Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 6 (червень 2016)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

67.9(4УКР)401. 121-32
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 10 трав. 2016 р. № 202 : [Семенцову Г. Н. - д-рові техн. наук, проф. ІФНТУНГу, заслуж. діячеві науки і техніки України] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 31 трав. – № 101. – С. 7.

74.480.47
Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка : постанова Кабінету Міністрів України від 5 трав. 2016 р. № 325 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 37. – С. 27.

74.480.47
Зміни, що вносяться до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 5 трав. 2016 р. № 325 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 37. – С. 28-29.

74.480.25
Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася пілготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих... : затв. наказом М-ва освіти і науки України 06 листоп. 2015 р. № 1151 (у ред. наказу М-ва освіти і науки України від 12 квіт. 2016 р. № 419) // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 41. – С. 67-214.

74.484(4УКР)
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 272-р // Інформ. зб. та комент М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 5. – С. 3-4.

74.480.43
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2013 року № 1260 : наказ М-ва освіти і науки України від 25.02.2016 р. № 159 : ["Про затвердження Положення про Всеукр. студент. раду при М-ві освіти і науки України"] // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 5. – С. 39.

74.480.47
Щодо документів студентів, переведених з вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей : лист М-ва освіти і науки України від 11.04.2016 р. № 1/9-183 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 5. – С. 40.

74.480.41
Щодо виконання Закону України "Про вищу освіту" про розміщення інформації на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 5. – С. 41.

74.484(4УКР)
Обсяг видатків за програмою 2201170 "Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів", що збільшується (тис. гривень) // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 5. – С. 4.

001.89(477)
Про конкурс на здобуття премій імені видатних учених України у 2016 році : [НАН України] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 15 черв. – № 112. – С. 20.

001.89(477)+ 74.480.278
Про конкурс на здобуття премій для студентів вищих навчальних закладів і молодих учених, що присуджуються Національною академією наук України у 2016 році // Уряд. кур'єр. – 2016. - 15 черв. – № 112. – С. 20.

001.89(477)
Про конкурс на здобуття Золотої медалі імені В. І. Вернадського Національної академії наук України у 2016 році // Уряд. кур'єр. – 2016. - 15 черв. – № 112. – С. 20.

001(477)
Порошенко П. Петро Порошенко: "Саме наука має стояти на чолі прогресивних змін та трансформації" / П. Порошенко // Голос України. – 2016. - 21 трав. – № 93. – С. 1, 6.

74.484.4
Внукова Н. Національна рамка кваліфікацій в системі забезпечення якості вищої освіти у вищому навчальному закладі / Н. Внукова, С. Ачкасова // Новий колегіум. – 2016. – № 1. – С. 17-20.

74.2к2
Григорьєва І. Непродумані реформи - шлях до знищення освіти / І. Григорьєва // Голос України. – 2016. - 19 трав. – № 91. – С. 5.

74.484к2
Павлиш В. Імплементація Закону України "Про вищу освіту" / В. Павлиш ; [з першим проректором Львів. політехніки спілкувалася Катерина Гречин] // Аудиторія. – 2016. - 9 - 15 черв. – № 18. – С. 8-9.

74.484к2
Співаковський О. Спочатку знищується слово : [Комітет з питань науки і освіти] / О. Співаковський // Голос України. – 2016. - 31 трав. – № 99. – С. 4.

74.480.41
Шулікін Д. Про аспірантуру і спецради : [законопроект щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціаліз. учен. рад] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 20 черв. – № 24. – С. 5.

Організація навчально-виховного процесу

74.480.25
Алексеенко А. Педагогические идеи Григория Сковороды в контексте современного гуманитарного образования / А. Алексеенко // Новий колегіум. – 2016. – № 1. – С. 3-7.

74.480.26
Бондаренко М. Методика розробки механізму рефлексії для об'єктно орієнтованого програмування в С++ / М. Бондаренко, А. Макаренко // Новий колегіум. – 2016. – № 1. – С. 57-60.

74.480.26
Вержанська О. Креолізований навчальний текст в електронному навчанні / О. Вержанська, Т. Лагута // Новий колегіум. – 2016. – № 1. – С. 42-49.

74.480.5
Даньшева С. Фундаментализация образования как основа формирования профессиональной мобильности будущего инженера / С. Даньшева, Е. Полупан // Новий колегіум. – 2016. – № 1. – С. 31-35.

