Звіт обласного методичного об’єднання за 2014 рік

Діяльність бібліотек обласного методичного об’єднання (МО) у 2014 році була спрямована на удосконалення бібліотечно-інформаційних послуг на основі використання інноваційних технологій, формування, опрацювання, упорядкування і зберігання бібліотечних фондів, всебічне сприяння науковій, навчальній, виховній діяльності навчальних закладів, розвитку творчої ініціативи бібліотечних працівників та підвищення їх професіоналізму.

Бібліотеки методичного об’єднання з багатими фондами, автоматизованими технологіями, сучасним обслуговуванням користувачів стали однією з найбільш запитуваних служб у навчальних закладах області.

Користувачам надавався весь комплекс бібліотечно-інформаційних послуг у найбільш зручному для них режимі: як у самій бібліотеці, так і поза нею – за телефоном, за допомогою електронної пошти, мережі Інтернет. Такий новий напрям діяльності бібліотек, як он-лайнова довідкова служба стала традиційним і досить популярним сервісом для користувачів.

Проведено такі засідання обласного методичного об’єднання:

«Інформаційний простір бібліотеки: нові технології – нові можливості».
(на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ);

«Електронна бібліотека: принципи формування ресурсної бази та шляхи вдосконалення засобів доступу до інформації». ( на базі Наукової бібліотека ПНУ ім. Стефаника);

«Удосконалення технологічного середовища відділу комплектування літератури в умовах комп’ютеризації бібліотечних процесів». (на базі Бібліотека національного медичного університету).

Вимоги часу, швидкий розвиток та впровадження практично в усі сфери людського життя новітніх інформаційних технологій спонукали бібліотеки якісно змінювати свою діяльність, перетворюватись із простого “місця видачі книги” на інформаційні центри. Активне впровадження сучасних технологій сприяло створенню нової інформаційної інфраструктури, в бібліотеках відведено роль посередника між інформаційними ресурсами та користувачем. Саме засідання обласного методичного об’єднання на тему: «Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості» відбулося на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, де автоматизація та впровадження нових інформаційних технологій дозволили книгозбірні розширити сферу послуг. Разом із традиційними бібліотечними послугами, науково-технічна бібліотека мала можливість надавати сервісні послуги: користування послугами Інтернет; запис інформації на електронний носій; друк на принтері; ксерокопіювання друкованих видань. Насамперед, це дало бібліотеці можливість розширити доступ фахівцям до науково-технічної інформації, використовуючи сторонні ресурси. Працівники книгозбірні в індивідуальному порядку на практичних прикладах навчали студентів особливості роботи електронних каталогів. Заняття показали зацікавленність студентів в отриманні саме таких знань і змінило їх ставлення до бібліотеки в кращу сторону. Змінювалась позиція бібліотеки і її активність у взаєминах з користувачами, переглядались вимоги до бібліотечного сервісу, індивідуальним формам інформаційного забезпечення і, як наслідок, показникам якості професійної роботи.

Автоматизація бібліотечних процесів вимагала змін не тільки в технології, але й у змістовних аспектах бібліотечної роботи. Як показала практика для проведення комплексних змін технологічного середовища необхідні: сучасне програмне і технічне забезпечення, підготовлений до змін персонал і, безумовно заздалегідь спланована і ретельно обміркована організація роботи по створенню нової технології бібліотечних процесів.

Таке професійне спілкування з колегами-фахівцями Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та національного медичного університету вселяє впевненість в подальшому управлінні інформаційними ресурсами і чим більше вони будуть вивчені, проаналізовані, продумані на кілька років і кроків вперед, тим якіснішою та ефективнішою буде вся діяльність бібліотек та її колективу.

На завершення голова обласного методичного об’єднання, директор науково-технічної бібліотеки Я. А. Пилип ознайомила присутніх з аналізом основних статистичних показників роботи методоб’єднання за 2013 рік, переліком напрацювань кожної з бібліотек.

