Звіт про роботу науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за 2010 рік

Діяльність науково-технічної бібліотеки в 2010 році була спрямована на якісне, культурне інформаційне обслуговування користувачів, використання та збереження книжкових фондів, автоматизацію бібліотечно-бібліографічних процесів, допомогу навчальному процесу та науково-дослідній роботі.

Оперативне і систематичне комплектування фондів із використанням традиційних і нетрадиційних джерел комплектування – основа створення власного інформаційного ресурсу, що було пріоритетним напрямком діяльності науково-технічної бібліотеки у звітному році.
Основу якісного формування фонду складає його оптимальна відповідність напрямкам навчального процесу ВНЗ. Проте в сучасних умовах доводиться співвідносити потреби в оновленні фонду з фінансовими можливостями університету. Обмеженість бюджетних засобів на поповнення фонду, підвищення вартості друкованої продукції негативно впливали на стан документної бази бібліотеки.
Формування фондів здійснювалося на основі тісної співпраці з навчальним закладом, яка побудована на взаємній зацікавленості сторін у поширенні серед студентської молоді якісних знань.
Поточне комплектування відбувалося згідно письмових замовлень кафедр. Підставою для закупівлі літератури слугував низький відсоток забезпеченості по окремих дисциплінах кафедри, визначений на основі опрацювання робочих програм. Всього протягом року було звірено з витягами з робочих навчальних планів і контингенту студентів близько 1,5 тис. робочих програм.
Загалом забезпеченість по університету становить 90,42%, україномовною літературою 80,39%.
В 2010 році бібліотека отримала 11230 примірників видань (774 назви) на загальну суму 115023,63 грн., в т.ч. від університетського видавництва «Факел» – 5801 примірник на суму 26677,35 грн. Навчальна література – 8556 примірників (76,2% від загальної кількості надходжень), наукова – 1185 примірників (10,6% від загальної кількості надходжень).
Фінансування бібліотеки в цілому за 2010 рік становило 119365,05 грн.: книги – 34341,55 грн. (33640,79 грн. – на паперових носіях, 700,76 грн. – на оптичних дисках); періодичні видання – 85023,50 грн.

На 01.01.2011р. фонд бібліотеки нараховує 1231332 примірники ( в т.ч. навчальна література – 344400 примірників (28%), наукова література – 196474 примірники (16%).

Налагоджено співробітництво з багатьма видавництвами Києва, Львова, Сум, тому літературу отримували безпосередньо з видавництв і книготоргових організацій.
Кількість видань, підготовлених викладачами університету, у 2010 році становила 7990 примірників (71% від загальної кількості).
Фонди бібліотеки систематично поповнювалися періодичними виданнями, які є оперативним, а в деяких випадках чи не єдиним джерелом отримання інформації з окремих питань. Про важливість цього джерела свідчить зростаючий інтерес до нього усіх категорій користувачів.
На даний час у бібліотеці сформовано оптимальне ядро періодичних видань, яке забезпечує запити читачів.
У 2010 році для придбання періодичних видань була витрачена сума 85023,50 грн., з них передплата на 2011 рік становила 68132,23 грн. (186 назв газет і журналів для бібліотеки і структурних підрозділів університету).
Для досягнення оптимального складу фонду важливим аспектом роботи з формування фондів є списання.
За 2010 рік з фондів НТБ було вилучено 14651 примірник видань, з них застарілі видання – 9441 примірник (64,5%), зношена література – 3949 примірників (26,9%), видання, які не повернули користувачі, - 984 примірники (6,7%). В інші бібліотеки було передано 277 примірників (1,9%).

У 2010 році відділом комплектування та обробки літератури проводилась також робота по створенню довідкового апарату і комплектуванню фондів .
Частина систематичного каталогу (художня література), яка знаходилась на абонементі художньої літератури, була переведена в зал каталогів довідково-бібліографічного відділу та оформлена новими роздільниками відповідно до таблиць ББК. Нова художня література, яка надходила до бібліотеки, з 2010 року систематизувалася згідно таблиць ББК.
Була проведена робота з каталогом авторефератів дисертацій, внаслідок якої він поповнився описами раніше не описаних авторефератів для службового користування – 569 бібліографічних описів.
Протягом року було засистематизовано понад 1,5 тисячі електронних копій.
Розпочата робота з каталогом періодичних видань, яка включає в себе редагування бібліографічних описів журналів з подальшим роздрукуванням каталожних карток.
В 2010 році у відділ було переміщено законсервовані розділи систематичного каталогу, які містять суспільно-політичну літературу, видану до 1992 року.
Проведена робота з оформлення новими етикетками каталожних ящиків алфавітно-предметного покажчика до систематичного каталогу з роз’яснювальними написами щодо бібліотечної класифікації і мови.
Визначено перелік розділів систематичного каталогу, які необхідно привести у відповідність до таблиць УДК (2-ге українське видання). Складено робочу порівняльну таблицю за новою і старою класифікаційними системами для перебудови систематичного каталогу з урахуванням змін, доповнень і деталізації таблиць УДК.
Розпочата пересистематизація розділу 541 „Теоретична хімія. Фізична і колоїдна хімія.” Для заміни бібліографічних описів було надруковано понад 2 тисячі карток для систематичного, алфавітного читацького і алфавітного службового каталогів. В систематичному каталозі відкрито розділ 544 „Фізична хімія”. Відповідні зміни проведено в картковому і електронному алфавітно-предметних покажчиках.

