Звіт про роботу науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за 2011 рік

Робота колективу науково-технічної бібліотеки протягом 2011 року була спрямована на збереження і збагачення ресурсної інформаційно-інтелектуальної потужності бібліотеки, впровадження новітніх інформаційних технологій у всі сфери виробничої діяльності, створення комфортного інформаційного середовища для задоволення зростаючих потреб суспільного і особистого розвитку користувачів.
Для забезпечення сучасного рівня системної організації документно-інформаційних ресурсів та обслуговування користувачів у бібліотеці триває впровадження інформаційних технологій обробки, зберігання і розповсюдження інформації та знань, відбуваються поступові трансформаційні зміни організаційно-технологічної бази забезпечення суспільних інформаційних потреб.

Надбанням кожної бібліотеки є її різногалузевий фонд, який на 01.01.12 становив 1235838 облікових одиниць, в т.ч. навчальна література 348025 прим., наукова література – 197664 прим.
При комплектуванні фонду враховується поглиблене вивчення базових дисциплін, профільність факультетів і кафедр.

Важливе місце відводиться роботі з ефективного, раціонального користування фондом. Необхідною умовою для цього є уніфікований, чіткий облік документів (сумарна, інвентарна книга), складання і оформлення бібліографічних описів, ведення системи каталогів та картотек. Тому у 2011 році відділ продовжував працювати у 2-х напрямах: створення довідкового апарату та комплектування фондів.
Проводилась робота по визначенню розділів систематичного каталогу, які необхідно привести у відповідність до 2-го українського видання таблиць УДК, для чого складена порівняльна таблиця за новою і старою класифікаційними системами.

Були пересистематизовані розділи 541 «Теоретична хімія. Фізична і колоїдна хімія» і 513 «Геометрія», 516 «Аналітична геометрія» відповідно до нового видання таблиць УДК.
Всього протягом року засистематизовано 1950 примірників, зокрема 504 електронних копій.
Відредаговано поле «Авторський знак» в БД згідно авторських таблиць. Продовжувалось наповнення бази даних рубриками алфавітно-предметного покажчика – всього 498.
Своєчасно поповнювались каталоги і картотеки, відбувалось їх планове редагування. Протягом року в алфавітні і систематичний каталог працівники розставили 8647 карток, відредагували – 49300. Зокрема, у тісній співпраці з іншими відділами були проведені зміни місця збереження окремих документів: 1266 в систематичному каталозі, 1468 – в алфавітних. Згідно 23 актів списано 8013 примірників друкованих видань. Для заміни бібліографічних описів було надруковано 4008 карток для всіх каталогів.
Технічну обробку пройшли 12519 примірників.
Одним з головних завдань залишається комплектування фондiв достатньою кiлькiстю літератури, необхiдної для забезпечення навчального процесу і наукової діяльності.
Співпраця з кафедрами – участь у проведенні днів кафедр, ознайомлення референтів-інформаторів із зразками нової літератури, яку пропонують видавництва, систематичний аналіз забезпеченості з подальшим надсиланням результатів на електронні адреси – дають позитивний результат.
Так, забезпеченість навчально-методичною літературою загалом по університету становила у 2011 році 92,4% порівняно з 90,4% у 2010, кількість малозабезпечених дисциплін зменшилась з 296 до 116. Всього було опрацьовано понад 1500 робочих програм з подальшим внесенням змін до тематико-типологічного плану.
Для придбання літератури та бібліотечної техніки було укладено 29 договорів з видавництвами і організаціями (Київ, Львів, Суми, Черкаси, Івано-Франківськ). Звичайно, враховуючи високу вартість видань, можливість заміни друкованої версії електронною, бібліотечний фонд не поповнюється багатьма примірниками однієї назви. Крім того, нестабільність виділення коштів з державного бюджету негативно позначилась на формуванні фондів. В цілому за 2011 рік бібліотека отримала 12519 примірників видань (987 назв) на загальну суму 228418,02 грн., в т.ч. з університетського видавництва «Факел» 6005 примірників на суму 67080,46 грн. Навчальна література 9545 примірників (76% від загальної кількості надходжень), наукова – 1463 примірників (12% від загальної кількості надходжень).
Фонди бібліотеки систематично поповнюються періодичними виданнями. Про важливість цього джерела комплектування свідчить зростаючий інтерес до нього усіх категорій користувачів. Кількість назв газет і журналів, що передплачуються бібліотекою, залишається стабільною. Абсолютна більшість періодичних видань пов’язана із задоволенням читацьких запитів.
У 2011 році для придбання журналів та газет була витрачена сума 96358,37 грн., з них передплата на 2012 рік становила 80975,79 грн. (187 назв газет і журналів для бібліотеки і структурних підрозділів університету).
Особливістю вузівської бібліотеки є формування фонду у двох напрямах – кількісному і якісному. Крім того, необхідно враховувати профільність – відповідність навчальним планам і програмам.
З метою покращення якісного складу фонду НТБ за 2011 рік було вилучено 8013 примірників видань, з них застарілі видання – 679 примірників (8,47%), зношена література – 4600 примірників (57,41%), видання, які не повернули користувачі – 2731 примірник (34,08%). В інші бібліотеки було передано 3 примірники (0,04%).

