Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №3 (березень 2014)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

74.484.4
Бугров В. Програма заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / В. Бугров, А. Гожик // Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова [та ін.]. – К., 2014. – С. 144-153.

74.484ж(0)
Ворона М. І. Правові та організаційні засади державного управління в сфері підготовки іноземних студентів в Україні / М. І. Ворона // Статистика України. – 2013. – № 4. – С. 48-52.

74.484ж(0)
Гожик А. Впровадження додатка до диплома європейського зразка / А. Гожик // Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова [та ін.]. – К., 2014. – Розд. 4.- С. 50-53.

74.480.41
Звернення ректорату, науково-педагогічного колективу та студентства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу до випускників університету, наукових та ділових партнерів : [щодо територ. цілісності, нац. суверенітету та унітарності України] // Студент Прикарпаття. – 2014. - Березень. – № 3. – С. 1.

74.484ж(0)
Калашнікова С. Болонський процес: основні дати, документи, напрями розвитку та виклики / С. Калашнікова // Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова [та ін.] – К., 2014. – Розд. 1. - С. 6-24.

74.484ж(0)
Козієвська О. Забезпечення академічної мобільності : [інтернаціоналізація вищої освіти] / О. Козієвська // Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова [та ін.]. – К., 2014. – Розд 8. - С. 101-116.

74.484.4
Луговий В. Забезпечення якості вищої освіти / В. Луговий // Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова [та ін.]. – К., 2014. – Розд. 6. - С. 65-95.

74.480.2
Таланова Ж. Запровадження трьох циклів вищої освіти / Ж. Таланова // Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова [та ін.]. – К., 2014. – Розд. 2. - С. 25-36.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

74.484.4
Біловус Л. Образ Києво-Могилянської академії в україномовній періодиці США, або Роздуми про збереження ідентичності / Л. Біловус // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 12. – С. 27-30.

74.484.4+74.483
Герман Ю. О. Державна політика у напрямку створення дослідницьких університетів в Україні на початку ХIХ (проблема вибору моделі) / Ю. О. Герман // Грані. – 2013. – № 10. – С. 25-29.

74.480.26
Гураль І. М. Дослідження пріоритетів студентів у власній освітній діяльності через відношення до навчальних дисциплін / І. М. Гураль, М. М. Осипчук, Л. Р. Смоловик // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2013. – № 4. – С. 167-170.

74.480.25
Дірявка Ю. П. Особливості закріплення теми "Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648-1657 рр.)" у ВНЗ України / Ю. П. Дірявка, А. Г. Перетокін // Грані. – 2013. – № 9. – С. 160-163.

74.480.26
Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України // Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / М. П. Вавринчук. – Хмельницький, 2012. – Тема 7. - С. 126-133.

74в+001.891
Козубцов І. М. Мотиваційна модель процесу компетентного навчання аспірантів: міждисциплінарна єдність філософії освіти (09.00.10) та теорії і методики професійної освіти (13.00.04) / І. М. Козубцов // Грані. – 2013. – № 10. – С. 101-105.

74в+001.89
Козубцов І. М. Основи системної єдності філософії освіти (09.00.10) та теорії і методики професійної освіти (13.00.04) вчених / І. М. Козубцов // Грані. – 2013. – № 9. – С. 40-45.

001.89(477)
Липовська Н. А. Розвиток наукової спеціальності "Державна служба" у Дніпропетровську / Н. А. Липовська // Грані. – 2013. – № 8. – С. 180-184.

78.3в+001.89
Мазов Н. А. Новые методы формирования публикационного профиля научной организации в сети науки / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 12. – С. 42-48.

74.480.25
Новаковська І. Нова навчальна програма з основ економіки землекористування / І. Новаковська // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 8. – С. 15-18.

74в
Орел М. П. Компетенізація освіти / М. П. Орел // Грані. – 2013. – № 10. – С. 127-132.

74.484.4
Основні принципи формування змісту кваліфікації і структур наукових ступенів. Управління якістю підготовки фахівців у ВНЗ // Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / М. П. Вавринчук. – Хмельницький, 2012. – Тема 4. - С. 76-96.

74в
Рєзніков С. І. Ціннісний аспект формування духовності в освітній діяльності / С. І. Рєзніков // Грані. – 2014. – № 1. – С. 101-105.

74в
Рогова О. Г. Сучасна освіта в проблемному полі екзистенціалізму / О. Г. Рогова // Грані. – 2013. – № 9. – С. 23-27.

60.561.9
Савош Г. П. Соціалізація маргінальних особистостей у системі закладів вищої освіти України на фоні трансформаційних процесів у суспільстві / Г. П. Савош, А. О. Синицин // Грані. – 2013. – № 11. – С. 80-86.

74.484.4
Ступ`як Є. Освіта у вирі революції : [які новації готуються для школярів і студентів] / Є. Ступ`як // Репортер. – 2014. - 20 берез. – № 11. – С. 18.

74.48(4РОС)
Технический университет в экономике, основанной на знаниях : Сыктывкарский лесной ин-т // Северный форпост российского нефтегазового образования : избр. ст., докл., интервью, выступ. / Н. Д. Цхадая. – Вологда, 2013. – С. 167-173.

74.48(4РОС)
Университетские комплексы как центральный элемент системы непрерывного профессионального образования - фундаментального условия устойчивого развития регионов // Северный форпост российского нефтегазового образования : избр. ст., докл., интервью, выступ. / Н. Д. Цхадая. – Вологда, 2013. – С. 214-218.

74.023
Хмель В. В. Образование и культура в современном измерении : [сравнит. анализ укр. и зарубеж. системы образования] / В. В. Хмель // Грані. – 2013. – № 8. – С. 130-136.

60.561.9
Хомерікі О. А. Основи теоретико-методологічного аналізу інтернаціоналізації вищої освіти в контексті соціологічного дискурсу [Текст] / О. А. Хомерікі // Грані. – 2013. – № 11. – С. 87-93.

ВИЩА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ

74.04п
Дегтярьова І. О. Польський досвід державної атестації науково-педагогічних кадрів / І. О. Дегтярьова // Грані. – 2013. – № 9. – С. 186-193.

74.480.28
Європейська система перезарахування кредитів ECTS // Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / М. П.Вавринчук. – Хмельницьки, 2012. – С. 97-116.

74.484ж(0)
Оржель О. Програми Європейського Союзу у сфері вищої освіти відкриті для України / О. Оржель, С. Шитікова // Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова, [та ін.]. – К., 2014. – Розд. 9. - С. 117-124.

74.484ж(0)
Принципи, шляхи й засоби адаптації європейської системи перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України // Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / М. П. Вавринчук. – Хмельницький, 2012. – С. Тема 6. - 117-125.

74.480.26
Рашкевич Ю. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ECTS) / Ю. Рашкевич // Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова [та ін.]. – К., 2014. – Розд. 2. - С. 37-49.

74.484(0)
Система вищої освіти у країнах Європи та Америки // Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / М. П. Вавринчук. – Хмельницький, 2012. – Тема 3. - С. 39-75.

74.483+74.480.43
Філіпчук І. В. Розвиток студентського руху у Чехословаччині періоду "Празької весни" / І. В. Філіпчук // Грані. – 2013. – № 9. – С. 154-159.

001.89(7)
Чехун В. О. Деякі особливості та тенденції розвитку системи патентного захисту винаходів в США / В. О. Чехун, О. В. Красовська, В. Ю. Грига // Наука та наукознавство. – 2013. – № 4. – С. 103-115.