опору при переміщенні штанг у викривленій свердловині
3.2 Умови при яких колону штанг можна розглядати як гнучку нитку
3.3 Умови руху колони штанг вниз
3.4 Сили в колоні штанг при русі вверх
3.5 Навантаження штанг в нижній частині колони
3.6 Рівняння пружної лінії колони штанг
3.7 Розв'язок рівнянь пружної лінії колони штанг
3.7.1 Розв'язок рівняння для першої ділянки колони штанг
3.7.2 Розв'язок рівняння для другої ділянки колони штанг
3.7.3 Визначення віддалі між плунжером і центраторами
3.8 Визначення сил притискання штанг на викривлених ділянках і раціональне розташування центраторів
3.9 Деформація штанг і зменшення ходу плунжера
3.10 Максимальне навантаження на штанги в точці підвісу
Висновки

РОЗДІЛ 4
НАВАНТАЖЕННЯ КОЛОНИ ШТАНГ З ДВОМА ПОСЛІДОВНО РОЗТАШОВАНИМИ НАСОСАМИ
4.1 Статичні навантаження і деформації колони штанг з двома плунжерними насосами
4.2 Динамічні навантаження в колоні штанг з двома насосами
4.3 Аналіз рівняння руху плунжерів і навантажень в штангах
Висновки

РОЗДІЛ 5 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
5.1 Призначення установки та задачі експериментального дослідження
5.2 Дослідження залежності навантаження на штанги від кута інахилу свердловини
5.3 Спуск в свердловину і запуск в роботу здвоєних насосів
5.4 Порівняння теоретичних розрахунків з реальними одержаними на свердловині
Висновки
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