Каталог дисертацій, захищених в ІФНТУНГ 2020 року (з фонду НТБ)

Фонд дисертацій науково-технічної бібліотеки за 2020 р. складає 16 примірників із спеціальностей:

05.15.10 Буріння свердловин 1
21.06.01 Екологічна безпека 2
08.00.04 Економіка 3
05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості 2
25.00.02 Механізми державного управління 2
05.15.06 Розробка нафтових і газових родовищ 2
25.00.01 Теорія та історія державного управління 1
05.15.13 Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища 3

В даному каталозі дисертації систематизуються за спеціальностями, а в межах спеціальності в алфавітному порядку.

Буріння свердловин

1. 622.245
Р49 Різничук А. І. Удосконалення технології запобігання руйнуванню стінок скерованих свердловин [Текст] : дис. ... канд. техн. наук (доктора філософії) : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / А. І. Різничук. – Івано-Франківськ, 2020. – 167 с. : рис. – Бібліогр.: с. 146-158.

Екологічна безпека

1. 628.16
Б82 Бордун І. М. Науково-методичні основи екологічно безпечних технологій водопідготовки з використанням фізико-хімічних методів [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / І. М. Бордун. – Львів, 2020. – 430 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 357-411.

2. 502.17
М31 Масікевич А. Ю. Науково-практичні засади підвищення рівня екологічної безпеки Покутсько-Буковинських Карпат [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / А. Ю. Масікевич. – Харків, 2020. – 354 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 280-328.

Економіка

1. 338.47
Г12 Гавриленко М. М. Економічні детермінанти в управлінні бізнес-моделлю нафтогазотранспортних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / М. М. Гавриленко. – Івано-Франківськ, 2020. – 225 с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-206.

2. 658.153-047.44
С79 Степанюк О. С. Оцінювання ефективності використання оборотних активів нафтогазовидобувних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / О. С. Степанюк. – Івано-Франківськ, 2020. – 247 с. : табл. – Бібліогр.: с. 240-242.

3. 658
Ф24 Фарат О. В. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / О. В. Фарат. – Львів, 2020. – 450 с. : табл. – Бібліогр.: с. 431-438.

Машини нафтової та газової промисловості

1. 622.276.53.054
К65 Копей В. Б. Науково-методологічні основи автоматизованого проектування обладнання штангової свердловинної насосної установки. Ч. 1. Ч. 2 [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / В. Б. Копей. – Івано-Франківськ, 2020. – 683 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 387-428.

2. 622.276.05
К65 Копей І. Б. Оцінка, прогнозування та підвищення надійності обладнання штангових свердловинних насосних установок [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / І. Б. Копей. – Івано-Франківськ, 2020. – 246 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 201-206.

Механізми державного управління

1. 35.072.3
Д39 Децик О. П. Удосконалення державного механізму координації діяльності суб'єктів публічної дипломатії в Україні [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / О. П. Децик. – Івано-Франківськ, 2020. – 200 с. – Бібліогр.: с. 193-196.

2. 35
Х24 Хасанов Р. Р. Соціальні конфлікти у системі публічного управління як чинник національної безпеки держави [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / Р. Р. Хасанов. – Івано-Франківськ, 2020. – 265 с. – Бібліогр.: с. 231-253.

Розробка нафтових і газових родовищ

1. 622.276.3
К56 Коваль В. І. Удосконалення методу розрахунку початкових запасів покладів вуглеводнів з використанням рівняння матеріального балансу [Текст] : дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії): спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" / В. І. Коваль. – Івано-Франківськ, 2020. – 166 с. : рис. – Бібліогр.: с. 149-161.

2. 622.276.8
Ш96 Шумілін Т. В. Зменшення технологічних втрат нафти при промисловому зборі та підготовці (на прикладі родовищ Передкарпаття) [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" / Т. В. Шумілін. – Івано-Франківськ, 2020. – 211 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 175-191.

Теорія та історія державного управління

1. 351.84
С50 Смачило С. М. Трансформація соціальної функції демократичної держави в умовах глобалізації (кінець ХХ - початок ХХI століття) [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / С. М. Смачило. – Івано-Франківськ, 2020. – 286 с. – Бібліогр.: с. 249-280.

Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища

1. 622.691.4
Д69 Дорошенко Я. В. Наукові основи оцінювання енерговитратності та забезпечення працездатності складних трубопровідних систем [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / Я. В. Дорошенко. – Івано-Франківськ, 2020. – 405 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 330-360.

2. 622.691.4
Д74 Дрінь Н. Я. Оцінка втрат газу при трубопровідному транспорті і формування ареалу загазованості довкілля [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / Н. Я. Дрінь. – Івано-Франківськ, 2020. – 146 с. – Бібліогр.: с. 132-141.

3. 622.691.4
С48 Слободян М. Б. Удосконалення методів прогнозування режимів роботи газопроводів на засадах ресурсозбереження [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / М. Б. Слободян. – Івано-Франківськ, 2020. – 201 с. – Бібліогр.: с. 166-177.