Відділ обслуговування користувачів – один з основних підрозділів бібліотеки, робота якого була спрямована на забезпечення якісного бібліотечного обслуговування – головного критерію оцінки роботи бібліотеки, а також на виконання запланованих завдань та основних контрольних показників (по кількості користувачів зареєстрованих за єдиним читацьким квитком та обслужених всіма підрозділам відділу; по кількості відвідувань та кількості виданої літератури).
Загальний показник по кількості користувачів зареєстрованих по єдиному читацькому квитку виконано на 115,6 % (план – 9500, виконання – 11012) за рахунок значного перевиконання на абонементі навчальної літератури та деяких категорій користувачів на абонементі наукової літератури.
Контрольний показник роботи відділу по числу читачів, обслужених всіма структурними підрозділами відділу, становить 107,6 % (план – 23254, виконання – 25036). Це відбулося в основному завдяки активній роботі працівників абонементу навчальної літератури, читальних залів технічної літератури та патентно-ліцензійної літератури і стандартів.
Має місце невиконання плану в читальному залі соціально-економічної літератури (план – 3000, виконання – 2872), хоча в порівнянні з 2008-2009 н. р. спостерігається збільшення кількості обслужених користувачів.
Але, якщо аналізувати виконання запланованих показників працівниками читальних залів, то помітна тенденція щодо зменшення обслужених користувачів.
Загальний показник по кількості відвідувань у відділі обслуговування становить: на абонементах – 137155 (107,3%), в читальних залах – 133904 (104,4%). Кількість виданої літератури абонементами – 340638 прим. (103,4%), читальними залами – 632460 прим. (112,9%).

Працівники відділу працювали над виконанням завдань з покращення обслуговування користувачів, роботи з студентами першого курсу, студентами-дипломниками, студентами заочної форми навчання, самостійної роботи студентів та роботи з боржниками. З цією метою для оперативного обслуговування першокурсників завчасно були підготовлені читацькі формуляри та читацькі квитки, картки реєстрації читачів та картки номерної картотеки на основі наказів про зарахування та даних, отриманих з приймальної комісії університету. Також попередньо були наклеєні штрихкоди. Разом з працівниками інформаційного комп’ютерного центру брали участь у формуванні БД «Читачі».
Видача літератури проводилась 25 серпня згідно пофакультетних і погрупних графіків видачі в залежності від місця проживання студентів, зарахованих на перший курс:
• для студентів з Івано-Франківської області – з 25 по 31 серпня;
• для студентів з інших областей України та всіх тих, хто не отримав літературу в серпні – з 1 по 6 вересня.
З інформацією про запис до бібліотеки майбутні студенти першого курсу мали можливість ознайомитись під час вступної кампанії, а з графіком видачі для кожної групи – в серпні місяці. Тому на дошках оголошень усіх факультетів університету та бібліотеки були розміщені оголошення та графіки видачі. Також було поінформовано деканів факультетів.

Підсобні фонди абонементів та читальних залів поповнювали літературою під час роботи студентів над дипломними проектами, а також було організовано перегляд нормативно-технічних документів, регламентуючих вимоги до оформлення курсових та дипломних проектів. Тематика книжкових виставок, представлених у читальних залах у цей час, була актуальною для більшості користувачів («Основи екології: навколишнє середовище та техногенний вплив», «Газотранспортна система – важлива ланка енергетичної безпеки Євразійського континенту», «Технологія та організація будівництва магістральних трубопроводів», «Основні критерії працездатності, розрахунку деталей машин та їх надійності», «Комп’ютерні мережі та інтернет-технології» та ін.).
Допомогу при виконанні індивідуальних завдань студентами, у самостійній роботі, в отриманні необхідної інформації надавали постійно діючі виставки нових надходжень літератури та тематичні книжкові виставки. Студенти мали можливість безпосередньо ознайомитись із першоджерелами у фонді друкованих видань з різних галузей знань. Доповненням до них є «Бюлетень нових надходжень» та «Інформація з проблем вищої школи», які знаходяться на абонементах бібліотеки.

В читальних залах здійснювалося обслуговування користувачів з використанням АБІС «УФД/ Бібліотека» з паралельним обліком на паперовому носії.
Проводилась робота з попередження і ліквідації заборгованості серед користувачів працівниками абонементів навчальної та наукової літератури. З метою попередження читацької заборгованості використовували різні методи.
На абонементах та в читальних залах проводився щотижневий пофакультетний аналіз відвідування студентами бібліотеки. Для зручності в отриманні необхідної літератури та інформації, враховуючи побажання користувачів, висловлені у відповідному анкетуванні, з 15 вересня було запроваджено обслуговування з 9 години ранку в якості експерименту на абонементі навчальної літератури, в читальному залі технічної літератури та довідково-бібліографічному відділі. Результати аналізу кількості відвідувань цих підрозділів користувачами з 9 до 10 год. свідчить про доцільність запровадження такого графіку обслуговування (кількість відвідувань за три місяці збільшилась на 2017).
Проаналізовано використання літератури студентами по дисциплінах кафедр:
- обліку і аудиту;
- економічної теорії;
- транспорту і зберігання нафти і газу.
Відбулися перевірки книжкових фондів з оформленням актів перевірки:
• читального лабораторних робіт та методичних вказівок;
• читального залу технічної літератури;
• читального залу духовної літератури;
• пункту видачі ВК.
Завершено перевірку фонду на абонементі навчальної літератури. Продовжуються перевірки фондів абонементу наукової літератури та читального залу періодичних видань і гуманітарної літератури № 1 з одночасним штрихкодуванням та редагуванням фонду (період. вид.).

