Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2018)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

001(477)(094)
Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти і науки : Указ Президента України від 19 лют. 2018 р. № 36 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 23 лют. – № 38. – С. 4.

37(477)(094)
Про затвердження Державного стандарту початкової освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21 лют. 2018 р. № 87 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 23 лют. – № 38. – С. 10-13.

378(477)(094)
Про заснування академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду : постанова Кабінету Міністрів України від 28 лют. 2018 р. № 133 : [для студентів закл. вищ. освіти] // Уряд. кур'єр. – 2018. - 21 берез. – № 54. – С. 10.

378.(477)(094)
Комітет з Державної премії України в галузі освіти повідомляє [Текст] : [список канд. (колективів), висунутих на здобуття Держ. премії України в галузі освіти 2018 р. із зазначенням номінацій, видатних досягнень канд. (колективів) та суб'єктів їх висування // Освіта України. – 2018. - 26 берез. – № 12. – С. 10-13.

378.014.54
Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки України за 2017 рік // Освіта України. – 2018. - 5 берез. – № 9-10. – С. 5-44.

378.091:001.89
Виші мають отримувати базове фінансування науки // Світ. – 2018. - Березень. – № 9-10. – С. 1.

001(477)
Вітаємо нове академічне поповнення України! : [обрано дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України] // Світ. – 2018. - Березень. – № 9-10. – С. 1,4.

37.014.543(477.86)
Беновська Л. Я. Особливості фінансового забезпечення освіти в Карпатському регіоні в умовах адміністративно-територіальної реформи / Л. Я. Беновська // Регіон. економіка. – 2017. – № 1. – С. 38-45. – Англ. мовою.

378(477)(094)
Шулікін Д. Про уточнення рамкового Закону й інноваційну модель : [із комітету ВР] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 5 берез. – № 9-10. – С. 45.

378.014.62
Шулікін Д. Уточнення законів, підтримка академій і авторське право : [із комітету ВР] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 19 берез. – № 11. – С. 4.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378.014.611
Галата С. Виші Донбасу: "Не опускати планку" : [комісія з моніторингу діяльності переміщ. ВНЗ надала рек. щодо вдосконалення діяльності переміщ. закл. вищ. освіти] / С. Галата // Освіта України. – 2018. - 19 берез. – № 11. – С. 7.

378.011:378.014.543
Кузьмін О. Є. Закономірності гармонійного розвитку та державного регулювання діяльності ВНЗ / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, М. Я. Яструбський // Регіон. економіка. – 2017. – № 3. – С. 100-107.

338.242:378
Кузьмін О. Є. Чинники забезпечення якості державного управління освітянською діяльністю ВНЗ / О. Є. Кузьмін, М. Я. Яструбський // Регіон. економіка. – 2017. – № 2. – С. 31-38.

378:339.138
Старостіна А. Український маркетинг: становлення та перспективи розвитку : [університет. кафедр] / А. Старостіна // Маркетинг в Україні. – 2017. – № 1. – С. 4-9.

Організація навчально-виховного процесу

378:339.138
Баша І. Застосування інноваційних методів навчання в формуванні компетентності майбутніх маркетологів / І. Баша, В. Манойло // Маркетинг в Україні. – 2017. – № 2. – С. 62-68.

330.34:37
Загорський В. С. Освіта як визначальний фактор забезпечення сталого розвитку національної економіки / В. С. Загорський // Регіон. економіка. – 2017. – № 2. – С. 23-30.

378(477.86)
Кравець Д. У студентів буде простір : [про реалізацію коворкінг-простору "Раragraph" у стінах Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника] / Д. Кравець // Зах. кур'єр. – 2018. - 1 берез. – № 9. – С. 18.

378.147.091.315.7
Курбатов С. Місток у цифрове майбутнє : сучас. тренди в галузі освіт. технологій / С. Курбатов // Освіта України. – 2018. - 19 берез. – № 11. – С. 11.

378:331
Михайлик А. На яких випускників чекають сьогодні роботодавці / А. Михайлик // Землевпоряд. вісн. – 2017. – № 1. – С. 18-21.

