Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2016)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

67.9(4УКР)401. 121-32
Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 лют. 2016 р. № 151 // Уряд. кур'єр. – 2016. –
12 берез. – № 48. – С. 4.

67.9(4УКР)401. 121-32
Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2016 рік : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 10 берез. 2016 р. № 198 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 26 берез. – № 58. – С. 11.

74.484к2
Про проведення дострокових випусків курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2016 році : розпорядж. Кабінету Міністрів України ві 11 лют. 2016 р. № 83 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 23 лют. – № 35. – С. 8.

74.484.78
Про документи про підвищення кваліфікації : наказ М-ва освіти і науки України від 19.01.2016 р. № 34 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 2. – С. 94-95.

74.480.44
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році : наказ МОН України від 15.10.2015 р. № 1085 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 2. – С. 22.

74.480.44
Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 15.10.2015 р. № 1085 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 2. – С. 23-93.

74.484к2
Про затвердження персонального складу сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : наказ М-ва освіти і науки України від 19.02.2016 р. № 136 // Освіта України. – 2016. - 29 лют. – № 7-8. – С. 4.

001.8
Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 14 січ. 2016 р. № 13 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 17. – С. 168-192.

74.484к2
Луканська А. У МОН пропонують забути про термін "держзамовлення" / А. Луканська // Голос України. – 2016. - 18 берез. – № 49. – С. 12.

74.484.7
Особова О. Донбаським вишам потрібен особливий статус / О. Особова // Уряд. кур'єр. – 2016. - 26 берез. – № 58. – С. 8.

74.484(4УКР)
Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки України за 2015 рік // Освіта України. – 2016. - 14 берез.. – № 9-10. – С. 5-44.

74.484.4
Сладких І. Правова складова системи навчання іноземних громадян в Україні / І. Сладких // Новий колегіум. – 2015. – № 4. – С. 28-33.

74.484(4УКР)
Совсун І. Чек-лист реформи. Що змінюється у вищій освіті : [про те, що вдалося зробити новому керівництву М-ва освіти і науки України і майбутнє галузі] / І. Совсун // Освіта України. – 2016. - 29 лют. – № 7-8. – С. 5.

Організація навчально-виховного процесу

74.484к2
Авксентьєв М. Ю. Теоретико-методичний аналіз підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки / М. Ю. Авксентьєв // Статистика України. – 2014. – № 4. – С. 45-48.

74.480.275
Аналіз результатів Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Статистика" / В. О. Шевчук, Л. Є. Момотюк, В. В. Попова, Г. В. Голубова // Статистика України. – 2015. – № 2. – С. 23-26.

74.023
Астахова Е. Система образования: ресурсы и возможности формирования социального доверия / Е. Астахова // Новий колегіум. – 2015. – № 4. – С. 19-22.

74.480.42
Астахова В. Трансформации социальных функций преподавателя: тенденции и перспективы / В. Астахова // Новий колегіум. – 2015. – № 4. – С. 23-27.

74.480.271
Базилевич В. Олімпіада з навчальної дисципліни "Економічна теорія" як стимул творчого зростання студентської молоді / В. Базилевич, Н. Гражевська, О. Кирильчук // Вища шк. – 2016. –
№ 2. – С. 67-78.

74.48
Бакиров В. Функции высшего образования: вчера, сегодня, завтра / В. Бакиров // Новий колегіум. – 2015. – № 4. – С. 14-18.

74.484.4
Білик О. Діалогова концепція культури як основа соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу / О. Білик // Новий колегіум. – 2015. – № 4. – С. 38-43.

65.9(4УКР)261. 55+74.484к2
Боголіб Т. Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення / Т. Боголіб // Економіст. – 2015. – № 8. – С. 1а-6.

74.480.25
Борова Т. Створення системи професійно-орієнтованої іншомовної підготовки студентів ХНЕУ імені Семена Кузнеця / Т. Борова // Вища шк. – 2016. – № 2. – С. 10-21.

74.480.25
Боровий В. Введена нова спеціальність "Геодезія та землеустрій". Проблеми зміни та пропозиції їх раціонального вирішення : [Ун-т новітніх технологій м. Києва] / В. Боровий // Землевпоряд. вісн. – 2016. – № 1. – С. 17-19.

