Кашуба Григорій Олексійович


Кашуба, Григорій Олексійович
Теоретичні та методичні основи визначення ємнісних параметрів порід-колекторів за даними інтерпретації акустичних хвильових полів : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 18.06.04 / Г. О. Кашуба. - Івано-Франківськ, 2004. - 150 с. - 141-150.

Мета роботи: Метою роботи є вирішення науково-практичної проблеми підвищення надійності визначення ємнісних параметрів порід-колекторів.
Об'єкт дослідження: породи-колектори різної пористості та літолого-стратиграфічної належності.
Предмет досліджень: акустичні сигнали отримані при проведені акустичного каротажу.
Методи дослідження: теоретичне моделювання, експериментальні свердловинні акустичні дослідження, математична обробка даних та методи промислової геофізики.
Основні задачі досліджень:
1. Підвищити надійність пошуку та виділення початку відліку хвильової картини.
2. Розробити та обґрунтувати модель процесів формування акустичного сигналу з врахуванням стаціонарних потоків флюїду в поровому просторі та впливу коливань флюїду у порах порід-колекторів.
3. Встановити основні чинники, що впливають на динамічні параметри акустичного сигналу;
4. Розробити підходи до оцінки якості середніх коливних швидкостей повздовжньої та поперечної пружних хвиль, сумарної амплітуди акустичного сигналу;
5. Виявити наявність зв'язків динамічних параметрів з ємнісними властивостями гірських порід;
6. Встановити закономірності зміни пружних хвиль у породах-колекторах різної пористості;
7. Розробити методичні підходи визначення ємнісних властивостей флюїдонасичених середовищ за даними динамічних параметрів акустичного сигналу.

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ
1.1 .Визначення коефіцієнта пористості гірських порід за даними інтервального часу повздовжньої хвилі 1.2.Визначення коефіцієнта пористості порід за даними інтервального часу поперечної хвилі

РОЗДІЛ 2 ПРОБЛЕМИ ВИДІЛЕННЯ ТА ВІДБОРУ ПЕРШОГО ВСТУПУ АКУСТИЧНОГО СИГНАЛУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
2.1. Пошук, виділення та відбір початку відліку хвильової частини акустичного сигналу
2.1.1. Ознаки першого вступу
2.1.2.Вибір інтервалу очікування першого вступу
2.1.3. Алгоритм пошуку та виділення моментів появи першого вступу акустичного сигналу
2.1.4. Підвищення надійності правильного відбору першого вступу
2.2. Виділення та відбір першого вступу поперечної хвилі
2.2.1. Алгоритм виділення та відбору
2.2.2.Перевірка правильності визначення початку часової області поперечної хвилі

РОЗДІЛ З ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛЕКТОРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА ДАНИМИ ДИНАМІЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ АКУСТИЧНОГО ХВИЛЬОВОГО ПОЛЯ
3.1. Параметри акустичного сигналу
3.2. Динамічна геоакустична модель присвердловинної зони колектора
3.3. Залежність коливних швидкостей і амплітуд акустичного сигналу від пористості і процесів формування - розформування зони проникнення

РОЗДІЛ 4 ВИДІЛЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ЗА ДАНИМИ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АКУСТИЧНОГО СИГНАЛУ
4.1. Оцінка якості матеріалів
4.2. Виділення порід-колекторів за даними динамічних параметрів

РОЗДІЛ 5 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОРИСТОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА ДДНИМИ СЕРЕДНІХ КОЛИВНИХ ШВИДКОСТЕЙ ПОВЗДОВЖНЬОЇ ХВИЛІ
5.1. Алгоритм визначення коефіцієнта пористості за даними коливних швидкостей повздовжньої хвилі
5.2. Визначення середньої коливної швидкості повздовжньої хвилі у скелеті породи
5.3. Визначення середньої коливної швидкості повздовжньої хвилі у поровому флюїді
5.4. Результати визначення коефіцієнта пористості гірських порід за даними коливних швидкостей повздовжньої хвилі

РОЗДІЛ 6 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОРИСТОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА ДАНИМИ СЕРЕДНІХ КОЛИВНИХ ШВИДКОСТЕЙ
ПОПЕРЕЧНОЇ ХВИЛІ
6.1. Алгоритм визначення коефіцієнта пористості за даними середніх коливних швидкостей поперечної хвилі
6.2. Визначення середньої коливної швидкості поперечної хвилі у скелеті породи
6.3. Оцінка коефіцієнта, що враховує вплив коливань порового флюїду на середню коливну швидкість поперечної хвилі
РОЗДІЛ 7 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЕФЕКТИВНОЇ ПОРИСТОСТІ ЗА ДАНИМИ СУМАРНИХ АМПЛІТУД АКУСТИЧНОГО
СИГНАЛУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