Нові надходження

ЧАС SECOND-HAND
ocinuvanna.jpg

Світлана Алексієвич. ЧАС SECOND-HAND (кінець червоної людини). Пер. з рос. Л. Лисенко. Вид. 3-тє. — K.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. — 464 с. (Сер. «БІБЛІОТЕКА СПРОТИВУ, БІБЛІОТЕКА НАДІЇ»)
Ця книга стала останньою в циклі з п’яти праць Світлани Алексієвич під загальною назвою «Червона людина. Голоси утопії».

Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум’ї війни.Україна та українці у Другій світовій
ocinuvanna.jpg

Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум’ї війни.Україна та українці у Другій світовій. — X.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. — 347 с.Нереабілітована пам’ять
ocinuvanna.jpg

Нереабілітована пам’ять / Відповідальний редактор Сергій Адамович. — 4.1. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. — 208с.
У книжці на основі архівних матеріалів досліджено трагічні сторінки історії Західної України 40— 50-х рр, XX cm. на прикладі доль людей, які потрапили в жорна нацистського та більшовицького тоталітарних режимів, а також продемонстровано справжнє обличчя радянських «визволителів» західноукраїнських земель.
Топонімія Галицької Гуцульщини
ocinuvanna.jpg

Габорак, М. М. Топонімія Галицької Гуцульщини : етимологіч. слов.-довід. / М. М. Габорак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 655 с.
У книзі подано 4297 топонімів, що є найменуваннями 6778 географічних об’єктів частини Гуцульщини, розташованої на території Івано-Франківської області. Досліджується походження цих назв, способи їх творення, словотворчі засоби, зв’язок одних найменувань з іншими. Подаються також легенди й народні перекази про деякі з цих топонімів. Розрахована на вчителів, учнів, краєзнавців, географів, істориків, ономастів, а також усіх тих, кого цікавлять власні назви.Освоєння нафтових і газових свердловин. Наука і практика
ocinuvanna.jpg

Освоєння нафтових і газових свердловин. Наука і практика : монографія / А. І. Булатов, Ю. Д. Карма, О. В. Савенок, Р. С. Яремійчук. - Львів : Сполом, 2018. - 476 с.
Подано головні принципи проектування конструкцій вибоїв свердловин. Проаналізовано методи випробування горизонтів під час буріння свердловин, регулювання фільтраційних властивостей пласта. Подано опис гирлового наземного та підземного обладнання для освоєння й випробування свердловим. Розглянуто проблеми та шляхи розвитку вторинного розкриття продуктивних пластів і виклику припливу з них. Для наукових та інженерно-технічних працівників нафтогазовидобувної промисловості.


Українсько-французький словник з нафтогазової справи
ocinuvanna.jpg

Українсько-французький словник з нафтогазової справи = Dictionnaire ukrainien-francais de chantiers petroliers / Р. С. Яремійчук, Б. В. Копей, Р. І. Стефурак, І. М. Клюфінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 283 с.
Українсько-французький нафтогазовий словник містить понад 20 000 термінів з розвідувального та експлуатаційного буріння, розробки нафтових і газових родовищ, устаткування промислів, транспорту і зберігання нафти та газу, морської практики ведення робіт. У виданні також порушуються питання економіки та комп’ютерної термінології. Словник адресований науковим та інженерно-технічним працівникам нафтогазової промисловості, докторантам, аспірантам і студентам нафтогазового профілю.


Економічний аналіз
ocinuvanna.jpg

Економічний аналіз : навч. посіб. / М. О. Данилюк, І. М. Метошоп, Л. С. Войтків [та ін.] ; Данилюк М. О., ред. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 316 с.
Навчальний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв’язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей.


Фінансовий аналіз
ocinuvanna.jpg

Фінансовий аналіз : навч. посіб. / І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека [та ін.] ; Школьник І. О., ред. - Київ : Центр учбової літ., 2016. - 368 с.
Навчальний посібник охоплює усі розділи дисципліни «Фінансовий аналіз». Видання містить конспект лекцій за кожною темою дисципліни, завдання до практичних занять, що включають питання для підготовки та обговорення, розрахунково-аналітичні завдання, питання для самоперевірки, тести, завдання для самостійної роботи з комплексом розрахунково-аналітичних завдань, а також список рекомендованої літератури. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів і фахівців фінансового профілю.


Гідроекологія
ocinuvanna.jpg

Лико, С. М. Гідроекологія : навч. посіб. / С. М. Лико, І. Л. Суходольська. - Київ : Кондор, 2017. - 212 с.
У навчальному посібнику «Пдроекологія» висвітлено основні відомості функціонування водних екосистем, розглянуто фізико-хімічні параметри води та проаналізовано особливості використання водних ресурсів. Описано джерела та наслідки забруднення водних екосистем та роль окремих абіотичних та біотичних чинників у цих процесах. Приділено увагу процесу самоочищення водних екосистем та очищенню стічних вод. Проаналізовано методи вивчення гідробіонтів і властивостей води та значення у природних процесах та господарській діяльності людини. Навчальний посібник «Гідроекологія» адресований для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації на здобуття ступеня бакалавра галузі знань: 10 «Природничі науки», спеціальностей: 101 «Екологія» та 091 «Біологія».


Бухгалтерський облік
ocinuvanna.jpg

Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : Центр учбової літ., 2016. - 424 с.
Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» студентами як облікових, так і необлікових спеціальностей економічних вузів. Зміст посібника відповідає навчальній програмі з дисципліни. Основною перевагою навчального посібника є те, що, працюючи з ним, можна самостійно вивчити теоретичні й нормативно-правові аспекти системи обліку, отримати навики практичної роботи, засвоїти їх шляхом ознайомлення з прикладами, наведеними в посібнику.


Підгрунтя вдосконалення теорії механізмів
ocinuvanna.jpg

Воробйов, М. С. Підгрунтя вдосконалення теорії механізмів : монографія / М. С. Воробйов. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2016. - 117 с.
У запропонованій книзі в основному на основі власних досліджень автора або систематизації наукових розробок попередників на новому для ТММ принципі - діадної взаємодії тіл в природі, викладено основні напрямки вдосконалення загальної теорії механізмів. Наведено відповідна аргументація щодо доцільності добудови структурної теорії механізмів на основі більш ретельного розгляду будови кінематичних пар, кінематичних з'єднань, структурних груп і механізмів на базі елементів кінематичних пар. Використаний уніфікований підхід щодо розгляду з єдиних позицій як односімейних, так і не односімейних, як ассурових механізмів, так і механізмів, в яких вхід здійснюється через кінематичні пари, що з'єднують обидві рухомі ланки. На останні розповсюджений блочний принцип будови.


Фізика майбутнього
ocinuvanna.jpg

Кайку, М. Фізика майбутнього : як наука вплине на долю людства і змінить наше повсякденне життя у XXI сторіччі / М. Кайку ; пер.з англ. Кам'янець А. - 2-ге вид. - Львів : Літопис, 2017. - 432 с.
У книжці - бестсслері Мічіо Кайку досліджує, як три великі наукові революції - квантова механіка, біогенетика і штучний інтелект, - що кардинально змінили світ в останні сто років, змінять наше життя в XXI сторіччі. Спираючись на дослідження, які вже сьогодні проводять в наукових лабораторіях в усьому світі, Кайку передбачає майбутнє, у якому ми вже не будемо пасивними спостерігачами танцю Природи, а натомість перетворимося на активних хореографів матерії, життя й інтелекту. “Фізика майбутнього” - захоплива науково-популярна розповідь, що сплітає докупи найновіші досягнення провідних науковців світу. Книжка грунтується на інтерв’ю з понад 300 провідними науковцями, тими, що перебувають на передньому краї науки.


Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього
ocinuvanna.jpg

Алексієвич, С. Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього / С. Алексієвич ; пер.з рос. Забушко О. - Київ : Комора, 2016. - 285 с.
Художньо-документальний роман білоруської письменниці Світлани Алексієвич, Нобелівської лауреатки 2015 року, говорить голосами «маленьких людей» про катастрофу, що зруйнувала мільйони життів, перевернула світогляд цілого покоління, а заразом відхилила залізну завісу й підважила непорушну, здавалося, конструкцію радянської держави. Роман створено на основі розлогих інтерв’ю з очевидцями та потерпілими від Чорнобильської трагедії.Банківська система
ocinuvanna.jpg

Банківська система : підручник / Реверчук С. К., ред. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 400 с.
У підручнику розглянуто теорію та досвід розвитку банківської системи ринкової і трансформаційної економік. Вибір тем зроблено на основі структурно-функціонального підходу до елементів банківської системи. Чільне місце у підручнику посідає висвітлення особливостей і закономірностей функціонування банківської системи України. Для бакалаврів напряму «Фінанси і кредит» і для всіх студентів-економістів, які вивчають теорію банківських систем.Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи
ocinuvanna.jpg

Зайченко, І. В. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник / І. В. Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. Каленський. - Київ : Ліра-К, 2018. - 484 с.
У підручнику висвітлено: сутність педагогічної діяльності, зміст і складові педагогічної майстерності викладача; умови, засоби формування педагогічної техніки і розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичок; зміст і структуру педагогічного спілкування; предмет, мету і завдання курсу етики викладача вищої школи; етико-педагогічні ідеї в зарубіжній і вітчизняній педагогічній думці; етику діяльності викладача вищого навчального закладу та керівника ВНЗ. У практичних заняттях розкрито шляхи опанування основами педагогічної майстерності


Облік у бюджетних установах
ocinuvanna.jpg

Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / Лень В. С., ред. - 2-ге вид. випр. - Київ : Каравела, 2017. - 564 с.
У навчальному посібнику викладені особливості бухгалтерського обліку і звітності установ і організацій, які є розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі. У кожній темі, де це вимагається її змістом, наведені завершені числові приклади алгоритмів бухгалтерських проводок, що дає змогу краще засвоїти теоретичний матеріал. Включені до посібника питання для самопідготовки, тести та задачі дають змогу використовувати посібник для проведення практичних занять, видачі завдань для самостійної підготовки та тестового контролю знань студентів.


Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва
ocinuvanna.jpg

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва : навч. посіб. / Хом'як Р. Л., ред. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 254 с.
У навчальному посібнику розкрито особливості ведення обліку на підприємствах малого бізнесу відповідно до програми навчальної дисципліни. Зокрема подано методику обліку діяльності малих підприємств, побудовану за наскрізними принципами, процедуру відкриття власної справи та методику аналізу малого підприємства. Окремо подано відповідні нормативні інструктивні матеріали щодо організації ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах. Посібник розрахований на забезпечення викладачів, студентів, облікових працівників та підприємців теоретичним, практичним та інструктивним матеріалом.


Облік у галузях економіки
ocinuvanna.jpg

Облік у галузях економіки : навч. посіб. / Р. В. Кузіна, Т. П. Добрунік, О. В. Радова [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2017. - 508 с.
Навчальний посібник із дисципліни «Облік у галузях економіки» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти щодо організації обліку на підприємствах різних галузей економіки, запропоновано комплекс різноманітних аналітичних матеріалів, схеми, ситуаційні завдання та тести для самоконтролю. Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Облік і аудит», аспірантів, викладачів, фахівців з бухгалтерського обліку.


Перспективи розвитку торієвої сировинної бази ядерної енергетики України
ocinuvanna.jpg

Перспективи розвитку торієвої сировинної бази ядерної енергетики України : [монографія] / В. Г. Верховцев, А. В. Кузьмін, М. О. Ярощук [та ін.] ; Верховцев В. Г., Ярощук М. О., ред. - Київ : Наук. думка, 2017. - 267 с.
У монографії схарактеризовано стан торієвої сировинної бази ядерної енергетики України порівняно зі світовою, оцінено сировинний потенціал і визначено перспективи розвитку. Наведено загальні відомості з металогенії торію та особливості його геохімії. Обґрунтовано класифікаційні аспекти дослідження. Розглянуто торієносність головних породних комплексів Українського щита, визначено закономірності розміщення торієпроявів у регіональних структурах щита, генетичні типи торієвого зруденіння. Здійснено формаційний аналіз торієпроявів, установлено епохи та періоди їхнього формування.


Ринок фінансових послуг
ocinuvanna.jpg

Черкасова, С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 492 с.
Навчальний посібник з дисципліни "Ринок фінансових послуг" призначений для забезпечення ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. Посібник включає теоретичний виклад тем курсу, завдання для самостійної роботи, тестові завдання, питання підсумкового контролю знань, словник основних термінів, список літератури. До тем практичного спрямування додаються навчальні завдання. Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Фінанси і кредит", аспірантів, викладачів, практичних працівників сфери фінансових послуг.


Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум
ocinuvanna.jpg

Єршова, Н. Ю. Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум : навч. посіб. / Н. Ю. Єршова, О. В. Портна. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 312 с.
Навчальний посібник висвітлює принципи, методи, форми аналізу господарської діяльності підприємств, підходи до виявлення та обчислення величини невикористаних резервів. Розкриває організацію економічного аналізу на підприємстві з метою поліпшення управління підприємством, зміцнення його ринкових позицій і подальшого зростання ефективності його діяльності. Призначено для студентів економічних спеціальностей навчальних закладів освіти, викладачів та практичних працівників.


Геодезія, картографія і аерофотознімання
ocinuvanna.jpg

Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 83 / Третяк К. Р., ред. - Львів : Львів. політехніка, 2016. - 140 с.
У збірнику опубліковані статті за результатами досліджень інженерної геодезії, супутникової геодезії, геодезичної гравіметрії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель. Входить до Переліку наукових фахових видань з технічних наук, який затвержений MOH України.
Гірничо-хімічний потенціал України
ocinuvanna.jpg

Гайдін, А. М. Гірничо-хімічний потенціал України : [монографія] / А. М. Гайдін, Г. І. Рудько, І. В. Чікова. - К.-Чернівці : Букрек, 2017. - 192 с.
Наведено дані про родовища гірничо-хімічної сировини - калійних і кам’яної солей, самородної сірки, апатиту, фосфориту, а також про вторинні ресурси - відходи збагачення корисних копалин, шахтні розсоли та ін. Схарактеризовано нові способи видобутку й переробки зазначених корисних копалин і відходів, які є основою відродження гірничо-хімічної промисловості України. Для геологів, гірничих інженерів, науковців, фахівців, які займаються проблемами родовищ корисних копалин, а також студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.


Геодезія, картографія і аерофотознімання
ocinuvanna.jpg

Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 84 / Третяк К. Р., ред. - Львів : Львів. політехніка, 2016. - 108 с.
У збірнику опубліковані статті за результатами досліджень інженерної геодезії, супутникової геодезії, геодезичної гравіметрії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель. Входить до Переліку наукових фахових видань з технічних наук, який затвержений MOH України.
Forward and back-propagation of compressional waves in horizontal transverse isotropy (HTI) media
ocinuvanna.jpg

Kostecki, A. Forward and back-propagation of compressional waves in horizontal transverse isotropy (HTI) media. № 212 / A. Kostecki, K. Zulawinski. - Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2016. - 218 s.


Aspekty termodynamiczne zatlaczania dwutlenku wegla w procesach intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego (EOR/EGR)
ocinuvanna.jpg

Habera, L. Aspekty termodynamiczne zatlaczania dwutlenku wegla w procesach intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego (EOR/EGR). № 210 / L. Habera. - Krakow : In-t Nafty i Gazu-Panstwowy In-t Badawczy, 2016. - 269 s.


Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
ocinuvanna.jpg

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Вип. 1(72) : Геологія. - К. : Київ. ун-т, 2016. - 86 с.Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
ocinuvanna.jpg

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 854 : Інформаційні системи та мережі / Чухрай Н. І., ред. - Львів : Львів. політехніка, 2016. - 355 с.
Статті, вмішені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики та кібернетики, обчислювальної техніки та автоматизації, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами і програмами, математичного моделювання та обчислювальних методів, математичного та програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, інформаційних технологій проектування та створення програмних продуктів, системного аналізу і теорії оптимальних рішень, структурної, прикладної, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.


Будівельні машини і обладнання
ocinuvanna.jpg

Сукач, М. К. Будівельні машини і обладнання : підручник / М. К. Сукач. - К. : Ліра-К, 2016. - 408 с.
Підручник складається з п’ятнадцяти розділів, структурно об’єднаних у п’ять навчальних модулів. У перших трьох модулях - Основи машинознавства, Машини для загальнобудівельних робіт, Спеціалізовані машини для будівництва - розглянуто особливості конструкцій, вибір, розрахунки та застосування сучасної будівельної техніки. Наступні два модулі присвячені обладнанню, пристроям, інструменту та новітнім технологіям, які використовуються для влаштування Систем водопостачання і водовідведення, Систем теплогазопостачання та вентиляції. Наведено правила і заходи з охорони праці та навколишнього середовища, безпечної експлуатації будівельної техніки.


Civic monitoring of 2015 regular local election: final report
ocinuvanna.jpg

Civic monitoring of 2015 regular local election: final report / O. Aivazovska, O. Neberykut, O. Kliuzhev [et al.]. - [Б. м.] : Opora, 2016.Poprawa stabilnosci sedymentacyjnej zaczynow cementowych
ocinuvanna.jpg

Kremieniewski, M. Poprawa stabilnosci sedymentacyjnej zaczynow cementowych. № 216 / M. Kremieniewski. - Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2017. - 156 s.
Wszelkie prawa zastrzelone. Źadna część niniejszej publikacji nie moźe być, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, gromadzona w systemach zbierania informacji, transmitowana lub reprodukowana, wіŀączając w to fotokopie, fotografie, zapis magnetyczny lub inny. Prenumeratę i wysyіkę prac naukowo-badawczych oraz materialuw informacyjnych prowadzi redakcja.Архітектура будівель та споруд
ocinuvanna.jpg

Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підручник. Кн. 3 : Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький ; Гетун Г. В., ред. - 2-ге вид. перероб. та допов. - К. : Ліра-К, 2016. - 816 с.
У підручнику викладена історія архітектури від часів її зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества і будівельних прийомів. Фактичний матеріал підручника базується на джерельній базі 12-томної «Всеобщей истории архитектуры» та доповнений розділами «Архітектура 1970...2015-х років» і «Архітектура України». Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».