74.484(4УКР)
Загородній А. Чи потрібен Україні Академічний університет? / А. Загородній, О. Кордюк, В. Шадура // Дзеркало тижня. – 2016. - 10-16 черв. – № 21. – С. 11.

74.480.26+ 65.9(4УКР)497

Заморьонова Д. Інформаційна культура у вищих навчальних закладах: критерії та типологія / Д. Заморьонова // Журнал європ. економіки. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 388-399.

74.480.26
Зюзіна Т. Варіативність змісту як потенціал оновлення гуманітарної навчальної дисципліни "Культурологія" : методологічні засади / Т. Зюзіна // Новий колегіум. – 2016. – № 1. – С. 50-56.

74.480.4
Ільченко М. Проректор Київської політехніки Михайло Ільченко: "Сильними країнами стають завдяки науці та інноваційній економіці" / М. Ільченко ; [інтерв'ю взяла Ольга Прокопенко] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 19 трав. – № 93. – С. 10.

74.484ж(0)
Кирей Р. Академічна мобільність прискорює інтеграцію / Р. Кирей // Уряд. кур'єр. – 2016. –
8 черв. – № 107. – С. 6.

74.48(4УКР- 4ІВА)
Ковальчук Л. С. ALMA MATER енергетиків : [50 р. від дня заснування Бурштин. енергет. коледжу ІФНТУНГ] / Л. С. Ковальчук, І. С. Николайко // Галичина. – 2016. - 12-14 черв. – № 44. – С. 6-7.

74.480.26
Козар Л. Використання ділової гри у вивченні курсу "Методи транспортної логістики" / Л. Козар, А. Євтушенко // Новий колегіум. – 2016. – № 1. – С. 38-41.

74.480.25
Короденко М. Вибір студента : [частину навч. дисциплін у вишах повинні обирати студенти] / М. Короденко // Освіта України. – 2016. - 13 черв. – № 23. – С. 5.

74.480.41
Короденко М. Зустріч з міністром : [у КНУ ім. Т. Шевченка Лілія Гриневич зустрілася з керівниками 45 провідних ун-тів країни] / М. Короденко // Освіта України. – 2016. - 20 черв. – № 24. – С. 4.

74.480.26
Левкіна Р. Запровадження кредитно-модульної системи в умовах сучасних викликів / Р. Левкіна, А. Левкін, А. Гайдусь // Новий колегіум. – 2016. – № 1. – С. 36-37.

001.378
Лобанова Л. С. Уровень развития системы подготовки научных кадров как индикатор государственной научно-технической политики / Л. С. Лобанова, А. Ю. Гуменюк // Наука та наукознавство. – 2016. – № 1. – С. 43-54.

74.480.43
Макаровський І. Дорогоцінний посів мислі: Іван-Франко і студентська молодь / І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2016. - Червень. – № 5. – С. 4.

74.480.4
Надвинична Т. Моделі і схеми профілактичної роботи психологічної служби університету [Текст] / Т. Надвинична // Психологія і сусп-во. – 2016. – № 1. – С. 114-133.

74.480.43
Омелянчук І. Сто грантів від діаспори : [студенти та аспіранти Нац. ун-ту "Острозька академія"] / І. Омелянчук // Уряд. кур'єр. – 2016. - 17 черв. – № 114. – С. 6.

74.480.46 (4УКР-4ІВА)
Осінчук З. Роздуми небайдужої людини : [про нову книгу проф. Романа Яремійчука "Минуле не зникає"] / З. Осінчук // Студент Прикарпаття. – 2016. - Червень. – № 5. – С. 3.

74.04к94
Падалка О. С. Економіка та менеджмент освіти: національний аспект / О. С. Падалка, В. В. Кулішов // Економіка України. – 2016. – № 1. – С. 84-91.

74.484.4
Панок В. Психологічній службі системи освіти - 25 років / В. Панок // Пед. газета. – 2016. - Травень - Червень. – № 3. – С. 6.

74.484.7
Перцовський С. Східноукраїнський університет: власні зусилля підкріплюються міжнародною допомогою / С. Перцовський // Голос України. – 2016. - 25 трав. – № 95. – С. 10.

74.484.7
Петрушенко М. Київський університет технологій та дизайну серед кращих у світі / М. Петрушенко // Уряд. кур'єр. – 2016. - 3 черв. – № 104. – С. 6.

74.480.46 (4УКР-4ІВА)
Проців Г. Для підвищення енергобезпеки держави : [Міжнар. конференції на базі ІФНТУНГу] / І. Проців // Студент Прикарпаття. – 2016. - Червень. – № 5. – С. 2.