74.48(4УКР)
Бурдонос Л. І. Входження вищої школи України до міжнародної системи освіти / Л. І. Бурдонос // Актуал. пробл. економіки. – 2015. – № 12. – С. 96-102.

74.480.27
Валит Е. Дистанционное обучение студентов-иностранцев подготовительного факультета гуманитарного профиля: проблемы и перспективы / Е. Валит, Д. Зиновьев // Новий колегіум. – 2015. –
№ 4. – С. 44-47.

74.480.25+60.60
Васєчко О. О. Сучасні виклики статистичної вищої освіти і науки / О. О. Васєчко // Статистика України. – 2014. – № 4. – С. 4-11.

74.484.78
Возняк О. Порівняльний аналіз формальної та неформальної освіти в контексті євроінтеграції освітнього простору / О. Возняк // Вища шк. – 2016. – № 2. – С. 41-47.

001.83
Волинська М. Не бійтеся труднощів - і отримаєте шанс! : укр. фізики стали координаторами проекту за програмою "Горизонт 2020" / М. Волинська // Світ. – 2016. - Березень. – № 9-10. – С. 3.

74.2
Вяткіна Н. "Кожен підручник оцінять учитель, науковець і методист" [Текст] / Н. Вяткіна ; [інтерв'ю взяла Інна Ковалів] // Уряд. кур'єр. – 2016. – 12 берез. – № 48. – С. 5.

74.480.2
Герасименко С. С. Статистика якості вищої освіти в Україні: / С. С. Герасименко, В. С. Герасименко // Статистика України. – 2014. –
№ 3. – С. 26-30.

001.89(0)
Грачев О. О. Національні академії наук країн Азії, Австралії та Нової Зеландії. Наукознавчий аналіз діяльності / О. О. Грачев, В. І. Хоревін // Наука та наукознавство. – 2015. – № 4. – С. 80-92.

74.484к2(4УКР- 4ІВА)
Дзьоба О. Проректор Олег Дзьоба: "Наше завдання - підніматися все вище" : [ІФНТУНГ - лідер серед прикарпат. ВНЗ та на доволі високих позиціях у міжнар. рейтингах "Webometrics" та "Рейтингу ун-тів за популярністю в Інтернеті"] / О. Дзьоба // Студент Прикарпаття. – 2016. - Березень. – № 2. – С. 1.

74.480.42
Діє система оцінювання науково-педагогічних працівників : [ІФНТУНГ] // Студент Прикарпаття. – 2016. - Березень. – № 2. – С. 1.

74.484к2
За академічну доброчесність : [у 10 укр. вишах започатковується проект сприяння академ. доброчесності] // Освіта України. – 2016. - 29 лют. – № 7-8. – С. 4.

74.484.78
Кириченко М. Засновано український відкритий університет післядипломної освіти / М. Кириченко // Пед. газ. – 2016. - Січень - Лютий. – № 1. – С. 2.

74.480.25
Кліменко В. Прогностика як системна складова навчальних технічних дисциплін / В. Кліменко // Вища шк. – 2016. – № 2. – С. 102-107.

74.484к2
Ковалів І. Вища арифметика : [якою стане нова модель фінансування ун-тів та чи всі студенти отримуватимуть стипендію] / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2016. - 19 берез. – № 53. – С. 1, 4.

74.484(4УКР)
Ковалів І. "Куплю знання. Дорого" : [процедура ліцензування освіт. діяльності] / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2016. - 23 лют. – № 35. – С. 4.

74.480.055
Коваль Ю. В. Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців при реалізації здоров'язберігальних технологій у вищому навчальному закладі / Ю. В. Коваль // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 1. – С. 7-8.

74.480.25
Козлов В. В. "Соціальна інформатика" у системі економічної освіти / В. В. Козлов, Т. В. Томашевська, А. Ю. Пашковська // Статистика України. – 2015. –
№ 3. – С. 60-63.

74.484.7+001.8(477)+502.211
Коломак В. Живе й працює для століть : [про унікальну Боярс. ліс. станцію Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України] / В. Коломак // Голос України. – 2016. - 19 берез. – № 50. – С. 1, 4.

74.484(4УКР)
Короденко М. Фінансувати по-новому : [вища школа] / М. Короденко // Освіта України. – 2016. - 21 берез.. – № 11. – С. 5.