Базовые геометрические формы
ocinuvanna.jpg

Аллен, Дж. Базовые геометрические формы / Дж. Аллен. - СПб. : Питер, 2016. - 88 с.
Геометрия прекрасна в своей простоте и элегантности, и, разумеется, ни одному дизайнеру или архитектору без нее в работе не обойтись. Эта книга о том, как правильно и красиво рисовать базовые геометрические формы. Пошаговые инструкции и наглядные рисунки не дадут вам ошибиться, даже если вы новичок в черчении.
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
ocinuvanna.jpg

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 50 / Стоцько З А., ред. - Львів : Львів. політехніка, 2016. - 139 с.
В українському міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні" висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень у галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розроблення новітніх технологій та засобів обробки деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо.


Lower Oligocene Menilite Beds, Polish Outer Carpathians: supposed deep-sea flysch locally reinterpreted as shelfal, based on new sedimentological, micropalaeontological and organic-geochemical data
ocinuvanna.jpg

Matyasik, I.
Lower Oligocene Menilite Beds, Polish Outer Carpathians: supposed deep-sea flysch locally reinterpreted as shelfal, based on new sedimentological, micropalaeontological and organic-geochemical data. № 213 / I. Matyasik, M. Garecka, A. Szydlo. - Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2016. - 119 s.

Metodyka analizy przestrzeni porowej skal lupkowych
ocinuvanna.jpg

Metodyka analizy przestrzeni porowej skal lupkowych. № 214 / Lesniak G., red. - Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2017. - 154 s.
Wszelkie prawa zastrzelone. Źadna część niniejszej publikacji nie moźe być, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, gromadzona w systemach zbierania informacji, transmitowana lub reprodukowana, wіŀączając w to fotokopie, fotografie, zapis magnetyczny lub inny. Prenumeratę i wysyіkę prac naukowo-badawczych oraz materialuw informacyjnych prowadzi redakcja.Політична наука в Україні. 1991-2016
ocinuvanna.jpg

Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. Т. 1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / Рафальський О., Кармазіна М., Майборода О., ред. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 656 с.
Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж 1991-2016 pp. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов’язаними зі специфікою категоріального апарату, а також теоретико-методологічними підходами до досліджень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на процес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й до 1991 р. Проаналізовано процес інституціоналізації політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці XX ст. й до сьогодення. Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого цікавить політична наука


Теоретико-методологічні основи державного будівництва
ocinuvanna.jpg

Бутирська, Т. О. Теоретико-методологічні основи державного будівництва : монографія / Т. О. Бутирська, Д. І. Дзвінчук. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2017. - 176 с.
Монографія розкриває універсальне розуміння основного Закону розвитку держави через фундаментальну філософську категорію блага, яка авторами розгорнута в «Індексі блага в державі», можливість досягнення якого залежить від розробленої ними ієрархічної багаторівневої системи факторів (не тільки ключових філософських категорій моралі, етики, цілісності, але також і результатів застосування низки методологічних підходів: композиційного, тектонічного, адаптивного, що раніше не застосовувалися у державному будівництві) осердям, якої є глибинний за своєю суттю феномен соціальної зв’язності.


Умови формування газових пасток у вугленосних відкладах
ocinuvanna.jpg

Булат, А. Ф. Умови формування газових пасток у вугленосних відкладах : [монографія] / А. Ф. Булат, В. В. Лукінов, К. А. Безручко. - К. : Наук. думка, 2017. - 250 с.
У монографії узагальнено результати багаторічних комплексних досліджень особливостей порід-колекторів вугленосних відкладів та закономірностей розподілу газів у вугленосній товщі, вивчення форм вологи у гірських породах Донбасу, взаємодії та взаємного впливу складових системи вода— газ у вуглепородному масиві, чинників формування фільтраційних та ємнісних властивостей гірських порід. Розглянуто роль окремих фаз флюїдів у формуванні водогазонасиченості вуглепородного масиву на базі досліджень різноманітних форм вологи у поровому просторі вугленосних відкладів Донбасу і фазових проникностей води та газу.


Облік і аудит: вступ до фаху
ocinuvanna.jpg

Облік і аудит: вступ до фаху : навч. посіб. / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, Г. О. Партин [та ін.] ; Загородній А. Г., ред. - 2-ге вид., доопр. і допов. - Львів : Львів. політехніка, 2015. - 288 с.
Описано теоретичні засади підготовки сучасних фахівців з обліку і аудиту, визначено сферу їх професійної діяльності та перспективи кар'єрного зростання. У структурі посібника виділено такі модулі: організаційно-методичні засади підготовки фахівців з обліку і аудиту, вступ до вивчення бухгалтерського обліку, вступ до вивчення економічного аналізу, вступ до вивчення фінансового контролю, практика організації бухгалтерського обліку та контролю. До кожного розділу подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання, а в кінці посібника наведено глосарій. Навчальний посібник призначено для студентів-першокурсників, які лише розпочинають навчання за напрямом підготовки "Облік і аудит", але він буде корисний також усім, хто цікавиться проблемами обліку, аналізу й аудиту.


Основи дидактики
ocinuvanna.jpg

Чайка, В. М. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка. - К. : Академвидав, 2011. - 240 с.
Досягнення мети в навчальному процесі залежить від якості навчального матеріалу, особистості вчителя і використовуваних ним дидактичних принципів, процесуально-технологічних інструментів для організування пізнавальної та творчої діяльності учнів. Закономірності і складники результативності цих педагогічних явищ досліджує дидактика, загальні засади якої, а також передумови ефективності навчання, найпродуктивніші методи, засоби, технології, прийоми побудови розкрито в пропонованому навчальному посібнику. Значну увагу в ньому приділено інноваційним джерелам, особистісним чинникам педагогічного успіху. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде вчителям і науковцям освітньої галузі.


Вимоги до написання та оформлення письмових робіт (українські та американські стандарти)
ocinuvanna.jpg

Судакова, І. Є. Вимоги до написання та оформлення письмових робіт (українські та американські стандарти) : метод. посіб. / І. Є. Судакова, Г. В. Козловська. - К. : Арістей, 2008. - 68 с.
У посібнику викладені загальні вимоги до змісту і структури письмових робіт і детальні нормативні вимоги до їх оформлення, розроблені на основі державних українських та американських стандартів щодо оформлення наукових робіт. Посібник містить розділи про організацію процесу підготовки та написання кваліфікаційної роботи студентами, методологія наукового дослідження, поради щодо мови та стилю роботи, вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт, зразки оформлення титульних сторінок, списку літератури, бланків завдань на кваліфікаційну роботу. Посібник розроблений та рекомендований для використання студентами вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації всіх спеціальностей при написанні кваліфікаційної роботи.


Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва
ocinuvanna.jpg

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва : навч. посіб. / Ю. А. Верига, Є. А. Карпенко, Г. О. Соболь, Н. О. Кулявець. - К. : Центр учбової літ., 2014. - 272 с.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва». Авторами висвітлено загальні засади здійснення господарської діяльності суб'єктами малого підприємництва, порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та форм ведення бухгалтерського обліку, висвітлено особливості організації й методики обліку активів, пасивів, витрат, доходів і фінансових результатів суб'єктами малого підприємництва. Розкрито склад, структуру, порядок складання і подання звітності суб'єктів малою підприємництва.


Низконапорный газ. Технологии переработки и предпосылки их использования (на примере Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения)
ocinuvanna.jpg

Низконапорный газ. Технологии переработки и предпосылки их использования (на примере Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения) : [монография] / С. Н. Меньшиков, И. С. Морозов, И. В. Мельников [и др.]. - Новосибирск : СО РАН, 2015. - 148 с.
В монографии приведен сравнительный анализ технологических решений переработки низконапорного газа Медвежьего месторождения, разработана финансово-экономическая модель использования низконапорного газа. Предложен комплекс мероприятий по использованию низконапорного газа Медвежьего месторождения, включающий реализацию технологии компримирования и транспортировки низконапорного газа через систему газопроводов, переработку низконапорного газа в моторные топлива и сопутствующие продукты (GTL-технология) и использование низконапорного газа для выработки электроэнергии. Книга предназначена специалистам по разработке и оценке перспектив исполь¬зования низконапорного газа.


Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів
ocinuvanna.jpg

Некряч, Т. Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів : навч. посіб. / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 200 с.
Посібник має на меті закрити доволі об'ємну лакуну в методичному просторі викладання практики перекладу. Він містить стислий начерк сучасного українського перекладознавства і матеріали, які вчать студентів глибоко аналізувати текст оригіналу, знаходити у ньому найпроблемніші, з огляду на переклад, одиниці, проводити зіставний аналіз першотвору і перекладу, оцінювати стилістичний баланс двох текстів, а також порівнювати переваги і недоліки у двох різних перекладах одного і того самого фрагмента. Тексти для аналізу розбиваються на три основних види літератури - прозу, поезію і драму. Кожен з цих видів потребує особливих підходів до перекладу. Сутність цих підходів лаконічно подається на початку кожного з відповідних підрозділів.


Нафтогазова інженерія
ocinuvanna.jpg

Нафтогазова інженерія : наук.-техн. зб. Число 1 / Білецький В. С., ред. - Полтава : Полтав. НТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. - 237 с.
Статті науково-технічного збірника праць «Нафтогазова інженерія» (число 1) підготовлені на основі доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Нафтогазова інженерія», присвяченої 20-річчю кафедри «Обладнання нафтових і газових промислів» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
ocinuvanna.jpg

Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова [та ін.]. - К. : Академія, 2010. - 327 с.
Ефективне навчання іноземних мов у загальноосвітній школі потребує відповідної професійно-методичної компетенції вчителя. У системі підготовки педагогічних кадрів ця проблематика сфокусована в курсі «Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах», опанувати який допоможе пропонований підручник. Він розкриває теоретичні, практичні, організаційні аспекти навчання іноземних мов як спілкування в діалозі культур, інноваційні методичні технології, репрезентує сучасний погляд на навчання усіх видів мовленнєвої діяльності, формування соціокультурної компетенції учнів, особливості навчання у початковій, основній та старшій школі. Для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Управление крупным многопрофильным газодобывающим предприятием Крайнего Севера (на примере ООО "Газпром добыча Надым")
ocinuvanna.jpg

Меньшиков, С. Н. Управление крупным многопрофильным газодобывающим предприятием Крайнего Севера (на примере ООО "Газпром добыча Надым") : [монография] / С. Н. Меньшиков. - Новосибирск : СО РАН, 2011. - 137 с.
В монографии на примере ООО «Газпром добыча Надым» исследованы особенности функционирования многопрофильных предприятий в условиях Крайнего Севера с уметом освоения новых месторождений нефти и газа на п-ове Ямал. Рассмотрены предложения по повышению эффективности использования в производственном процессе материально-технических, топливно-энергетических и вторичных ресурсов. Проведен анализ процессов управления проектами по оптимизации текущих и капитальных затрат в ООО «Газпром добыча Надым» и определены направления их совершенствования.


Облік зовнішньоекономічної діяльності
ocinuvanna.jpg

Лучко, М. Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 356 с.


Лінгвістичний аналіз
ocinuvanna.jpg

Лінгвістичний аналіз : практикум, навч. посіб. / М. І. Калько, Г. Р. Передрій, В. В. Калько [та ін.] ; Передрій Г. Р., ред. - 2-ге вид., допов. - К. : Академія, 2013. - 278 с.
Лінгвістичний аналіз як спосіб пізнання мовних одиниць різних рівнів передбачає цілеспрямоване виконання специфічних вправ із метою розвитку логічного мислення і мовного чуття. Збагнути його сутність, особливості і призначення конкретних видів, опанувати раціональні практичні прийоми допоможе пропонований навчальний посібник, який містить необхідні для цього теоретичні відомості, завдання, схеми і зразки мовного аналізу. Їх можна використовувати на практичних, лабораторних заняттях, під час індивідуальної роботи. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться вчителям-словесникам, філологічно зорієнтованим учням старших класів і всім, хто прагне розвивати свою мовну компетентність.


Основи зіставного мовознавства
ocinuvanna.jpg

Кочерган, М. П. Основи зіставного мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. - К. : Академія, 2006. - 424 с.
Це перший в Україні підручник, у якому на рівні сучасних досягнень лінгвістики зінтерпретовано основні поняття контрастивного мовознавства, розкрито методику контрастивних досліджень і висвітлено найважливіші спільні й відмінні ознаки мов світу на всіх рівнях їхньої структури. Викладені теоретичні положення проілюстровано прикладами з різноструктурних мов світу. Подано запитання, завдання, термінологічний словник. Для студентів вищих навчальних закладів, учителів-словесників.Техногенний карст
ocinuvanna.jpg

Гайдін, А. М. Техногенний карст : [монографія] / А. М. Гайдін, Г. І. Рудько ; Адаменко О. М., рец. - К.-Чернівці : Букрек, 2016. - 200 с.
У монографії показано, які зміни умов руху підземних вод під впливом гірничої діяльності призводять до розвитку карстових явищ катастрофічного масштабу і як розвиваються ці процеси. Вперше запропоновано спосіб кількісного опису карстових процесів, що відбуваються довкола соляних рудників і в самих рудниках. Наведено приклади запобігання розвитку катастрофічного карсту, описано способи боротьби з карстовою небезпекою. Для геологів, географів, науковців, керівників обласних і районних рад, широкого загалу читачів.


Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
ocinuvanna.jpg

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності : навч. посіб. / А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко, А. С. Мороз. - Львів : Львів. політехніка, 2014. - 219 с.
Розкрито основи організації й методики бухгалтерського обліку підприємств різних видів економічної діяльності, зокрема підрядних будівельних організацій, сільськогосподарських підприємств, підприємств торгівлі й автотранспортних підприємств, відповідно до національних положень (стандартів) обліку та відомчих нормативних документів. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації. Може бути корисним також для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових та економічних служб.


Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні
ocinuvanna.jpg

Безверхий, К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. - К. : Центр учбової літ., 2014. - 184 с.
У монографії присвячено увагу актуалізації обліково-аналітичного забезпечення системи управління та організації інформаційного комплексу облікової системи на базі нових форм та концепцій обліку для забезпечення інформаційних інтересів різних груп користувачів. Розкриті теоретико-методичні основи формування фінансової звітності України, виходячи із вимоги дотримуватися МСФЗ. Значну увагу приділено прогресивним змінам, які стали основою адаптивної трансформації фінансової звітності українських підприємств. Матеріал монографії рекомендований представникам наукової спільноти, практикам з бухгалтерського обліку, молодим ученим і аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам економічного напряму підготовки та всім зацікавленим особам.


Экологические аспекты в стратегическом развитии газовой промышленности
ocinuvanna.jpg

Аксютин, О. Е. Экологические аспекты в стратегическом развитии газовой промышленности : [монография] / О. Е. Аксютин, Е. А. Мазлова, С. Н. Меньшиков ; Осипов В. И., ред. - Новосибирск : СО РАН, 2012. - 164 с.
В книге рассматриваются вопросы управления предприятиями газовой отрасли промышленности в условиях глобального экологического кризиса, вопросы ведения бизнеса, обеспечивающие «устойчивое развитие» общества. Показаны основные принципы менеджмента для достижения экологической эффективности предприятий. Дана оценка основных видов воздействия на окружающую среду при осуществлении стратегических проектов ОАО «Газпром» и его основных процессов. Приводятся практические рекомендации по созданию результативных систем управления предприятий с использованием современных инструментов управления и контроля и применимых к экологическим аспектам газовой отрасли законодательных требований.


Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS
ocinuvanna.jpg

Сотніков, Ю. М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посіб. / Ю. М. Сотніков. - Одеса : Атлант, 2016. - 145 с.
Мета даного посібника - допомогти активному засвоєнню основних методів проведення маркетингових досліджень з використанням програмного комплексу SPSS. Посібник містить короткий опис основних методів статистичного аналізу, застосовуваних при обробці маркетингової інформації. Розглянуто приклади практичного використання кожного методу аналізу, наводяться детальні покрокові інструкції користування програмою SPSS, показано, як проводити поетапну інтерпретацію отриманих результатів. Призначено для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.


Мала гірнича енциклопедія
ocinuvanna.jpg

Мала гірнича енциклопедія : в 3 т. Т. 3 : "С - Я" / Білецький В. С., ред. - Донецьк : Схід. видав. дім, 2013. - 652 с.
Мала гірнича енциклопедія - універсальне тритомне довідкове видання в галузі гірничої науки і техніки. Містить описи 17 350 термінологічних та номенклатурних одиниць, у тому числі 3-й том - 5700 одиниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована спеціалістам - у першу чергу фахівцям-гірникам, геологам, науковцям, аспірантам, студентам гірничих та суміжних спеціальностей, а також широкому загалу інженерно-технічних працівників гірничих підприємств та читачам, які цікавляться освоєнням надр.


Енергетична політика сталого розвитку
ocinuvanna.jpg

Лір, В. Е. Енергетична політика сталого розвитку / В. Е. Лір. - К. : НАНУ; Ін-т екон. та прогнозув., 2012. - 288 с.
Розглядається широке коло актуальних проблемних питань, пов'язаних із обґрунтуванням теоретико-методологічних основ політики сталого розвитку, аналізом сучасних тенденцій розвитку енергетичного сектора та ринків енергоресурсів, формуванням та прогнозуванням структурних пропорцій енергетичного балансу, розкрито інституційні засади державної енергетичної політики, а також її екологічні та соціальні аспекти. Головною ідеєю монографії є теза про те, що ефективність енергетичної політики сталого розвитку країни значною мірою визначатиметься лише спільними та скоординованими діями інституцій держави, бізнесу та суспільства. Для наукових співробітників, працівників державного апарату управління, викладачів, аспірантів і студентів економічних, енергетичних та еколологічних спеціальностей ВНЗ.


Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи
ocinuvanna.jpg

Жарська, І. О. Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посіб. / І. О. Жарська. - Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2016. - 284 с.
У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та завдання маркетингу на підприємстві. Охарактеризовано процес проведення маркетингових досліджень. Визначені ознаки сегментування ринків споживчих та промислових товарів. Охарактеризовано елементи комплексу маркетингу, приділено увагу показникам оцінки ефективності маркетингової діяльності. У кожній темі пропонується комплекс тестів, ситуаційних та розрахункових завдань. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей.


Ograniczenie ekshalacji gazu w otworach wierniczych modyhkacje receptur oraz ksztaltowanie sie struktury stwardnialych zaczynow uszczelniajacych
ocinuvanna.jpg

Kremieniewski, M. Ograniczenie ekshalacji gazu w otworach wierniczych modyhkacje receptur oraz ksztaltowanie sie struktury stwardnialych zaczynow uszczelniajacych / M. Kremieniewski. - Krakow : In-t Nafty i Gazu, 2016. - 400 с.