Обслуговування користувачів є головною функцією, яка формує імідж бібліотеки серед користувачів, визначає її місце серед підрозділів університету. Перехід на Болонські принципи освіти, які розставили нові пріоритети в навчальному процесі, також передбачають підвищення якості обслуговування читачів, надання доступу до всіх інформаційних ресурсів. Час вносить зміни та нові вимоги до обов’язкових послуг, що традиційно надавалися бібліотекою. Відповідно інформаційна функція бібліотеки зростає, розширюється, стаючи пріоритетною. Доступність, достовірність, швидкість обробки і надання інформації значною мірою визначали задоволення запитів користувачів в звітному 2011 році.
Робота відділу обслуговування користувачів була направлена на забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників університету згідно з їх інформаційними запитами.
Основні завдання, над якими працював колектив відділу протягом 2011 року:
- повне оперативне задоволення потреб користувачів у інформації і покращення якості їх обслуговування в автоматизованому режимі;
- довідково-інформаційне обслуговування;
- ліквідація читацької заборгованості;
- систематичне підвищення професійного і культурного рівня обслуговування;
- популяризація наявних видань та незаслужено забутої літератури;
- підготовка до запису студентів І курсу;
- робота з картотекою доукомплектування;
- надання пропозицій щодо формування фонду;
- співпраця з іншими підрозділами бібліотеки та університету;
- проведення заходів стосовно збереження фонду бібліотеки;
- культурно-просвітницька робота;
- сприяння інтелектуальному розвитку і самоствердженню особистості студента та ін.
Основними в сфері розповсюдження бібліотечних знань серед користувачів бібліотеки є цифрові показники роботи бібліотеки. Протягом 2011 року кількість користувачів за єдиним реєстраційним обліком становить 10138, а всі структурні підрозділи відділу обслужили 24355 (по бібліотеці – 27505). Було видано 834938 примірників (в загальному по бібліотеці – 871079).
Аналізуючи цифрові показники відділу обслуговування, бачимо, що спостерігається спад відвідування бібліотеки користувачами, а внаслідок і зменшення книговидачі. Причиною цього є:
- недостатня кількість нової літератури (періодичних видань зокрема);
- користування значної кількості користувачів Інтернетом.
Протягом року велику увагу працівники відділу обслуговування приділяли роботі зі студентами-першокурсниками. Так, співробітниками абонементів, були підготовлені комплекти підручників для них, і видавались згідно із графіком видачі літератури. З цими студентами були проведені бесіди з питань користування бібліотекою та збереження фонду.
Важливою складовою наукового підходу до організації обслуговування користувачів науково-технічної бібліотеки є вивчення їх думки стосовно запровадження та удосконалення певних технологічних ділянок, процесів. Та особлива увага приділяється обслуговуванню саме першокурсників в період їх адаптації до навчання у вузі. Відділ обслуговування ще до початку нового навчального року проводить комплекс організаційних заходів щодо забезпечення якісного обслуговування першокурсників.
А для того, щоб дізнатися яка думка студентів, було проведено анкетування «Бібліотека – основний центр отримання інформації для студентів першого курсу». Із 12 факультетів вибрано першокурсників газонафтопромислового факультету (ГНПФ), який готує фахівців з нафтогазової справи. В опитуванні брали участь 112 студентів. Анкета складалася з 13 запитань.
Результати дослідження підтвердили думку про те, що збільшення ролі електронних документів не змінює кардинально головної функції бібліотек як гарантів загальнодоступної інформації.
Отже, можна зробити такі висновки:
- основним мотивом звернення студентів-першокурсників до вузівської бібліотеки є збирання інформації з навчальною метою: отримання літератури для підготовки до занять, семінару, практичної роботи;
- найзатребуванішим джерелом інформування студенти ввважають доступ до мережі Інтернет;
- рівень інформаційної культури студентів І курсу є недостатнім;
- існує чітка тенденція підтримки користувачами процесів інформатизації бібліотеки.
Щоб вузівська бібліотека дійсно стала основним центром отримання інформації для студентів першого курсу, необхідно перенести акцент з безпосередніх технологічних питань впровадження і використання інформаційних технологій на проблеми організації нових форм і напрямів формування інформаційної культури користувачів, покращання комплектування, розширення сервісних послуг, збільшення кількості комп’ютерів. Той факт, що 45,5% першокурсників вважають, що неможливо студенту обійтися без бібліотеки, підтверджують необхідність системних змін у бібліотеках, удосконалення традиційних бібліотечних функцій та виникнення нових, які обумовлюють провідну роль бібліотеки в інформаційному суспільстві.

