Артим, Володимир Іванович


Артим, Володимир Іванович
Розвиток наукових основ оцінки впливу навантаженості на довговічність рухомих елементів свердловинного обладнання : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 03.06.08 / В. І. Артим. - Івано-Франківськ, 2008. - 375 с. - 367.

Метою дисертаційної роботи є розроблення ефективних методів оцінки довговічності та залишкового ресурсу рухомих eлементів свердловинного обладнання з урахуванням впливу навантажування на накопичення корозійно-втомного пошкодження.
Поставлена мета реалізується через вирішення таких завдань:
- аналіз та дослідження процесу навантажування рухомих елементів
свердловинного обладнання за допомогою удосконалених методик та засобів його оцінки;
- оцінка впливу викривленості свердловин на навантаженість бурильних та штангових колон;
- поглиблене вивчення та дослідження процесу накопичення втомних і корозійно-втомного пошкодження;
- розроблення методів комплексної оцінки впливу навантажування на втомне і корозійно-втомне пошкодження;
- експериментальні дослідження закономірностей впливу навантаженості на втомне і корозійно-втомне пошкодження;
- розроблення та впровадження у виробництво нових методик і засобів
оцінки навантаженості та прогнозування довговічності РЕСО.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ВИБІР НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. 1. Аналіз аварійності рухомих елементів свердловинного обладнання
1. 1. 1. Відмови бурильних колон
1. 1. 2. Відмови колон насосних штанг
1. 1. 3. Відмови геофізичного кабелю
1. 2. Навантаженість рухомих елементів свердловинного обладнання та методи її оцінки
1. 2. 1. Навантаженість бурильної колони
1. 2. 2. Навантаженість колони насосних штанг та методи її розрахунку
1. 3. Схематизація випадкових процесів навантажування
1. 4. Методи підсумовування накопиченого пошкодження при нерегулярному навантажуванні
1. 4. 1. Лінійна гіпотеза підсумовування втомних пошкоджень
1. 4. 2. Скоректовані лінійні гіпотези підсумовування втомних пошкоджень
1. 4. 3. Аналіз достовірності гіпотез підсумовування втомних пошкоджень
1. 5. Методи розрахунку довговічності та залишкового ресурсу рухомих елементів свердловинного обладнання
1. 6. Висновки до розділу 1 та постановка задач досліджень

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАВАНТАЖЕНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ РУХОМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СВЕРДЛОВИННОГО ОБЛАДНАННЯ
2. 1. Методика експериментальних досліджень навантаженості бурильної колони при спускопіднімальних операціях
2. 1. 1. Експериментальне обладнання для вимірювання навантаженості бурильної колони
2. 1. 2. Налагодження і тарування обладнання
2. 2. Методика експериментальних досліджень навантаженості колони насосних штанг в експлуатаційних умовах
2. 2. 1. Обґрунтування методу експериментального визначення навантаженості штангової колони
2. 2. 2. Розроблення вдосконаленої конструкції гідравлічного динамографа
2. 3. Методика експериментальних досліджень навантаженості геофізичного кабелю при каротажних операціях
2. 3. 1. Каротажна тензометрична реєструюча система КТРС-10М
2. 3. 2. Методика і засоби експериментальних досліджень індикаторів навантаження для оцінки навантаженості геофізичного кабелю
2. 4. Методика та обладнання для експериментальної оцінки параметрів опору втомі елементів бурильної колони
2. 4. 1. Методика та обладнання для дослідження бурильних труб на циклічну тріщиностійкість
2. 4. 2. Методика та обладнання для дослідження
довговічності елементів бурильної колони при багатоступеневому навантажуванні

2. 5. Методика експериментальної оцінки параметрів опору корозійній втомі насосних штанг
2.6. Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ НАВАНТАЖЕНОСТІ РУХОМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СВЕРДЛОВИННОГО ОБЛАДНАННЯ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
3. 1. Оцінка навантаженості бурильної колони при спускопіднімальних операціях
3. 2. Оцінка навантаженості колони насосних штанг в експлуатаційних умовах
3. 3. Визначення сил та напружень у насосних штангах на викривленій ділянці свердловини
3. 4. Визначення сил та напружень у бурильній колоні на
викривленій ділянці свердловини
3. 5. Оцінка навантаженості геофізичного кабелю при каротажних операціях
3. 6. Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ НАКОПИЧЕННЯ КОРОЗІЙНО-ВТОМНОГО ПОШКОДЖЕННЯ
РУХОМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СВЕРДЛОВИННОГО ОБЛАДНАННЯ В УМОВАХ НЕРЕГУЛЯРНОГО НАВАНТАЖУВАННЯ
4. 1. Розроблення чотирипараметричного рівняння кривої втоми з урахуванням корозійного чинника
4. 2. Оцінка пошкоджуючої дії циклів напружень з високою асиметрією
4. 3. Метод підсумовування корозійно-втомного пошкодження при випадковому навантажуванні
4. 4. Розробка методу схематизації випадкового процесу Навантажування
4. 5. Дослідження двочастотного процесу навантажування
4. 6. Висновки до розділу 4

РОЗДІЛ 5
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ КОРОЗІЙНО-ВТОМНОГО ПОШКОДЖЕННЯ РУХОМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СВЕРДЛОВИННОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЇХ ДОВГОВІЧНОСТІ ТА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ
5. 1. Удосконалена методика обробки результатів експериментальних досліджень з оцінки параметрів кінетичних кривих втоми
5. 2. Метод визначення довговічності та залишкового ресурсу рухомих елементів свердловинного обладнання за результатами експериментальних досліджень з оцінки параметрів кінетичних кривих втоми
5. 3. Оцінка навантаженості рухомих елементів свердловинного обладнання за допомогою індикаторів навантаження
5. 4. Прогнозування довговічності рухомих елементів свердловинного обладнання з урахуванням експлуатаційної завантаженості
5. 5. Висновки до розділу 5

РОЗДІЛ 6 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДУ
ОЦІНКИ ДОВГОВІЧНОСТІ РУХОМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СВЕРДЛОВИННОГО ОБЛАДНАННЯ
6. 1. Дослідження кінетики втомного пошкодження матеріалу бурильних труб при блоковому навантажуванні
6. 2. Дослідження втомної довговічності замкового з'єднання 3-147 бурильних труб при багатоступеневому навантажуванні
6. 3. Дослідження кінетики втомного пошкодження індикаторів навантаженості геофізичних кабелів
6. 3. 1. Дослідження циклічної тріщиностійкості індикаторів
6. 3. 2. Розробка способу кріплення індикаторів
6. 3. 3. Визначення розрахункових параметрів кінетичних кривих втоми індикаторів
6. 4. Експериментально-розрахункове прогнозування довговічності та залишкового ресурсу насосних штанг
6. 5. Висновки до розділу 6
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