001.89(477)
Кравців В. Професор Василь Кравців: "Українська наука - на межі виживання..." / В. Кравців ; [з дир. Ін-ту регіон. дослідж. імені М. І. Долішнього НАН України спілкувався Богдан Залізняк] // Аудиторія. – 2016. - 18-24 лют. . – № 4. – С. 10-12.

74в
Кулик О. Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти: євроінтеграційний контекст / О. Кулик // Вища шк. – 2016. – № 2. – С. 48-56.

74.480.49
Ладика В. Як економити мільйони на опаленні : ректор СНАУ перевів очолюваний ним виш із газу на біосировину / В. Ладика ; спілкувався Максим Короденко // Освіта України. – 2016. - 14 берез.. – № 9-10. – С. 47.

001.89(4)
Ларссон М. Організація та фінансування наукових досліджень у Швеції / М. Ларссон // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2016. – № 1. – С. 78-85.

001.89
Локтєв В. М. SOS! : [щодо проекту бюджету на 2016 р. в наук.-освіт. сфері України] / В. М. Локтєв // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2016. – № 1. –
С. 41-47.

74.484(4УКР- 4ІВА)
Лущак В. "Біохімія не може бути не цікавою - це магія!" : [розмову з зав. каф. біохімії та біотехнологій Прикарпат. нац. ун.-ту ім. В. Стефаника вела Євгенія Ступ`як] / В. Лущак // Репортер. – 2016. - 3 берез. – № 9. – С. 6.

74.480.2
Максименко О. Сертифікація у системі освіти як інструмент взаємодії вищої освіти із ринком праці / О. Максименко // Маркетинг в Україні. – 2015. –
№ 6. – С. 68-69.

74.480.276
Малихіна К. Алгоритмізація професійного навчання у ВНЗ: соціальний вимір / К. Малихіна // Вища шк. – 2016. – № 2. – С. 57-66.

74.484.4
Манькусь І. Технологічний аспект підготовки викладачів фізики / І. Манькусь, Л. Недбаєвська // Вища шк. – 2016. – № 2. – С. 79-87.

74.480.25
Матат Д. Термінологічна дискусія : [термінологія сучас. освіти] / Д. Матат // Освіта України. – 2016. - 29 лют. – № 7-8. – С. 6.

74.484(4УКР-4ІВА)
Мончак О. В університет - за новими правилами : [про нові умови прийому в ІФНТУНГ] / О. Мончак // Галичина. – 2016. - 1 берез. – № 17. – С. 5.

74.484(УКР-4ІВА)
Мончук О. Абревіатура довіри : [новації в ЗНО] / О. Мончук // Галичина. – 2016. - 15 берез. – № 20. – С. 2.

74.480.26
Мороз В. Особливості сучасної методології викладання загальноінженерних дисциплін / В. Мороз, О. Братченко // Новий колегіум. – 2015. – № 4. – С. 74-77.

74.48
Принципи дуальної освіти: можливості впровадження в систему освіти в Україні // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 3. – С. 54-59.

74.480.05.28
Орфанова М. М. Екологізація освітнього процесу / М. М. Орфанова, Т. М. Яцишин // Екол. вісн. – 2015. – № 6. – С. 23-24.

74.480.052.2
Просіна О. Патріотичне виховання в східному регіоні України: труднощі й успіхи / О. Просіна, Ж. Петрочко // Пед. газ. – 2016. - Січень - Лютий. – № 1. – С. 4.

74.480.25
Окландер М. Напрямки модернізації маркетингової освіти в Україні / М. Окландер // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 5. – С. 59-65.

74.484к2
Окландер М. Централізація і концентрація - ключовий напрям удосконалення маркетингової освіти в Україні / М. Окландер // Економіст. – 2015. – № 12. – С. 5-8.

001.89
Попович О. С. Зміни вікової структури кадрового потенціалу української науки / О. С. Попович, О. П. Костриця // Наука та наукознавство. – 2015. – № 4. – С. 52-66.

74.484.4
Рыжченко О. Способы адаптации и социализации иностранных студентов подготовительного отделения к условиям обучения в украинских вузах / О. Рыжченко // Новий колегіум. – 2015. – № 4. – С. 34-37.