Упродовж року проводилась робота з ліквідації читацької заборгованості, складалися списки студентів-боржників і передавались у деканати та старостам груп. Видача підручників на наступний курс здійснювалась за умови повернення всіх книг в бібліотеку. Завдяки постійній роботі бібліотекарів із боржниками, їх кількість в порівнянні з минулим роком зменшилась.
Згідно Правил користування бібліотекою читач, який вчасно не повернув книги, позбавлявся права користуватися бібліотекою.
Під час роботи студентів над дипломними проектами підсобні фонди абонементів та читальних залів поповнювались друкованими виданнями, необхідними для написання, оформлення курсових та дипломних проектів. Тематика книжкових виставок, представлених на абонементі наукової літератури та в читальних залах відділу – «Методи ізоляції трубопроводів. Захист трубопроводів і конструкцій від корозії», «Геологічні і техногенні процеси та їх вплив на екологічні зміни природного середовища», «Енергетична безпека України», «Безпека життєдіяльності людини у виробничій сфері та побуті», «Системи автоматичного управління. Автоматизація управління процесом буріння» та ін.
Допомогу самостійній роботі студентів в отриманні необхідної інформації надають постійно діючі виставки нових надходжень, де експонується література різних видавництв. Велику роль відіграють і тематичні книжкові виставки, які містять цінну інформацію з різних галузей знань. Вони надають можливість безпосередньо ознайомитись із першоджерелами, інформують про наявність та місцезнаходження у фонді бібліотеки необхідних друкованих видань. Доповненням до них є «Бюлетень нових надходжень».
Для повного задоволення читацького попиту протягом року велась робота по замовленню літературних джерел для професорсько-викладацького складу через МБА. Згідно таких запитів було замовлено 702 прим. друкованих видань для 81 абонента.