Культурно-просвітницька робота є невід’ємною складовою частиною бібліотечної діяльності і спрямована на національно-патріотичне виховання, трудове виховання та виховання духовності, моралі і культури. Заходи, які проводились із студентами в аудиторіях університету, конференц-залі бібліотеки, студентському гуртожитку були направлені на сприяння формування у молоді громадянської відповідальності, національної гордості правової свідомості, високої моралі та культури. З цією метою було проведено 17 масових заходів та 9 бібліографічних оглядів літератури згідно тематики щоквартального «Календаря пам’ятних і знаменних дат» та «Методичних матеріалів з проведення виховної роботи в університеті». Зокрема, під девізом «Хто не знає свого минулого, той недостойний і майбутнього» пройшов літературний вечір «Їх було триста...» (до Дня пам'яті героїв Крут), який був проведений із студентами факультету економіки та підприємництва. На заході було зроблено короткий екскурс у події минулого, а також студенти читали поезії про героїв Крут. Глибоко вразив усіх присутніх вірш П. Тичини «На Аскольдовій могилі...» Він допоміг усім ще раз задуматись над такими питаннями: чим відзначились крутянці у нашій історії, яка роль їх подвигу для української держави. Безпосередню участь у проведенні цього вечора взяв Мандрик Я.І. - директор інституту гуманітарної підготовки. Він розкрив багато фактів про героїчний вчинок гімназистів, звернув увагу на те, що ми повинні пам'ятати про визначні події нашої історії.
На зустрічі за круглим столом «Нафтова промисловість на рубежі нового тисячоліття» (до Дня працівників нафтогазової промисловості), студенти газонафтопромислового факультету обговорювали ряд проблем з питань нафтової промисловості нашої країни, її перспективи розвитку та шляхи удосконалення. У ході зустрічі було з'ясовано, що багато нафтових родовищ є на території нашої країни, але для їх розвідки потрібні висококваліфіковані спеціалісти та відповідне обладнання.
Дізнатись про те, як святкували Великдень наші предки, допоміг молоді вечір-розповідь «Свята Пасха йде до хати, будемо Великдень справляти». Для присутніх було розкрито суть святкування Великодня, звичаї і вірування наших предків, представлено зразки писанок декількох регіонів України.
Для сучасної молоді є актуальним питання рідної мови. В багатьох країнах відзначають свято мови на високому рівні. До цього свята працівниками науково-технічної бібліотеки було проведено вечір-конкурс «Барви рідного слова» із студентами першого курсу факультету управління інформаційної діяльності. Учасниками конкурсу були дві команди - це «Кобзарі» і «Шевченківські діти», які підготували емблеми та девізи команд і охоче виконували завдання конкурсу. Обидві команди проявили ерудованість, творчість і бажання перемогти.
Яскравим доповненням до вечора-конкурсу була літературно-художня виставка «Буду я навчатись мови золотої».
В 2010 році розпочав свою діяльність клуб за інтересами «Діалог», який створений на базі нашої бібліотеки. Презентація клубу, тобто його перше засідання, запам’яталося всім цікавою поетичною зустріччю з Ольгою Слоньовською - самобутньою поетесою, професором Прикарпатського національного університету. Ольга Володимирівна дуже цікаво і захоплююче розповідала про своє дитинство, вступ до університету, початок творчої діяльності. На зустрічі були присутні студенти факультету управління інформаційної діяльності, директор інституту гуманітарної підготовки Мандрик Я.І. та працівники науково-технічної бібліотеки. На адресу поетеси прозвучала ціла низка цікавих запитань щодо творчості. Студентами було продекламовано поезії із збірок «Ґердани», «Соната для коханого», «Джоконда», «Гілочка глоду», «Пектораль».
Під час поетичної зустрічі експонувалась літературно-художня виставка книг під назвою «Творчість Ольги Слоньовської», представлена працівниками бібліотеки.
Усі масові заходи та книжкові виставки, які підготовлено до них, сприяли національно-патріотичному, трудовому і фізичному вихованню, а також вихованню духовності, моралі і культури. Вони інтелектуально збагачують молодь, сприяють вихованню поваги до української культури, мови, допомагають у формуванні всебічно розвиненої особистості. Кількість присутніх на культурно-просвітницьких заходах становила 2829 чоловік.
Студенти з різних факультетів університету залучались до підготовки та проведення окремих культурно-просвітницьких заходів. Великого значення набула у проведенні таких заходів і співпраця з окремими викладачами та працівниками Центру культури і дозвілля студентів. Доповненням при проведенні масових заходів були відповідні книжкові виставки.
Працівниками відділу організовано 83 тематичних та постійно діючих виставок. Кількість експонованої літератури становила 4037 примірників, а кількість виданої – 2984. Додатково на абонементі художньої літератури було представлено 44 літературні експозиції згідно щоквартального «Календаря знаменних і пам’ятних дат».
Тематичні виставки абонементу художньої літератури та читального залу періодичних видань та гуманітарної літератури №1 мають надзвичайно великий вплив на виховний процес студентів та не залишають нікого байдужим. Слід відзначити наступні:
• «А що історія? Історія – коріння…
Чим глибше, тим міцніше стоїмо…»

• Красо моя, трава моя отецька,
Гонець і свідок літ і поколінь
А. Малишко

• Любов до матері – символ любові до Батьківщини

• «Щоб наша правда не пропала,
Щоб наше слово не вмирало…» та ін.

Документальне наповнення виставок допомагає навчально-виховному процесу студентів, інтелектуально збагачує молоде покоління.

В 2010 році довідково-бібліографічна робота була спрямована на забезпечення інформаційної підтримки користувачів НТБ у відповідності з напрямами навчальної, наукової та виховної роботи університету через розкриття її інформаційних ресурсів як традиційними бібліотечними формами, так і через нові інформаційні технології. Для задоволення інформаційних потреб професорсько-викладацького складу, магістрантів, аспірантів та студентів університету велика увага приділялась організації та веденню довідково-бібліографічного апарату, формуванню інформаційної культури користувачів, довідково-бібліографічному обслуговуванню в режимі “запитання-відповідь”, підготовці бібліографічних продуктів, освоєнню нових інформаційних технологій бібліотечних процесів.
Фонд відділу поповнився 139 примірниками нових видань: державних бібліографічних покажчиків України, довідників, словників, енциклопедій, реферативних журналів тощо. Велика робота проведена по виявленню зношеної та застарілої літератури. Відібрано 684 прим. інформаційних видань та підготовлено 2 акти на їх списання. Заштрихкодовано та введено в БД біля 80% активної частини довідково-бібліографічного фонду.
Працівники довідково-бібліографічного відділу працювали над удосконаленням системи традиційних бібліографічних картотек. Для цього розроблено та заслухано на науково-методичній раді НТБ паспорти-характеристики картотек: краєзнавчої, “Історія ІФНТУНГ”, “Праці викладачів і науковців ІФНТУНГ” та 7 спеціальних. Здійснювалося поточне та планове редагування, введення нових актуальних рубрик “Вибори - 2010”, “До 20-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України“ тощо. Відредаговано розділ головної довідкової картотеки “66. Політика. Політичні науки” згідно нових таблиць ББК, спеціальну картотеку “Контрольно-вимірювальні прилади” (А-П) із заміною 1000 роздільників рукописних на друковані, предметну картотеку (А-М), архів картотеки “Праці викладачів і науковців ІФНТУНГу”(відредаговано 10347 карток, надруковано 1780 роздільників).
Особливу увагу акцентовано на редагування спеціальної картотеки “Нафтогазове обладнання” з метою її ретроконверсії в електронній базі даних ( всього записів 1434, з них в цьому році – 1113). В базі даних “Видання працівників університету” зроблено прив’язки 363 статей, поповнювали базу даних “Історія ІФНТУНГу” та базу даних аналітичних описів статей періодики.
Відредаговано базу даних “Cтатті періодики ” за 2003 рік (3654 записів).
В звітному році зросла інтенсивність довідково-бібліографічного обслуговування користувачів в режимі “запитання-відповідь”. Більше ніж в минулому році видано тематичних довідок в автоматизованому режимі (153, 226, 301 відповідно 2008, 2009, 2010 рр.). Заслуговують на увагу, зокрема, такі довідки:
-“Інтеграційні процеси ТНК в паливно-енергетичному комплексі ”;
- “Екологія лісів Карпат”;
- “Електронний підручник”;
-“Оптимізація та удосконалення технічних засобів для буріння розгалужених свердловин”.

