Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5 (травень 2018)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

378:37.014.5
Погребняк В. Закон України "Про вищу освіту": практика імплементації / В. Погребняк, О. Дашковська, А. Солоденко // Вища шк. – 2018. – № 3. – С. 7-17.

378.091.212.2
Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи : наказ М-ва овіти і науки України від 15.01.2018 р. № 34 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 2. – С. 72-73.

378.091.212.2
Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 36 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 2. – С. 74.

001(477)+378(477.86)
Про присудження державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року : [зокрема проф. Мойсишину В. М., проф. Бойку В. С., ІФНТУНГ] : Указ Президента України від 19 трав. 2018 р. № 138 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 24 трав. – № 97. – С. 5.

378(477)(094)
Щодо оплати праці у 2018 році : лист М-ва освіти і науки від 30.01.2018 р. № 1/9-64 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 2. – С. 68-69.

001(477)
Деякі питання державної атестації наукових установ: постанова Кабінету Міністрів України від 18 квіт.
2018 р. № 288 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 24 квіт. – № 79. – С. 4.

378(477)(094)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серп. 2015 р. № 656 : постанова Кабінету Міністрів України від 25 квіт. 2018 р. № 308 : [щодо ст. 54 Закону України "Про вищу освіту"] // Уряд. кур'єр. – 2018. - 27 квіт. – № 82. – С. 9.

378(477)(094)
Про підвищення оплати праці педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. №22 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 2. – С. 67.

377(477)(094)
Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 17-р. // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 2. – С. 70-71.

377(477)(094)
Про затвердження складу Конкурсної комісії з відбору членів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. № 41-р // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. –
№ 3. – С. 94.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378.012
Андрущенко В. Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях / В. Андрущенко, І. Силадій // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 5-10.

378+338
Бабовал Н. Управління процесом надання освітніх послуг вищої школи в Україні / Н. Бабовал // Вісн.Терноп. нац. екон. у-ту. – 2017. – № 2. – С. 126-134.

378
Болтівець С. Архетипи інтроекції у вимірах вищої і високої освіти / С. Болтівець // Вища шк. – 2018. – № 3. – С. 41-50.

378.091.212.2
Вищі бали дають більше шансів : [оприлюднено максим. обсяги держзамовлення на прийом до закладів вищої освіти] // Уряд. кур'єр. – 2018. - 5 квіт. – № 66. – С. 2.

001.817:006.015.2
Загірняк М. Уніфікація та детермінація вимог до підготовки PhD-дисертацій: недоцільне ускладнення чи необхідна умова? / М. Загірняк, А. Некрасов, В. Бахарєв // Вища шк. – 2018. – № 1. – С. 7-18.

378.014.543.3
Змінено умови для одержання президентської стипендії // Світ. – 2018. - Травень. – № 17-18. – С. 4.

37.01+378.4
Іваній І. Розвиток системи оцінювання якості вищої професійної фізкультурної освіти / І. Іваній // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 67-71.

378.091:001.89
Іноваційна лабораторія : [Fablad відкрита в Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя] // Освіта України. – 2018. - 21 трав. – № 20. – С. 3.

378:165.243:159.953/164.2
Коваленко В. Дидактологістики у сфері політології як науки і дисципліни у вищій школі: влада розуму над політичними ідеями / В. Коваленко // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 34-40.

378(477)
Кирей Р. Коли нові ідеї б'ють фонтаном : [Уман. держ. педагог. ун-т] / Р. Кирей // Уряд. кур'єр. – 2018. - 19 трав. – № 94. – С. 4.

001.891:002.2
Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2016 р.) / О. Клюшніченко // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 10. – С. 3-14.

378:37.091.313:311.211
Кращенко Ю. Конкурс наукових проектів молодих учених Міністерства освіти і науки України: генеза та підсумки / Ю. Кращенко, Р. Жебчук, І. Дегтярьова // Вища шк. – 2018. – № 1. – С. 28-43.

37.012
Лукашук М. Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів у системі освіти / М. Лукашук // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 41-47.

378.014.6
Ляшенко Л. Роль оволодіння англійською мовою у підвищенні якості освіти в України / Л. Ляшенко // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 59-66.

378.091:001.89
Ляшенко Л. Тема "Англійська мова" у сфері досліджень науковців вищої школи України / Л. Ляшенко // Вища шк. – 2018. – № 3. – С. 51-61.

378.012
Мороз І. Реінжиніринг у системі освіти / І. Мороз, О. Стадник // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 21-27.

378.811.11(049.5)
Ніколаєва С. Ю. Рецензія на монографію Корнєвої Зої Михайлівни "Формування міжкультурної професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти" / С. Ю. Ніколаєва // Іноземн. мови. – 2018. – № 1. – С. 61-64.