Значна увага приділялась культурно-просвітницькій роботі. Пріоритетними напрямами були відродження національної культури, краєзнавства, формування у студентів активної громадянської позиції, національної свідомості, високих моральних якостей та духовних потреб, правова, естетична, екологічна просвіта.
Згідно тематики щоквартального «Календаря пам’ятних і знаменних дат» та «Методичних матеріалів з проведення виховної роботи в університеті» було проведено 21 масовий захід та 11 бібліографічних оглядів літератури. До проведення окремих заходів було залучено студентів різних факультетів (ГНПФ, ФНГП, ГРФ, ФАТК та ін.) та творчий колектив Центру культури і дозвілля студентів.
Тематичні виставки на абонементі художньої літератури та в читальному залі періодичних видань та гуманітарної літератури № 1 допомагали гармонійному розвитку майбутнього фахівця.
Заслуговують на увагу такі:
-Ми є. Були. І будем ми!Й Вітчизна наша з нами;
-З дитячих літ живе у серці він як материнське слово незабутнє (197 років від дня народження Т.Г. Шевченка);
-І горів, і яснів, і страждав, і трудився для свого народу (155 років від дня народження І. Франка);
-Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата;
-Україна пам’ятає – світ визнає (до Дня пам’яті жертв голодомору);
-«Україно, ти моя молитва» (до Дня Незалежності) та ін.
Окремі тематичні виставки друкованих видань представлені на сайті бібліотеки («Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата…», «Нафтогазова енергетика: проблеми і перспективи», «Статистика – ключ до успіху кожної людини», «Україна пам’ятає – світ визнає» (до Дня пам’яті жертв голодомору), «Євроінтеграція України: реалії, необхідність, перспективи») та ін.
Крім того, на абонементі художньої літератури організовано 45 експозицій згідно тематики щоквартального «Календаря пам’ятних і знаменних дат».
Працівниками відділу всього організовано 92 виставки друкованих видань. Кількість експонованої літератури 4336 примірників, кількість виданої 2867 примірників.

