Артим Володимир Іванович


Артим, Володимир Іванович
Підвищення експлуатаційної надійності трубних і штангових колон для буріння та видобування нафти і газу : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 23.11.10 / В. І. Артим. - Івано-Франківськ, 2010. - 389 с. - 293-321.

Метою дисертаційної роботи є підвищення експлуатаційної надійності трубних і штангових колон для буріння та видобування нафти шляхом розроблення ефективних методів оцінки корозійно-втомної довговічності та залишкового ресурсу колон за їх експлуатаційною навантаженістю.
Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:
дослідити сучасний стан проблеми підвищення експлуатаційної надійності трубних і штангових колон для буріння та видобування нафти;
дослідити процес навантажування елементів бурильних і штангових колон за допомогою удосконалених методик та засобів його оцінки;
оцінити вплив викривленості свердловин на циклічну навантаженість бурильних і штангових колон;
дослідити процес накопичення втомного і корозійно-втомного пошкодження в елементах бурильних і штангових колон;
розробити методи комплексної оцінки впливу навантажування на втомне і корозійно-втомне пошкодження елементів бурильних і штангових колон.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ВИБІР НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. 1. Відмови бурильних колон
1. 2. Відмови штангових колон
1. 3. Оцінка навантаженості бурильної колони
1. 4. Оцінка навантаженості штангової колони
1. 5. Методи оцінки довговічності та залишкового ресурсу елементів бурильних і штангових колон
1. 6. Схематизація випадкових процесів навантажування
1. 7. Методи підсумовування накопиченого пошкодження за нерегулярного навантажування
1. 8. Висновки до розділу 1 та постановка задач досліджень

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ БУРИЛЬНИХ І ШТАНГОВИХ КОЛОН
2.1. Методика досліджень навантаженості бурильної колони під час спуско-піднімальних операцій
2. 2. Методика досліджень навантаженості штангової колони в експлуатаційних умовах
2. 3. Методика та обладнання для корозійно-втомних досліджень елементів бурильної колони
2. 4. Методика та обладнання для дослідження матеріалів бурильних труб на циклічну тріщииостійкість
2. 5. Методика експериментальної оцінки параметрів опору корозійній втомі насосних штанг
2. 6. Методика експериментальних досліджень індикаторів навантаження
2.7. Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКЛІЧНОЇ НАВАНТАЖЕНОСТІ БУРИЛЬНИХ І ШТАНГОВИХ КОЛОН В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
3.1. Оцінка навантаженості верхньої частини бурильної колони під час спуско-піднімальних операцій
3. 2. Оцінка навантаженості верхньої частини штангової колони в експлуатаційних умовах
3. 3. Оцінка навантаженості бурильної колони на викривленій ділянці свердловини
3. 4. Оцінка навантаженості штангової колони на викривленій
ділянці свердловини
3.5. Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ НАКОПИЧЕННЯ КОРОЗІЙНО-ВТОМНИХ ПОШКОДЖЕНЬ
ЕЛЕМЕНТІВ БУРИЛЬНИХ І ШТАНГОВИХ КОЛОН В УМОВАХ НЕРЕГУЛЯРНОГО ІІАВАНТАЖУВАННЯ
4. 1. Розробка чотирипараметричного рівняння кривої
корозійної втоми елементів бурильної і штангової колони
4. 2. Оцінка пошкоджуючої дії циклів з середніми напруженнями розтягу на довговічність елементів бурильних і штангових колон
4. 3. Метод підсумовування корозійно-втомних пошкоджень в елементах бурильних і штангових колон за випадкового навантажування
4. 4. Удосконалення методу схематизації випадкового процесу навантажування елементів бурильних і штангових колон
4. 5. Дослідження двочастотного процесу навантажування елементів трубних і штангових колон
4.6. Висновки до розділу 4

РОЗДІЛ 5 РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ БУРИЛЬНИХ І ШТАНГОВИХ КОЛОН
5.1. Удосконалена методика обробки результатів експериментальних досліджень кінетики втомного і корозійно-втомного пошкодження елементів бурильних і штангових колон
5. 2. Оцінка залишкового ресурсу елементів бурильних і штангових колон за кінетичними кривими втоми і корозійної втоми
5. 3. Підвищення експлуатаційної надійності бурильних і штангових колон за допомогою індикаторів навантаження
5. 4. Прогнозування довговічності елементів бурильних і
штангових колон з урахуванням експлуатаційної навантаженості
5. 5. Висновки до розділу 5

РОЗДІЛ 6 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ БУРИЛЬНИХ І ШТАНГОВИХ КОЛОН
6. 1. Дослідження кінетики втомного пошкодження матеріалу бурильних труб за блокового навантажування
6. 2. Оцінка втомної довговічності замкового з'єднання 3-147 за багатоступеневого навантажування
6. 3. Дослідження втомної довговічності бурильних труб ТБВ 140х11 "Л" за багатоступеневого навантажування
6. 4. Ежспериментально-розрахункове прогнозування довговічності та залишкового ресурсу насосних штанг
6. 5. Дослідження індикаторів навантаженості для підвищення експлуатаційної надійності бурильних і штангових колон
6. 6. Висновки до розділу 6
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАІІИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