378.016:811.11(477)
Оніщук І. Особливості навчання іноземної мови студентів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах України / І. Оніщук // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 77-82.

378:004:77
Пилаєва І. Репозитарій як реалізація принципів відкритого доступу Полтавським університетом економіки і торгівлі / І. Пилаєва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 7-8.

37.014.3
Співаковський О. Соціалізація чи капіталізація? Освітня парадигма України / О. Співаковський // Голос України. – 2018. - 17 квіт. – № 71. – С. 1, 4.

378(477)
Співаковський О. Уравління університетом: які зміни нам потрібні? / О. Співаковський // Голос України. – 2018. - 17 трав. – № 89. – С. 9.

378.091.12: 005.962
Шевцов, А. Ліцензування по-новому : [про Ліценз. умови провадження освіт. діяльності закладів освіти] / А. Шевцов // Освіта України. – 2018. - 29 трав. – № 21. – С. 8-9.

37.014+378
Як створити університет світового рівня. Рецепти від Світового банку // Вища шк. – 2018. – № 2. – С. 7-42.

Організація навчально-виховного процесу

378.147:37.01
Бідасюк Н. Використання паралельних текстів для вивчення іноземної мови / Н. Бідасюк // Вища шк. – 2018. – № 3. – С. 18-29.

37/09+81'2:331.4
Володько А. М. Особливості організації навчального процесу для формування в майбутніх перекладачів перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі / А. М. Володько // Іноземн. мови. – 2018. – № 1. – С. 41-46.

378.811.11 (049.5)
Голуб І. Ю. Нові навчальні програми з іноземних мов: європейські стандарти, нові виклики та можливості / І. Ю. Голуб // Іноземн. мови. – 2018. –
№ 1. – С. 56-60.

378(477.86)
Дзвінчук Д. Настільний теніс - не лише дозвілля / Д. Дзвінчук ; розмову вів Богдан Білецький // Галичина. – 2018. - 24 трав. – № 46. – С. 13.

37.091.26: 378
Дєордіца Т.-Л. До проблеми оцінювання результатів учіння / Т.-Л. Дєордіца // Вища шк. – 2018. – № 1. – С. 44-54.

37.012
Галата, С. Експеримент - це можливість руху і "маневру" : [про експерим.- дослід. роботу в навч. закл.] / С. Галата // Освіта України. – 2018. - 21 трав. – № 20. – С. 13.

378.011.3051:51
Кугай, Н. Формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики у процесі навчання дисципліни "методи оптимізації" / Н. Кугай, М. Калініченко // Вища шк. – 2018. – № 1. – С. 55-71.

378.016
Майєр Н. В. Освітньо-професійна програма "Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методики навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти" / Н. В. Майєр // Інозем. мови. – 2018. – № 1. – С. 36-40.

378.016:02
Матвієнко О. Проблеми професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 11. – С. 29-32.

373(477)
Мончук О. Анатомія "дванадцятирічки" : [перехід укр. шкіл на "дванадцятирічку"] / О. Мончук // Галичина. – 2018. - 24 квіт. – № 35-36. – С. 1, 5.

001.894:620.9 Шулікін Д. Ядерна перспектива / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 21 трав. – № 20. – С. 8-9.

Вступна компанія

378(477)(094)
ВНЗ скасували. Тепер це ЗВО // Гал. Просвіта. – 2018. - 3 трав. – № 18. – С. 4.

378.091.212.2
Галата С. ЗНО в магістратуру / С. Галата // Освіта України. – 2018. - 21 трав. – № 20. – С. 7.

378.091.212.2
Карандій В. Реєстрація: перші підсумки : [директор УЦОЯО про перші підсумки реєстрації та проведення наступ. етапів ЗНО] / В. Карандій ; [спілкувався Дмитро Шулікін] // Освіта України. – 2018. - 30 квіт. – № 17. – С. 5.

378.091.212.2
Смілянська А. За кілька днів стартує основна сесія ЗНО / А. Смілянська // Голос України. – 2018. - 18 трав. – № 90. – С. 9.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

378.1(477)
Бебко С. Перспективи розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням китайського досвіду / С. Бебко // Вища шк. – 2018. – № 3. – С. 62-70.

378.091:001.89
Дегтярьова І. Мрія дослідника : [конф. Європ. ради аспірантів і молод. учених Eurodoc] / І. Дегтярьова // Освіта України. – 2018. - 30 квіт. – № 17. – С. 4.

378.014.25
Міжнародна співпраця НАУ // Освіта України. – 2018. - 21 трав. – № 20. – С. 6.