Працівниками довідково-бібліографічного відділу обслужено 1476 користувачів, що значно більше запланованого (1350).
Бібліографічне інформування абонентів (керівництво та всі кафедри університету) здійснювалося в режимі ДЗК з проблем вищої школи. Підтримувався тісний зв’язок з референтами-інформаторами від кафедр згідно “Положення про референта-інформатора в науково-технічній бібліотеці”. Для них регулярно поновлюється виставка “Нові книги”, на якій було представлено за звітний період 745 книг.
При масовому бібліографічному інформуванні використовували бюлетені нових надходжень, виставки нових надходжень, Дні інформації, університетська газета “Студент Прикарпаття”, для якої підготовлено 4 огляди літератури, а саме:
- “Коли дружиш із наукою (про студентську наукову діяльність)”;
- “Для навчального процесу (підготовлено на ФУІД)”;
- “Для забезпечення сучасного рівня викладання дисциплін на кафедрі польової нафтогазової геофізики”;
- “Розлунисті дзвони Новоріччя”.
Протягом звітного року за доброю традицією проведено спільні засідання представників бібліотеки та кафедр університету в рамках “Дня кафедри”. На них обговорювались проблеми комплектування, використання навчальної літератури, інформаційні можливості НТБ, організовувались ретроспективні тематичні перегляди по профілю кафедр, а саме:
- транспорту і зберігання нафти і газу,
- обліку та аудиту,
- економічної теорії.
В міру поступлення нових книг щомісячно проводились Дні інформації, проведено місячник студентів-дипломників та День дипломників спеціальності ЕП, День аспірантів.
В звітному році з метою формування інформаційної культури студентів працівниками довідково-бібліографічного відділу проведено Тиждень першокурсника, підчас якого функціонувала книжково-інформаційна виставка “Бібліографічні ресурси - студентам”, надавались бібліографічні консультації по використанню довідково-бібліографічного апарату, проводились практичні заняття з студентами з бібліотечно-бібліографічної орієнтації. Згідно розробленої програми курсу “Основи інформаційної культури” для студентів 1 курсу проведено заняття з тем “Структура бібліотеки, її діяльність та довідково-бібліографічний апарат“, для студентів старших курсів – “Галузева бібліографія на допомогу навчальному процесу та науковій роботі”( 35 занять).
Відділом взято участь у 2 тематичних відкритих переглядах літератури до науково-методичних конференцій.
В 2010 році довідково-бібліографічний відділ започаткував знайомство користувачів зі змістом одного з науково-технічних журналів, які видаються в ІФНТУНГу. З цією метою підготовлено бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського щоквартального науково-технічного журналу “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ” (2005-2009 рр.). На допомогу науковій діяльності та навчальному процесу доповнено та допрацьовано бібліографічний покажчик “Верстат-качалка”, підготовлені бібліографічні рекомендаційні списки літератури “Використання інноваційних технологій в навчальному процесі”, “Заповідники України”, підготовлений перелік періодичних та інформаційних видань, які передплачує НТБ ІФНТУНГ на 2011 р.

Забезпечення збереження фонду, вивчення його якісного складу, оперативне і повне обслуговування користувачів – основні завдання відділу книгозберігання.
З відділу комплектування та обробки фондів протягом 2010 року було прийнято нової літератури в кількості 8456 прим.: з інвентарними номерами – 3668 прим., брошури – 244 прим. та методичні матеріали – 4544 прим.
В структурні підрозділи науково-технічної бібліотеки передані нові друковані видання в кількості 7138 прим. Літературу, яка не користується читацьким попитом в кількості 38 прим., прийнято із структурних підрозділів і розставлено у фонд книгосховища абонементів.
Працівниками відділу книгозберігання за минулий 2010 рік було розставлено у фонд літературу в кількості 46336 прим., а саме : нові надходження – 1318 прим., повернену користувачами – 44212 прим., прийняту з підсобних фондів – 38 прим., повернену з виставок та переглядів – 768 прим.
Протягом року здійснювалась робота з індикаторним каталогом всіх структурних підрозділів науково-технічної бібліотеки з метою контролю за зберіганням книжкового фонду. Розставлено картки: на нову літературу – 3668; на літературу, яка передавалась між структурними підрозділами – 146. Було вилучено 4253 карток на списану літературу. Поновлено 1720 каталожних роздільників.
Працівники відділу брали участь у перевірках книжкових фондів в структурних підрозділах бібліотеки.
За минулий 2010 рік було виконано 44212 читацьких замовлень на літературу.
З метою контролю розстановки книжкового фонду та задоволення читацьких вимог систематично аналізувалися відмовлення на видання, згідно потреб користувачів.
Протягом 2010 року проводилась робота по вивченню якісного складу книжкового фонду книгосховища №2.
Постійно здійснювалась робота по вилученню з фонду застарілої та зношеної літератури працівниками відділу книгозберігання. Після попередніх консультацій з викладачами відповідних кафедр, ця література списувалася та здавалася в макулатуру. Всього переглянуто 5847 прим., списано 6860 прим.
Проводилась систематична робота по реставрації документів з метою збереження книжкового фонду. Відремонтовано протягом року 172 примірника. Сканувалися документи в одному екземплярі, які користуються підвищеним попитом читачів.
Велика увага приділялась роботі по штрихкодуванню активної частини книжкового фонду відділу книгозберігання. Заштрихкодовано 16861 прим.
Протягом звітного року відділ книгозберігання постійно брав участь у проведені Днів кафедр, де представляв літературу, яка мало користується читацьким попитом.
Працівники відділу брали активну участь у представлені книжкових виставок при проведені науково-практичних конференцій, семінарів в університеті.

