Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 1-2 (лютий 2018)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1. 001(477)(094)
Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти і науки : Указ Президента України від 19 лют. 2018 р. № 36 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 23 лют. – № 38. – С. 4.

2. 336.14(477)(094)
Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році : постанова Кабінету Міністрів України від 21 лют. 2018 р. № 88 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 23 лют. – № 38. – С. 7.

3. 378(477)(094)
Про утворення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 22 листоп. 2017 р. № 926 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 100. – С. 60.

4. 378(477)(094)
Положення про Конкурсну комісію з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 листоп. 2017 р. № 926 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 100. – С. 60-62.

5. 378(477)(094)
Склад Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : дод. до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листоп. 2017 р. № 926 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 100. – С. 60.

6. 378.091.212.2
Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 13.10.2017 р. № 1378 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 1. – С. 48.

7. 378.091.212.2
Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 1. – С. 49-103.

8. 378(477)(094)
Про затвердження документів щодо підготовки кадрів за професіями загально-державного значення : наказ М-ва освіти і науки України від 04.10.2017 р. № 1349 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 12. – С. 74-92.

9. 378:1
Оголошення : [конкурс на здобуття премії імені Неллі Іванової-Георгієвської] // Філософ. думка. – 2017. – № 5. – С. 99-100.

10. 001(477)
У Національній академії наук України : [оголошення про конкурс на заміщення посад керівників наук. установ НАН України] // Світ. – 2018. - Січень. – № 3-4. – С. 4.

11. 374
Грудинін Б. Особливості проведення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН України / Б. Грудинін // Вища школа. – 2017. – № 11. –
С. 67-81.

12. 378
Співаковський О. Що принесли нам реформи? : про стан імплементації Закону України "Про вищу освіту" / О. Співаковський // Голос України. – 2018. - 27 лют. – № 39. – С. 4.

13. 378.2
Шевцов А. Про реформи в системі атестації кадрів вищої кваліфікації / А. Шевцов ; [з дир. департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування М-ва освіти і науки України спілкувався Максим Короденко] // Освіта України. – 2018. - 12 лют. – № 6. – С. 6-7.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

14. 378.4(477)
Верьовкін В. Особливості реалізації освітньої політики щодо переміщених університетів України / В. Верьовкін // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 35-40.

15. 378.09
Ільченко М. Інноваційний прорив здійснюють університети : щорічні підсумкові збори Ради проректорів із наук. роботи закл. вищ. освіти окреслили нові перспективи] / М. Ільченко // Світ. – 2018. - Січень. – № 1-2. – С. 2.

16. 378.147
Коваль Л. Теоретико-методологічні аспекти впровадження ідеї продуктивного навчання: від загальноосвітньої до вищої школи / Л. Коваль, В. Церклевич // Вища шк. – 2017. – № 11. – С. 21-36.

17. 378(477)
Короденко М. Зміни у вищій освіті : [із колегії МОН] / М. Короденко // Освіта України. – 2018. - 5 лют. – № 5. – С. 1, 8.

18. 37.07
Неприпустимість скорочення штатів закладів освіти : [інформує профспілка] // Освіта України. – 2018. - 26 лют. – № 8. – C. 12.

Організація навчально-виховного процесу

19. 378.147.091.33-027.22
Андрущенко В. Основні напрями оптимізації взаємодії практики і освіти в сучасному українському соціумі / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 5-11.

20. 378:005.6
Бобало Ю. Основні засади функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Національному університеті "Львівська політехніка" / Ю. Бобало // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 12-27.

21. 378(477.86)
Гораль Ліліана Тарасівна : [вітання з ювілеєм] // Нафтогаз. галузь України. – 2017. – № 6. – C. 8.

22. 378.147.091.33-027.22
Григоріадіс Ю. І. Фрагмент практичного заняття з англійської мови з розвитку вмінь монологічного мовлення студентів третього курсу з використанням колажу на гостру соціальну тематику / Ю. І. Григоріадіс, О. М. Устименко // Інозем. мови. – 2017. – № 4. – С. 62-64.
23. 378.147
Дараган Т. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладацькій діяльності / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища шк. – 2017. – № 12. – С. 65-69.

24. 378.147
Дєордіца Т.-Л. Візуальна грамотність як протидія "слайдовому мотлоху" / Т.-Л. Дєордіца // Вища шк. – 2017. – № 11. – С. 11-20.

25. 378(477.86)
До 25-річчя кафедри екології ІФНТУНГ // Екол. безпека та збаланс.ресурсокористування. – 2017. – № 2. – С. 186-192.

26. 378.4(477)
Ісаєнко В. Успіх можливий лише завдяки системності / В. Ісаєнко ; [з в. о. ректора Нац. авіац. ун-ту спілкувався Максим Короденко] // Освіта України. – 2018. - 26 лют. – № 8. – С. 6.

27. 378.014
Зіньковський Ю. Мотивація до навчання у професійній школі / Ю. Зіньковський,
Ю. Адаменко // Вища шк. – 2017. – № 12. –
С. 25-37.

28. 378.016
The issues of transport environmental impacts perception by students of environmental and other engineering specialties / M. Radomska, L. Chernyak, V. Vologzanina, O. Chaplygina // Екол. безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2017. – № 2. –
C. 178-185.

