Григораш, Віталій Віссаріонович


Григораш, Віталій Віссаріонович
Методи і засоби контролю за підготовкою та проведенням потужного гідророзриву пласта : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 10.04.08 / В. В. Григораш. - Івано-Франківськ, 2008. - 191 с. : 149-159.

Метою роботи є розроблення методів та створення системи контролю за технологічними параметрами процесу підготовки та проведення ПГРП.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
- розробити метод визначення вибійного тиску при проведенні ПГРП з урахуванням параметрів руху технологічних рідин у свердловині під час проведення ПГРП, їх фізико-хімічних властивостей, виміряних устьових параметрів і конструктивних особливостей свердловини;
- розробити методики визначення гідравлічних втрат, гідростатичного тиску і перепаду тиску на пакері при русі технологічних рідин у свердловині в процесі проведення ПГРП;
- розробити структуру і установку для визначення реологічних властивостей технологічних неньютонівських рідин для проведення ПГРП з урахуванням поверхневих і пластових умов, а також методики оцінки стабільності реологічних властивостей, впливу тиску, температури та концентрації технологічних рідин на ці властивості за допомогою цієї установки, провести її метрологічний аналіз;
- розробити структуру і систему контролю технологічних параметрів при підготовці та проведенні ПГРП в реальному масштабі часу, а також відповідне програмне забезпечення для її функціонування;
- провести промислові дослідження розробленої системи контролю за підготовкою та проведенням ПГРП і оцінити її ефективність.

ЗМІСТ
ВСТУП
1 АНАЛІЗ ВІДОМИХ МЕТОДІВ І СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ПОТУЖНОГО ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВУ ПЛАСТА
1.1. Потужний гідравлічний розрив пластів як один з технологічних
процесів інтенсифікації видобутку нафти і газу
1.1.1. Теоретичні основи процесу потужного гідророзриву пласта
1.1.2. Обладнання для проведення потужного гідравлічного розриву пласта
1.1.3. Вимоги до технологічних рідин і матеріалів для проведення ПГРП

2 РОЗРОБКА МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ПГРП ТА ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ВТРАТ І ГІДРОСТАТИЧНИХ
ТИСКІВ
2.1. Розробка методу контролю вибійного тиску
2.2. Розробка методик і алгоритмів контролю гідравлічних втрат в НКТ в процесі ПГРП
2.2.1. Визначення гідравлічних втрат по миттєвому зниженні тиску на усті свердловини
2.2.2. Визначення гідравлічних втрат в НКТ свердловини на основі виміряних устьових параметрів при проведенні ПГРП без пакера
2.2.3. Визначення гідравлічних втрат за допомогою емпіричних залежностей
2.3. Розробка методики і алгоритму визначення градієнту гідравлічних втрат на тертя в трубах на основі реологічних характеристик помпованих рідин
2.3.1. Реологічні характеристики неньютонівських рідин
2.3.2. Розробка методики визначення гідравлічних втрат в НКТ з урахуванням реальних реологічних параметрів рідин і швидкостей їх руху
2.4. Опис процесу руху декількох рідин у свердловині під час проведення ПГРП
Висновки до розділу

3 РОЗРОБКА УСТАНОВКИ УВРП-1 ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІДИН ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПГРП
3.1. Розробка структурної схеми установки УВРП-1
3.2. Характерні особливості установки УВРП-1
3.3. Методики та результати дослідження реологічних характеристик технологічних рідин на установці УВРП-1
3.3.1. Визначення реологічних характеристик неньютонівських рідин
3.3.2. Методика дослідження стабільності реологічних характеристик технологічних рідин для проведення ПГРП в часі при поверхневих умовах на установці УВРП-1
3.3.3. Методика досліджень на установці УВРП-1 стабільності технологічних рідин для ПГРП в часі при пластових температурах
3.3.4. Методика дослідження на установці УВРП-1 впливу тиску на реологічні характеристики технологічних рідин для ПГРП 94
3.3.5. Методика дослідження на установці УВРП-1 зміни реологічних характеристик технологічних рідин для проведення ПГРП у поверхневих
та пластових умовах в залежності від їх концентрацій
3.3.6. Апробація розроблених методик в процесі дослідження реологічних властивостей технологічної рідини "Галгель"
3.4. Аналіз метрологічних характеристик установки УВРП-1
3.4.1. Загальна характеристика похибок установки УВРП-1
3.4.2. Аналіз похибки вимірювання кута закручування нитки віскозиметра
3.4.3. Аналіз похибки каналу вимірювання та стабілізації тиску
3.4.4. Аналіз похибки каналу вимірювання та стабілізації температури
3.4.5. Аналіз похибки вимірювання частоти обертання
3.4.6. Аналіз методичної похибки установки УВРП-1
3.4.7. Розрахунок сумарної похибки установки УВРП-1
Висновки до розділу

4 РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ПГРП В МАСШТАБІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
4.1. Розробка структурної схеми системи контролю за підготовкою і проведенням ПГРП
4.2. Розробка і опис блок-схем алгоритмів функціонування удосконаленої системи контролю за підготовкою та проведенням ПГРП
4.3 Характерні особливості роботи програми "Frloss"
Висновки до розділу

5 ПРОМИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ПІДГОТОВКОЮ ТА ПРОВЕДЕННЯМ ПГРП
5.1. Промислові випробування розробленої системи контролю за підготовкою та проведенням ПГРП
5.2. Аналіз результатів промислового впровадження розробленої системи контролю за підготовкою та проведенням ПГРП
5.2.1. Аналіз лабораторних досліджень реологічних ^властивостей рідин на установці УВРП-1
5.2.2. Аналіз результатів промислового впровадження розробленої системи контролю за підготовкою та проведенням ПГРП
Висновки до розділу
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
ДОДАТКИ 160