В звітному році працівниками відділу інформаційних технологій продовжувалась робота по переходу науково-технічної бібліотеки на автоматизовану форму обслуговування. Впроваджено автоматизоване обслуговування користувачів в читальних залах та на абонементі художньої літератури. В автоматизованому режимі роботи за звітний період видано 21552 примірників видань.
Продовжувалась реєстрація користувачів в базі даних «Читачі» та їх фотографування. Було проведено редагування цієї бази згідно наказів. На кінець року база даних читачів становила 11022 назв, за 2010 рік вона поповнилась на 1930 нових записів.
Працівниками відділу були підготовлені та роздруковані списки студентів І курсу всіх факультетів денної та заочної форми навчання і додані до книги шифрів. Проведено друк штрихкодів на читацькі квитки, номери на навчальний абонемент, кожному студенту присвоєно індивідуальний пін-код. Проведено реєстрацію, фотографування та при необхідності перереєстрацію студентів ІІ-У курсів всіх форм навчання з видачею їм пін-кодів та штрихкодів.
Приймались нові електронні копії документів, виданих в університеті (всього 648 копій) та зроблена їхня прив’язка до БД. На кінець року база даних електронних копій становила 2425 назв, за 2010 рік було приєднано 839 назв. Ці номери були доповнені до інвентарної книги.
Також проводилось сканування та оцифрування друкованих видань, які користуються попитом. За 2010 рік було відскановано та приєднано до БД 170 назв. Їхня кількість на кінець року становила 356 назв.
Продовжувався друк, шифрування та розстановка карток для алфавітного каталогу електронних копій.

До книги обліку «Стандарти, винаходи України, електронні журнали» додано 69 назв, всього книга налічує 251 назву.
Після проведення повної звірки бази даних з книгою «Обліку електронних копій» за минулі роки був складений акт на вилучення з фондів бібліотеки електронних копій документів, які непридатні для використання через пошкоджені електронні носії в кількості 6 штук.
Проводилося списання літератури в автоматизованому режимі згідно 37 актів списання по мірі поступлення. Згідно цих актів списано 11320 примірників з тих, які були введені в БД. Розпочата та продовжується зміна належності списаних видань.
Разом з відділом комплектування та обробки літератури були зроблені зміни та доповнення в тематико-типологічному плані згідно поданих кафедрами робочих програм і визначено середній відсоток забезпеченості по кожній кафедрі зокрема (55 кафедр) і по університету (23 напрями). Дана інформація була відправлена на електронні адреси кафедр.
В базі даних було створено новий каталог тем «Іноземні видання». Вся література, яка записана в інвентарних книгах 1 і 2 «Іноземний фонд» і знаходиться і ЧЗІЛ була заштрихкодована, довведена в базу даних та приєднана до каталогу тем.
По мірі необхідності вносилися відповідні зміни до каталогу тем «Видання працівників університету» та проводилося його доповнення та коректування.
Вводилася активна частина фонду і проводилась звірка місцезнаходження книг згідно інвентарних книг. Повністю введена література по 1985 рік.
Продовжувалось введення в БД та штрихкодування нових надходжень періодичних видань газет та журналів. Всього за звітний період було введено та присвоєно інвентарні номери 1495 номерам журналів та 2000 номерам газет. Було заштрихкодовано 117 комплектів газет і введено в БД 5309 примірників.
За минулий рік заштрихкодовано всі номери журналів за останні 5 років (3099) і присвоєно їм інвентарні номери в БД.
Продовжувалось введення та штрихкодування брошур та присвоєння їм номерів в БД. За 2010 рік в БД зареєстровано 1493 назви і 2120 примірників.
Роздруковано штрихкоди на стандарти і передано штрихкодування та реєстрацію в БД у читальний зал патентно-ліцензійної літератури і стандартів.
Щомісячно друкувалась інформація про нові надходження для довідково-бібліографічного відділу.
Надавались платні послуги користувачам науково-технічної бібліотеки, а саме: тиражування записів на електронних носіях; користування персональним ЕОМ; репродукування електронних носіїв. Здійснювалось ксерокопіювання друкованих видань. Здано в касу 63408 гривень.
Кількість звернень на сайт науково-технічної бібліотеки за 2010 рік становить 3857.