З нагоди 70-річчя з дня заснування Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника була проведена науково-практична конференція «Бібліотека як науково-методичний та соціокультурний центр сучасного вищого навчального закладу». У роботі конференції взяли участь науковці та бібліотечні працівники з різних міст України. Робота конференції продовжилась на секційних засіданнях: «Сучасна бібліотека – від розроблення проектів до їх впровадження» (керівник – Ярослава Антонівна Пилип, директор Науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу) виступила з доповіддю «Сучасні аспекти діяльності Науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на допомогу навчальному та науковому процесам університету».

Електронна бібліотека сприяла підвищенню рівня навчального процесу, підтримувала навчальний процес та навчальну роботу в університеті. Створення повнотекстової бази даних електронних документів – це один з перспективних напрямків роботи, над яким працювала бібліотека, зауважила
зав. відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника у виступі «Електронна бібліотека: принципи формування ресурсної бази та шляхи вдосконалення засобів доступу до інформації» в рамках проведення науково-практичної конференції. Для формування бази даних «Електронна бібліотека» у відділі інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення створений сектор, який безпосередньо займався скануванням документів, створенням та обробкою електронних копій, реєстрацією електронних ресурсів у БД. Крім цього, проводилася робота по завантаженню документів з мережі Internet раніше , ніж паперові оригінали у бібліотеці. В локальній мережі, доступ до якої надавався в електронному читальному залі, комп’ютерних класах університету, а також через WI-FI на гаджітах користувачів, читалися відскановані підручники, журнали та інші матеріали, що надходять у бібліотеку на паперових носіях. Головне завдання сектору електронної бібліотеки – якісне наповнення повнотекстової бази даних «Електронна бібліотека» та оперативне обслуговування користувачів електронними ресурсами.

Учасниками конференції було відзначено зміст представлених виступів, більшість яких були доповнені візуалізацією за допомогою електронних презентацій. Плідна робота конференції, змістовні зустрічі та професійне спілкування колег збагатили учасників заходу досвідом, новими ідеями в бібліотечній справі.

На базі книгозбірні національного медичного університету відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів на тему: «Удосконалення технологічного середовища відділу комплектування літератури в умовах комп’ютеризації бібліотечних процесів».

Впровадження засобів комп’ютеризації внесло свої корективи в організацію усіх бібліотечних процесів. Перехід від традиційних технологій комплектування розпочато в бібліотеці медичного університету у 2009 році з використанням бібліотечно-інформаційної системи «УФД/Бібліотека». На даний час в БД введено 155367 примірників книг при загальному фонді 369531 примірник. У відділі комплектування та обробки літератури розроблено «Положення про ЕК бібліотеки ІФНМУ», «Положення про книжкову базу даних бібліотеки ІФНМУ», «Інструкцію по введенню та редагуванню документа в ЕК», «Паспорт ЕК».

Працівниками відділу для отримання оперативної інформації використовувалися як традиційні, так і віртуальні джерела поточної і ретроспективної бібліографії. При співпраці з видавництвами «Медицина», «Нова книга», «Укрмедкнига» широко використовувались можливості електронної пошти. Інвентарний облік друкованих, неопублікованих та мультимедійних документів здійснювався в окремій для кожного виду інвентарній книзі.

Спілкування між колегами у рамках проведення такого засідання сприяло обміну інформацій, об’єднанню зусиль щодо формування єдиного інформаційного простору.

З метою обміну досвідом та підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів, була організована робота міжвузівських секцій. При створенні системи заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів бібліотек МО враховувалися конкретні умови своєї роботи, специфіка й можливості. Створення такої системи підвищення кваліфікації є максимально диференційована та здатна до вдосконалення.

Так за звітний рік відбулась робота секцій:

- з питань інформаційно-бібліографічної діяльності:
практикум «Методика проведення Дня кафедри в мультимедійному режимі» (Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ)

- з питань інформаційних технологій:
майстер-клас «Перевірка бібліотечного фонду та порядок зняття з обліку вилучених видань в автоматизованому режимі» » (Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ)

- з питань формування та збереження фондів:
семінар «Питання обліку та збереження видань на електронних носіях» (Наукова бібліотека ПНУ ім. Стефаника)

- з питань обслуговування користувачів:
консультація «Рекламна діяльність Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника в умовах розвитку інноваційних технологій»
(Наукова бібліотека ПНУ ім. Стефаника)

- з питань інформаційних технологій:
семінар «Комплектування як модуль АБІС впроваджений у роботу бібліотеки ІФНМУ»
(Бібліотека національного медичного університету).

