Гаранін Олександр Арсентійович


Гаранін, Олександр Арсентійович
Удосконалення методологічних основ оцінювання зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за даними петрофізичних і геофізичних досліджень : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 19.03.10 / О. А. Гаранін. - Івано-Франківськ, 2009. - 168 с. - 151-168.

Метою дисертаційної роботи є удосконалення методологічних основ оцінювання зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень свердловин.
Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:
- проаналізувати сучасний стан проблеми;
- удосконалити методику і обладнання для петрофізичних досліджень керну та моделювання фізичних процесів у присвердловинній зоні пласта;
- дослідити зв'язок закупорки порового простору порід-колекторів з їх адсорбційною здатністю;
- розробити методику поділу теригенних порід-колекторів на групи, що відрізняються здатністю до закупорки під впливом бурових розчинів;
- дослідити шляхом фізичного моделювання вплив фільтратів бурових розчинів на фільтраційно-ємнісні властивості різних типів теригенних порід-колекторів нафтогазоконденсатних родовищ;
- розробити методику кількісної оцінки зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні пластів за даними петрофізичних і геофізичних досліджень.

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Сучасний стан та проблеми вивчення зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у
присвердловинній зоні

РОЗДІЛ 2 Геологічна будова Перекопівського нафтогазоконденсатного родовища та умови розкриття порід-колекторів бурінням
2.1 Особливості геологічної будови продуктивних відкладів Перекопівського нафтогазоконденсатного родовища
2.2 Характеристика бурових розчинів та хімреагентів, що добавляються до них і застосовуються на нафтогазових родовищах України при розкритті продуктивних пластів

РОЗДІЛ 3 Методика вимірювання петрофізичних характеристик та моделювання впливу фільтратів бурових розчинів на колекторські властивості гірських порід
3.1 Апаратура та устаткування для вимірювання петрофізичних характеристик гірських порід та моделювання впливу на них свердловинних факторів
3.2 Вивчення структури порового простору порід-колекторів
3.3 Моделювання адсорбційної та залишкової водонасиченості порід-колекторів
3.4 Вимірювання проникності зразків гірських порід
3.5 Вимірювання пористості зразків гірських порід
3.6 Вимірювання петрофізичних характеристик і параметрів зразків керна в умовах, наближених до пластових
3.7 Моделювання та вивчення впливу фільтратів бурових розчинів на фільтраційно-ємнісні властивості порід-колекторів

РОЗДІЛ 4 Результати експериментальних досліджень петрофізичних характеристик теригенних колекторів та впливу на їх властивості фільтратів бурових розчинів
4.1 Класифікація порід-колекторів на групи за даними комплексу петрофізичних і геофізичних вимірювань
4.2 Дослідження взаємозв'язків фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів та їх оцінка
за даними свердловинних геофізичних вимірювань
4.2.1. Дослідження взаємозв'язків залишкового водонасичення
з характеристиками порового простору порід-колекторів
4.2.2. Дослідження взаємозв'язків пористості та проникливості порід-колекторів з геофізичними параметрами
4.3 Дослідження впливу фільтратів промивних рідин на зміну фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів
4.4 Дослідження впливу хімічних реагентів на електричні властивості гірських порід
4.5 Застосування результатів геофізичних і петрофізичних досліджень для прогнозу закупорки присвердловинної зони пластів-колекторів
4.6 Результати апробації методики оцінки зміни
фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні
ВИСНОВКИ
ДОДАТОК А
ДОДАТОК Б
ДОДАТОК В
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