Протягом звітного періоду велика увага приділялась методичній роботі, основними завданнями та напрямками якої були:
- впровадження та удосконалення технологічних процесів роботи;
- складання організаційно-технологічної і нормативної документації;
- вивчення та впровадження досвіду роботи інших бібліотек;
- аналіз та узагальнення діяльності бібліотек методичного об’єднання;
- організацію та проведення заходів з підвищення кваліфікації
бібліотечних працівників;
- збір статистичних даних та ін.
Створення регламентуючої документації у бібліотеці – важливий напрямок методичної роботи, що забезпечує налагоджений технологічний процес. Організовано систему методичних документів, що охоплює усі напрямки діяльності бібліотеки.
В 2010 році працівниками бібліотеки розроблено та відредаговано 14 інструктивно-методичних документів, які були затверджені на засіданнях науково-методичних рад.
Проводилися засідання науково-методичних рад з актуальних питань бібліотечної діяльності:
«Методика проведення соціологічних досліджень»;
«Мотиви навчання як соціально-психологічний чинник підвищення кваліфікації співробітників бібліотек ВНЗ»;
«Використання фонду дисертацій та авторефератів дисертацій в читальному залі для професорсько-викладацького складу»;
«Культурно-просвітницька діяльність бібліотеки вищого навчального закладу» та ін.
На засіданні науково-методичної ради слухалось питання «Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи», їх адаптованість до процесів структурних підрозділів НТБ». З метою ефективної і раціональної організації праці співробітників був проведений хронометраж робочого часу структурних підрозділів. На основі вивчення та дослідження типових норм часу, було розроблено та роздруковано кожному структурному підрозділу відповідні витяги з «Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» з врахуванням внесених змін, що стосуються специфіки діяльності того чи іншого підрозділу вузівської бібліотеки.
В науково-технічній бібліотеці підвищення кваліфікації співробітників проводилося згідно Положення про підвищення кваліфікації бібліотечних працівників (від 11.06. 2007р. №65), де система занять диференційована в залежності від посади, освіти, бібліотечного стажу і базується на поєднанні індивідуального, групового та масового навчання.
Першочерговим завданням бібліотеки є організація навчання працівників роботі за новими інформаційними технологіями: вивчення нових носіїв і джерел інформації, освоєння процесів пошуку в мережі Інтернет, навичок організації інформаційного обслуговування користувачів.
Організовувались заняття з удосконалення фахового рівня працівників бібліотеки, які проводились згідно «Програми підвищення кваліфікації працівників на 2010р.».Участь у заняттях брали всі співробітники, які були як слухачами, так і готували виступи на різні теми:
«Електронна бібліографічна продукція на сайтах вузівських бібліотек», «Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування на абонементах вузівських бібліотек», «Корпоративні технології в наукових бібліотеках», «Вільний доступ до ресурсів як нова філософія бібліотечної діяльності», «Формування та забезпечення електронних фондів документів у бібліотеках», «Традиції та інновації в комплектуванні фондів НТБ», «Професія – бібліотекар» (за результатами анкетування працівників НТБ), «Вивчення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування студентів заочної форми навчання», «Про 2-ге українське видання «Таблиць Універсальної Десяткової Класифікації».
В рамках програми обов’язковою умовою було знайомство з фаховою періодикою.
Новопризначені працівники проходили індивідуальне стажування (згідно розробленого плану), а також їм надавалася консультативна допомога.
Проводилися засідання рад при директору щодо виконання планових показників роботи структурних підрозділів бібліотеки, з питань процесу розробки планів та звітів в мультимедійному просторі програми Power Point, аналізу наповнення веб-сайту НТБ, обслуговування користувачів у читальних залах з використанням АБІС «УФД/Бібліотека», вивчення програмного пакету обслуговування користувачів «УФД/Бібліотека», формування цифрової бібліотеки університету та ін.

Проведено 3 засідання обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ- IV рівнів акредитації Івано-Франківської області:
«Нові інформаційні технології та їх впровадження у роботу довідково-бібліографічного відділу бібліотеки ІФНМУ»
(бібліотека Івано-Франківського медичного національного університету);
«Ретроконверсія книжкового фонду НБ ПНУ: організація і технологія»
( наукова бібліотека Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника);
« Нормування бібліотечної діяльності – ефективний засіб управління і регулювання технологічними процесами (практика запровадження «Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи», їх адаптованість до сучасної вузівської бібліотеки).
( науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу).

Традиційною стала робота по збору звітів бібліотек методичного об’єднання. На основі результатів аналізу їх діяльності складена таблиця основних показників роботи обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за 2010 рік.
Методична діяльність науково-технічної бібліотеки забезпечувала інформаційну підтримку бібліотечних фахівців і створювала сприятливі умови для формування їх компетентності та інформаційної культури.