Вища математика
ocinuvanna.jpg

Коваленко, І. П. Вища математика : навч. посіб. / І. П. Коваленко. - К. : Слово, 2011. - 456 с.
У посібнику викладено елементи теорії множин, лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії на площині та в просторі, теорію границь і неперервності функції однієї та кількох змінних, основи диференціального й інтегрального числення функції однієї та кількох змінних, звичайні диференціальні рівняння першого і другого порядків, числові та степеневі ряди, елементи комбінаторики, теорії ймовіртей та математичної статистики. Теоретичний матеріал супроводжується розв’язанням конкретних прикладів і задач. Значну увагу приділено геометричному змісту важливих понять і формул. Посібник написано на основі багаторічного досвіду роботи автора в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка. Для студентів вищих навчальних закладів.


Економічна теорія: політекономія
ocinuvanna.jpg

Економічна теорія: політекономія : практикум, навч. посіб. / Базилевич В.Д., ред. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 494 с.
Практикум є логічним доповненням підручника “Економічна теорія: Політекономія”, створеного викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Представлені в ньому навчальні тренінги з усіх тем курсу містять визначення основних понять та категорій, тестові завдання, завдання на встановлення правильності тверджень (так/ні), на встановлення відповідностей, творчі завдання, задачі, графоаналітичні вправи, контрольні запитання і завдання. Вони допоможуть студентам здобути фундаментальні знання в галузі економічної теорії, сформувати сучасне економічне мислення, навички практичного застосування набутих знань та самостійного наукового дослідження, а також забезпечити комплексну перевірку рівня засвоєння нового матеріалу.


Естетика та композиція ландшафту. Проектування ландшафтних об'єктів: композиційні та естетичні засади
ocinuvanna.jpg

Дідик, В. В. Естетика та композиція ландшафту. Проектування ландшафтних об'єктів: композиційні та естетичні засади : навч. посіб / В. В. Дідик, Т. М. Максим'юк. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 244 с.
Викладено матеріал з композиційних та естетичних засад проектування садово-паркових об’єктів та методика проектування великих ландшафтних об’єктів у контексті історії садово-паркового мистецтва. Подано словник термінів садово-паркового мистецтва, а також інформацію стосовно об’єктів природоохоронного фонду України. Призначено для студентів архітектурних і дизайнерських спеціальностей, викладачів, архітекторів, дизайнерів, художників, будівельників, а також усіх, хто цікавиться архітектурою ландшафту.


Термінологія та переклад
ocinuvanna.jpg

Білозерська, Л. П. Термінологія та переклад : навч. посіб. / Л. П. Білозерська, Н. В. Возненко, С. В. Радецька. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 232 с.

Навчальний посібник призначено для студентів-філологів вищих навчальних закладів, які вивчають переклад з англійської чи німецької мови. Посібник вміщує конспекти лекцій, завдання для практичних занять, питання та завдання для самоконтролю, контрольні тести. У посібнику розглянуто основні явища термінології української, англійської та німецької мов і прийоми перекладу термінологічних одиниць.


Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми
ocinuvanna.jpg

Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми : посіб.-довід. / В. І. Карабан. - 4-е вид., випр. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 576 с.
Ця книга є четвертим виданням посібника з перекладу англійської спеціальної літератури українською мовою. Посібник-довідник складається з двох великих частин, першу з яких присвячено граматичним труднощам перекладу, а другу - лексичним, термінологічним та жанрово-стилістичним труднощам. Кожна з частин поділяється на кілька розділів, поділених у свою чергу на підрозділи, де розглядаються способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки. У кінці кожного підрозділу подано вправи на відповідні труднощі перекладу. В останньому розділі кожної з частин книги подано додаткові вправи та завдання на переклад речень і невеликих текстів. Книга містить також 11 додатків, корисних для перекладачів.


Звітність підприємства
ocinuvanna.jpg

Звітність підприємства : підручник / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко [та ін.]. - К. : Центр учбової літ., 2016. - 570 с.
Висвітлено -законодавче і нормативно-правове регламентування звітності, її мету, інформаційні потреби користувачів звітності; склад звітності, вимоги і принципи складання, вплив облікової політики па показники звітності; підготовчі роботи перед складанням звітності, методику складання форм звітності та порівнянності окремих її показників, порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств. Детально розглянуто взаємозв'язок фінансової звітності із Планом рахунків, структуру, методику складання фінансової звітності - EiiLiancy (Звіту про фінансовий стан). Звіту про фінансові результат (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал. Приміток до річної фінансової звітності та Інформації за сегментами, викладено методику узгодження її показників.


Педагогіка вищої школи
ocinuvanna.jpg

Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. - 2-ге вид., допов. - К. : Академвидав, 2014. - 455 с.
Незмінні у вищій школі здебільшого будівлі, а всі змістово-структурні, організаційні аспекти постійно розвиваються. Передумовою їх повноцінного осягнення є пізнання розкритих у навчальному посібнику загальних засад педагогіки вищої школи, сутності, змісту і завдань, форм і засобів організування навчання студентів, сучасних навчальних технологій. Допоможе він і глибше пізнати, зрозуміти студента як об’єкта і суб’єкта навчання та виховання, роль у цих процесах викладача, а також спрямування розвитку вищої освіти в Україні. Системно викладено в ньому основні питання методичної роботи у вищому навчальному закладі, принципи управління ним, особливості взаємодії його управлінських органів із громадським самоврядуванням.


Підрахунок запасів нафти і газу
ocinuvanna.jpg

Підрахунок запасів нафти і газу : підручник / Г. І. Рудько, М. В. Ляху, В. І. Ловинюков [та ін.] ; Рудько Г. І., ред. - К.-Чернівці : Букрек, 2016. - 592 с.
Підручник складається з п'яти частин, в яких відображено теоретичні й практичні питання підрахунку запасів нафти і газу. Наведено класифікацію запасів і ресурсів та її роль у підрахунку запасів нафти і газу. Описано методи підрахунку запасів та оцінювання ресурсів. Висвітлено особливості підрахунку й перерахунку запасів на різних стадіях вивченості покладів, методичні аспекти підрахунку запасів за допомогою геоінформаційних систем. Розглянуто питання щодо опрацювання звіту з геолого-економічної оцінки нафтових і газових родовищ і подання його в ДКЗ України.


Облікова концепція управління вартістю нематеріальних актів підприємства
ocinuvanna.jpg

Облікова концепція управління вартістю нематеріальних актів підприємства : монографія / П. О. Куцик, І. М. Дрогобицький, З. П. Плиса, Х. І. Скоп. - Львів : Растр-7, 2016. - 268 с.
У монографії обгрунтовано теоретико-методичні положення та розроблено практичні рекомендації з удосконалення бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Розкрито економічну природу та сутність нематеріальних активів у контексті інтелектуального капіталу, що дозволило уточнити категоріально-понятійний апарат вітчизняної системи бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Виявлено проблемні аспекти облікового відображення нематеріальних активів у межах чинної класифікації та запропоновано методичний підхід до їхнього облікового відображення.


Адамцьо. Вінець Божого творива...
ocinuvanna.jpg

Кузів, О. П. Адамцьо. Вінець Божого творива... / О. П. Кузів. - 5-те вид. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. - 168 с.
Живеш собі, ходиш, вітаєшся, зазираєш у очі чужих перехожих, у яких пливуть хмарки. А потім, буває, хтось із них розчахне, наче сукновий плащ, перед тобою свою душу... Атам стільки туги і любові, стільки безнадії і віри, стільки болю й самозречення, що і самій у грудях щось тенькне, надірветься, а головне - не гоїться...Папір, ручка - і чужа доля чорним по білому. І рана уже рубцюється. Тільки під струпом залишається пляма. Добре, що хоч біла...Управління запитами в системах документообігу
ocinuvanna.jpg

Дурняк, Б. В. Управління запитами в системах документообігу : [монографія] / Б. В. Дурняк, М. С. Пасєка, Т. М. Майба. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. - 192 с.
У монографії розроблено нові методи вирішення задач прискорення запитів у базах даних і систем документообігу для прийняття рішень в соціоорієнтованих структурах. Запропоновано методику пошуку на основі нечітких мір для скорочення часу вибірки у великих і надвеликих базах даних. Удосконалено методи побудови автоматизованих інтегрованих мультимедійних комплексів для відображення динамічних ситуацій в об'єктах соціокомунальної структури. Для студентів-магістрів та фахівців з управління системами документообігу.


Бібліотека XXI століття: перспективи та інновації
ocinuvanna.jpg

Бібліотека XXI століття: перспективи та інновації : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 23 квітня 2015 року) / Бачинська Н. А., уклад. [та ін.]. - К. : КНУКіМ, 2015. - 237 с.
До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотека XXI століття: перспективи та інновації». Розглянуто актуальні питання інформаційно-аналітичної діяльності та управління електронними ресурсами бібліотек; сучасні підходи формування, опрацювання і зберігання інформаційних ресурсів; стан бібліотечної освіти в контексті сучасних суспільних потреб. Висвітлено діяльність бібліотек, архівів, музеїв як структурних елементів цивілізаційної культурної спадщини. Розраховано на фахівців і дослідників, які займаються проблемами інноваційного розвитку бібліотек XXI століття.


Дівчинка з папірусом
ocinuvanna.jpg

Пруткова, Т. Дівчинка з папірусом : новели / Т. Пруткова. - К. : Поліграфсервіс, 2015. - 140 с.
Читаючи назву «Дівчинка з папірусом», мимохіть згадуєш про іншу дівчинку - дівчину з ведмедиком Домонтовича. У кожному разі в уяві постає якась інфантильна і не зовсім зрозуміла особа, що недоречно носиться з улюбленими предметами, вочевидь, компенсуючи нестачу чогось іншого. Але саме ця незрозумілість викликає такий непоборний інтерес до того, що там, на сторінках. Втім, по назві книги паралелі з класиками чи сучасниками завершуються, адже літературний світ, який майстерно побудувала Тала Пруткова, - самобутній і неповторний, у ньому є свої яскраві персонажі: янголи й демони, химери і прекрасні принцеси, джиммі, аліси, лізи, лаури... Від фантастичного до цинічно реального в цій прозі - один крок. Іноді читач втрачає відчуття простору й часу, забуває, що йдеться про Україну - чи то завдяки незвичним іменам, чи то завдяки нетиповим життєвим обставинам, в яких опиняються герої.


Будда для Мері
ocinuvanna.jpg

Пруткова, Т. Будда для Мері / Т. Пруткова. - Брустури : Дискурсус, 2015. - 152 с.
Будда для Мері - це не звичайні вірші про кохання, це вірші з мелодіями. Вони натхненні музикою і створені для музики. He даремно їхній автор Тала Пруткова стала двічі переможцем конкурсу «Коронація слова» у номінації «Пісенна лірика». Струнка композиція, милозвучність і плавність, чіткий ритм, повтори - перед читачем і справді постають напрочуд мелодійні твори. Коли читаєш цю поезію, мимохіть чуєш український фолк, американський грандж, ритм-н-блюз, лаундж і ейсид- джаз. Тут є сюжети, навіяні групами ''Radiohead" і "Massive Attack", "Foals" і "Мертвий Півень". Тут є переклади пісень "Nirvana" і "Red Hot Chili Peppers".


Політика в публічному управлінні
ocinuvanna.jpg

Політика в публічному управлінні : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. - К. : Ліра-К, 2016. - 200 с.
У навчальному посібнику дано комплексне уявлення про політику в публічному управлінні, викладено її розуміння та теоретичні засади. Розкрито моделі, підходи, методологічний інструментарій і механізми формування, впровадження та оцінювання політики в публічному управлінні. Висвітлено сучасну методологію інформаційно-аналітичної діяльності для політики в публічному управлінні. Навчальний посібник розрахований на слухачів, студентів, науковців, викладачів, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які виявляють інтерес до проблем політики в публічному управлінні.


Зберігання документів у бібліотеках
ocinuvanna.jpg

Долбенко, Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - К. : Ліра-К, 2015. - 288 с.
Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу, тести до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми для рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ.


Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні)
ocinuvanna.jpg

Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) : підручник / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-Кондрацька. - К. : Центр учбової л-ри, 2016. - 600 с.
У підручнику розглянуто основи функціонування державних, корпоративних та міжнародних фінансів, управління державними фінансами, фінансові аспекти діяльності вітчизняних та міжнародних корпорацій, а також бюджетні систему й процес, проблеми державного кредиту й державного боргу. Визначено напрями управління й контролю у сфері державних фінансів.Цінні папери і фондовий ринок
ocinuvanna.jpg

Поважний, О. С. Цінні папери і фондовий ринок : навч. посіб. / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна. - 2-ге вид. випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 360 с.
Структура навчального посібника "Цінні папери і фондовий ринок" акцентує увагу на ключових елементах сучасного розвитку складових елементів та інструментів фондового ринку України та світу. У навчальному посібнику надано формалізований теоретичний та практичний матеріал викладений у одинадцяти розділах згідно і навчальною програмою дисципліни "Цінні папери і фондовий ринок".Облікова політика підприємства
ocinuvanna.jpg

Облікова політика підприємства : навч. посіб. / Ю. А. Верига, В. А. Кулик, Ю. О. Ночовна, С. Ю. Іванюк. - К. : Центр учбової л-ри, 2015. - 312 с.
У навчальному посібнику розкрито комплекс теоретичних, організаційних та методичних аспектів формування облікової політики підприємства, висвітлено зміст, структуру і порядок складання розпорядчого документу про облікову політику. Особливу увагу приділено впливу облікової політики па показники фінансової звітності та оцінку фінансового етану підприємства. Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів та широке коло фахівців.


Антикризове управління підприємством: теорія і практика
ocinuvanna.jpg

Дорошук, Г. А. Антикризове управління підприємством: теорія і практика : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. - Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 332 с.
У посібнику розкриті основні положення антикризового управління, елементи механізму запобігання банкрутства, розглянуто алгоритм діагностики банкрутства, стратегічні та тактичні аспекти подолання кризових ситуацій, питання реструктуризації та санації підприємств. До кожної глави запропоновані практичні завдання у вигляді завдань і ситуацій, тести, кросворди, контрольні питання, наведена авторська методика розробки антикризових програм на підприємстві.


Бюджетний менеджмент
ocinuvanna.jpg

Благун, І. Г. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 224 с.
Навчальний посібник призначений для самостійного опрацювання курсу "Бюджетний менеджмент". Посібник складається з типової програми, опорного конспекту лекцій, планів семінарських і практичних занять, тестових завдань, термінологічного словника, питань підсумкового контролю, списку рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності '"Фінанси", аспірантів, викладачів, працівників державних фінансових органів і служб.Теорія бухгалтерського обліку
ocinuvanna.jpg

Білоусько, В. С. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В. С. Білоусько, М. І. Бєлєнкова. - 5-те вид., перероб. і допов. - К. : Сузір'я, 2014. - 404 с.
Системно, згідно з програмою курсу "Теорія бухгалтерського обліку" висвітлено питання теорії бухгалтерського обліку, викладено її елементи як складові частини методу бухгалтерського обліку. Використано чинні в Україні нормативні документи з бухгалтерського обліку, а також вимоги Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Певною мірою викладено основні принципи обліку в державах світової співдружності. Підготовлено відповідно до програми курсу „Теорія бухгалтерського обліку", з кожного модуля наведено завдання для лабораторно-практичних занять і самостійної роботи, а також питання для самоконтролю.


Проектний менеджмент: регіональний зріз
ocinuvanna.jpg

Проектний менеджмент: регіональний зріз : навч. посіб. / М. П. Бутко, М. І. Мурашко, І. М. Олійченко [та ін.] ; Бутко М. П., ред. - К. : Центр учбової л-ри, 2016. - 416 с.
У навчальному посібнику висвітлено теоретичну та методологічну складову проектного менеджменту, а також практику його застосування на регіональному рівні. Він підготовлений відповідно до програми курсу «Управління проектами» та розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки спеціалістів та магістрів фахових спрямувань. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, менеджерам, керівникам органів місцевого самоврядування, які займаються розв'язанням проблем регіонального розвитку.


Глобальна економіка
ocinuvanna.jpg

Глобальна економіка : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонець ; Одягайло Б.М., ред. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 206 с.
У навчальному посібнику викладено основні питання, категорії та проблеми глобальної економіки. Розкриваються тенденції процесу розвитку світогосподарських зв'язків, форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем. Посібник носить системний характер і складений у відповідності до програми курсу «Глобальна економіка», що викладається студентам економічних спеціальностей.


Облік у банках
ocinuvanna.jpg

Стасишен, М. С. Облік у банках : навч.- метод. посіб. / М. С. Стасишен, В. Г. Жила. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2014. - 228 с.
Для підготовки посібника використані нормативно-правові акти Верховної Ради України та Національного банку України з питань обліку у банках, що розміщені на відповідних сайтах Інтернету. За допомогою цього враховані найновіші зміни і доповнення до зазначених актів та забезпечено оновлення навчальних матеріалів. В посібнику враховані досвід авторів та провідних викладачів дисципліни України з підготовки навчальних посібників та з викладання дисципліни.Фондовий ринок
ocinuvanna.jpg

Фондовий ринок : підручник: у 2 кн. Кн. 2 / К. С. Базилевич, О. В. Баженова, Н. І. Версаль [та ін.] ; Базилевич В. Д., ред. - К. : Знання, 2016. - 686 с.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів-практиків, державних службовців, підприємців, усіх, кого цікавлять особливості функціонування фондового ринку.
Фондовий ринок
ocinuvanna.jpg

Фондовий ринок : підручник: у 2 кн. Кн. 1 / К. С. Базилевич, О. В. Баженова, Н. І. Версаль [та ін.] ; Базилевич В. Д., ред. - К. : Знання, 2016. - 621 с.
Підручник "Фондовий ринок" є логічним продовженням виданого раніше підручника "Цінні папери" за редакцією професора В.Д. Базилевича. У пропонованому виданні ґрунтовно висвітлюються теоретичні засади функціонування фондового ринку, його інституційна структура та інфраструктура, особливості проведення різноманітних торговельних операцій з цінними паперами, здійснення різних видів професійної діяльності. За глибиною висвітлення тем, урахуванням сучасних реалій, специфіки функціонування міжнародного та вітчизняного фондових ринків підручник є якісно новим явищем серед навчальних видань з цієї тематики.


