Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 07 (липень 2020)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

378(477)(094)
Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, ха якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : наказ МОН України від 1.07.2019 № 977 // Інформ. зб. для освітян. – 2020. – № 6. – С. 67-88.

378.091.212(094)
Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році : наказ
М-ва освіти і науки України від 06 квіт. 2020 року № 482 // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 48. –
С. 74-79.

378.016(094)
Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання : наказ М-ва освіти і науки України від 22 трав. 2020 року №673 // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 47. – С. 108-109.

37.011.33(094) Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища
у новій українській школі : Указ Президента України від 25 трав. 2020р. № 195/2020 //
Офіц.вісн.України. – 2020. – № 43. – С. 65-70.

378(477)(094)
Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертацічх, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист МОН України від 15.08.2018 № 1/11-8681 //
Інформ. зб. для освітян. – 2020. – № 6. – С. 61-6.

Організація управлінської діяльності ЗВО

378.4(477.86)
Гаврилович І. Паралелі й меридіани медичного університету / І. Гаврилович //
Галичина. – 2020. - 10-16 лип. – № 25. – С. 16-17.

37.091.313:316.334.23:316.621
Гриценок І. Проєктна діяльність як засіб формування підприємницької активності в учнівської молоді / І. Гриценок // Вища шк. – 2020. – № 2. – С. 27-36.

378.4(477-25)
Губарець В. Університет "України": історія створення та особливості навчання / В. Губарець //
Вища шк. – 2020. – № 3. – С. 23-27.

378:005.6
Дебич М. Інтернаціоналізація систем забезпечення освіти як глобальна тенденція / М. Дебич // Вища освіта України. – 2020. – № 2. – С. 81-88.

378.147
Дистанційна вища технічна освіта в умовах карантину / Г. Козлакова, Б. Сусь, О. Коваленко [та ін.] // Вища освіта України. – 2020. – № 2. –
С. 67-74.

378.147
Змішане навчання: рекомендації // Освіта України. – 2020. - 6 лип. – № 26. – С. 8-9.

378.4(477.86)
Історія та сучасність Івано-Франківської Духовної семінарії // Нова Зоря. – 2020. - 9 лип. – № 26-27. – С. 4-5.

378.014.6:004
Кононец Н. Вебтехнології при ресурсно-орієнтованому навчанні дисципліни "управління навчально-виховним процесом" / Н. Кононец //
Вища шк. – 2020. – № 2. – С. 15-26.

378:811.111
Котковець А. Л. Підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки / А. Л. Котковець // Інозем. мови. – 2020. – № 2. – С. 8-13.
378:502:622
Кофанова О. Роль геоекології у формуванні дослідницьких компетентностей у студентів - екологів і майбутніх фахівців з гірництва /
О. Кофанова, О. Кофанов // Вища освіта України. – 2020. – № 2. – С. 37-45.

378.4(477.86)
Мончук О. Прикарпатські університети –
у сотні найкращих / О. Мончук // Галичина. – 2020. - 10-16 лип. – № 25. – С. 20.

378.091.212.2 Мончук О. Пандемічне ЗНО / О. Мончук //
Галичина. – 2020. - 10-16 лип. – № 25. – С. 6.

378(477.86)
Павлюк М. Кафедрі геології та розвідки нафтових і газових родовищ - 75 років : [ІФНТУНГ] / М. Павлюк, Б. Маєвський, С. Куровець // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2019. – № 3. – С. 104-105.

378:37.014.5
Погребняк В. Система забезпечення якості вищої освіти / В. Погребняк, О. Дашковська //
Вища шк. – 2020. – № 3. – С. 82-92.

378:502.131.1
Саєнко Т. Екологічна освіта - основа екобезпеки та сталого розвитку / Т. Саєнко //
Вища освіта України. – 2020. – № 2. – С. 30-36.

378.4(477.86)
Стражник Л. Ворота в Центральні Горгани та інші висоти вишу : [про Прикарпат. нац. ун-т ] / Л. Стражник // Голос України. – 2020. - 14 лип. – № 117. – С. 6.

378.014.54
Харчук Ю. Облік власних надходжень закладів вищої освіти України з метою забезпечення їхньої економічної безпеки на ринку освітніх послуг / Ю. Харчук, К. Матласевич //
Казна України. – 2020. – № 4. – С. 10-15.

378.4
Шпачинський І. Безпека освітнього середовища в інноватиці вищої освіти /
І. Шпачинський // Вища освіта України. – 2020. – № 2. – С. 46-51.

Організація навчально-виховного процесу

37
Бодак В. Навчання вдома, а оцінки у школі : [про навчальний рік у школярів] / В. Бодак // Зах. кур'єр. – 2020. - 2 лип. – № 27. – С. 4.
37:821.161.2
Фесенко О. Вивчаємо Ліну Костенко дистанційно і текстуально / О. Фесенко // Слово Просвіти. – 2020. - 1-10 черв. – № 14-15. – С. 3.

37
Шулікін Д. Законопроекти і плани МОН / Д. Шулікін // Освіта України. – 2020. - 6 лип. –
№ 26. – С. 6.

Вступна кампанія

378.091.212.2 ЗНО: ставати кращими // Освіта України. – 2020. - 22 черв. – № 25. – С. 4-5.