Федак Ігор Орестович


Федак, Ігор Орестович
Методичні та експериментальні основи оцінки процесу обводнення нафтогазових родовищ за результатами геофізичних досліджень (на прикладі Семенівського нафтового родовища) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 19.03.10 / І. О. Федак. - Івано-Франківськ, 2009. - 206 с. - 196-206.

Головною метою роботи є розроблення методичних основ використання геофізичної інформації для побудови детальної геолого-фільтраційної моделі, адаптованої до існуючих геологічних умов родовища, з метою прогнозування випереджуючого обводнення продуктивних пластів-колекторів. Створення методичних основ для виділення обводнених інтервалів продуктивних пластів за даними геофізичних досліджень свердловин у складних промислово-геологічних умовах.
Для досягнення мети в роботі необхідно було розв'язати такі завдання:
- дослідити особливості відображення структурно-літологічних неоднорідностей пластів-колекторів Семенівського нафтового родовища в полі їх природної гамма-активності;
- провести класифікацію аномалій геофізичних кривих, зареєстрованих у продуктивному комплексі Семенівського нафтового родовища, та на їх основі побудувати схеми розташування зон із різною динамікою накопичення дрібнодисперсного матеріалу продуктивних горизонтів;
- дослідити можливість використання даних геофізичних досліджень свердловин для оцінки фільтраційних властивостей пластів-колекторів шляхом виявлення кореляційних зв'язків товщини плівки зв'язаної води з параметрами геофізичної характеристики гірських порід;
- розробити теоретичні основи використання даних геофізичних досліджень свердловин для ідентифікації порід-колекторів Семенівського нафтового родовища за літолого-структурними ознаками при визначенні коефіцієнтів проникності;
- побудувати детальну просторову фільтраційну модель Семенівського нафтового родовища з використанням схем розміщення зон із різною динамікою накопичення дрібнодисперсного матеріалу продуктивних горизонтів;
- обгрунтувати можливість використання радонового індикаторного методу для виділення обводнених продуктивних пластів-колекторів, насичених в'язкою нафтою;
- обґрунтувати можливість використання термоактиваційного каротажу для виділення обводнених інтервалів продуктивних пластів-колекторів у геологічних розрізах свердловин з низькими дебітами.

ЗМІСТ
Вступ
1 Аналіз проблеми оцінки характеру обводнення нафтових пластів за результатами геофізичних досліджень свердловин
1.1 Використання геофізичних методів дослідження відкритих стовбурів свердловин для контролю за процесом обводнення продуктивних горизонтів нафтових родовищ
1.2 Контроль за обводненням продуктивних інтервалів нафтових пластів з використанням геофізичних досліджень закритих стовбурів свердловин

2 Локалізація літологічних неоднорідностей за даними геофізичних досліджень свердловин
2.1 Узагальнена геолого-петрофізична характеристика відкладів продуктивних пачок Семенівського нафтового родовища
2.2 Використання геофізичних даних для побудови фаціальних схем дисперсної характеристики осадів продуктивних пачок
2.3 Характеристика дисперсності гірських порід за даними комплексу методів ГК і НТК
2.4 Класифікація форм геофізичних кривих за фаціальними ознаками
2.5 Характеристика фаціальних схем дисперсності порід продуктивних комплексів

3 Фільтраційна модель Семенівського нафтового родовища
3.1 Характеристика методики побудови фільтраційної моделі
3.2 Визначення фільтраційних властивостей пластів-колекторів Семенівського нафтового родовища
3.3 Ідентифікація пластів-колекторів Семенівського нафтового родовища
3.4 Опис фільтраційної моделі продуктивних відкладів і аналіз характеру обводнення

4 Використання радонового індикаторного методу та термоактиваційного каротажу для контролю за обводненням
продуктивних пластів-колекторів
4.1 Використання радонового індикаторного методу для виділення обводнених інтервалів продуктивних пластів-колекторів
4.2 Використання термоактиваційного каротажу при контролі за обводненням нафтових пластів низького дебіту
Висновки
Додатки
Список використаних джерел