Івано-Франківськ у плині часу
ocinuvanna.jpg

Храбатин, Н. Івано-Франківськ у плині часу / Н. Храбатин, О. Гречаник, Т. Яковин. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 104 с.
Увазі читача пропонується тематичний збірник «Івано-Франківськ у плині часу», в якому поєднано: «Станиславівські цікавинки» краєзнавця Наталії Храбатин - розповідь-колаж про побут, духовне, культурно-мистецьке життя Станиславова та цікаві випадки, які відбувалися у місті в 20-30-х роках XX століття, «Зупинені миті історії старого Станиславова» - листівки із збірки Івано-Франківського колекціонера Олега Гречаника та художні фотографії сучасного Івано-Франківська Тараса Яковина.Соборна пам'ять України
ocinuvanna.jpg

Сергійчук, В. І. Соборна пам'ять України : календар-альманах / В. І. Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. - 288 с.
У пропонованому календарі-альманасі наводяться найбільш знаменні події української історії та згадуються найвизначніші постаті нашого народу, яких ушановуємо в 2016 році. Розрахований на широке коло читачів.

Революція гідності
ocinuvanna.jpg

Мартинець, Н. Революція гідності : поезія / Н. Мартинець. - Івано-Франківськ : Таля, 2014. - 243с.Systemy fltracji spalin do samochodowych silnikow z zaplonem samoczynnym - problemy regeneracji fltrow DPF
ocinuvanna.jpg

Stepien, Z. Systemy fltracji spalin do samochodowych silnikow z zaplonem samoczynnym - problemy regeneracji fltrow DPF / Z. Stepien. - Krakow : In-t Nafty i Gazu, 2016. - 440 с.


Надтверді абразивні матеріали в механообробці
ocinuvanna.jpg

Лавріненко, В. І. Надтверді абразивні матеріали в механообробці : енцикл. довід. / В. І. Лавріненко, М. В. Новіков. - К. : ІНМ ім. В. М. Бакуля НАНУ, 2013. - 456 с.
В енциклопедичному довіднику наведені у концентрованому вигляді основні відомості про властивості, склад та області застосування надтвердих абразивних матеріалів, а також оброблювані ними інструментальні та композиційні матеріали при механообробці в машинобудуванні. Подано сучасні уявлення про процеси механообробки абразивними інструментами з надтвердих матеріалів (НТМ) та їхні показники. Наведено відомості про процеси механообробки із введенням додаткової енергії в зону обробки, їхні показники.


Пам'ятники Кобзареві на Прикарпатті
ocinuvanna.jpg

Косило, М. Пам'ятники Кобзареві на Прикарпатті : ілюстр. довід. / М. Косило, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. - 128 с.
У книжці вперше подано повний перелік пам'ятників Т. Г. Шевченку в Івано-Франківській області, відомості про рік встановлення, автора проекту (скульптора) та фотографію сучасного стану.

Віват тобі НАФТО!
ocinuvanna.jpg

Галелюк, І. О. Віват тобі НАФТО! : [держ. вищий навч. заклад "Дрогобицький коледж нафти і газу, 70 р.] / І. О. Галелюк, О. Р. Шемеляк. - Дрогобич : Коло, 2015. - 292 с.
У книзі висвітлено історію коледжу від початку його заснування до сучасних днів. Особливу увагу автор приділяє тим, хто тут навчався і працював у різні періоди від 1945 до 2015 p.p., діяльності комісій, керівних підрозділів та технічних служб, а також тим, хто керував коледжем у різні періоди його становлення і подальшого функціонування.Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення
ocinuvanna.jpg

Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення : практ. посіб. / Тормосов Р. Ю., ред. - К. : Поліграф плюс, 2015. - 208 с.
У практичному посібнику, який підготовлено провідними спеціалістами Інституту місцевого розвитку, висвітлено унікальний досвід, набутий авторами під час упровадження одного з найуспішніших біоенергетичних проектів на теренах України - Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород». У восьми розділах посібника детально розкриваються технічні, правові, організаційні, екологічні, фінансово-економічні та соціальні аспекти заміщення невідновлюваних енергоносіїв біопаливом у комунальній теплоенергетиці. При цьому використання біомаси для потреб централізованого теплопостачання розглядається як комплексне завдання, що потребує системного вирішення та сучасних підходів.


Будівельна механіка: Розрахункові вправи. Задачі. Комп'ютерне тестування
ocinuvanna.jpg

Будівельна механіка: Розрахункові вправи. Задачі. Комп'ютерне тестування : навч. посіб. / В. А. Баженов, Г. М. Іванченко, О. В. Шишов, С. О. Пискунов. - 3-тє вид., випр. і допов. - К. : Каравела, 2015. - 504 с.
У навчальному посібнику розглянуто приклади розрахунків стержневих систем на міцність, жорсткість і стійкість. Викладено основні залежності та поняття будівельної механіки. Розглядається застосування в навчальному процесі програмного навчального комплексу АСИСТЕНТ та обчислювального комплексу SCAD. Посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів та інженерів.


Badania poliizobutylenoburztynoimidow w zakresie oceny uzytkowej dodatkow detergentowo-dyspergujacych do paliw silnikowych
ocinuvanna.jpg

Stanik, W. Badania poliizobutylenoburztynoimidow w zakresie oceny uzytkowej dodatkow detergentowo-dyspergujacych do paliw silnikowych / W. Stanik. - Krakow : In-t Nafty i Gazu, 2015. - 224 с.


Економіка і зовнішньо-економічні зв'язки України
ocinuvanna.jpg

Писаренко, С. М. Економіка і зовнішньо-економічні зв'язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець. - К. : Знання, 2015. - 398 с.
Розглянуто особливості формування та розвитку національної економіки України. Приділено значну увагу закономірностям і особливостям розвитку світової економіки. Місце України в системі світового господарства визначено на основі аналізу напрямів і обсягів наявних зовнішньоекономічних зв'язків. Запропонований підручник відповідає програмі дисципліни "Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України", що викладається для всіх спеціальностей факультету міжнародних відносин у вищих закладах освіти України.


Вони народилися в Івано-Франківську (Станіславові, Станіславі)

Діда, Р. Вони народилися в Івано-Франківську (Станіславові, Станіславі) : біограф. довід. / Р. Діда. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - 279 с.
Довідник знайомить читачів з тими, хто у різні роки народився в місті між двома Бистрицями. У книжці в алфавітному порядку подано інформацію про 525 уродженців міста, які, ставши поетами і письменниками, співаками і композиторами, художниками і артистами, ученими і спортсменами, військовиками і політичними діячами, збагатили людство своєю працею і творчістю. Багато з них стали визначними особистостями як в Україні, так і за її межами. Подано інформацію про уродженців міста, які брали участь у визвольних змаганнях і боролися за незалежність України. Книжка адресована вчителям, студентам, учням, туристам, усім мешканцям міста та його гостям, хто цікавиться історією і культурою Івано-Франківська.


Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень. Загальний курс

Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень. Загальний курс : навч. посіб. / В. В. Сабадаш, І. М. Петрушка, М. С. Мальований, О. А. Нагурський. - Львів : Львів. політехніка, 2014. - 296 с.
Наведено інформацію про базові положення енергетики, подано характеристику та принцип роботи традиційних та альтернативних енергетичних установок, технології виробництва електроенергії, тепла та атомної енергії. Висвітлено термодинамічні основи перетворення: і використання енергії. Розглянуто головні аспекти взаємодії ланок енергетичної галузі з довкіллям. Дано характеристику перспективних екологічно чистих та енергоощадних технологій і напрямів розвитку сучасної енергетики. Наведено організаційно-технічні заходи підвищення енергоефективності процесів виробництва енергії.


Теорія права і держави

Скакун, О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. - 4-те вид. допов. і перероб. - К. : Правова єдність, 2014. - 524 с.
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми із загальної теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. Навчальний матеріал становлять основні поняття, категорії і проблеми сучасної теорії права і держави. Усі питання курсу викладено з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досягнень світової і вітчизняної юриспруденції, оновленого національного законодавства, узагальнень юридичної практики.Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС)

Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС) : монографія / В. Я. Грудз, Я. В. Грудз, В. В. Костів [та ін.]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - 320 с.
Монографія містить теоретичні основи термогазодинамічних процесів в АГНКС, розгляд основних технологічних процесів і їхній розрахунок, методи діагностування та обслуговування обладнання, а також практичні питання обслуговування АГНКС. Книжка побудована на основі оригінальних наукових розробок авторів. Призначена для інженерних працівників системи транспортування газу України, студентів вищих навчальних закладів нафтогазового профілю, буде корисна для аспірантів та здобувачів наукових ступенів відповідного профілю.


Минуле не зникає

Яремійчук, Р. С. Минуле не зникає : газ.-журн. публ. / Р. С. Яремійчук. - Львів : Центр Європи, 2015. - 519 с.
Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів

Слєпцов, О. С. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів : підручник / О. С. Слєпцов. - К. : А+С, 2014. - 124 с.
У підручнику висвітлені найважливіші аспекти технології проектування православного храму: від історії, традиції та канону — до творчого задуму і реалізації. Демонструються глибинні основи православного храму-будови від часу Київської Русі до наших днів: ідеологія, символіка та особливості архітектурно-художньої образності храму.
План відновлення грунтів, інтенсивно забруднених нафтопродуктами

План відновлення грунтів, інтенсивно забруднених нафтопродуктами / Адаменко Я. О., Коман М., наук. керівник. - Клуж-Напока : РІСОПРИНТ, 2015. - 52 с.
План відновлення грунтів, інтенсивно забруднених нафтопродуктами був розроблений у рамках проекту RoUaSoil: „Romania-Ukraine cross border area - The management of the contaminated sites with oil products", реєстраційний номер HUSKROUA 1001/110, фінансованого Європейським Союзом в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013.


План відновлення грунтів, середньо забруднених нафтопродуктами

План відновлення грунтів, середньо забруднених нафтопродуктами / Адаменко Я. О., Коман М., наук. керівник. - Клуж-Напока : РІСОПРИНТ, 2015. - 52 с.
План було розроблено таким чином, щоб його структура і зміст надали фахову інформацію про: території транскордонного регіону -Марамуреську та Івано-Франківьску області, норми та засади по захисту та раціональному використанню земель а також методи очищення та рекультивації земельних ділянок, забруднених нафтою та нафтопродуктами
Лекції з опору матеріалів

Бугай, Ю. М. Лекції з опору матеріалів : навч. посіб. Ч. 1 / Ю. М. Бугай, П. І. Огородніков, Б. В. Сверида. - К. : МНТУ, 2003. - 468 с.
Навчальний посібник містить послідовний виклад курсу лекцій з опору матеріалів і написаний згідно діючих програм з цієї дисципліни. Розглянуто загальні підходи до побудови моделей механіки матеріалів, основні види Напруженого і деформованого станів тіла (розтяг-стиск, зсув, кручення, згин), методи розрахунку деталей на міцність і жорсткість. Висвітлено основи теорії статичної міцності матеріалів і конструкцій, виключно з елементами механіки руйнування.
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч.-метод. посіб. / Н. Я. Спасів, М. С. Лосєва, Н. О. Дітчук, Л. Р. Марничак. - Івано-Франківськ-Тернопіль : ТАЙП, 2013. - 150 с.
Навчально-методичний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв'язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.


Фінанси підприємств

Фінанси підприємств : навч. посіб. / М. О. Данилюк, Н. Я. Спасів, Т. М. Орищин [та ін.]. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ-Тернопіль : ТАЙП, 2013. - 183 с.
Навчальний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв'язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.


Опір матеріалів. Інформація, програмні запитання і відповіді, задачі, тести

Огородніков, П. І. Опір матеріалів. Інформація, програмні запитання і відповіді, задачі, тести : навч. посіб. Ч. 1 / П. І. Огородніков, Б. В. Сверида, В. Ю. Бугай. - К. : [Б. в.], 2006. - 257 с.
Посібник містить інформаційний матеріал, програмні запитання з відповідями, типові розв'язки задач, тестові завдання. Така структура та зміст посібника допоможуть студентам вивчити, закріпити або повторити курс опору матеріалів. Посібник укладений на допомогу студенту та, як показує досвід, часто його й виручає.
Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України

Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України : монографія / Г. І. Рудько, О. В. Нецький, А. В. Мокієнко [та ін.] ; Рудько Г. І., ред. - К. ; Чернівці : Букрек, 2015. - 724 с.
Викладено концептуальні основи медичної геології як науки, що вивчає механізм і динаміку взаємодії геологічного середовища та людини, а також результат цієї взаємодії -здоров'я і життя людини з точки зору впливу на неї геологічних процесів. Схарактеризовано основні гідрогеологічні регіони України, особливості геолого-гідрогеологічного розрізу порід і регіональні закономірності гідрогеологічних умов, хімічного складу питних підземних вод та їх вплив на здоров'я населення. Розглянуто проблеми водозабезпечення України підземними водами та вплив їх споживання на здоров'я населення. Окреслені особливості впливу хімічного складу питних та мінеральних вод на здоров'я населення.


Основи геології нафти і газу

Мончак, Л. С. Основи геології нафти і газу : підручник / Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко ; Адаменко О. М., рец. - 2-ге вид., випр. та допов. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. - 284 с.
Підручник складається з одинадцяти розділів, у яких знайшли відображення головні теоретичні та практичні проблеми геології нафти і газу. Висвітлені властивості нафти і газу, природні резервуари, поклади, родовища та термобаричні умови в них, проблема походження та міграції нафти і газу, формування і руйнування їх скупчень, а також закономірності розподілу скупчень нафти і газу в земній корі.
Участь громади в місцевому самоврядуванні в Україні

Участь громади в місцевому самоврядуванні в Україні / Кудіна Л., Рязанцева О., ред. та упоряд. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2015. - 74 с.
Збірка укомплектована з відкритих джерел інформації. Видання розраховане на молодь, студентів, представників громадських організацій.
Неклассическая теория погрешностей измерений

Джунь, И. В. Неклассическая теория погрешностей измерений / И. В. Джунь. - Ривне : Естеро, 2015. - 171 с.
Для астрономов, физиков, геодезистов, гравиметристов, геофизиков, экономистов, эконометристов, преподавателей, аспирантов, студентов. Для всех, кто интересуется современными методами математической обработки измерительной информации, теорией погрешностей и статистикой.
Корупція в Україні як побороти цю хворобу

Корупція в Україні як побороти цю хворобу / Кудіна Л., Рязанцева О., ред. та упоряд. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2015. - 94 с.
Збірка укомплектована з відкритих джерел інформації. Видання розраховане на молодь, студентів, представників громадських організацій.


Управління трудовими ресурсами організації

Круп'як, Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації : навч. посіб. / Л. Б. Круп'як ; Данилюк М. О., рец. - К. : Кондор, 2013. - 224 с.
Розглядаються концептуальні основи і технології управління трудовими ресурсами організацій, а саме: державних установ, підприємств (казенних і корпоративних), органів державної влади та недержавних організацій, зокрема обґрунтовано теоретико-методичні засади організації управління трудовими ресурсами як специфічної функції менеджменту в розрізі планування, використання трудових ресурсів, механізму формування трудових ресурсів, управління профорієнтацією та адаптацією трудових ресурсів організації; управління розвитком трудових ресурсів в розрізі формування ефективної системи навчання та підвищення їх кваліфікації; мотивації трудових ресурсів як складової соціально-трудових відносин в організації; оцінювання діяльності працівників та стимулювання їх праці; управління діловою кар'єрою.


Координати управління

Координати управління : зб. наук. пр. Вип. 1 / Дзвінчук Д. І., ред. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 236 с.
Статті збірника наукових праць висвітлюють актуальні питання розв'язання управлінських, політичних, гуманітарних, кадрових, соціальних та економічних проблем у процесі реформування вітчизняного державного управління в умовах глобалізації та євроінтеграції. У публікаціях висвітлено нові теоретико-методологічні підходи до дослідження євроінтеграційного вибору України, проаналізовано і узагальнено характеристики політико-управлінських процесів в державах Європи та світу й на цій основі окреслено стратегії суспільно-політичного та державно-управлінського розвитку України.


План відновлення грунтів, слабо забруднених нафтопродуктами

План відновлення грунтів, слабо забруднених нафтопродуктами / Адаменко Я. О., Коман М., наук. керівник. - Клуж-Напока : РІСОПРИНТ, 2015. - 53 с.
План відновлення грунтів, слабо забруднених нафтопродуктами був розроблений у рамках проекту RoUaSoil: „Romania-Ukraine cross border area - The management of the contaminated sites with oil products", реєстраційний номер HUSKROUA 1001/110,фінансованого Європейським Союзом в рачках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-201S, Пріоритет 2: Покращення якості навколишнього середовища Захід 2.1.: Охорона довкілля, стале використання та управління природними ресурсами.


Охорона праці в нафтогазовій галузі

Охорона праці в нафтогазовій галузі : навч. посіб. / Ю. М. Герасименко, В. Р. Костанян, М. П. Лінчевський [та ін.] ; Лисяний Г. М., ред. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. - 304 с.
Викладені основоположні засади організації проектування об'єктів підвищеної небезпеки нафтогазової галузі та порядку введення їх в експлуатацію на засадах гарантованого прийнятного рівня безпеки виробничого персоналу та навколишнього середовища. Розглянуті можливості застосування методів системного аналізу для розв'язання актуальних проблем промислової безпеки та охорони праці, а також підкреслена важливість і перспективність подальших досліджень зв'язків між безпечністю та надійністю складних технічних систем нафтогазової галузі.


Деталі машин. Розрахунок та конструювання

Деталі машин. Розрахунок та конструювання : підручник / Г. В. Архангельський, М. С. Воробйов, В. С. Гапонов [та ін.]. - К. : Талком, 2014. - 684 с.
У підручнику викладено сучасні основи конструювання машин, розрахунки з'єднання деталей машин та розрахунки деталей і вузлів приводів. Підручник є новаторським і корисним, рівень викладеного матеріалу відповідає сучасним вимогам; важливим також є застосування авторами сучасної української термінології, вміле поєднання, без зайвого перевантаження текстів, питань теорії й практики деталей машин. Для студентів вищих технічних навчальних закладів, може бути корисний для аспірантів, наукових працівників та інженерів конструкторів.