29. 378.091.212.2
Ковалів І. ЗНО-2018: і на слух, і на дотик / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2018. - 23 лют. –
№ 38. – С. 1, 5.

30. 378.014
Ковалюк Т. Освітні стандарти для ІТ-галузі та їхній зв'язок із професійними стандартами / Т. Ковалюк, О. Чайковська // Вища шк. – 2017. – № 12. – С. 38-50.

31. 37.093
Ковтунець В. Коледжі подвійного призначення / В. Ковтунець // Голос України. – 2018. - 2 лют. – № 22. – С. 4.

32. 378.016
Kozlakova G. Асtual problems of competence approach in ecological education for engineering students = Актуальні проблеми компетентнісного підходу до екологічної освіти студентів технічного університету / G. Kozlakova, T. Sayenko // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 56-60.

33. 37.018
Лисак О. Налагодження ефективної системи інформування як засіб підвищення вихідної академічної мобільності / О. Лисак // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 68-73.

34. 378.091.33-027.22
Матат Д. Дуальна освіта: досвід і перспективи : [поєднання навчання у закл. освіти з навчанням на робоч. місцях на підприємствах, в установах та організаціях] / Д. Матат // Освіта України. – 2018. - 19 лют. – № 7. – С. 5.

35. 378.014
Матвієнко О. Гуманістична концепція ІТ-освіти як засіб формування соціального виміру діяльності майбутнього фахівця / О. Матвієнко, М. Цивін // Вища шк. – 2017. – № 12. – С. 56-64.

36. 378.4(477.72)
Омельчук С. Херсонський державний університет у контексті вітчизняної та європейської вищої освіти / С. Омельчук // Вища шк. – 2017. – № 10. – С. 119-123.

37. 378.018
Похресник А. Комунікологія adversus комунікативістика у стратегії змін вищої освіти України / А. Похресник // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 41-47.

38. 378.091.3
Рубанець О. Когнітивні технології у вищій освіті / О. Рубанець // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 28-35.

39. 378.014.543.3
Соціальні стипендії : [інформує Профспілка] // Освіта України. – 2018. - 26 лют. – № 8. – С. 7.

40. 378.091.212.2
Хмельницька І. Можливості для молоді з Криму та Донбасу : [ЗНО-2018] / І. Хмельницька // Уряд. кур'єр. – 2018. - 23 лют. – № 38. – С. 5.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

41. 001.894+347.77
Гаврилей Л. М. Особливості інформаційного пошуку для процедури патентування винаходів / Л. М. Гаврилей // Винахідник і раціоналізатор. Наука і техніка. – 2017. – № 4. – С. 22-25.

42. 342(09)
Гончаренко В. Міжнародна наукова конференція у Харкові "Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах : (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) / В. Гончаренко // Право України. – 2017. – № 12. – С. 227-232.

43. 330.341.1:37:001
Грачев О. О. Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій / О. О. Грачев, Л. П. Овчарова // Наука та наукознавство. – 2017. – № 4. – С. 18-34.

44. 378.018.556
Дегтярьова І. Міжнародний досвід адаптації студентів-переселенців / І. Дегтярьова, Ю. Кращенко // Вища шк. – 2017. – № 10. –
С. 23-38.

45. 001.89(477)
Залізняк Б. У Західному науковому центрі відзначили кращих / Б. Залізняк // Світ. – 2018. - Січень. – № 1-2. – С. 3.

46. 37.014.6:37.014.25
Корсак О. Досягнення і проблеми тренду міжнародних тестувань якості освіти / О. Корсак // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 78-83.

47. 378.4:001.89
Кращенко Ю. За покликом душі : про проблеми і перспективи розвитку молодих науковців / Ю. Кращенко ; [з доц. Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В. Короленка спілкувався Максим Короденко] // Освіта України. – 2018. - 26 лют. – № 8. – С. 8.

48. 001(477)
Локтєв В. М. Знання - сила? : [сучас. стан наук.-освіт. галузі в Україні] / В. М. Локтєв // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 1. – С. 75-85.

49. 378:001.89
Матат Д. Металургія може стати екологічнішою : [про проект молодих науковців Нац. Металург. акад. України "Розробка способів використання в металургії вуглецевих матеріалів, отриманих з поновлювальної сировини", який фінансується М-вом освіти і науки України] / Д. Матат // Освіта України. – 2018. - 26 лют. – № 8. – С. 9.

50. 001(477)
Остролуцька Л. 2018 - повинен стати в Україні Роком науки / Л. Остролуцька // Світ. – 2018. - Січень. – № 1-2. – С. 1,3.

51. 378.018.556
Степаненко І. Навчання іноземних студентів в Україні: стан, проблеми, перспективи / І. Степаненко, М. Дебич // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 48-55.

Вища освіта за кордоном

52. 001(470+571)
Аллахвердян А. Г. Реформа Российской академии наук: как она начиналась в 2013 г. (кадровый аспект) / А. Г. Аллахвердян // Наука та наукознавство. – 2017. – № 4. – С. 98-106.

53. 378:005.6(4)
Курбатов С. Роль студентства в сучасних системах забезпечення якості вищої освіти в європейських країнах / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 74-77.

54. 378(1-87)
Луговий В. І. Академічно-університетський дуалізм світового дослідницького простору / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Наука та наукознавство. – 2017. – № 4. – С. 84-97.