378.015.31:17.022.1
Педоренко В. Сутнісні аспекти розвитку суверенних моральних цінностей особистості / В. Педоренко // Психологія і суспільство. – 2017. – № 3. – С. 104-111.

378.147
Солошенко О. Організація самостійної роботи з дисциплін гуманітарного циклу в технічних ВНЗ: теоретичний аспект /О. Солошенко // Новий колегіум. – 2017. – № 4. – С. 52-58.

378.018.43
Спольник А. О перспективности применения мобильных технологий в дистанционной форме обучения / А. Спольник, Л. Калиберда // Новий колегіум. – 2017. – № 4. – С. 43-48.

37.014.54:332.1
Сторонянська І. З. Проблеми функціонування освітньої мережі та шляхи її консолідації / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіон. економіка. – 2017. – № 3. – С. 55-64.

378.015.31: 355.233.2
Таймасов Ю. Проблема підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до здоров'язбереження у педагогічній теорії / Ю. Таймасов // Новий колегіум. – 2017. – № 4. – С. 49-51.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

378.014.25
Анісімович-Шевчук О. Європейська спадщина - відкрити по-новому! : укр. та пол. виші створюють у Карпатах Центр розвитку туризму, проф. освіти та рекреації / О. Анісімович-Шевчук // Світ. – 2018. - Лютий. – № 7-8. – С. 1, 3.

001.89:02
Бібліометрія: Лейденський Маніфест для наукометрії // Філософ. думка. – 2017. – № 6. – С. 93-98.

001(438):339.138
Віктор Я. Дослідження інтернаціоналізації підприємства: аналіз виділених грантів Національного Центру Науки в Польщі / Я. Віктор // Маркетинг в Україні. – 2017. – № 1. – С. 63-71.

001.89(477)
Волинська М. Міждисциплінарний підхід допомагає зробити крок за звичні обрії : [традиц. Акад. читання пам'яті визнач. вченого-фізика, засновника і перш. президента АН вищ. шк. України В. І. Стріхи] / М. Волинська // Світ. – 2018. - Березень. – № 9-10. – С. 2.

001.89(477)
Гриньов Б. Здобутки і досвід - передумова нового етапу у розбудові системи підтримки української науки : [з дир. Держ. фонду фундамент. дослідж. спілкувалася Лариса Остролуцька] / Б. Гриньов // Світ. – 2018. - Березень. – № 9-10. – С. 3.

378.014.25
Карлаш Т. Українська вища освіта: прорив на єгипетські обшири / Т. Карлаш // Світ. – 2018. - Лютий. – № 7-8. – С. 2.

001.89:33
Кравців В. С. Про результати наукової і науково-організаційної діяльності ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" за 2012-2016 рр. / В. С. Кравців // Регіон. економіка. – 2017. – № 3. – С. 5-16.

001
Кулик Н. Майбутнє науки: куди йдемо? : [про доп. дир. Ін-ту гідромеханіки АН ВШ України Віктора Грінченка] / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. - 19 берез. – № 11. – С. 13.

378.014.25
Панченко С. Програми "два дипломи" як форма інтернаціоналізації сучасного університету / С. Панченко, А. Каграманян, О. Кравченко // Новий колегіум. – 2017. – № 4. – С. 39-42.

378.091:001.89
Підтримка молодих науковців [Текст] : [у МОН відбулося засід. робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо підтримки молодих учених] // Освіта України. – 2018. - 26 берез. – № 12. – С. 4.

378.091:001.89
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук [Текст] : [Асист каф. зварювання конструкцій та відновлення деталей машин ІФНТУНГу Луцак Д. Л.] // Освіта України. – 2018. - Березень. – № 3. – С. 36.

378.091:001.89
Шулікін Д. Позитивна динаміка : [наука в ун-тах] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 19 берез. – № 11. – С. 8-10.

Вступна кампанія

378.091.212.2
Ковалів І. ЗНО-2018: і на слух, і на дотик / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2018. - 23 лют. – № 38. – С. 1, 5.

378.091.212.2
Хмельницька І. Можливості для молоді з Криму та Донбасу : [ЗНО-2018] / І. Хмельницька // Уряд. кур'єр. – 2018. - 23 лют. – № 38. – С. 5.