Наукове супроводження геологічних об'єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр (моніторинг надрокористування)

Наукове супроводження геологічних об'єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр (моніторинг надрокористування) : монографія / Г. І. Рудько, С. В. Гошовський, П. С. Голуб [та ін.] ; Рудько Г. І., ред. - К. ; Чернівці : Букрек, 2015. - 592 с.
У монографії розкрито концептуальні основи поняття моніторингу надрокористування локального рівня - нового інструменту управління державним фондом надр. На прикладі групи родовищ корисних копалин розглянуто процедуру проведення моніторингу. Формалізовано описано процес моніторингу, який надалі може бути покладений в основу проектування і розробки системи моніторингу надрокористування різного рівня.


Системний аналіз якості навколишнього середовища

Системний аналіз якості навколишнього середовища : підручник / Т. А. Сафранов, Я. О. Адаменко, В. Ю. Приходько [та ін.] ; Сафранов Т. А., Адаменко Я. О., ред. - Одеса : Екологія, 2015. - 244 с.
Висвітлено теоретичні основи, інструменти та методи системного аналізу якості навколишнього середовища, принципи оцінки стану та якості природних і антропогенно-змінених екосистем, методи забезпечення якості навколишнього середовища, підходи до екологізації антропогенної діяльності. Може використовуватись студентами при вивченні дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього середовища», яка є важливою стадією вивчення дисциплін циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки магістрів-екологів.


Інтер'єр

Грицюк, Л. С. Інтер'єр : альбом-посіб. Ч. II / Л. С. Грицюк, О. П. Пекарчук. - Львів : Львів. політехніка, 2011. - 76 с.
Частина II альбому-посібника містить короткий зміст лекційних курсів із дизайнерсько-проектної діяльності для студентів п'ятого року навчання. Структура посібника відповідає чинній навчальній програмі курсів. Теоретичний матеріал, що демонструє сучасні тенденції в оздобленні житлових та громадських приміщень, а також окремих елементів інтер'єру, спрямований на формування високого професійно-естетичного рівня творчості студентів. В альбомі-посібнику зібрані ідеї оформлення елементів інтер'єрів різного функціонального призначення з використанням сучасних оздоблювальних матеріалів. Усі графічні роботи виконали на практичних заняттях студенти кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури Львівської політехніки. Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.


Інтер'єр

Грицюк, Л. С. Інтер'єр : альбом-посіб. Ч. 1 / Л. С. Грицюк, О. П. Пекарчук. - Львів : Львів. політехніка, 2011. - 108 с.
Частина І альбому-посібника містить короткий зміст лекційного курсу із дизайнерсько-проектної діяльності для студентів четвертого року навчання. Структура посібника відповідає чинній навчальній програмі курсу. Теоретичний матеріал, що демонструє сучасні тенденції організації внутрішнього простору житлових та громадських приміщень, спрямований на формування високого професійно-естетичного рівня творчості студентів. В альбомі-посібнику наведено приклади оформлення інтер'єрів різного функціонального призначення. Всі графічні роботи виконали на практичних заняттях студенти кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури Львівської політехніки.Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.


Проектування закладів харчування

Грицюк, Л. С. Проектування закладів харчування : навч. посіб. / Л. С. Грицюк, С. М. Лінда, В. Б. Якубовський. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 184 с.
Розглянуто основні принципи проектування закладів харчування, наведено нормативи визначення площ та складу приміщень, їх функціональний взаємозв'язок. Викладено також основи проектування інтер'єрів закладів харчування. Призначений для викладачів та студентів архітектурних і мистецьких навчальних закладів, а також для архітекторів-практиків.
Багатоквартирне житло: тенденції еволюції

Гнесь, І. П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції : монографія / І. П. Гнесь. - Львів : Львів. політехніка, 2013. - 652 с.
Монографія стала результатом вивчення значного матеріалу в сфері проектування, будівництва та експлуатації багатоквартирного міського житла за кордоном, створеного в умовах ринкової економіки, які надали архітекторам та інвесторам значно більшої свободи і сприяли появі нових рішень. Монографія основується на натурних обстежень житлових об'єктів Берліна, Братислави, Варшави, Відня, Інсбрука, Праги, інших міст Європи та Америки. Монографія буде корисною всім, хто цікавиться проблемами житла: науковцям, архітекторам-проектантам, студентам, девелоперам, інвесторам, працівникам органів влади, причетним до формування регіональної і національної житлової політики.


Основи наукових досліджень у реставрації пам'яток архітектури

Чень, Л. Я. Основи наукових досліджень у реставрації пам'яток архітектури : навч. посіб. / Л. Я. Чень. - Львів : Львів. політехніка, 2014. - 127 с.
Висвітлено вимоги до науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ, розглянуто основні методологічні засади наукового дослідження архітектурно-мистецьких об'єктів, системного аналізу, організації наукового дослідження та оформлення його результатів під час написання студентами курсових, бакалаврських, дипломних (магістерських) робіт. Подано рекомендації щодо структури реферату, статті, рецензії, доповіді. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України щодо курсових, дипломних магістерських кваліфікаційних робіт. Призначено для студентів архітектурних та мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів.


Альбом з теоретичної механіки

Альбом з теоретичної механіки : навч.- наоч. посіб. Ч. 2 : Динаміка / В. І. Векерик, І. В. Кузьо, І. П. Смерека [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 57 с.
У навчально-наочному посібнику викладено основні положення динаміки - третього розділу теоретичної механіки. Посібник написано відповідно до програми з теоретичної механіки для вищих технічних закладів України III-ІV рівнів акредитації. Дана робота орієнтована на реалізацію положень Болонської декларації в системі вищої освіти на підвищення ефективності самостійної роботи студентів. За структурою і змістом посібник буде корисним студентам всіх форм навчання, як за повною, так і за скороченою програмами з теоретичної механіки. Видання може бути використане викладачами при проведенні лекційних та практичних занять.


Engineering mechanics

Vekeryk, V. I. Engineering mechanics : textbook. Volume 1 : Statics. Kinematics / V. I. Vekeryk, I. Ya. Petryk, I. V. Tsidylo. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2015. - 160 p.
The textbook contains basic themes for the study of the discipline «Engineering mechanics». It is developed in accordance with the syllabus of educational discipline. It is recommended for training bachelors in the field of study 6.050304 - «Petroleum engineering».
Коливання точки та механічної системи в середовищі Maple

Векерик, В. І. Коливання точки та механічної системи в середовищі Maple : навч. посіб. / В. І. Векерик, К. Г. Левчук, І. В. Цідило. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 224 с.
У виданні подано теоретичний матеріал для вивчення розділу теорії коливань із дисципліни теоретична механіка. Наведено алгоритм і зразок виконання розрахунково-графічних робіт які містять постановку задачі та план їх розв'язування з необхідними поясненнями на типових прикладах. Детально описано програми математичного моделювання та анімації й аналізу коливань точки та механічної системи у середовищі Maple. Наочно-навчальний посібник рекомендовано студентам денної, заочної дистанційної форм навчання, а також інженерам та науковцям для проведення комп'ютерних розрахунків та створення анімації інженерних механізмів за допомогою математичних методів. Він може бути використаний для викладачів спеціального курсу коливних процесів для бакалаврів і магістрів.


Теоретична механіка. Статика

Теоретична механіка. Статика : підручник / В. І. Векерик, І. В. Кузьо, К. Г. Левчук, І. В. Цідило. - Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2015. - 326 с.
Підручник підготовлено відповідно до типових програм з курсу теоретичної механіки для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. У підручнику важливі положення виділені синім курсивом, а означення - червоним. Після кожної теми наведено приклади розв'язування задач, а також приклади з дослідженням за допомогою математичних комп'ютерних пакетів, приведено контрольні питання з короткими задачами, в них проілюстровано застосування основних теоретичних положень відповідної теми.


Тампонажні матеріали, що розширюються при твердінні

Орловський, В. М. Тампонажні матеріали, що розширюються при твердінні : монографія / В. М. Орловський. - Полтава : ПолтНТУ ім. Ю. Кондрратюка, 2015. - 129 с.
У монографії проаналізовано проблему підвищення якості розмежування гірських порід і нафтогазоносних горизонтів. Викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень тампонажних матеріалів, що розширюються при твердінні, на основі золових та цементно-доломітових сумішей. Роботу розраховано на інженерно-технічних і наукових працівників нафтогазової галузі, а також вона може бути використана студентами вишів при вивченні тампонажних матеріалів для кріплення нафтових та газових свердловин.


Курс загальної фізики. Практичні заняття

Галущак, М. О. Курс загальної фізики. Практичні заняття : навч. посіб., у 3 кн. Кн. 2 : Електромагнетизм / М. О. Галущак, Т. І. Луцишин, Ю. Б. Басараба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 195 с.
Посібник складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Фізика» для вищих технічних закладів освіти. Матеріал курсу розподілений по окремих темах. До кожної теми подаються короткі теоретичні відомості, основні закони і формули, підібрано приклади розв'язування задач і задачі для розв'язання в аудиторії та вдома. У посібнику є методичні вказівки та поради, в яких обговорюються особливості задач кожної теми і даються загальні підходи до їх розв'язання, а також сформовано варіанти задач для проведення контрольних робіт і варіанти завдань до колоквіуму.


Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття

Нагорний, В. П. Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття / В. П. Нагорний, В. М. Глоба. - К. : Академперіодика, 2014. - 324 с.
Викладено питання будови і структури Землі. Описано корисні копалини та їх використання. Наведено відомості про історію і основи гірничої справи, способи проведення гірничих виробок, видобування твердих корисних копалин, технології проведення вибухових робіт, видобуток нафти і газу. Розглянуто питання розвитку гірничої науки і гірничої освіти, охорони навколишнього середовища під час проведення гірничих робіт. Відображено гірницьку тематику у живописі та мистецтві. Подано огляд основних напрямів розвитку гірничої справи в XXI ст.


Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у Нижньопермсько-Верхньокам'яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини

Кривуля, С. В. Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у Нижньопермсько-Верхньокам'яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини : монографія / С. В. Кривуля. - Х. : Ексклюзив, 2014. - 174 с.
Високі провідні властивості «суперколектору» (за аналогією з масивно-пластовими родовищами Західного Сибіру) пов'язані з наявністю тріщинуватості та високопроникних прошарків у відносно щільній матриці, що виявлено також і на родовищах ДДЗ. За результатами комплексування геологічних та геолого-промислових критеріїв надані рекомендації щодо проведення пошуково-розвідувальних робіт та експлуатаційного буріння. Монографія призначена для широкого кола фахівців, що займаються пошуками, розвідкою і розробкою родовищ нафти і газу: промисловців, науковців, аспірантів, студентів.


Проектування і експлуатація газонафтопроводів

Возняк, М. П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів : підручник / М. П. Возняк, Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 664 с.
Підручник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Проектування і експлуатація газонафтопроводів". У підручнику подано основи проектування і розрахунку основних технологічних процесів транспортування нафти, нафтопродуктів і газу. Розглянуто фізичні властивості нафти, нафтопродуктів і газу, описано способи їх перекачування, дано характеристику основного і додаткового устаткування, наведено вимоги нормативних документів до технологічних об'єктів, і методи технологічного розрахунку та регулювання режимів експлуатації, що дозволить майбутньому спеціалістові приймати раціональні рішення під час проектування та експлуатації систем трубопровідного транспорту та зберігання нафти і газу.


Екологічний ризик: методологія оцінювання та управління

Екологічний ризик: методологія оцінювання та управління : навч. посіб. / Г. В. Лисиченко, Г. А. Хміль, С. В. Барбашев [та ін.]. - К. : Наук. думка, 2014. - 328 с.
У посібнику вперше в Україні систематизовано викладено теорію і практику оцінювання екологічних ризиків. Розглянуто основні джерела та чинники екологічної небезпеки й ризику, сформульовано поняття екологічного ризику як міри екологічної небезпеки. Викладено основні методи, моделі, комп'ютерні системи аналізу й кількісного оцінювання екологічних ризиків. Наведено критерії, що характеризують ризики настання критичних станів для навколишнього середовища, проаналізовано різні підходи до оцінювання екологічного ризику за характером загроз, наведено приклади їх оцінювання, схарактеризовано механізми та загальну стратегію управління екологічною небезпекою і ризиком


Ситуаційний підхід до формування концепції розвитку промислових підприємств

Полянська, А. С. Ситуаційний підхід до формування концепції розвитку промислових підприємств : монографія / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 214 с.
Монографія присвячена розгляду актуального на сьогодні питання - розвитку вітчизняних промислових підприємств в умовах динамічного зовнішнього середовища, із врахуванням об'єктивних вимог суспільного поступу та суб'єктивних рішень щодо їх реалізації. У роботі вперше пропонується розглядати ситуаційний підхід управлінської діяльності для пошуку, формування та реалізації завдань, що дозволять суттєво поліпшити потенціал розвитку промислових підприємств та створять сприятливі передумови для якісних трансформаційних перетворень у промисловому секторі економіки.


Практикум з економіки праці: задачі, тести, виробничі ситуації
ocinuvanna.jpg

Червінська, Л. П. Практикум з економіки праці: задачі, тести, виробничі ситуації : навч.-метод. посіб. / Л. П. Червінська, Т. М. Червінська. - К. : Центр учбової л-ри, 2013. - 172 с.
З урахуванням вимог програми нормативної навчальної дисципліни висвітлено курс "Економіка праці". Розкрито сутність змісту кожної теми, даються методичні поради щодо їх засвоєння. Поряд з теоретичною частиною курсу запропоновано тематику практичних завдань для самостійної роботи студентів. Особливу увагу приділено питанням оплати праці, визначенню трудових показників, використанню трудових ресурсів підприємств, розвитку соціального партнерства, реалізації конвенцій Міжнародної організації праці (МОП) тощо.


Управлінський облік
ocinuvanna.jpg

Управлінський облік : підручник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Т. І. Свідрик [та ін.]. - Львів : Львів. політехніка, 2013. - 280 с.
Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти управлінського обліку, зокрема сутність управлінського обліку та його функції в управлінні підприємством, предмет, метод і основні завдання управлінського обліку в обліковій системі підприємства, основи організації управлінського обліку.
Статистика підприємств
ocinuvanna.jpg

Статистика підприємств : навч. посіб. / С. О. Матковський, О. С. Гринькевич, О. З. Сорочак [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Алерта, 2013. - 560 с.
У навчальному посібнику підприємство розглядається як об'єкт статистичного вивчення і основне джерело офіційної статистичної інформації з оцінки стану та динаміки розвитку економіки країни. З урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду висвітлено теоретичні та прикладні питання статистичного дослідження ресурсного забезпечення, витрат, результатів та ефективності діяльності підприємств.


Податковий менеджмент
ocinuvanna.jpg

Паранчук, С. В. Податковий менеджмент : навч. посіб. / С. В. Паранчук, А. С. Мороз, О. С. Червінська. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 296 с.
Систематизовано теоретичні і методологічні аспекти адміністрування податків (управління податковою роботою) як з боку суб'єктів підприємницької діяльності (підприємств, організацій, банківських та інших установ), так і органів державної податкової служби. Складений відповідно до вимог Податкового кодексу України і охоплює всі форми навчального процесу. Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, а також суб'єктів підприємництва - платників податків.


Облік і аудит
ocinuvanna.jpg

Облік і аудит : термінологіч. слов. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. - 2-ге вид., доопр. та допов. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 630 с.
Подано тлумачення основних понять зі сфери бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності. Для бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, економістів, викладачів та студентів економічних факультетів навчальних закладів.
Менеджмент організацій
ocinuvanna.jpg

Маркіна, І. А. Менеджмент організацій : навч. посіб. / І. А. Маркіна, Р. І. Біловал, В. А. Власенко. - К. : Центр учбової л-ри, 2013. - 248 с.
У посібнику подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни "Менеджмент організації". Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновані методичні рекомендації, ситуації та тестові завдання для перевірки рівня знань студентів з кожної теми курсу та визначено критерії оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку
ocinuvanna.jpg

Корягін, М. В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. - Львів : ЛКА, 2015. - 239 с.
У монографії досліджено існуючі підходи до побудови методології бухгалтерського обліку та представлено якісно новий погляд на її структуру, склад і напрями розвитку. Запропоновані концептуальні зміни у структурі методології бухгалтерського обліку дозволяють привести вітчизняну облікову методологію до рівня світових вимог з урахуванням досвіду різних країн.
Торгівля, маркетинг, реклама
ocinuvanna.jpg

Загородній, А. Г. Торгівля, маркетинг, реклама : термінологіч. слов. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, І. М. Комарницький. - Львів : Львів. політехніка, 2011. - 312 с.
Словник містить близько 2500 понять і термінів з торговельної, маркетингової та рекламної діяльності. Призначений для фахівців торговельних структур, маркетологів, працівників рекламних фірм, студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, а також для широкого загалу читачів.

Менеджмент організацій
ocinuvanna.jpg

Гуменник, В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. - К. : Знання, 2012. - 503 с.
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи менеджменту, його функції, принципи і методи управління; основи вироблення та ухвалення рішень в управлінні різними підсистемами організації; методи керування виробничими процесами. Крім того, розглядаються шляхи забезпечення ефективності діяльності організацій: побудова структур і систем управління, їх проектування і моделювання.
Цивільний захист України
ocinuvanna.jpg

Бедрій, Я. І. Цивільний захист України : корот. слов.-довід. / Я. І. Бедрій. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2014. - 152 с.
Словник-довідник достатньо повно і в доступній формі розкриває зміст найбільш уживаних термінів і понять, пов'язаних із цивільним захистом людини. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та інших навчальних установ гуманітарно-правового характеру, а також фахівців екологічного напрямку.
Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс
ocinuvanna.jpg

Рудько, Г. І. Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс : монографія / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. - К.-Чернівці : Букрек, 2014. - 336 с.
У монографії відтворена біогеологічна історія формування біосфери Землі як процес безперервної трансформації і постійної адаптації від первинних форм життя до його сучасного стану еволюційним шляхом, що неодноразово переривався катастрофічними подіями природного як земного так і космічного походження. З появою людини почався процес тиску на біосферу, що в останні десятиліття привів до її руйнування і виникнення загрози існуванню людської цивілізації на Землі.


Надійність і довговічність машин і споруд
ocinuvanna.jpg

Надійність і довговічність машин і споруд = Надежность и долговечность машин и сооружений : міжнар. наук.-техн. зб. Вип. 38 / Трощенко В.Т., ред. - К. : ІПМіцн. ім. Г.С.Писаренка НАНУ, 2014. - 162 с.