Автоматизація привносить в роботу бібліотечних працівників цілий ряд нових можливостей, одночасно усуваючи значну кількість рутинних операцій, а значить і підвищує ефективність роботи, дає можливість швидше та якісніше виконати ту чи іншу поставлену задачу, уникаючи помилок.

На високому професійному рівні в науково-технічній бібліотеці пройшло засідання секції з питань інформаційних технологій в рамках, якої був проведений майстер-клас «Перевірка бібліотечного фонду та порядок зняття з обліку вилучених видань в автоматизованому режимі». Облік бібліотечного фонду є одним з важливих умов його збереження та здійснення контролю за його наявністю, виключенням та руху документів. Він здійснювався як в традиційному, так і в автоматизованому режимі.

Запровадження нових інформаційних технологій за допомогою бібліотечних інформаційних систем дозволило автоматизувати всі бібліотечні процеси, у тому числі і процес інвентаризації фонду. Інвентаризація бібліотечних фондів здійснювалася з метою забезпечення достовірності даних обліку шляхом зіставлення їх з фактичною наявністю документів у фонді. Питання інвентаризації бібліотечних документів не залишилося осторонь серед колег-фахівців об’єднання. Тому використовуючи мультимедійний проектор з екраном, було візуально показано методику проведення інвентаризації бібліотечних документів в науково-технічній бібліотеці. Визначальним фактором є те, що дана методика дозволяє провести інвентаризацію, не зупиняючи процесів обслуговування користувачів бібліотеки. Також це дає змогу достовірно виявити обсяг документів, відомості про які не внесено в електронний каталог бібліотеки.

Важливою ділянкою роботи є проведення інформаційних масових заходів, під час яких бібліотека презентувала свої ресурси та можливості.

Доброю традицією стало проведення спільних засідань співробітників книгозбірні та кафедр університету в рамках Дня кафедри. Використовуючи новітні технології, науково-технічна бібліотека модернізувала цю форму роботи. Саме на плановому засіданні секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності в рамках проведення практикуму було представлено методику проведення Дня кафедри морських нафтогазових технологій в мультимедійному режимі.

Проведення таких форм навчання, як майстер-клас, практикум дали змогу згуртуватися колегам об’єднання (бібліотека національного медичного університету, наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника) та набути нових практичних навиків з використання інформаційних технологій у бібліотечній справі.

З метою підвищення кваліфікації, обміну досвідом, конструктивного професійного спілкування зустрілися представники вузівських бібліотек обласного методичного об'єднання на засіданні секції з питань формування та збереження фондів в рамках проведення семінару «Питання обліку та збереження видань на електронних носіях». В сучасних бібліотеках оцифрування, опрацювання та зберігання електронних видань сприяє більш широкому задоволенню інформаційних потреб користувачів та водночас створює умови для консервації оригіналу видання. Саме ці питання і стали основними при обговоренні, зокрема процес обліку видань на електронних носіях, який проводився згідно «Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах». Учасники семінару ознайомилися з процесом формування електронної бібліотеки за допомогою викладачів та науковців університету, які надавали електронні версії монографій, методичних посібників, статей, журналів у будь-якому з форматів – dok, pdf, djvu, chm Науковій бібліотеці ПНУ. Особлива увага акцентувалася на оцифруванні та збереженні електронних копій періодичних видань своїх вишів, тому що дослідження періодичних видань стає перспективною галуззю, яка все більше завойовує читацьку та академічну аудиторію, а саме головне – популяризує наукові досягнення університетів.

В цілому робота семінару була успішною. Захід дозволив підсумувати зроблене, поділитися накопиченим досвідом і на основі даної інформації визначити кожній з бібліотек проблеми та пріоритети в цьому напрямку роботи.