Протягом 2010 року керівний склад бібліотеки успішно працював над другим етапом наукової теми «Основні напрямки діяльності науково-технічної бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів університету та паливно-енергетичного комплексу України». Проміжний звіт за 2009-2010н.р. оформлений згідно з вимогами до НДР.
Робота охоплює широке коло питань бібліотечної діяльності, які об’єднує одна мета – це якісне забезпечення інформаційних потреб користувачів науково-технічної бібліотеки університету.
За результатами дослідження створено електронну картотеку забезпеченості навчальних дисциплін літературою на державній мові по окремих кафедрах і факультетах. Підсумком даного етапу роботи стала можливість виявлення малозабезпечених дисциплін україномовною літературою. Вивчено вплив наявних електронних варіантів видань на відсоток забезпеченості і загалом на формування інформаційного ресурсу бібліотеки.
Проаналізовано використання бібліографічних покажчиків за різними параметрами: за категоріями користувачів, за метою пошуку інформації. За результатами дослідження, зроблено висновок про необхідність активізації процесу підготовки тематичних покажчиків працівниками довідково-бібліографічного відділу та пропаганди бібліографічної продукції загалом, використовуючи для цього новітні інформаційні технології.
Проведено соціологічне опитування щодо вивчення якості бібліотечного обслуговування користувачів серед студентів заочної форми навчання. Проаналізовано результати анкетування, які свідчать про необхідність комплектування бібліотеки новою фаховою літературою з використанням новітніх технологій, створення власних електронних ресурсів, доступних користувачам, зростання спектру інформаційних потреб користувачів. За результатами анкетування встановлено, що перевагу в отриманні інформації респонденти надають Інтернету. Це свідчить, з одного боку, що інші джерела або невідомі, або неінформативні, з іншого – про низьку якість отриманої інформації або її відсутність. Тому є необхідність запровадити проведення занять з «Основ інформаційної культури» саме з студентами заочної та дистанційної форм навчання. Відповіді респондентів свідчать про те, що збільшення самостійної роботи студентів вимагає створення умов для віддаленого доступу користувачів до інформаційних ресурсів бібліотеки, розширення часового доступу до фонду документів.
На основі вивчення фонду рідкісних видань НТБ проаналізовано склад фонду за різними ознаками (змістом, типами літератури, видами документів, мовами, хронологією). Визначено структуризаціцю фонду рідкісних видань науково-технічної бібліотеки. За результатами статистичних даних, отриманих в процесі обслуговування користувачів, проаналізовано використання рідкісних та цінних видань. Результати дослідження показали, що найбільшим попитом користуються видання з геології та гірничої справи. Матеріали дослідження доповнюють таблиці та діаграми.
Обгрунтовано важливість створення друкованих каталогів як найефективнішого способу інформування про зміст фонду рідкісних видань. Визначено структуру такого каталогу для аналогічного фонду науково-технічної бібліотеки з метою популяризації найцінніших книжкових пам’яток та розпочато роботу над його створенням.
Розроблено структуру нового веб-сайту науково-технічної бібліотеки, як органічної частини бібліотечного обслуговування. Результатом дослідження буде перехід бібліотеки на автоматизовані форми обслуговування віддалених користувачів, надання віртуальних довідок, кооперація з бібліотеками ВНЗ.
Отримані результати у процесі виконання науково-дослідної роботи дають змогу не тільки отримати уявлення щодо потреб користувачів вузівської бібліотеки й на основі цього вирішити основні завдання, поставлені в програмі дослідження, а й накреслити стратегічні напрями діяльності відносно комплектування фонду, удосконалення обслуговування, створення власних електронних ресурсів.
Результати дослідження дадуть можливість при послідовному й раціональному впровадженні їх у практику роботи досягти вищого рівня інформаційного забезпечення користувачів бібліотеки – студентів, науковців і практиків нафтогазової галузі України.
Робота вирішує актуальні для бібліотечної справи проблеми.
Результати другого етапу роботи над темою науково-дослідної роботи висвітлено у проміжному звіті:
Основні напрямки діяльності науково-технічної бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів університету та паливно-енергетичного комплексу України: проміжний звіт про науково-дослідну роботу; Част. 2. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 63с.

Інформаційному забезпеченню навчального та наукового процесів сприяла видавнича діяльність з підготовки видань різноманітного характеру та тематики. В першу чергу це інформаційні видання: «Бюлетень нових надходжень» (4 випуски), «Інформація з проблем вищої школи» (12 випусків).
Довідково-бібліографічним відділом підготовлено наступні бібліографічні видання:
Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського щоквартального науково-технічного журналу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» (2005-2009рр.)/ уклад. Н.М. Ковалів. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 102 с.
Верстат-качалка: бібліогр. покажч. / уклад. Н.М. Ковалів. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 45 с.
Використання інноваційних технологій в навчальному процесі : бібліогр. реком. список літ. / уклад. О.П. Розумна. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 10 с.
Заповідники України : бібліогр. реком. список літ. / уклад. О.В. Книгиницька. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 15 с.
Перелік періодичних та інформаційних видань, які передплатила НТБ ІФНТУНГ на 2010 рік / уклад. Н.М. Ковалів. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 6 с.

Протягом звітного періоду бібліотекою започатковано випуск серії «Бібліокур’єр» (на допомогу бібліотечному фахівцю). Кожний випуск даної серії присвячений конкретній актуальній темі з питань бібліотечної діяльності і вміщає літературу, яка знаходиться у фондах науково-технічної бібліотеки, а також електронні ресурси. Метою створення таких рекомендаційних списків літератури є в першу чергу допомога бібліотечним працівникам, особливо початківцям, у підвищенні професійної кваліфікації. Такими малими формами бібліографії можуть скористатися у підготовці до навчальних занять і студенти факультету управління та інформаційної діяльності, які є найактивнішими користувачами довідково-бібліографічного відділу та, зокрема, читачами фахових бібліотечних видань. Перші три випуски присвячені наступним темам:
Створення бібліотечних корпорацій: проблеми і перспективи / уклад. провід. методист М.В. Безрука. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 7 с. – (Серія «Бібліокур’єр» (на допомогу бібл. фахівцю) ; вип. 1).
Взаємовідносини бібліотекаря і користувача в інформаційному суспільстві / уклад. провід. методист М.В. Безрука. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 7 с. – (Серія «Бібліокур’єр» (на допомогу бібл. фахівцю) ; вип. 2).
Збереження книжкового фонду – актуальне питання сьогодення / уклад. пров. методист М.В. Безрука. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 6 с. – (Серія «Бібліокур’єр» (на допомогу бібл. фахівцю) ; вип. 3).

Було підготовлено та видано наступні методичні матеріали:
1. Інструкція з методики підготовки та організації книжково-інформаційних виставок : затв. наук.-метод. радою НТБ від 11.03.2010р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 7 с.
2. Інструкція по вводу документів в програмі «УФД/Бібліотека» : затв. наук.-метод. радою НТБ від 11.03.2010р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 13 с.
3. Інструкція по обслуговуванню користувачів в програмі «УФД/Бібліотека» : затв. наук.-метод. радою НТБ від 16.06.2010р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 7 с.
4. Інструкція по пошуку документів в програмі «УФД/Бібліотека» : затв. наук.-метод. радою НТБ від 12.10.2010р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 8 с.
5. Інструкція про збереження бібліотечних фондів науково-технічної бібліотеки : затв. наук.-метод. радою НТБ від 12.10.2010р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 11 с.
6. Статут клубу за інтересами «Діалог» : затв. наук.-метод. радою НТБ від 11.03.2010р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 8 с.