Місцеве самоврядування в Україні
ocinuvanna.jpg

Місцеве самоврядування в Україні : навч. посіб. / Скрипничук В., ред. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 788 с.
У навчальному посібнику «Місцеве самоврядування в Україні» розглядаються історія виникнення, напрями і принципи діяльності та повноваження місцевого самоврядування та його елементів. Для студентів, слухачів, викладачів та усіх тих, хто цікавиться питаннями внутрішньої політики України та процесами децентралізації.
Законодавча гілка влади в системі державного управління
ocinuvanna.jpg

Законодавча гілка влади в системі державного управління : навч. посіб. / В. В. Дементьєв, М. В. Гордон, Н. В. Оленцевич [та ін.]. - Донецьк : Епіцентр, 2013. - 270 с.
Навчальний посібник розроблено на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України. Він містить навчальні матеріали до змістовного модуля "Законодавча гілка влади" дисципліни "Державне управління". В посібнику розглянуто питання конституційно-правового статусу та особливостей функціонування інституту парламентаризму в Україні. У навчальному посібнику містяться питання, тести і завдання для перевірки рівня засвоєння матеріалу, наведено перелік літератури, рекомендованої для самостійного опрацювання тем змістового модулю "Законодавча гілка влади".


Математическое обеспечение информационно-управляющих систем. Прогнозирование
ocinuvanna.jpg

Математическое обеспечение информационно-управляющих систем. Прогнозирование : учеб. пособие / А. Н. Гуржий, В. МС. Левыкин, Б. В. Шамша, Т. Б. Шатовская. - Х. : Компания СМИТ, 2013. - 372 с.
Предложена информационная технология построения моделей прогнозирования при создании математического обеспечения информационно-управляющих систем. Цель написания учебного пособия состоит в изложении основных методов, применяемых при разработке информационных технологий построения математических моделей прогнозирования при создании математического обеспечения информационно-управляющих систем и их корректного использования для решения задач в различных предметных областях. В учебном пособии представлен широкий круг вопросов, которые охватывают теоретическую часть информационной технологии построения моделей прогнозирования.


Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин
ocinuvanna.jpg

Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин : монографія / В. М. Мойсишин, І. М. Наумко, В. І. Пилипець [та ін.]. - К. : Наук. думка, 2013. - 310 с.
Для підвищення енергетичної безпеки України безальтернативним є збільшення власного вуглевидобутку. Комплексне освоєння власних газовугільних родовищ дає потужний поштовх розвитку національної економіки і оперативно вирішує низку екологічних і соціальних проблем на державному рівні. У монографії цю актуальну науково-технічну проблему вирішено на основі швидкісної потокової технології буріння, яка має беззаперечні переваги перед іншими інноваційними проектами, оскільки сприяє імпортозаміщенню енергоресурсів власними запасами газу-метану, окуповується протягом року, забезпечує нові робочі місця.


Вступний курс з української мови для студентів-іноземців
ocinuvanna.jpg

Вступний курс з української мови для студентів-іноземців : навч. посіб. / О. М. Волкова, Н. О. Ворона, Є. О. Голованенко [та ін.] ; Дегтярьова Т. О., ред. - Суми : Університет. книга, 2010. - 415 с.
Пропонований посібник є складовою частиною навчального комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську мову з метою подальшого навчання у вищих навчальних закладах України. Посібник складається з двох основних розділів - " Вступний фонетико-граматичний курс" і "Розвиток зв'язного мовлення" та додатків, які містять лексико-граматичний коментар, граматичні таблиці, матеріали для індивідуальної роботи студентів й українсько-російсько-англо-арабсько-турецький словник лінгвістичних термінів і понять.


Антикризове управління
ocinuvanna.jpg

Шелегда, Б. Г. Антикризове управління : навч. посіб. / Б. Г. Шелегда, О. М. Шарнопольська, М. В. Румянцев. - Донецьк : Епіцентр, 2013. - 252 с.
Навчальний посібник, присвячений антикризовому управлінню, побудований на основі нормативних вимог галузевого стандарту вищої освіти України й містить п'ять змістових модулів: "Антикризове управління. Класифікація кризових явищ", "Стратегічні цілі і задачі антикризового управління", "Елементи економічної безпеки держави та регіонів", "Методи аналізу кризових явищ", "Методи і організація моніторингу". Зміст кожного модуля розкривається відповідно темам, до яких входять матеріали лекцій, ілюстративний матеріал.Державний фінансовий контроль
ocinuvanna.jpg

Шашкевич, О. Л. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / О. Л. Шашкевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 223 с.
У посібнику розкриті теоретичні, методологічні та організаційні питання державного фінансового контролю, що здійснюється Рахунковою палатою України та Державною фінансовою інспекцією в Україні. Для слухачів магістратур галузі знань "Державне управління" спеціальності "Державна служба", студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.Політологічні аспекти державного управління
ocinuvanna.jpg

Томахів, В. Я. Політологічні аспекти державного управління : навч.-метод. посіб. / В. Я. Томахів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 200 с.
Навчальний посібник з дисципліни "Політологічні аспекти державного управління" підготовлено відповідно до навчальної програми, затвердженої Національним агентством з питань державної служби України для слухачів магістратури по спеціальності 8.15010002 "Державна служба". Посібник містить систематизований курс лекцій із питаннями для самоконтролю, тестовими завданнями та списком рекомендованої літератури.Система органів місцевого самоврядування України
ocinuvanna.jpg

Система органів місцевого самоврядування України : навч. посіб. / В. В. Дементьєв, М. В. Гордон, Н. В. Оленцевич [та ін.]. - Донецьк : Епіцентр, 2013. - 330 с.
Навчальний посібник розроблено на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України. Він містить навчальні матеріали до змістовного модуля "Система органів місцевого самоврядування України" дисципліни "Державне управління". В посібнику розглянуто концептуальні засади місцевого самоврядування України, зокрема, конституційно-правова основа, формування, склад та повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування. З метою систематизації знань, контролю та перевірки рівня засвоєння матеріалу, до кожної теми подано питання, тести і завдання, підібрано джерела та відповідну літературу.Фінансова політика
ocinuvanna.jpg

Сидор, І. П. Фінансова політика : навч.-метод. матеріали / І. П. Сидор, Н. М. Ткачук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 219 с.
Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу "Фінансова політика", включають програму курсу, опорний конспект лекцій, плани семінарських занять, перелік питань для самостійної роботи студентів, тестові завдання для перевірки знань студентів, список рекомендованої літератури.
Менеджмент організацій
ocinuvanna.jpg

Менеджмент організацій : навч. посіб. / Н. О. Перевозчикова, О. О. Шумаєва, О. М. Шарнопольська [та ін.]. - Донецьк : Епіцентр, 2013. - 304 с.
Навчальний посібник розроблено на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України. Він містить теоретичні та практичні питання для самостійного опрацювання студентами матеріалу дисципліни. Виклад матеріалу направлено на поглиблення знань теоретичних і практичних аспектів управлінської діяльності, інтеграцію науки управління та передової практики менеджменту.Ділова англійська мова
ocinuvanna.jpg

Лиса, Н. С. Ділова англійська мова : навч. посіб. / Н. С. Лиса, І. О. Стешин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 293 с.
Навчальний посібник містить тексти, різноманітні лексичні вправи та завдання, що сприяють вивченню та активізації фахової термінологічної лексики, розвитку комунікативних навичок, кращому засвоєнню матеріалу, розвивають логічне мислення, вміння вести професійно спрямовану бесіду. Призначений для студентів-магістрантів спеціальності 8.15010002 "Державна служба".

Право-I
ocinuvanna.jpg

Кравчук, В. М. Право-I : навч.-метод. матеріали / В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 92 с.
Навчально-методичні матеріали для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба».

Соціальна і гуманітарна політика
ocinuvanna.jpg

Жуковська, А. Ю. Соціальна і гуманітарна політика : навч. посіб. / А. Ю. Жуковська. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 250 с.
У навчальному посібнику висвітлено найважливіші напрямки, завдання та механізми соціальної і гуманітарної політики. Розглянуто концептуальні засади та основні напрямки гуманітарної політики держави та основних її складових: культурної та мовної політики, а також політики щодо церкви та релігійних організацій, освіти, науки та науково-технічної діяльності, охорони здоров'я та фізичної культури і спорту.Державна служба
ocinuvanna.jpg

Желюк, Т. Л. Державна служба : навч. посіб. / Т. Л. Желюк. - 2-ге вид., допов. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 357 с.
Навчальний посібник «Державна служба» включає розділи, які розкривають теоретичні та прикладні аспекти функціонування правового, соціального, економічного, організаційного інститутів державної служби; висвітлюють засади організації, проходження, оцінювання ефективності функціонування державної служби, управління державною службою, її кадрове забезпечення, специфіку становлення та розвитку державної служби в Україні, реалізацію та припинення державно-службових відносин.Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Економіка II"
ocinuvanna.jpg

Желюк, Т. Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Економіка II" / Т. Л. Желюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 117 с.
Навчально-методичний комплекс розроблений на основі програми з дисципліни «Економіка II» для підготовки магістрів спеціальності «Державна служба». Навчально-методичний комплекс доцільно використовувати для проведення практичних занять, самостійної, індивідуальної роботи, написання контрольних робіт
Правотворчість в державному управлінні
ocinuvanna.jpg

Ганич, О. А. Правотворчість в державному управлінні : навч. посіб. / О. А. Ганич, О. Л. Леонов. - Донецьк : Епіцентр, 2013. - 325 с.
Навчальний посібник з правотворчості в державному управлінні, згідно до нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України, містить сім розділів. Зміст кожного розділу розкривається певними нормативно визначеними темами, містить відповідні додатки, перелік літератури та перелік завдань і контрольних питань до кожної теми.
Ділова українська мова
ocinuvanna.jpg

Гавура, О. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 198 с.
Посібник містить основні теоретичні положення з навчальної дисципліни, запитання і вправи для самоконтролю і самопідготовки, програму підготовки до іспиту, рекомендовану бібліографію. Для магістрантів спеціальності «Державна служба», викладачів, дослідників, професійних комунікаторів та широкого кола зацікавлених проблемами успішного фахового спілкування.Управління змінами
ocinuvanna.jpg

Захарова, О. В. Управління змінами : навч. посіб. / О. В. Захарова, О. О. Шумаєва, О. П. Соловцова. - Донецьк : Епіцентр, 2013. - 300 с.
Навчальний посібник з управління змінами побудовано на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України. Зміст дисципліни розкрито у семи темах, до кожної з яких розроблено тестові питання для самоперевірки якості засвоєння викладеного матеріалу. Посібник також містить список літератури та глосарій основних понять та термінів.
Колтюбінг в нафтогазовидобуванні
ocinuvanna.jpg

Поліник, М. М. Колтюбінг в нафтогазовидобуванні : довідник - нач. посіб. / М. М. Поліник, В. М. Ясюк, Р. С. Яремійчук. - К., Сімферополь, Львів : Центр Європи, 2014. - 336 с.
Довідник - навчальний посібник, призначений для вивчення нових колтюбінгових технологій студентами та спеціалістами.

Політологічні аспекти державного управління
ocinuvanna.jpg

Політологічні аспекти державного управління : навч. посіб. / К. О. Ващенко, Ю. Г. Кальниш, О. М. Новакова [та ін.] ; Сич О. М., ред. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 352 с.
Навчальний посібник "Політологічні аспекти державного управління" підготовлено відповідно до навчального плану Національного агентства України з питань державної служби для слухачів магістратури денної та заочної форми навчання спеціальності 8.15010002. "Державна служба" освітньої галузі "Державне управління". У посібнику відображені закономірності політичного процесу, основні тенденції його розвитку в сучасній Українській державі та специфіка їх врахування у практиці діяльності державного службовця. Видання оснащене коротким політологічним словником і деякими законодавчими актами України.


Французько-український нафтогазовий словник
ocinuvanna.jpg

Французько-український нафтогазовий словник / А. І. Булатов, С. М. Головін, В. І. Дністрянський [та ін.] ; Стефурак Р. І., ред. - К. : Інтерпрес ЛТД, 2013. - 596 с.
Французько-український нафтогазовий словник містить понад 40 000 термінів з розвідувального та експлуатаційного буріння, розробки нафтових і газових родовищ, облаштування промислів, транспорту і зберігання нафти та газу, морської практики ведення робіт. У виданні також відображені терміни з економіки та комп'ютерної термінології. Словник адресований науковим та інженерно-технічним працівникам нафтогазової промисловості, аспірантам і студентам нафтогазового профілю.
Комп'ютерна схемотехніка
ocinuvanna.jpg

Матвієнко, М. П. Комп'ютерна схемотехніка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен. - К. : Ліра-К, 2013. - 192 с.
У навчальному посібнику викладено основні поняття комп'ютерної схемотехніки і методи побудови різноманітних комп'ютерних схем та схем автоматики і управління. Теоретичний і практичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ та задач для набуття читачем практичного досвіду. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів і спеціалістів, які застосовують відповідні комп'ютерні методи для побудови схем обчислювальної техніки та автоматики, а також окремі розділи посібника можуть бути використані студентами технічних навчальних закладів та коледжів.


Комп'ютерна логіка
ocinuvanna.jpg

Матвієнко, М. П. Комп'ютерна логіка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2012. - 288 с.
У навчальному посібнику викладено основні поняття комп'ютерної логіки і методи побудови різноманітних комп'ютерних схем та схем автоматики і управління. Теоретичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ та задач для набуття читачем практичного досвіду. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів і спеціалістів, які використовують відповідні математичні та комп'ютерні методи для побудови схем обчислювальної техніки і автоматики, а також окремі розділи посібника можуть бути використані студентами технічних навчальних закладів.


Дискретна математика. ХХІ століття
ocinuvanna.jpg

Матвієнко, М. П. Дискретна математика. ХХІ століття : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2013. - 348 с.
У навчальному посібнику в логічний послідовності викладено основні поняття дискретної математики згідно галузевого стандарту вищої освіти України по комп'ютерним і другим наукам. Теоретичний матеріал книги проілюстровано значною кількістю вправ і задач для набуття читачем практичного досвіду. За змістом та обсягом навчальний посібник відповідає навчальним планам дисципліни "Дискретна математика" для студентів різних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають дану дисципліну, аспірантів і спеціалістів, які використовують відповідні математичні і комп'ютерні методи.


Архітектура комп'ютера
ocinuvanna.jpg

Матвієнко, М. П. Архітектура комп'ютера : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний. - К. : Ліра-К, 2013. - 264 с.
В навчальному посібнику викладений весь комплекс питань пов'язаних з принципами та методами організації структур і архітектур комп'ютера, методами побудови й організації функціонування самих комп'ютерів, розглянута робота його функціональних блоків згідно з вимогами навчальних програм, відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів України. Він може бути корисним для викладачів, фахівців в області комп'ютерних та інформаційних технологій.


Цивільний захист
ocinuvanna.jpg

Цивільний захист : конспект лекцій / Гончарук В. Є., ред. - Львів : Львів. політехніка, 2011. - 207 с.
Конспект лекцій розроблено згідно з типовою навчальною програмою нормативної дисципліни "Цивільний захист", затвердженою МОН МС України 31.03.2011 р. для студентів вищих навчальних закладів всіх форм навчання.

Фінансовий облік
ocinuvanna.jpg

Табачук, Г. П. Фінансовий облік : навч. посіб. / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. - К. : Центр учбової л-ри, 2010. - 424 с.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Фінансовий облік у банках" для студентів спеціальності "Банківські процеси і технології". У ньому викладено теоретичні і практичні основи організації і ведення бухгалтерського обліку в банках України та відображення в обліку основних операцій банків, зокрема операцій із залученими та запозиченими коштами, кредитних операцій, операцій з фінансовими інвестиціями, в іноземній валюті, з обслуговування платіжного обороту та інших. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні.


Українська мова (за професійним спрямуванням)
ocinuvanna.jpg

Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб.-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Васильшин [та ін.]. - 4-те вид., допов. і випр. - К. : Академія, 2013. - 296 с.
Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Посібник призначено для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови.


Типи будинків та архітектурні конструкції
ocinuvanna.jpg

Бойко, Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції : навч. посіб. / Х. С. Бойко. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 196 с.
Розглянуто типи будинків, класифікацію та основні відомості про будівлі і споруди. Описано архітектурно-конструктивну структуру споруди, наведено головні конструктивні елементи житлових та громадських будівель, а також основні вимоги до них. Висвітлено основні тенденції в архітектурі та будівництві, проблеми ревіталізації історичних промислових будівель зокрема. Матеріал видання ґрунтується на чинних в Україні нормативних документах. Стисло подані необхідний теоретичний матеріал, основні архітектурні терміни та визначення. Посібник ілюстрований схемами, рисунками, кресленнями, таблицями.


Теорія статистики
ocinuvanna.jpg

Кулинич, О. І. Теорія статистики : підручник / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. - 5-те вид., перероб. і допов. - К. : Знання, 2010. - 239 с.
У підручнику висвітлюються особливості організації статистики, методика обчислення статистичних показників, методи їх аналізу. Поряд із розкриттям традиційних питань розглядаються статистичні рівняння залежностей, які можуть бути застосовані для оцінки взаємозв'язків суспільно-економічних явищ, при опрацюванні результатів дослідів, у нормативних і прогнозних розрахунках. Розглянуто також комплексні статистичні коефіцієнти для характеристики результатів господарсько-фінансової діяльності, а також оцінки стійкості курсу валют, акцій, цінних паперів та ефективності їх купівлі і продажу.Теорія ймовірностей та математична статистика
ocinuvanna.jpg

Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / Х. Т. Дрогомирецька, О. М. Рибицька, О. З. Слюсарчук [та ін.]. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 396 с.
Навчальний посібник складено згідно з типовими навчальними програмами для вищих технічних та економічних навчальних закладів. Він охоплює основні розділи дисципліни: випадкові події, випадкові величини, функції від випадкових величин, основні поняття математичної статистики, елементи теорії кореляції та перевірки статистичних гіпотез. Наведено цікаві факти з історії виникнення теорії ймовірностей. Матеріал є доступним для сприйняття тими особами, чия попередня підготовка обмежена основами математичного аналізу.