Будь-яка бібліотека, створюючи власну продукцію (методичні, бібліографічні видання, бази даних) і надаючи різноманітні послуги, прагне до того, щоб її робота була прийнята та належно оцінена користувачами. Для того, щоб зацікавити потенційного або постійного відвідувача, бібліотеки активно використовують рекламу.

Наукова бібліотека ПНУ ім. Стефаника вже має певний досвід у проведенні рекламної діяльності. З таким досвідом бібліотечні працівники обласного методичного об’єднання мали можливість ознайомитися на засіданні секції з питань обслуговування користувачів на тему: «Рекламна діяльність НБ ПНУ ім. Стефаника в умовах розвитку інноваційних технологій», де основні акценти було зроблено на тому, що сьогодні зміст реклами принципово змінюється, ускладнюються функції та багато в чому оновлюються методики. Рекламна діяльність бібліотеки класифікувалася за різними ознаками. Особливу увагу було звернено на завдання Web-сайтів вузівських бібліотек в реалізації ефективної рекламної діяльності. В першу чергу це професійно грамотне представлення бібліотеки з усіма електронними ресурсами та послугами в світовій мережі для оперативного задоволення всіх категорій користувачів, незалежно від їх місцезнаходження, в будь-який час; одночасно це реклама ресурсів та послуг в міжнародному співтоваристві, реалізація взаємовикористання інформації в мережі Інтернет. В розмові активну участь взяли представники інших вузівських бібліотек.
Цікавий діалог бібліотечних фахівців ще раз підтвердив загальновідому думку про те, що ефективна різнобічна реклама є одним із перспективних напрямків діяльності сучасної бібліотеки.

Найважливішою складовою формування бібліотечних фондів бібліотеки національного медичного університету є його комплектування. Впровадження сучасних комп’ютерних технологій в практику бібліотечної роботи дозволило вдосконалити багато процесів роботи відділу комплектування. Саме тому відбулося засідання секції з питань інформаційних технологій в рамках проведення семінару «Комплектування як модуль АБІС, впроваджений у роботу бібліотеки ІФНМУ». Перед відділом було поставлене завдання – відійти від традиційних форм комплектування і вміло впровадити інновації в своїй роботі, забезпечивши тим самим мобільність, чіткість, результативність та якість. Впровадження нової стратегії комплектування, яка полягає у використанні електронних носіїв інформації, дала змогу покращити книгозабезпеченість. Здавалось би, що створені всі умови для ефективного, планомірного комплектування. Але на даному етапі бібліотеки зіштовхнулися з несвоєчасним проведенням оплати. Постачальники з запізненням отримують кошти і, відповідно, з запізненням передають літературу. А електронний каталог поповнюється описами документів, яких в бібліотеці реально немає. Така ситуація не може не турбувати. Вона є типовою і для інших бібліотек. Тому в рамках роботи семінару бібліотеки дійшли домовленості про тимчасову недоцільність здійснення комплектування даним способом.

В обговоренні даного питання взяли участь представники інших бібліотек методичного об’єднання (науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ, наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника), Зроблені висновки та пропозиції, які прозвучали на засіданні секції, допоможуть в роботі і будуть враховані у подальшій діяльності бібліотек. Оскільки проведений захід дав можливість прийняти конкретне рішення, то роботу семінару загалом можна вважати успішною.

Перспективне бачення та управління кожним виробничим процесом із залученням до функції менеджменту та контролю за якістю всього персоналу бібліотеки, впровадження інновацій, сприйняття творчих починань – ось ті настанови, що пронизував весь колектив бібліотек методичного об’єднання ВНЗ, який прагнув професійних змін на позиціях стратегічного менеджменту в звітному 2014 році.

Завантажити таблицю основних статистичних показників роботи Івано-Франківського обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ за 2014р.

Голова обласного методичного об’єднання
бібліотек ВНЗ Івано-Франківської області,
директор науково-технічної бібліотеки
ІФНТУНГ Я. А. Пилип