Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 6 (червень 2019)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1. 37(477)(094)
Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти : розпорядж. Кабінету Міністрів від 6 черв. 2018 р. № 391-р // Уряд. кур'єр. – 2018. – 12 черв. – № 109. – С. 7.

Організація управлінської діяльності вищого
навчального закладу

2. 378.1:
37.014.5
Липов В. Комплементарна зумовленість інституціональних систем і реформування вищої освіти в Україні / В. Липов // Вища шк. – 2018. – № 4. – С. 23-48.

3. 378.014.6
Ніколаєнко І. "Тримаємо курс на європейську якість освіти" : [про Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України] / І. Ніколаєнко // Уряд. кур'єр. – 2018. - 1 черв. – № 102. – С. 4. – Розмову вела Ірина Білоус.

4. 378.014.6
Основні критерії оцінювання якості освіти / Ю. Сафонов, Т. Дараган, О. Власюк, Н. Тимо-шенко // Вища шк. – 2018. – № 4. – С. 49-57.

5. 378.014.543
Спориш К. Зарплатний рейтинг вищих навчальних закладів - 2018 / К. Спориш, П. Харламов // Вища шк. – 2018. – № 4. – С. 7-22.

6. 378:37.091.12
Тименко В. П. Методологічні засади розвитку практичного інтелекту студентів у закладах вищої мистецької і технічної освіти / В. П. Тименко // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 1. – С. 20-30.

7. 378.091.12:
005.962131
Шевцов А. Ліцензування по-новому : [про Ліценз. умови провадження освітньої діяльності закладів освіти] / А. Шевцов // Освіта України. – 2018. - 29 трав. – № 21. – С. 8-9.

8. 378.018
Шулікін Д. Про вищу технічну освіту і нову модель управління університетами / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. –
11 черв. – № 22-23. – С. 8-9.

Організація навчально-виховного процесу

9. 378.017
Луговий В. І. Ціннісно-орієнтаційні компетентності як невід'ємна складова кваліфікація / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 1. – С. 5-19.

10. 378.018
Луканська А. Розвиток технічної освіти - питання національної безпеки : [про вищу техн. освіту в Україні] / А. Луканська // Голос України. – 2018. - 13 черв. – № 107. – C. 7.

11. 37.014.3
Матат Д. Е-підручник для школи / Д. Матат // Освіта України. – 2018. - 11 черв. – № 22-23. – С. 13.

12. 378.14:37.
017 Поліщук В. Розвивальне навчання у вищій школі: вихідні пізнавальні принципи / В. Поліщук // Вища школа. – 2018. – № 4. – С. 58-69.

13. 378:355.233
Приходько Ю. І. Теорія трансформації систем як засіб дослідження військової освіти / Ю. І. Приходько // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 1. – С. 53-61.

Вступна компанія

14. 37.091.212.1
Дячук О. Розклад на літо : [вступ. компан.- 2018] / О. Дячук // Світ. – 2018. - Червень. – № 21-22. – С. 1-2.

15. 37.014.5
Шулікін Д. Від дошкілля до вищої освіти : [про засідання колегії МОН] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 18 черв. – № 24. – С. 6-7.

16. 378.014.25
Шулікін Д. Європейські тренди : [про підсум. Конф. міністр. освіти Європ. простору вищої освіти] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 18 черв. – № 24. – С. 5.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

17. 001.894
Андрощук Г. Передача прав на майбутні винаходи: з судової практики США / Г. Андрощук // Винахідник і раціоналізатор. Наука і техніка. – 2017. – № 6. – С. 36-37.

18. 001.32
Довгий С. О. Про діяльність Національного центру "Мала академія наук" / С. О. Довгий // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 5. – С. 30-33.

19. 001.89
Єгоров І. Ю. Формування державної науково-технічної та інноваційної політики на основі розширеної моделі "потрійної спіралі" (держава-наука-промисловість) (коротка інформація про проект) / І. Ю. Єгоров // Наука та інновації. – 2018. – Т. 14, № 1. – С. 86-89.

20. 373.5(4): 008-022.
218:004
Іванюк І. В. Етапи розвитку комп'ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти в країнах європейського союзу / І. В. Іванюк // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 1. – С. 38-44.

21. 001.811: 027.021
Короденко М. Український індекс наукового цитування / М. Короденко // Освіта України. – 2018. - 18 черв. – № 24. – С. 10.

22. 001.89:
001.32
(477)
Крівцун І. В. Співпраця інститутів НАН України з науково-дослідними та науково-виробничими організаціями КНР / І. В. Крівцун // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 5. – С. 76-78.

23. 001(477):
004
Назаровець С. А. Чорний відкритий доступ в Україні: аналіз завантажень українськими Інтернет-користувачами наукових публікацій з Sci-Hub / С. А. Назаровець // Наука та інновації. – 2018. – Т. 14, № 2. – С. 19-28.

24. 37.016:004
Овчарук О. В. Рамка цифрової компетентності для громадян: європейська стратегія визначення рівня компетентності у галузі цифрових технологій : [освітні стандарти та навчальні технології] / О. В. Овчарук // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 1. – С. 31-37.

25. 001.89
Основи створення розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України / О. М. Хіміч, В. П. Івлічев, І. А. Мальчевський [та ін.] // Наука та інновації. – 2018. – Т. 14, № 1. – С. 53-66.

26. 001(477)
Остролуцька Л. Українська наука має не лише славне минуле, але й велике майбутнє / Л. Остролуцька // Світ. – 2018. - Травень. – № 19-20. – С. 1-2.

27. 001.895
Прокопенко В. А. Підтримка нових наукових напрямів - запорука інновацій / В. А. Прокопенко // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 5. – С. 73-75.

28. 001:004
Scopus Scopus замість науки: чи потрібно це Україні? [ / Scopus // Голос України. – 2018. - 1 черв. – № 99. – С. 4.

29. 001.32
Сененко А. І. Популяризація досягнень науковців Академії у медіа-просторі / А. І. Сененко // Вісн. Нац. акад.наук України. – 2018. – № 5. – С. 56-59.

30. 001.32(477)(091)
Смолій В. А. Історія й академія : [до 100-річчя НАН України] / В. А. Смолій // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 4. – С. 3-12.

31. 001.811:002(088.8)
Снєжкін Ю. Ф. Цитування чи патенти: що важливіше? / Ю. Ф. Снєжкін // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 5. – С. 79-81.

32. 001.32(477)
Стріха М. В. Ювілей НАН України має бути спрямований у майбутнє / М. В. Стріха // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 5. – С. 34-36.

33. 001.32
Туркевич В. З. Входження академічної установи у світовій науковий простір на прикладі Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля / В. З. Туркевич // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 5. – С. 54-55.

34. 001.89
Чебанов В. А. Про міждисциплінарність наукових досліджень / В. А. Чебанов // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 5. – С. 66-68.