Фонд рідкісних видань науково-технічної бібліотеки

Особливе місце серед пам’яток історії та культури посідають книги, які є матеріальним символом духовної скарбниці людства, виявленням його колективної пам’яті. Рідкісні видання складають найціннішу частину бібліотечного фонду науково-технічної бібліотеки. Тому його вивчення, збереження і забезпечення доступу до нього сучасним та майбутнім поколінням є одним з найважливіших завдань бібліотеки.

Оскільки зібрання рідкісних книг науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ складається в основному з видань ХІХ – початку ХХ ст., то зацікавленість викликає визначення рідкісності та цінності саме таких видань.

fond01.jpg

Стародруковані видання. Однією з найстаріших книг є «Геогнозия или наука о горахъ и горныхъ породахъ» (1810). Видана в Санкт-Петербурзі, редактор – Севастьянов А., видання Імператорської Академії наук.

Фонд рідкісних та цінних видань НТБ нараховує близько 2900 примірників (2040 назв), надруковані з найдавніших років до 1950 року включно. Складається з різних типів та видів вітчизняних та чужоземних видань; наукової, навчальної, довідкової, науково-популярної, виробничої літератури. В основному це література з природничих та технічних наук: таких як математика, фізика, геодезія, геологія, хімія, мінералогія, механіка, гірнича справа.

fond02.jpg

Найстарішим випуском «Отчета о состоянии и деятельности Геологического комитета в …году» є звіт за 1887 рік.

Можна стверджувати наступне: переважають видання російською мовою, на другому місці – видання польською мовою, і лише третє місце займає україномовна література. Також є рідкісні видання німецькою, англійською та французькою мовами.
Найстарішою книгою є наукове видання з питань мінералогії німецькою мовою (Lehrbuch der Mineralogie / Burger Hauy. – Paris-Leipzig: C.H. Reclam, 1804. – 611 c.).
Спираючись на «Інструкцію про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання», де зазначені основні групи документів для включення до Державного реєстру, слід відмітити, що до видань гражданського друку (шрифтом, який було введено в Росії для друкування книжок внаслідок проведеної 1708-1710 рр. Петром I реформи азбуки і друку) до1830 р., належить книга «Геогнозия или наука о горахъ и горныхъ породахъ» (1810). Книга видана в Санкт-Петербурзі, редактор – Севастьянов А., видання Імператорської Академії наук.
До українських видань, надрукованих українською мовою незалежно від території та будь-якою мовою на території сучасної України, до 1860 р., відноситься книга, видана у Львові в 1845 р. польською мовою «Badania w przedmiocie rzeczy przyrodzonych, w Galicyi, w krolestwie Polskiem, na Wolyniu i na Podolu».

fond03.jpg

Наукові праці видатного гідрогеолога, спеціаліста з мінеральних джерел А.Н. Огільві

До українських видань періоду 1861-1945рр. належить 107 назв документів. Цікавими для науковців є книги з хімії, фізики, геології, зварювання, ґрунтознавства. В основному це література, видана в Києві, Харкові, Львові, Бориславі, Одесі.
Також серед даної групи документів є видання російською мовою. Переважно це книги, видані в Одесі, Харкові та Києві. Заслуговують на увагу наступні видання: Новые исследования и разработки в области АСУ в нефтяной и газовой промышленности: сб. науч. тр., – К., 1884; Бильтцъ Г.И. Примеры для упражнений по неорганической экспериментальной химии. – Одесса, 1908; Клоссовский А.В. Физическая жизнь нашей планеты на основании современных воззрений, – Одесса, 1908; Нечаевъ А.В. Кристаллография. – К.: Сотрудникъ, 1909; Перри Дж. Вращающийся волчок: публичная лекция. – Одесса, 1912. Слід зазначити, що всі одеські примірники видані у видавництві «Mathesis», яке з 1904 по 1925 рік випускало досить цікаві книги. Деякі з них стали класикою, частина незаслужено забута. Об’єднує їх те, що всі вони раритети. З часів існування видавництва в деяких науках відбулися суттєві зміни. Проте ясність і доступність викладення виданих на ці теми книг допоможе краще зрозуміти і сам предмет, і його сучасний стан, а також історію пізнання.

fond04.jpg

Особливу частину фонду рідкісних та цінних видань складають книги з мінералогії та палеонтології.

З періодичних видань збереглися окремі номери «Збірника Інституту хемічної технології» (№№ 5-10 за 1938, 1939рр.); «Записки Інституту гірничої механіки», 1938; «Вісник Українського Відділу Геологічного Комітету» (1928).
Слід відмітити, що майже всі книги, які видані у Львові польською мовою, присвячені питанням мінералогії та геології. Найдавніші з них наступні видання: Dunikowski E.F. Rzut oke ne stosunki geolgiczne gelicyi, 1879; Rehman A. Wiek morza Srodziemnego, 1883; Zuber R. Studyja geologiczne we wschodnich Karpatach. – Lwow: Zwiazkowa Drukarnia, 1883.
Російські видання (1831-1925 рр.) нараховують 164 назви документів (8% від загальної кількості).
Досить унікальними виданнями цієї групи є «Материалы для минералогии России» (редактор Кокшаров Н.). В бібліотеці збереглися лише три частини (2-га частина видана 1856 року в Санкт-Петербурзі в типографії І.І. Глазунова; 3-тя – в Санкт-Петербурзі, 1856; частина 4 – Санкт-Петербург, 1862 р., в типографії Іосафата Огризка).