Теорія економічного аналізу
ocinuvanna.jpg

Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, З. О. Коваль, О. І. Тивончук. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 328 с.
Викладено теоретичні засади виконання економічного аналізу, зокрема описано інструментарій, організацію та методику комплексного економічного аналізу. Застосування методичних прийомів економічного аналізу проілюстроване на конкретних прикладах. Для оцінювання та практичної апробації отриманих знань подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання. Для орієнтації в матеріалі посібника наведено предметний покажчик, який охоплює основні терміни і поняття.


Теорія автоматичного керування
ocinuvanna.jpg

Гоголюк, П. Ф. Теорія автоматичного керування : навч. посіб. / П. Ф. Гоголюк, Т. М. Гречин. - 2-ге вид., перероб. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 280 с.
Викладено основні поняття й означення класичної теорії автоматичного керування, принципи будови автоматичних систем керування технічними об'єктами й інженерні методи аналізу лінійних і нелінійних неперервних й дискретних автоматичних систем керування. Виклад матеріалу супроводжується прикладами в царині електроенергетики із застосуванням програмних середовищ VatLab®7.0.1/Simulink®6 і MathCad 14. Для студентів базового напряму "Електротехніка та електротехнології" всіх форм навчання вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і фахівців відповідного спрямування.


Теоретичні основи електротехніки. Електричні кола
ocinuvanna.jpg

Маляр, В. С. Теоретичні основи електротехніки. Електричні кола : навч. посіб. / В. С. Маляр. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 312 с.
Викладено основні поняття і закони електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами. Висвітлені основи теорії та методи аналізу усталених режимів лінійних електричних кіл постійного, однофазного синусоїдного і несинусоїдного та трифазного струму, електричних кіл із розподіленими параметрам, а також методи розрахунку перехідних процесів. Розглянуто основні властивості та методи аналізу нелінійних електричних кіл. Основні теоретичні положення проілюстровано прикладами розв'язування типових задач, наведено контрольні та екзаменаційні питання.Сучасне діловодство
ocinuvanna.jpg

Діденко, А. Н. Сучасне діловодство : посібник / А. Н. Діденко. - 6-е вид., перероб. і допов. - К. : Либідь, 2010. - 480 с.
Наведено основні відомості про службові документи та їх класифікацію, викладено вимоги до оформлювання кожного з їхніх реквізитів. Подано правила складання й оформлювання організаційно-розпорядчої документації відповідно до чинних державних і міжнародних стандартів та інших нормативних актів. Висвітлено порядок роботи за зверненнями громадян, контролю виконання документів, формування справ. У додатках уміщено зразки оформлювання всіх документів, про які йшлося в теоретичній частині посібника.
Стратегічне планування на підприємстві: теоретичний і практичний аспекти
ocinuvanna.jpg

Войтович, Н. В. Стратегічне планування на підприємстві: теоретичний і практичний аспекти : монографія / Н. В. Войтович. - Львів : Тріада плюс, 2011. - 224 с.
У монографії розглядаються основні теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку підприємств в умовах зовнішнього і внутрішнього маркетингового середовища. Аналізуються способи вибору оптимальної маркетингової стратегії на основі оцінки стану і сегментації ринку. Особливістю монографії є представлення нової концепції стратегічного планування з урахування принципів синергії, об'єктно-цільового та процесного підходів. Відповідно до концепції розглядаються практичні рекомендації щодо удосконалення стратегічного планування, використання яких забезпечує стійкі конкурентні переваги підприємства на ринку в умовах складного та динамічного маркетингового середовища. Монографія призначена для аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.


Системи автоматизованого керування і моніторингу процесом видобування нафти
ocinuvanna.jpg

Маляр, А. В. Системи автоматизованого керування і моніторингу процесом видобування нафти : монографія / А. В. Маляр, Б. С. Калужний. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 272 с.
Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми нафтогазової промисловості України - збільшенню видобутку нафти та зменшенню витрат електроенергії на її видобування на підставі широкого впровадження нових енергоощадних технологій, підвищення ефективності та надійності роботи існуючого та створення нового енергоефективного обладнання. Розроблені теоретичні засади й методи моделювання роботи електромеханічних систем електроприводу нафтовидобувних установок можуть бути використані не тільки для комп'ютерного аналізу і автоматизованого керування процесом роботи однієї установки, але й служити основою для розроблення інтелектуальних систем керування всього нафтовидобувного родовища.


Регіональна економіка
ocinuvanna.jpg

Шевчук, Л. Т. Регіональна економіка : навч. посіб. / Л. Т. Шевчук. - К. : Знання, 2011. - 319 с.
У посібнику висвітлено сучасні підходи і проблеми вивчення регіональної економіки, розкрито основні закони, закономірності та принципи цієї галузі знань. Проаналізовано фактори розвитку регіональної економіки і методи її дослідження. Відображено сучасний стан, проблеми розвитку та розміщення продуктивних сил України, загальні й регіональні особливості їх територіальної організації. Для студентів економічних, географічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів і здобувачів наукових ступенів зі спеціальності "Регіональна економіка". Посібник буде також корисним для фахівців, котрі займаються конструюванням простору, зокрема проблемами розміщення економічної діяльності та розселення на найближчу і віддаленішу перспективу.


Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю
ocinuvanna.jpg

Кархут, І. І. Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю : навч. посіб. / І. І. Кархут. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 172 с.
Розглянуто проблеми, пов'язані із забезпеченням міцності та стійкості будівель і споруд, яких проектують та зводять в районах зі сейсмічною активністю шість-дев'ять балів. Описано основні вимоги національних норм щодо будівництва в сейсмічних районах України та методи їх забезпечення. Подано об'єкти проектування та будівництва сейсмостійких споруд та приклади розрахунку з визначенням зусиль в несучих конструкціях від сейсмічних впливів. Для інженерно-технічних працівників проектних організацій, експертів, інженерів-будівельників, а також студентів, які навчаються за спеціальностями "Промислове та цивільне будівництво" та "Пожежна безпека в будівництві".


Проектування систем газопостачання
ocinuvanna.jpg

Балінський, І. С. Проектування систем газопостачання : навч. посіб. / І. С. Балінський, Г. І. Шпак, О. О. Савченко. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 136 с.
Коротко викладене систематизовані та узагальнені матеріали щодо теоретичних основ горіння газів і газоповітряних сумішей як у нерухомому, так і у рухомому потоці, розрахунку процесу горіння, його стабілізації. Наведено технічні, конструктивні характеристики найпоширеніших газових пальників. Описано технологічні та конструктивні особливості газифікованих печей, схеми газопостачання промпідприємств, вибір та обґрунтування цих схем, обв'язку пальників на газифікованих агрегатах, розрахунок промисловій систем газопостачання, складання теплового балансу і визначення витрати газу газифікованої печі, а також основні газорозподільні станції.


Проектування автомобільних доріг
ocinuvanna.jpg

Мовчан, М. І. Проектування автомобільних доріг : навч. посіб. / М. І. Мовчан, Ю. М. Собко. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 116 с.
Наведено основні відомості про автомобільні дороги, викладено основи проектування автомобільних доріг, подано необхідні довідкові матеріали. Способи проектування проілюстровано прикладами. Особливу увагу зосереджено на питаннях гарантування безпеки руху. Для студентів спеціальностей "Автомобільні дороги та аеродроми", "Мости та транспортні тунелі" й "Організація і регулювання дорожнього руху".
Проблеми нафтогазової промисловості
ocinuvanna.jpg

Проблеми нафтогазової промисловості : зб. наук. пр. Вип. 7 / Швидкий О. А., ред. - К. : Нафтогаз України, 2009. - 224 с.
Висвітлюється широке коло актуальних питань геології нафти і газу, геофізичних методів досліджень, розробки родовищ вуглеводнів, буріння свердловин, транспорту нафти і газу, автоматизованих систем керування, тощо.


Практикум з вищої математики
ocinuvanna.jpg

Лозовий, Б. Л. Практикум з вищої математики : навч. посіб. / Б. Л. Лозовий, Я. С. Пушак, О. Є. Шабат. - вид. 2-ге, допов. і перероб. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 285 с.
Книга написана у відповідності з програмою курсу вищої математики для технічних вищих навчальних закладів. Не зважаючи на стислість викладу, матеріал подано послідовно і по можливості доступно. Велика увага приділена застосуванні теоретичних положень до розв'язування практичних завдань. До кожного розділу програми дано розв'язки типових задач, які можуть бути використані, як взірці при виконанні студентами самостійних робіт. Приведено понад 1000 завдань для виконання індивідуальних домашніх робіт. У 2-му виданні посібника майже всі розділи доповнені більшою кількістю розв'язків типових задач, а також великою кількістю довідкових матеріалів (формули, таблиці по всіх розділах програми).


Правознавство
ocinuvanna.jpg

Погорілко, В. Ф. Правознавство : підручник / В. Ф. Погорілко, Г. А. Шпиталенко. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : Каравела, 2011. - 592 с.
Відповідно ДО завдання навчальної дисципліни підручник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання за такими галузями права як конституційне, адміністративне, фінансове, цивільне та цивільно-процесуальне, сімейне, господарське, трудове, житлове, екологічне, земельне, кримінальне та кримінально-процесуальне, право соціального захисту та охорони здоров'я, а також з основ правоохоронної діяльності та міжнародного права.


Політологія: наука і навчальна дисципліна
ocinuvanna.jpg

Бебик, В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна : підручник / В. М. Бебик. - К. : Каравела, 2012. - 496 с.
У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук. Навчальний матеріал подано не тільки в контексті переказів результатів досліджень зарубіжних політологів (що було притаманно українським підручникам першого покоління), а й через призму ґрунтовних досліджень, здійснених представниками національної школи політичних наук за часів новітньої державності України.Планування експерименту та оптимізація вирішень у системах теплогазопостачання та вентиляції
ocinuvanna.jpg

Возняк, О. Т. Планування експерименту та оптимізація вирішень у системах теплогазопостачання та вентиляції : навч. посіб. / О. Т. Возняк. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 164 с.
Описано застосування методів постановки наукового експерименту, його планування, оброблення результатів та оптимізації вирішень у галузі теплогазопостачання і вентиляції. Проаналізовано графічні та аналітичні методи подання результатів науково-дослідних робіт. Наведено основи моделювання об'єктів досліджень та методи оптимізації явищ і процесів. Показані способи розв'язання різноманітних задач у галузі теплогазопостачання і вентиляції за допомогою вищої математики. Для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю "Теплогазопостачання і вентиляція", а також для широкого загалу інженерів-будівельників за фахом "Теплогазопостачання і вентиляція".Основи технічної творчості та наукових досліджень
ocinuvanna.jpg

Журахівський, А. В. Основи технічної творчості та наукових досліджень : навч. посіб. / А. В. Журахівський, А. Я. Яцейко, Н. Б. Дьяченко. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 380 с.
Викладено основи технічної творчості та наукових досліджень, методи активізації творчої діяльності, правила проведення теоретичних та експериментальних досліджень, оформлення та передавання їх результатів. Посібник буде корисним для студентів технічних спеціальностей, а також аспірантів, інженерно-технічних працівників, винахідників та раціоналізаторів.
Основи технології напівпровідникових матеріалів
ocinuvanna.jpg

Курило, І. В. Основи технології напівпровідникових матеріалів : навч. посіб. / І. В. Курило, С. К. Губа. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 240 с.
Викладено основи сучасних технологій отримання напівпровідникових матеріалів. Розглянуто класифікацію чистих і надчистих речовин та основи процесів розділення та очищення матеріалів. Висвітлено основні процеси в гетерогенних хіміко-технологічних системах та фізико-хімічні основи процесів тверднення. Розглянуто питання технології отримання полікристалічних та монокристалічних напівпровідникових матеріалів. Проаналізовано розподіл домішок за методами спрямованої кристалізації. Окремий розділ присвячено основам напівпровідникових нанотехнологій. Призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в галузі напівпровідникового матеріалознавства та електроніки. Може бути рекомендований аспірантам і викладачам.


Основи реконструкції будівель і споруд
ocinuvanna.jpg

Основи реконструкції будівель і споруд : навч. посіб. / І. Г. Іваник, С. І. Віхоть, Р. С. Пожар [та ін.]. - 2-ге вид., випр. - Л. : Львів. політехніка, 2013. - 272 с.
Висвітлені питання обстеження, реконструкції будівель та споруд і посилення їх конструктивних елементів, розглянуто практичні підходи до реконструкції, забудови будівель різного призначення, що враховують технічний стан, а також результати оцінки техніко-економічної доцільності їх перебудови. Наведено рекомендації з вибору підсилення конструктивних елементів як надземної, так і підземної частин будівель. Висвітлений матеріал ґрунтується на нормативних та методичних документах і відображає досвід ремонту та реконструкції будівель, нагромаджений в проектних та підрядних організаціях.


Основи правознавства України
ocinuvanna.jpg

Основи правознавства України : навч. посіб. / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська, А. Ф. Крижанівський. - 12-те вид., допов. та перероб. - Х. : Одіссей, 2013. - 400 с.
Навчальний посібник з основ правознавства підготовлений на ґрунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін поточного законодавства України. Посібник відповідає вимогам як шкільної програми, так і програми для вступників до юридичних вузів України. Характер посібника як допоміжного матеріалу для підготовки з даної навчальної дисципліни зумовив лаконізм викладу. Акцент зроблений на ключові для кожного питання категорії (у тексті посібника вони виділені жирним шрифтом). Автори намагалися дати максимально ясні, доступні для розуміння формулювання визначень і понять. Посібник розрахований на учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, абітурієнтів юридичних навчальних закладів, викладачів юридичних навчальних дисциплін.


Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей
ocinuvanna.jpg

Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов. - К. : Академвидав, 2010. - 248 с.
Туристсько-краєзнавчі подорожі відновлюють і розвивають сили, волю людини, збагачують її знання про себе, свій край і світ. При їх підготовці однаково відповідально продумують маршрут, програму, організаційне забезпечення, дбають про спорядження, фізичну, технічну, психологічну придатність, мотивацію учасників. У навчальних закладах організуванням і координуванням цієї роботи переймаються фахівці з фізичної підготовки і туризму, які залежно від обставин співпрацюють із викладачами відповідних навчальних дисциплін. Тим, хто прагне стати такими фахівцями, пропонований навчальний посібник допоможе пізнати особливості різних видів туризму й основні засади організації туристсько-краєзнавчих подорожей, з'ясувати специфіку їх підготовки за основними напрямами.


Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків
ocinuvanna.jpg

Лагоднюк, О. А. Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків : монографія / О. А. Лагоднюк, П. Г. Черняга. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 176 с.
Викладено нові науково-практичні результати досліджень під час управління прибудинковими територіями багатоквартирних будинків з врегулюванням майнових відносин між власниками квартир та місцевої влади, а також з врахуванням їх прав на інше нерухоме майно та земельні ділянки. Буде корисною всім, хто займається реформуванням житлово-комунального господарства та управлінням земель населених пунктів, а також студентам, аспірантам і викладачам з напряму підготовки "Геодезія, картографія та землеустрій" та економічних спеціальностей.


Оптимізація режимів електроенергетичних систем
ocinuvanna.jpg

Журахівський, А. В. Оптимізація режимів електроенергетичних систем : навч. посіб. / А. В. Журахівський, А. Я. Яцейко. - 2-ге вид. випр. - Львів : Львів. політехніка, 2010. - 140 с.
Викладено загальні відомості про електроенергетичні системи, розглянуто питання оптимізації короткострокових та довгострокових режимів, висвітлено деякі методи багатоцільової та багатокритеріальної оптимізації. Рекомендується студентам електроенергетичних спеціальностей денної, заочної, дистанційної та екстернатної форм навчання. Буде корисним інженерно-технічним працівникам енергетичних підприємств і слухачам курсів підвищення кваліфікації та післядипломної освіти.Операційний менеджмент
ocinuvanna.jpg

Трут, О. О. Операційний менеджмент : підручник / О. О. Трут. - К. : Академвидав, 2013. - 348 с.
Конкурентоспроможність і розвиток організації залежать від операцій, які вона здійснює у внутрішньому і зовнішньому середовищах. У зв'язку з цим її операційна функція є однією з головних, а якісне управління нею - важливим пріоритетом. Сутність операції як виду діяльності організації, роль операційного менеджменту, призначення операційних систем і завдання операційних стратегій розкриває пропонований підручник. У ньому висвітлено також специфіку проектування та функціонування операційних систем організацій, управління проектами, ефективністю операційної діяльності тощо.Напівпровідникові прилади
ocinuvanna.jpg

Васильєва, Л. Д. Напівпровідникові прилади : підручник / Л. Д. Васильєва, Б. І. Медведенко, Ю. І. Якименко. - К. : Політехніка, 2012. - 556 с.
Викладено основні питання фізики напівпровідників, розглянуто структури, принципи дії, характеристики, параметри, схеми вмикання, моделі і особл

style= alt=ивості використання дискретних та інтегральних напівпровідникових приладів. Для студентів усіх спеціальностей радіоелектронних напрямів підготовки і суміжних спеціальностей та для широкого загалу радіоаматорів.Надійність електричних систем і мереж
ocinuvanna.jpg

Журахівський, А. В. Надійність електричних систем і мереж : навч. посіб. / А. В. Журахівський, Б. М. Кінаш, О. Р. Пастух. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 280 с.
Розглянуто методи аналізу та способи забезпечення надійності електроустановок, принципи нормування та способи забезпечення надійності електричних мереж та електричних станцій і підстанцій; методи аналізу, принципи нормування й оптимізації, способи забезпечення надійності електричних систем на стадіях управління розвитком та експлуатації. Видання розраховане на студентів енергетичних спеціальностей, які після закінчення вищої школи повинні вміти шляхом відповідного аналізу оцінювати фактичний рівень і знати способи та засоби забезпечення надійності електроенергетичних систем, їх підсистем та енергооб'єднань.


Міцність та пасивна безпека автобусних кузовів
ocinuvanna.jpg

Горбай, О. З. Міцність та пасивна безпека автобусних кузовів : монографія / О. З. Горбай, К. Е. Голенко, Л. В. Крайник. - Львів : Львів. політехніка, 2013. - 276 с.
У монографії висвітлено основні аспекти теорії пасивної безпеки та рівноміцності кузовів, методи комплексного їх дослідження стосовно сучасних нормативних вимог щодо її забезпечення під час перевезення пасажирів в автобусах. Викладено загальні питання забезпечення життєвого простору та міцності конструкцій каркасів кузовів автобусів у разі ДТП. Розглянуто проблеми пасивної безпеки автобусів різних типів на етапах проектування, виготовлення та сертифікаційних випробувань. Наведено методику та розраховано рамний і несівний тип кузова на рівноміцність конструкції методами комп'ютерного моделювання варіанта виконання вимог правил ДСТУ UN/ECE R 66.