74.484ж(0) (4УКР-4ІВА)
Проців Г. Завершилася чергова навчальна програма : [проект "Україна - Норвегія"] / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2016. - Червень. – № 5. –
С. 3.

74.480.5 (4УКР-4ІВА)
Проців Г. Підписано меморандум : [про співпрацю між М-вом енергетики і вуг. пром-сті та ІФНТУНГ] / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2016. - Червень. –
№ 5. – С. 1.

74.484.7
Рожко М. Микола Рожко: "Медицину заочно вивчити неможливо" : [ІФНМУ відзначає 70-літній ювілей] / М. Рожко ; розмовляв Володимир Бодак // Зах. кур'єр. – 2016. - 23 черв. – № 25. – С. 14.

74.480.42 (4УКР-4ІВА)
Сабадуха В. Від Центру педагогічної майстерності - до лабораторії з розвитку здібностей фахівців : [пропозиція] / В. Сабадуха // Студент Прикарпаття. – 2016. - Червень. – № 5. – С. 3.

74.484(4УКР)
Сеїтосманов А. Ефективна система освітнього менеджменту: питання підтримки процесів децентралізації в Україні / А. Сеїтосманов, В. Мархлєвський, О. Фасоля // Упр. освітою. – 2016. - Травень. – № 5. – С. 16-36.

74.484.7
Смілянська А. Інклюзивне навчання: крила для метелика і камертон для людства : [відкритий міжнар. Університет розвитку людини "Україна"] / А. Смілянська // Голос України. – 2016. - 20 трав. – № 92. – С. 12.

001.89
Стріха М. Зовнішній аудит української науки: як це відбуватиметься і до чого призведе? / М. Стріха // Світ. – 2016. - Травень. – № 19-20. –
С. 2, 4.

001(4УКР)
Суржик Л. Наука очима молодих: бум інновацій і сайнс-арт / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2016. - 28 трав.- 3 черв. – № 19. – С. 1, 11.

74.484.7
Чорна С. Станіслав Ніколаєнко: "Треба працювати і любити свій університет" : [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України] / С. Чорна // Голос України. – 2016. - 31 трав. – № 99. – С. 6.

74.480.43
Шулікін Д. Соціально-економічний портрет студента / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 13 черв. – № 23. – С. 13.

Вступна кампанія-2016

74.480.44
Ковалів І. Вступ без ризику: як обрати надійний виш / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2016. - 7 черв. – № 106. – С.5.

74.480.28
Склав чи ні? : [визначено пороговий бал "склав/не склав" для тесту з укр. мови і літ., математики, історії України] // Освіта України. – 2016. - 30 трав. – № 21. – С. 4.

74.480.44
Совсун І. Бюджетних місць буде достатньо : [про особливості вступ. кампанії до вищ. навч. закл. у 2016 р. газеті "Уряд. кур'єр" розповіла перший заст.міністра освіти і науки України] / І. Совсун // Студент Прикарпаття. – 2016. - Червень. – № 5. – С. 3.

74.480.44
Шулікін Д. Про держзамовлення і підтримку науки : [особливості вступ. кампаній-2016] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 6 черв. –
№ 22. – С. 10.

Вища освіта і наука за кордоном

001.89(6)
Грачев О. А. Национальные академии наук стран Африки. Науковедческий анализ деятельности / О. А. Грачев, В. И. Хоревин // Наука та наукознавство. – 2016. – № 1. – С. 63-78.

74.484(7СПО)
Луговий В. Комунальні коледжі США: досвід для України / В. Луговий // Пед. газета. – 2016. - Травень - Червень. – № 3. – С. 4-5.

74.480.278
На навчання до Техасу : [студент ІФНТУНГу Сергій Кривенко став переможцем Програми академ. обмінів ім. Фулбрайта] // Репортер. – 2016. - 23 черв. – № 25. – С. 3.

74.484
Тяглов С. Взаємодія урядових структур, підприємств та освітніх установ: регіональні риси та можливості інтеграції : [за кордоном] / С. Тяглов, К. Гарібова, В. Череміна // Актуал. пробл. економіки. – 2016. – № 4. – С. 221-231. – Англ. мовою.

Практична бухгалтерія

74.484(4УКР)
Про оздоровлення і підвищення розмірів соціальних стандартів : [пед. і наук.-пед. працівникам] // Освіта України. – 2016. - 30 трав. –
№ 21. – С. 4.