fond07.jpg

Унікальними виданнями є «Материалы для минералогии России» (ред. Кокшаров Н.), різні частини якого видані в 1856, 1862 рр. в типографіях І.І. Глазунова та Іосафата Огризка

Викликають інтерес користувачів рідкісні видання: Циммерман В.А. Мир до создания человека или колыбель Вселенной (1865); Абихъ Г. Геология Армянского Нагорья (1899); Андрусов Н. Ископаемые и живущие Dreissensidae Евразии (1897); Бобылевъ Д. Курс аналитической механики. Ч 2 (1888); Вег Г. Логарифмически-тригонометрическое руководство (1890); Геология. Общий курс: Лекции проф. А.А. Иностранцева в 2-х томах (1895,1899); «Звездный атлас для небесных наблюдений / Мессер Я. (1891) та ін.
Є у фонді рідкісних видань унікальне видання, надруковане особливим шрифтом: Прикладная механика. Курс простых машин и передаточных механизмов (1896). Це лекції, читані в Інституті Інженерів Шляхів Сполучення Імператора Олександра I, в 1895-1896 академічному році Ад’юнктом П.К. Янковським. Книга віддрукована типолітографією П.Є. Лобанова в Санкт-Перербурзі (шрифт рукописний).

fond08.jpg

Видання, надруковане особливим шрифтом: Прикладная механика. Курс простых машин и передаточных механизмов (1896). Це лекції, читані в Інституті Інженерів Шляхів Сполучення Імператора Олександра I, в 1895-1896 академічному році Ад’юнктом П.К. Янковським. Книга віддрукована типо-літографією П.Є. Лобанова в Санкт-Перербурзі (шрифт рукописний). Нижче – книга у розкритому вигляді.

fond10.jpg

З видань, що продовжуються, збереглися «Записки императорского Санкт-Петербургского минералогического общества» – 6 примірників за 1903, 1904, 1905 (2 частини), 1906, 1907 рр. Більш чисельним (31 примірник) є «Отчетъ о состоянии и деятельности Геологического комитета в … году». Такі звіти збереглися вибірково з 1887 по 1923 р.
Найбільш поширені місця видання, це – Санкт-Петербург (Петроград), Москва. Рідше трапляються книги, видані в Томську, Новосибірську, Баку, П’ятигорську.

fond05.jpg

Найчисельніший розділ фонду рідкісних та цінних видань – дореволюційні видання з геології та наук про землю.

Незаперечно цікавою є інформація про типографії, які друкували книги російською мовою. Цей список вміщає досить велику кількість прізвищ книговидавців. Це типографії М.М. Стасюлевича, К.Л. Риккера, А. Якобсона, А.М. Мануйлова, М. Меркушева, Ю.Н. Ерліха, П.П. Сойкіна, І.Д. Ситіна, Р.Г. Шредера, В. Безобразова та ін.; а також типо-літографії К. Біркенфельда, І. Трофимова, І.Н. Кушнерева і К. Викликають інтерес для науковців, дослідників і видання «Печатного двора», типографії «Арор» (Баку); Імператорської Академії Наук, видавництва М. і С. Сабашникових, І. Кнебель, О.Ф. Александрова, «Паровой Скоропечатни» П.О. Яблонського та видання книгопродавця Козьми Шамова.

fond06.jpg

Гордість фонду нашої бібліотеки – дореволюційне видання книгопродавця Козьми Шамова

Серед іноземних видань (1801-1900рр.) переважає література польською та німецькою мовами, далі – французькою, і лише одна книга англійською мовою – видана у Вашингтоні в 1892 році (Merrill G.P. Handbook for the department of geology in the U.S. National Museum. Part 1: Geognosy). В основному висвітлюються питання природничих наук. Унікальним вважається багатотомне видання польською мовою «Rozprawy i sprawozdania z posiedzen». На жаль, збереглося вибірково лише 14 томів – з 1-го по 19-тий (1874-1889 рр.).

fond09.jpg

Українські видання періоду 1861-1945 рр.

Майже третя частина даної групи документів – це видання з геології: Kner R. Leitfadenzum Studium der geologie mit Inbegriff der palaeontologie. – Wien, 1855; Rzut oka na ksztalt powierzchni Galicyi i Bukowiny. – Krakow, 1861 та ін.
Окремої уваги заслуговують книги з мінералогії: Hauy H. Lehrbuch der Mineralogie (1810), Brongniart A. Classification et caracteres mineralogiques des roches homogenes et heterogenes (1827).
Географія місць видань даної групи документів наступна: Краків, Париж, Лейпціг, Відень, Бонн, Лозанна, Берлін, Вашингтон.
З метою інформаційного забезпечення користувачів у їхніх дослідженнях з питань природничих та технічних наук, бібліотекою створено науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки (1804-1945)». Також одним із основних мотивів створення друкованого каталогу є максимальне розкриття і популяризація бібліотечної колекції, наближення її до читацької аудиторії, як до фахівців – науковців, архівних, бібліотечних працівників, так і до широкого загалу користувачів.