Андрощук Діана Володимирівна


Андрощук, Діана Володимирівна
Управління потенціалом підприємств з газопостачання та газифікації : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 10.12.10 / Д. В. Андрощук. - Хмельницький, 2010. - 266 с. - 249-266.

Метою дисертаційної роботи є теоретичне узагальнення та вдосконалення методичного забезпечення, а також розробка практичних рекомендацій щодо створення здатностей управління потенціалом підприємства, які базуються на формуванні керованого процесу реалізації можливостей та компетенцій суб'єкта господарювання.
Для досягнення поставленої мети дослідження було вирішено такі наукові та практичні завдання:
-узагальнено існуючі теоретичні підходи до категорії "потенціал підприємства";
-запропоновано структуру потенціалу підприємства і визначено об'єкт управління ним;
- виявлено тенденції та особливості використання потенціалу підприємств
з газопостачання та газифікації;
-досліджено існуючі компетенції підприємств на предмет повного функціонального забезпечення процесу управління їх можливостями;
-розроблено методичні рекомендації щодо вдосконалення здатностей управління потенціалом підприємства;
- сформовано основні процеси управління потенціалом підприємств з
газифікації та газопостачання.
Об'єктом дослідження є процеси управління потенціалом підприємств в умовах жорсткого тарифного регулювання.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та прикладних засад управління потенціалом підприємств з газопостачання та газифікації.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Обсяг основного матеріалу роботи - 177 сторінок машинописного тексту. Робота містить 29 таблиць (з них 12 на повних сторінках), 24 рисунки, 18 додатків (на 71 сторінці), список використаних джерел, який складається із 162 найменувань на 18 сторінках.