Метрологія та вимірювання
ocinuvanna.jpg

Метрологія та вимірювання : навч. посіб. / Стадник Б. І., ред. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 312 с.
Посібник призначений для вивчення курсів "Метрологія та вимірювання", "Основи метрології та електричні вимірювання", "Основи метрології та вимірювальної техніки", "Методи та засоби вимірювань електричних величин", "Метрологія та вимірювання електричних і магнітних величин" для студентів ВНЗ електротехнічних спеціальностей всіх форм навчання. Буде корисним також для аспірантів, наукових працівників та фахівців-метрологів. Систематизовано та докладно викладено усі питання методології електричних вимірювань та опрацювання результатів експериментів. Структура викладення теоретичного матеріалу та змісту лабораторних робіт, оригінальні вимірювальні задачі та приклади їх розв'язування, наведення метрологічних характеристик сучасних ЗВТ методично обгрунтовані, що робить посібник максимально зручним для самостійного опрацювання матеріалу.


Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю
ocinuvanna.jpg

Топольник, В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 212 с.
Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу. З урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності викладено основні відомості про фізичні величини та їх: вимірювання, організаційну структуру та функції метрологічної служби України, цілі стандартизації, основні нормальні документи, що використовуються в системі стандартизації України, система сертифікація продукції УкрСЕПРО, порядок проведення робіт з сертифікації продукції, в тому числі іноземного виробництва, атестації виробництва. Проаналізовано розвиток систем управління якістю продукції і діяльності фірм і підприємств в Україні і за кордоном та сучасні тенденції в управлінні якістю. Наведено контрольні питання та тести для перевірки рівня засвоювання програмного матеріалу.


Менеджмент регіонального розвитку
ocinuvanna.jpg

Методи та засоби визначення показників якості продукції : навч. посіб. / Т. З. Бубела, П. Г. Столярчук, Є. В. Походило [та ін.]. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 292 с.
У навчальному посібнику розкрито суть методів та засобів визначення показників якості продукції, зазначено особливості класифікації та застосування показників якості для різних видів продукції. Викладені основні положення кваліметрії. Значну увагу приділено прикладним аспектам визначення показників якості об'єктів різної природи та застосування. Посібник призначений для студентів спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація", "Метрологічне забезпечення якості та випробувань продукції" та може бути корисним для фахівців, які займаються оцінюванням якості продукції.


Менеджмент регіонального розвитку
ocinuvanna.jpg

Гладкий, О. В. Менеджмент регіонального розвитку : навч. посіб. / О. В. Гладкий. - К. : Академвидав, 2013. - 248 с.
Навіть у глобалізованому світі й за високого розвитку засобів зв'язку ефективність функціонування підприємства залежить від використання можливостей регіону, в якому воно розміщене, і блокування несприятливих факторів. Потужні інвестиції, кваліфіковані кадри, амбітні управлінські рішення і методи їх реалізації неспроможні компенсувати помилок, допущених при виборі місця його розташування. Принципи оптимізування підходів, мінімізування ризиків і вибору високопродуктивних рішень діяльності належать до предметної сфери і завдань менеджменту регіонального розвитку, сутність якого розкрито у пропонованому навчальному посібнику. Ідеться в ньому про теоретико-методологічні основи, методику і методи аналізу та прогнозування економічної ефективності розміщення підприємства, а також удалі практики, причини помилок і способи їх уникнення.


Математичне моделювання в електроенергетиці
ocinuvanna.jpg

Математичне моделювання в електроенергетиці : підручник / О. В. Кириленко, М. С. Сегеда, О. Ф. Буткевич, Т. А. Мазур. - 2-ге вид. - Львів : Львів. політехніка, 2013. - 608 с.
Викладено математичний апарат, який використовується для розв'язання задач електроенергетики: елементи теорії подібності, теорії множин та теорії графів, формалізовані методи аналізу електричних кіл, спеціальні обчислювальні методи, методи розв'язання алгебричних та трансцендентних рівнянь однієї змінної, методи розв'язання систем лінійних та нелінійних скінченних рівнянь та систем диференційних рівнянь у повних та часткових похідних, викладено математичні основи аналізу усталених режимів та перехідних процесів в електроенергетичних системах, вибрані питання математичного моделювання хвильових процесів в електроенергетичних системах, показано роль структурних схем та частотних характеристик у моделюванні електроенергетичних систем, викладено основні поняття про задачі та методи ідентифікації систем, елементи теорії стійкості електроенергетичних систем та метод D-розбиття. Теоретичний матеріал для кожного розділу ілюструється наскрізними прикладами розв'язання задач, а також завершується контрольними запитаннями для перевірки знань.


Мале підприємництво: податковий кодекс
ocinuvanna.jpg

Новіков, С. Мале підприємництво: податковий кодекс / С. Новіков. - Х. : Фактор, 2011. - 192 с.
Ви тримаєте в руках унікальну книгу, яка допоможе знайти відповіді на численні запитання стосовно малого підприємництва, що виникають в умовах дії Податкового кодексу України. У книзі детально описано всі існуючі системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва: єдиний податок (юридичні та фізичні особи), загальна система оподаткування, фіксований податок, особливості оподаткування фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність; а також порядок оподаткування нової категорії суб'єктів малого підприємництва - підприємств-"тримільйонників". Приділено увагу особливостям проведення перевірок у світлі Податкового кодексу України, застосування реєстраторів розрахункових операцій, обкладення доходів єдиним соціальним внеском.


Логіка
ocinuvanna.jpg

Мозгова, Н. Г. Логіка : навч. посіб. / Н. Г. Мозгова. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2011. - 248 с.
У стислому та систематичному, дидактично витриманому вигляді навчальний посібник розкриває зміст основних логічних форм та законів правильного мислення. Він побудований за модульним принципом. Кожний розділ містить дві частини: теоретичну і практичну. Остання вміщує словник термінів, практичні завдання, вправи і тести, розв'язання яких є необхідною умовою формування навичок правильного мислення та застосування їх у практичній діяльності. Основний акцент поставлено на формування у студента самостійних навичок аналізу логічних форм та оперування ними у межах розуміння традиційної та сучасної логіки. Видання супроводжується розділом прикладів розв'язання логічних задач і вправ та відповідей на них.


Концептуальне моделювання інтелектуальних програмних систем
ocinuvanna.jpg

Буров, Є. В. Концептуальне моделювання інтелектуальних програмних систем : монографія / Є. В. Буров. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 432 с.
Розглянуто проблематику концептуального моделювання інтелектуальних програмних систем, основні терміни та історію розвитку концептуального моделювання. Детально проаналізовано теоретичні основи концептуального моделювання, методи моделювання як статичної, так і динамічної структури предметної області. Особливу увагу звернуто на активні та виконувальні концептуальні моделі, специфікації їхньої взаємодії. Відображено застосування виконувальних моделей для розв'язання задач у різних проблемних областях. Розглянуто інструментальні засоби для виконання концептуального моделювання. Монографія призначена для студентів, аспірантів та наукових працівників галузі інформаційних технологій.


Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань
ocinuvanna.jpg

Жежнич, П. І. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань : навч. посіб. / П. І. Жежнич. - Львів : Львів. політехніка, 2010. - 212 с.
Окреслено комплекс теоретичних, методичних, технологічних та організаційно-практичних проблем з консолідації баз даних та знань. Структура і зміст посібника відповідають програмі курсу для вищих навчальних закладів. Покликаний ознайомити із основними методами, засобами та технологіями консолідації інформаційних ресурсів, методами та засобами організації консолідованих реляційних баз даних, ХМL- засобами консолідації інформаційних ресурсів та методами оцінювання якості консолідованих баз даних.


Кадастр територій
ocinuvanna.jpg

Перович, І. Л. Кадастр територій : навч. посіб. / І. Л. Перович, В. М. Сай. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 264 с.
У навчальному посібнику розглянуто сучасний стан ведення кадастру територій, правового режиму використання земель, побудови та оцінки точності кадастрових мереж, а також реєстрації землі та нерухомого майна. Призначений для студентів спеціальностей "Землеустрій та кадастр", "Оцінка землі та нерухомого майна", а також буде корисним для спеціалістів землеустрою, землеоцінкових робіт та інших галузей народного господарства.
Інформатика Excel Visual Basik for Applications
ocinuvanna.jpg

Лопотко, О. В. Інформатика Excel Visual Basik for Applications : навч. посіб. / О. В. Лопотко. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 246 c.
Викладено теоретичні аспекти, подано завдання і зразки виконання лабораторних робіт. Посібник спрямований на використання сучасних програмних середовищ Excel та середовища візуального програмування Visual Basic for Application (VBA), інтегрованих у пакет офісних програм Microsoft Office.

Інженерна та комп'ютерна графіка
ocinuvanna.jpg

Інженерна та комп'ютерна графіка : навч. посіб. / Коваленко Б. Д., ред. - К. : Каравела, 2012. - 512 с.
Відповідно до державних стандартів України викладені питання графічної підготовки студентів зі спеціальностей машинобудівного і технологічних напрямків. Максимально деталізовано викладення основних положень нарисної геометрії, креслення та комп'ютерної графіки, з орієнтацією на студентів, у яких відсутня довузівська графічна підготовка. Крім загальноприйнятої інформації щодо оформлення креслень, виконання геометричних побудов і проекційних зображень, рознімних і нерознімних з'єднань, ескізів та креслень деталей і складальних одиниць, окремим розділом представлено стандартні положення та правила виконання схем, які найчастіше використовуються у промисловості. У розділі з комп'ютерної графіки викладено основні теоретичні положення і виконання креслень у графічній системі КОМПАС.


Земляні і бетонні роботи в будівництві
ocinuvanna.jpg

Кизима, В. П. Земляні і бетонні роботи в будівництві : навч. посіб. / В. П. Кизима. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. - 384 с.
Навчальний посібник містить необхідні матеріали для виконання земляних робіт в звичайних і зимових умовах з розрахунками об'ємів земляних мас при плануванні ділянки, наведені приклади, вибір марок машин, розрахунки їх кількості і техніко-економічних показників. Описана технологія розробки грунту в звичайних умовах різними типами машин, приведені розрахунки експлуатаційної продуктивності механізмів. Наведені дані по виконанню земляних робіт в зимових умовах й основні положення по організації розробки грунту різними методами і механізмами. Викладені також теоретичні положення по гідратації портландцементу в свіжозамороженому бетоні, освітлені питання впливу віку і температури на структуру цементного каменю. Приділена увага особливостям бетонування при від'ємних температурах, рекомендовані методи зимового бетонування і виправлення дефектів в конструкціях.


Залізобетонні конструкції з напружуваними стиками і регулюванням зусиль
ocinuvanna.jpg

Гнідець, Б. Г. Залізобетонні конструкції з напружуваними стиками і регулюванням зусиль : монографія / Б. Г. Гнідець. - Львів : Львів. політехніка, 2008. - 548 с.
У монографії наведено результати розробок, досліджень і впровадження в будівництво на багатьох об'єктах нових збірних і збірно-монолітних статично невизначених залізобетонних конструкцій з напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції одноповерхових, багатоповерхових промислових і громадських будинків, інженерних споруд та прогонових будов мостів, а також методику їх розрахунку з урахуванням попереднього напруження надопорної арматури, різних видів стиків, способів їх виконання і технології монтажу. Розглянуто особливості технології виконання попередньо напружених стиків цих конструкцій із застосуванням електротермічного і силового методів натягу арматури з автоматизацією контролю технологічних операцій.


Загальна психологія
ocinuvanna.jpg

Загальна психологія : навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. - К. : Центр учбової л-ри, 2012. - 296 с.
У навчальному посібнику викладено основний зміст загальної психології. Книга містить інформаційний компонент, що спрямований на розкриття теоретичного матеріалу та контрольно-дослідницький, який забезпечує закріплення і поглиблення набутих знань з психології. Посібник містить значну кількість опорно-логічних схем, виносок та коментарів, що покращує розуміння та засвоєння навчального матеріалу. Призначений для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться психологією.
Загальна психологія
ocinuvanna.jpg

М'ясоїд, П. А. Загальна психологія : навч. посіб. / П. А. М'ясоїд. - 5-те вид., стер. - К. : Вища шк., 2006. - 487 с.
Висвітлено предмет загальної психології з позицій системно-діяльнісного аналізу, складниками якого є: матеріалістичний погляд на психіку (як ідеальне, похідне від матеріального, єдність суб'єктивного й об'єктивного); діяльнісний підхід до психіки (як явища, що існує в процесах діяльності живої істоти); порівневий аналіз психіки (як осередку життя, що функціонує на різних рівнях останнього). Кожну тему завершують перелік питань для самостійної роботи студента і список рекомендованої літератури. У посібнику подано систему понять і категорій психології, що виконує роль предметного покажчика. Пропонований посібник разом із "Задачами з курсу загальної психології" того самого автора становить навчально-методичний комплекс з цієї дисципліни. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Стане у пригоді викладачам вищих навчальних закладів різного профілю, шкільним психологам та всім, хто вивчає психологію.


Загальна психологія
ocinuvanna.jpg

Максименко, С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко. - 3-тє вид., перероб. та допов. - К. : Центр учбової л-ри, 2010. - 288 с.
У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації. Для студентів вищих закладів освіти, де викладається курс загальної психології.Журналістська освіта і наука
ocinuvanna.jpg

Михайлин, І. А. Журналістська освіта і наука : підручник / І. А. Михайлин. - Суми : Університет. книга, 2009. - 336 с.
Підручник висвітлює такі теми, як роль університету в розвитку журналістики та журналістської освіти; викладач журналістики як педагогічна особистість; історія журналістської освіти та її найважливіші уроки; університет, його завдання і функції; модель навчання й виховання журналіста у вищій школі. Охарактеризовано структуру журналістикознавства як системи; оглянуто наукову українську періодику з журналістики, розкрито методологічні особливості історії журналістики як галузі наукового знання та методики наукової праці в галузі історії журналістики. Подана вибрана історіографія новітніх праць з журналістикознавства. Теорія і методика викладання журналістики у вищій школі репрезентовані розглядом методичної організації діяльності творчих майстерень та навчально-виробничих практик, а також викладом методики науково-дослідної роботи студента з журналістики.


Етика
ocinuvanna.jpg

Савельєв, В. П. Етика : навч. посіб. / В. П. Саве style=strongльєв. - 2-ге вид. випр. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 244 с.
У посібнику, побудованому у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, коротко викладено основні питання курсу етики: предмет етики і особливості функціонування моралі, найбільш систематичні етичні вчення, експлікація етичних категорій і понять моралі, етика національних відносин, релігійна етика, етика сім'ї, біоетика. Розглядаються головні чинники функціонування і роль професійної етики і етикету як в житті суспільства, так і в соціалізації і розвитку особистості. Значну увагу автор приділив осмисленню моральних проблем сучасного глобалізованого світу та найгостріших моральних колізій розвитку України у період незалежності.


Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
ocinuvanna.jpg

Мілих, В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2012. - 688 с.
У підручнику викладено навчально-теоретичний матеріал, який супроводжується численними прикладами. Частина з електротехніки описує основні поняття і закони електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл. Також розглянуті конструкція, принцип дії, характеристики та принципи управління таких електротехнічних пристроїв, як трансформатори, електровимірювальні прилади, електричні апарати, електричні машини постійного та змінного струму. У частині, що стосується електроніки, подані напівпровідникові прилади (резистори, діоди, транзистори, тиристори, інтегральні мікросхеми, силові напівпровідникові модулі, фото- та оптоелектронні прилади), електронна схемотехніка (випрямлячі та інші перетворювачі, підсилювачі, генератори, ключі, електронна логіка, тригери, генератори імпульсів, типові комбінаційні та послідовнісні пристрої, цифро-аналогові і анало/pго-цифрові перетворювачі). З мікропроцесорної техніки подані типові структури мікропроцесора та мікропроцесорної системи, основи програмування мікропроцесорів, організація та функціонування стекової пам'яті та переривань, загальні пристрої пам'яті, організація і функціонування інтерфейсу, мікроконтролери.


Електрообладнання автомобілів і тракторів
ocinuvanna.jpg

Сажко, В. А. Електрообладнання автомобілів і тракторів : підручник / В. А. Сажко. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2012. - 400 с.
Розглянуто принцип дії, будову, роботу та експлуатацію систем і окремих виробів електрообладнання автомобілів і тракторів, що експлуатуються в Україні. Особливу увагу приділено електронним регуляторам напруги, електронним системам запалювання робочої суміші, електронним системам впорскування пального, електронним антиблокувальним системам гальм (АВS) електронним системам керування диференціалом коліс (ЕDS), системам з автоматичною коробкою передач, імобілайзерам, кондиціонерам. Наведено рекомендації щодо експлуатації, виявлення та усунення можливих несправностей системи електрообладнання автомобілів і тракторів.


Електричні машини
ocinuvanna.jpg

Яцун, М. А. Електричні машини : підручник / М. А. Яцун. - Львів : Львів. політехніка, 2011. - 464 с.
Подається будова і принцип роботи традиційних і деяких спеціальних електричних машин і трансформаторів. На базі комплексних рівнянь, заступних схем і векторних діаграм описується їх електромагнітний стан і режими роботи. Висвітлюються техніко-економічні характеристики і області використання. Викладені також основні питання узагальненої теорії електричних машин. Для студентів електромеханічних і електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Експлуатація та діагностування електричних машин і апаратів
ocinuvanna.jpg

Яцун, М. А. Експлуатація та діагностування електричних машин і апаратів : навч. посіб. / М. А. Яцун, А. М. Яцун. - Львів : Львів. політехніка, 2010. - 228 с.
Викладені основні відомості про експлуатацію електричних машин і апаратів, а також методичні основи діагностування технічного стану і прогнозування ресурсу їх роботи. Описані методи, прилади і схеми для технічного обслуговування та діагностування електродвигунів єдиних серій, синхронних генераторів пересувних електростанцій, електродвигунів занурених насосів, зварювальних генераторів і перетворювачів. Висвітлені також основні питання організації технічного обслуговування та діагностування технічного стану електричних машин і апаратів. Для фахової підготовки студентів електротехнічних і електромеханічних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів.