Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №2 (лютий 2013)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

74.480.276
Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів профеcійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студ. вищих та учнів...] : постанова Кабінету Міністрів України від 16 січ. 2013 р. № 20 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 5. – С. 71.

001.8
Про внесення змін до Переліку наукових спеціальностей : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 21.12.2012 р. № 1462 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 5. – С. 113.

74.48(4УКР)
Іванов С. Лише один законопроект передбачає створення у ВНЗ освітньо-наукової системи підготовки фахівців, здатної забезпечувати якість знань, умінь і практичних навичок студентів відповідно до міжнародних стандартів освіти / С. Іванов // Освіта України. – 2013. - 18 лют. – № 7. – С. 5-6.

74.48(4УКР)
Кревська О. Реформа вищої освіти очима молоді / О. Кревська // Освіта України. – 2013. – 18 лют. – № 7. – С. 5.

74.48(4УКР)
Мазаракі А. Який законопроект узяти за основу? : майбутнє вищої освіти: думка експертів / А. Мазаракі // Освіта України. – 2013. – 18 лют. – № 7. – С. 4.

74.484(4УКР)
Секо О. М. Державне регулювання економічної стійкості вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим / О. М. Секо // Гуманіт. науки. – 2012. – № 2. – С. 168-173.

Організація навчально-виховного процесу

74.484.4
Балаба В. И. Кадровое обеспечение нефтегазового дела / В. И. Балаба // Бурение & нефть. – 2013. – № 1. – С. 12-15.

74.484(4УКР)
Біттнер О. Погони офіцера в запасі: дорого і ... сердито? : Антимонопол. комітет хоче з'ясувати, чому щороку дорожчає навчання на військ. кафедрах? / О. Біттнер // Уряд. кур'єр. – 2013. – 16 лют. – № 32. – С. 5.

74.484.4
Воробьев А. С. Исследование современных российских образовательных программ менеджмента в нефтегазовой отрасли / А. С. Воробьев, Г. Ж. Молдабаева // Бурение & нефть. – 2013. – № 1. – С. 20-23.

74.480.42(4УКР-4ІВА)
Гладун Я. Результат - вдосконалений навчальний процес : [роль викладача в навч. процесі] / Я. Гладун // Студент Прикарпаття. – 2013. - Січень. – № 1. – С. 1.

74.48(4УКР)
Глузман О. В. Оновлення філософсько-освітньої парадигми як нагальна проблема модернізації вищої школи в Україні / О. В. Глузман, Ф. М. Штейнбук // Гуманіт. науки. – 2012. – № 2. – С. 6-11.

74.480.2
Гризун Л. Е. Методика дидактичного аналізу навчальної дисципліни / Л. Е. Гризун // Гуманіт.
науки. – 2012. – № 2. – С. 59-62.

74.580.22
Дусавицький О. Розвиток особистості учня і вчителя у системі розвивального навчання / О. Дусавицький, Є. Заїка, І. Зуєв // Психологія і сусп-во. – 2012. – № 4. – С. 147-153.

74.48(4УКР)
Згуровський М. Вища освіта на зламі суспільного розвитку / М. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2013. - 9-15 лют. – № 5. – С. 12.

74.480.28
ЗНО-2013. Що нового? // Сучас освіта. – 2013. – № 1-2. – С. 28.

74.480.28
ЗНО писатимуть у червні : тестування-2013 триватиме понад три тижні - з 3 по 27 черв. // Студент Прикарпаття. – 2013. - Січень. – № 1. – С. 2.

74.580.26
Каїді В. Електронне видання як інструмент підвищення якості дистанційної освіти / В. Каїді // Вісник Кн. палати. – 2012. – № 11. – С. 25-29.

78.34(4УКР)751.12
Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки універсистету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії / Т. Колесникова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 11. – С. 21.

74.04(4УКР)
Кремень В. Вимоги - умови - результати - зміни: концепт. засади підвищ. економ. ефективності освіти України в сучас. умовах / В. Кремень //Упр. освітою. – 2013. - Січень. – № 1. – С. 4-9.

74.48(4УКР0
Курільченко В. В. Малий каразінський університет : [навч.-вихов. підрозділ Центру довуз. освіти для позашк. занять з учнями серед. навч. закл.] / В. В. Курільченко, Н. Ю. Тютрюмова, В. І. Чеботарьов // Universitates. – 2012. – № 4. – С. 88-93.

74.480.28
Колб Л. Где в Интернет подготовиться к тестированию? : обзор сайтов с полезностями для подготовки к ВНО / Л. Колб // Сучас. освіта. – 2013. – № 1-2. – С. 26-27.

74.484(4УКР- 4ІВА)
Крижанівський Є. "Вважаю, що коефіцієнт корисної дії вишу важливіший, ніж гучне ім'я": [ректор Івано-Франків. нац. ун-ту нафти і газу Євстахій Крижанівський проВНЗ] / Є. Крижанівський ; інтерв'ю взяв Василь Туглук] // Уряд. кур'єр. – 2013. - 16 лют. – № 32. – С. 7.

74.484
Ларина Р. Р. Имидж вуза как фактор повышения его конкурентоспособности / Р. Р. Ларина // Гуманіт. науки. – 2012. – № 2. – С. 114-120.

001(477)
Медведська Л. Ноу-хау української науки - 2012 : гідне місце у світ. наук. вимірі вкотре підтвердили вітчизн. вчені / Л. Медведська // Освіта України. – 2013. - 18 лют. – № 7. – С. 7.

74.480.42
Нагорна Н. В. Феномен педагогічної компетентності викладача психології у вищій школі / Н. В. Нагорна // Гуманіт. науки. – 2012. – № 2. – С. 147-153.

74.484(4УКР)
Ніколаєнко С. П'ять кроків назустріч освіті / С. Ніколаєнко // Дзеркало тижня. – 2013. - 16-22 лют. – № 6. – С. 12.

74.484.4
Новоселов В. В. Эффект интеграции : [кадр. обеспечение] / В. В. Новоселов // Бурение & нефть. – 2013. – № 1. – С. 16-19.

74.484
Оболяева Н. М. Устранение информационной асимметрии как инструмент повышения качества образования / Н. М. Оболяева // Изв. ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 6. – С. 123-124.

001.89(477.86)
Огляд захищених дисертацій в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 05.11.13 : прилади і методи контролю та визначення складу речовин // Методи та прилади контролю якості. – 2012. – № 2. – С. 159-160.

74.584(4УКР)
Озеран В. Десятилітній поступ кафедри обліку та аналізу національного університету "Львівська політехніка" / В. Озеран, Г. Кіндрацька // Бухг. облік і аудит. – 2012. – № 12. – С. 50-51.

74.484(4УКР)
Онищенко О. "неЗАКОНчена" освіта. Три законопроекти про вищу освіту: основні акценти і відмінності / О. Онищенко, Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2013. - 23 лют.- 1 берез. – № 7. – С. 1, 12.

74.04(4)
Оцінювання в освіті] : деякі аспекти забезпечення якості освіти у Швейцарії та Україні // Упр. освітою. – 2013. - Січень. – № 1. – С. 31-33.

78.34(4УКР)751.12
Петровская Л. Библиотека - центр культурно-просветительской работы в университете / Л. Петровская // Бібл. форум України. – 2012. – № 4. – С. 17-22.

74.483(4УКР)
Посохов С. "Якби не було Каразіна, не було б і університету" / С. Посохов // Уряд. кур'єр. – 2013. –
9 лют. – № 27. – С. 19.

74.48(4УКР-4ІВА)
Прикарпатський університет "заморожує" вартість навчання // Голос України. – 2013. - 13 лют. – № 29. – С. 6.

74.480.276
Рындач М. А. Подготовка специалистов для предприятий сферы туризма: анализ современных методов с привлечением зарубежного опыта / М. А. Рындач // Гуманіт. науки. – 2012. – № 2. –С. 91-97.

74.484
Романенко Ю. А. Моніторинг управління діяльністю вищого навчального закладу / Ю. А. Романенко // Гуманіт. науки. – 2012. – № 2. – С. 12-18.

74.483
Салімонович Л. Ентузіаст, романтик, "гаряча голова" : [240 р. від дня народж. В. Каразіна] / Л. Салімонович // Україна молода. – 2013. - 7 лют. – № 20. – С. 14.

74.580.055
Соломаха С. Теорія і практика естетичного виховання : [Всеукр. наук.-практ. конф. на базі Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка] / С. Соломаха, О. Кутова // Пед. газета. – 2013. - Січень. – № 1. – С. 2.

74.48(4УКР)
Стріха М. Бути майданчиком для вироблення позиції наукової спільноти : перші двадцять років Академії наук вищої школи України / М. Стріха // Світ. – 2013. - Січень. – № 3-4. – С. 2.

74.480.43
Увалова И. Н. Образовательная среда и здоровье студентов / И. Н. Увалова // Гуманіт. науки. – 2012. – № 2. – С. 53-58.

74.480.276
Фадєєв В. І. Взаємодія ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів України та ринку праці / В. І. Фадєєв // Гуманіт. науки. – 2012. – № 2. – С. 19-25.

Вища освіта за кордоном

74.480.26
Василенко К. Інформаційні технології - вчимося за кордоном / К. Василенко, А. Буховцев // Сучас. освіта. – 2013. – № 1-2. – С. 14-16.

74.484
Верстюк І. Мода на платформи. Гарвард, Берклі й Массачусетський технологічний стукають у ваші двері : [онлайн - освіта] / І. Верстюк // Дзеркало тижня. – 2013. - 2-8 лют. – № 4. – С. 1, 14.

74.584(4УКР)
Ісаченко О. П. Координація міжнародних програм навчання з вузами близького зарубіжжя : [про співпрацю землевпоряд. ф-тів держ. ВНЗ] / О. П. Ісаченко // Землеустрій і кадастр. – 2012. –
№ 4. – С. 55-60.

74.484(4ПОР)
Карпеченко Т. Португалія: студенти і ВНЗ / Т. Карпеченко // Сучас. освіта. – 2013. – № 1-2. –
С. 10-13.

74.480
Комінко С. Координатор міжнародних програм Світлана Комінко: "Нашу місію вбачаємо у створенні молодим можливості для навчання без кордонів" / С. Комінко ; [розмову провів Микола Шот] // Уряд. кур'єр. – 2013. - 5 лют. – № 23. – С. 8.

74.584(0)
Отримання стипендії за кордоном: крок за кроком // Сучас. освіта. – 2013. – № 1-2. – С. 9.

74.484(0)ж
Урядова програма відкриває студентам шлях до навчання в університетах світу // Освіта України. – 2013. - 11 лют. – № 6. – С. 11.

Практична бухгалтерія

65.052.254.97
Литвин А. Про оплату праці працівників наукових установ і закладів освіти / А. Литвин // Праця і зарплата. – 2013. - 6 лют. – № 5. – С. 12.

65.052.254.97
Нагорний В. Студенти-стажисти на підприємстві: оформлюємо відносини, нараховуємо та оподатковуємо винагороду / В. Нагорний // Все про бухг. облік. – 2013. - 30 січ. – № 10. – С. 15-18.