74.480.47
Рябов В. Електронний документообіг у системі ВНЗ України / В. Рябов // Пед. газ. – 2016. - Січень - Лютий. – № 1. – С. 7.

74.484(4УКР)
Сорока В. Фінансувати не можна полишити : [М-во освіти і науки переходить від держзамовлення до фінансування "за результатами"] / В. Сорока // Освіта України. – 2016. - 14 берез.. – № 9-10. – С. 4-5.

001.89(477)
Стріха М. Донецький науковий центр: шлях до відродження / М. Стріха // Світ. – 2016. - Лютий. – № 5-6. – С. 1-2.

66. 74.484.78
Тернюк Н. Обоснование дифференциации структуры содержания технических дисциплин для объектов системы непрерывного инженерного образования / Н. Тернюк, Е. Шандыба // Новий колегіум. – 2015. – № 4. – С. 78-85.

74.480.49
ТОП-5 креативних просторів в українських університетах // Я, студент. – 2016. – № 1. – С. 10-13.

74.480.4
Хома О. Філософія на межі : [про реформу філософ. освіти] / О. Хома // Філософ. думка. – 2015. – № 6. – С. 6-22.

74.484.7
Черевко О. У часи глобалізації виграє згуртована нація / О. Черевко ; [з ректором Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького спілкувалася Сніжана Лисенко] // Освіта України. – 2016. - 21 берез.. – № 11. – С. 6.

74.480.25
Черушева Г. Б. Роль економічної психології в професійній підготовці економіста / Г. Б. Черушева // Статистика України. – 2014. – № 4. – С. 49-53.

74.480.26
Швець О. Особливості методики викладання хімічних дисциплін іноземним студентам / О. Швець // Новий колегіум. – 2015. – № 4. – С. 48-53.

74.4(4УКР)
Шулікін Д. Про вищу професійну освіту і боротьбу з монополією : [майбутнє технікумів і коледжів та виготовлення док. про освіту] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 21 берез. –
№ 11. – С. 4.

74.480.44(4УКР-4ІВА)
Юрич А. Що потрібно знати і до чого бути готовими? : [відповід. секр. прийм. комісії ІФНТУНГ про правила вступу до ун-ту в 2016 р.] / А. Юрич, Я. Штанько // Студент Прикарпаття. – 2016. - Березень. – № 2. – С. 2.

Вища освіта за кордоном

74.484(7СПО)
Американська система освіти: зроблено з любов'ю // Упр. освітою. – 2016. - Лютий. –
№ 2. – С. 20-25.

74.484ж(0)
Апостиль чи легалізація? : [визнання укр. док. про освіту за кордоном] // Сучас. освіта. – 2016. – № 1-2. – С. 9.
76. 74.484(4ВЕЛ)
Бахрушин В. Як управляють університетами у Великій Британії? / В. Бахрушин // Упр. освітою. – 2016. - Лютий. – № 2. – С. 30-35.

74.480.2
Международная сертификация образования: кто и зачем? / интервью с исполн. дир. компании "International Education Society LTD" Зузаной Зламаловой // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 6. – С. 66-67.

67.404.31+ 74.48(4)
Момбио Д. Поміщики в науці. Як наукові видання отримали феодальні права? : [про стан європейської освіти] / Д. Момбио // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 1. – C. 39-42.

74.484(4УКР-4ІВА)
Мороз Я. Доступне навчання в Америці : [представники центру освіти "Education USA" про Магістер. програму ім. Фулбрайта] / Я. Мороз // Репортер. – 2016. - 3 берез. – № 9. – С. 2.

74.484(4ВЕЛ)
Освіта Великобританії: як усе влаштовано // Упр. освітою. – 2016. - Лютий. – № 2. – С. 26-29.

74.480.25
Яценко О. Погляди американських науковців на особливості формування лідерських якостей майбутніх менеджерів / О. Яценко // Новий колегіум. – 2015. – № 4. – С. 92-95.

Практична бухгалтерія

65.052.254.97
Охріменко О. Пенсії наукових працівників за новими правилами / О. Охріменко // Вісн. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 9. – С. 43-45.

65.052.254.97
Охріменко О. Перераховуємо наукову пенсію / О. Охріменко // Праця і зарплата. – 2016. - 16 берез. – № 10. – С. 3.