Для популяризації діяльності науково-технічної бібліотеки велике значення мали публікації в університетській газеті «Студент Прикарпаття»:
1. Вислобіцька С. Безрезультатні зусилля : [проблема заборгованості, методи боротьби з студентами-боржниками] / Світлана Вислобіцька //
Студент Прикарпаття. – 2010. – №7 (верес.). – С.4.
2. Когут С. Нам душу гріє слово… : [про відзначення Всеукр. дня бібліотек у НТБ] / Світлана Когут // Студент Прикарпаття. – 2010. – №8 (жовт.). – С.2.
3. Когут С. Поетична зустріч з Ольгою Слоньовською / Світлана Когут // Студент Прикарпаття. – 2010. – №11 (груд.). – С.3.
4. Костюк Н. Відвідуйте бібліотеку! : [відгук студентки гр. ОА-09-3 про огляд періодич. видань з пит. глобалістики, підготов. працівниками НТБ] / Надія Костюк // Студент Прикарпаття. – 2010. – №7 (верес.). – С.3.
5. Пилип Я. Науково-технічна бібліотека : [абітурієнтам про осн. напрямки діяльності університет. бібліотеки] / Ярослава Пилип // Студент Прикарпаття. – 2010. – №3-6 (лип.). – С.15.
6. Розумна О.П. Для забезпечення сучасного рівня викладання : [список літ. для дисциплін кафедри польової нафтогазової геофізики] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2010. – №2 (берез.). – С.2.
7. Розумна О.П. Для навчального процесу : [список літ. для дисциплін ф-ту управління та інформ. діяльності ] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2010. – №8 (жовт.). – С.3.
8. Розумна О.П. Коли дружиш із наукою : [студент. наукова діяльність в Україні та в ун-ті на сторінках періодики] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2010. – №1(лют.). – С.2.
9. Розумна О.П. Розлунисті дзвони Новоріччя : [коротка інформ. та літ. з історії виникнення новорічного свята] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2010. – №11(груд.). – С.4.

Протягом звітного періоду науково-технічна бібліотека неодноразово брала безпосередню участь у проведенні загальноуніверситетських заходів як в межах університету, так і на загальноміському рівні. Так, наприклад, до урочистого засідання головного управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації з нагоди Дня науки, бібліотекою було представлено розгорнуту книжково-інформаційну виставку, де експонувалися видання вчених університету. Серед переможців в номінаціях «Відомий науковець року» та «Молодий вчений року» були працівники і нашого університету Бурак К.О., Витвицький Я.С., Середюк О.Є., Рибіцький І.В. та Улізько В.М., буклети про наукові розробки яких доповнювали дану виставку. Урочистості проходили в актовому залі Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.
До засідання Колегії обласної держадміністрації, де розглядалося питання про роль ІФНТУНГ – єдиного в Україні вищого навчального закладу нафтогазового профілю, в соціально-економічному розвитку області, підготовлено книжково-інформаційну виставку, на якій було представлено близько 350 друкованих видань – своєрідний підсумок зробленого професорсько-викладацьким складом університету.
На базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в листопаді 2010р. відбувся семінар-нарада з питань енергозбереження у вищих навчальних закладах. Його провів заступник міністра освіти і науки України Євген Сулима. На зібранні обговорювалися питання основних напрямів ефективного і економного енергоспоживання вищими навчальними закладами. Саме цій актуальній тематиці і була присвячена інформаційна виставка, організована працівниками науково-технічної бібліотеки (понад 200 прим. книжкових та періодичних видань).

Директор НТБ Пилип Я.А. брала участь в науково-практичній конференції «Комплектування бібліотечних фондів в умовах розвитку інформаційних технологій», яка відбулася у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка 26 жовтня 2010р.
На базі наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника відбулося засідання Круглого столу представників наукових бібліотек «Фонди періодичних видань: координація і кооперація діяльності бібліотек у сучасних умовах», в якому активну участь взяла і наша бібліотека.

На сторінках деяких наукових збірників було надруковано статті з питань структуризації цифрової бібліотеки університету, підготовлені заступником директора НТБ з комп’ютеризації Т.Р.Стисло. Дані статті надруковано в наступних джерелах:
Стисло Т.Р. Концептуалізація запитів користувача по базах знань метаданих про бібліотечні ресурси / Т.Р. Стисло, В.І. Шекета, Р.М. Федорак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – №4. – С.132-138.
Стисло Т.Р. Структуризація інформаційного простору цифрової бібліотеки з допомогою орієнтованих графів / Стисло Тарас // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем : тези доп. шостої міжнар. конф. (8-10 груд. 2009). – К., 2009. – С.108-109.
Стисло Т.Р. Структуризація процесу видобування інформації в цифровій бібліотеці університету / Т.Р. Стисло, О.Р. Стисло // Математичне та програмне забезпечення інтелектуал. систем (MPZIS-2010) : тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 2010. – С.218-219.

Працівники науково-технічної бібліотеки взяли активну участь у проведенні благодійної акції до дня Святого Миколая «Добро в наших серцях». Були зібрані фінансові кошти для дітей з інтернатних закладів області.

Цікаво та змістовно було організовано свято з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Щирі вітальні слова бібліотечним працівникам пролунали від проректорів з науково-педагогічної роботи Галущака М.О. та Чеховського С.А. Центр культури і дозвілля студентів, зокрема його директор – заслужений працівник культури України Володимир Литвиненко, організували чудову концертну програму, де звучали і пісні, і лірична поезія, і жартівливі номери КВК.

Протягом 2010 року науково-технічною бібліотекою було придбано 5 робочих станцій ПК, 6 сканерів штрихкодів, цифровий фотоапарат Nikon LX22, 2 принтери Epson Stylus T27, мережевий D-Link, зовнішній вінчестер Western Digital 320GB, 10 офісних стільців.

Поряд із значним об’ємом робіт, проведених колективом науково-технічної бібліотеки в звітному році, є цілий ряд важливих завдань, які потребують вирішення у 2011 році: розширення асортименту електронних ресурсів, використання мультимедійних технологій, придбання нової комп’ютерної техніки, покращення матеріально-технічної бази та ін.

Перспективи діяльності передбачені Концепцією розвитку НТБ, пов’язані з впровадженням та розвитком інноваційних інформаційно-комунікативних технологій, позиціонуванням бібліотеки як інформаційної бази університету, яка відповідала б реальним потребам користувачів.

Директор
науково-технічної бібліотеки Я.А.Пилип

Скачати звіт за 2010