Вже другий рік в бібліотеці функціонує клуб за інтересами «Діалог», в рамках якого проводяться зустрічі з цікавими людьми та заходи на найрізноманітніші теми.
Споконвіків найдорожчими цінностями українського народу є мова, жінка, родина, пісня... До цих актуальних тем ми повертаємося знову і знову. Міжнародний день рідної мови – це особливе свято, бо в ньому є і радість і гордість, але є й печаль, усвідомлений біль. Саме цим питанням була присвячена основна увага на читацькій конференції «Мова – це пам’ять в майбутнє і стежина в минуле», гостями та активними учасниками якої були М.П. Лесюк – відомий мовознавець, професор завідувач кафедри слов’янських мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та М.В. Бігусяк – директор бібліотеки цього ж вищого навчального закладу, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови. М.П. Лесюк представив свої книги з даної тематики. Це – «Доля моєї мови», «Мовний світ сучасного галицького села». М.В Бігусяк торкнувся питання правильності вимови в українській мові, від чого залежить її багатство, різноманітність, мелодійність.
До бесіди долучились студенти факультету управління та інформаційної діяльності, які з цікавістю слухали виступи гостей, задавали запитання.
Яскравим естетично-пізнавальним доповненням цієї зустрічі стали літературно-художні виставки «Світ слова Миколи Лесюка», «Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата».
До світлого свята Воскресіння Господнього відбулася літературно-музична композиція «Веселково на Великдень сонце виграває». Зустріч із Олегом Кіращуком – членом Національної Спілки народних майстрів України, членом Всеукраїнської Ради по вивченню і відродженню писанкарства, лауреатом премії ім. Я. Лукавецького, допомогла присутнім пізнати таїнство української писанки, дізнатися про витоки цього народного мистецтва.
Яскравим спогадом залишиться для всіх зустріч із самобутнім івано-франківським письменником – Тарасом Прохаськом, який став гостем літературно-мистецької експозиції «Славне місто моє – краща з кращих перлин» в рамках клубу «Діалог». Тарас Прохасько – сучасний український письменник, один із відомих діячів станіславського феномену. Є автором книг «Інші дні Анни» (1998), «FM Галичина” (2004), «НепрОсті» (2002), «БотакЄ» (2010) та ін. Молодий автор розкривав свою філософію буття, принципи життя. Лейтмотивом розмови стала тема літератури, яка є завжди потрібною, бо є «своєрідним очищенням», «визволенням»: «Коли ми читаємо, то беремо участь у цьому очищенні, пізнаємо світ, формуємо своє бачення тих подій.» Читачем творів Т. Прохаська повинна бути людина-особистість, якій подобається світ, яка готова до того, щоб сприймати цей світ таким, яким він є.
Роздуми та судження Т. Прохаська підсилювали художньо-літературні виставки «Етюди рідного міста» та «Творчість Т. Прохаська».
Не менш цікавим був вечір-зустріч «Велична і свята моя рідна Україна» (до 20 річниці Незалежності України) із Володимиром Шовкошитним – київським поетом і політиком, українським патріотом, автором низки збірок поезії, прози, публіцистики, наукових статей, кіносценаріїв. Зустріч допомогла студентській молоді у формуванні власної громадянської позиції, світоглядних уявлень, естетичних смаків та уподобань. Поет подарував науково-технічній бібліотеці підбірку своїх видань. Бажаючі мали нагоду придбати книги автора «Торкнутися небес», «Мерехтіння зникань», «Хресна путь».
Знайомство з іншими країнами подарував вечір-зустріч «Кожен край має свій звичай» із студентами-іноземцями технічного університету нафти і газу. Гості клубу підготували присутнім своєрідну презентацію своїх країн: Конго, В’єтнаму, Туркменістану. Ми в черговий раз переконалися, що звичаї – це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. Звичаї, а також мова – це ті найміцніші елементи, що об`єднують окремих людей в один народ, в одну націю. Звичаї, як і мова, виробилися протягом усього довгого життя і розвитку кожного народу. «Кожен край має свій звичай», – мовить народна творчість, і це закономірно. Звичаї пройшли випробування часом, стали народним надбанням.
Задуматись над соціальними проблемами дала змогу віртуальна подорож з минулого в сьогодення «Кленові листки болю і любові» (140 років від дня народження В. Стефаника). Його новели – це «Новина», «Камінний хрест», «Катруся» мають глибокий психологічний підтекст, бо розповідають про важке життя селян-кріпаків. Студенти факультету документознавства та інформаційної діяльності аналізували новели В. Стефаника та разом із героями творів співпереживали важкі соціальні часи. Це створило атмосферу доброзичливості, милосердя, допомогло уявити собі тогочасне життя селян.

Захист довкілля – одне із важливих завдань для сучасної молоді, яке і висвітлювалось учасниками усного журналу «Доля планети у наших руках» (до Дня Землі і Дня довкілля).
Студенти факультету економіки підприємництва підготували цікаві та змістовні сторінки – це «Природа і людина», «Природні багатства», «Будь природі справжнім другом» та ін. Кожна з цих сторінок була по-своєму оригінальною і багатогранною, що допомогло усвідомити значення екологічних проблем для людства. Емоційно підсилювали усний журнал поетичні твори про природу, її багатство та різноманітність видів флори і фауни.
Соціальні проблеми завжди займали вагоме місце у житті нашої країни. Вони існують і у наш час. На заході ми провели своєрідну паралель між минулим і сьогоденням, порівняли ці проблеми. Намагались дати відповідь на питання «Чому вони виникають і є глобальними в сучасному світі?».
В університеті своє професійне свято відзначають працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Про людей, які присвятили своє життя нелегкій і важливій справі – розвитку паливно-енергетичного комплексу держави, йшла мова на зустрічі за круглим столом «Геоінформаційні системи – сучасні технології пошуків нафти і газу» (до Дня працівників нафтогазової промисловості). Гостем зустрічі став Василь Романович Возний – доцент кафедри морських нафтогазових технологій. Він змістовно розповів про стан нафтогазового комплексу нашої країни, розкрив діяльність нафтогазових компаній, наголосив на проблемах, які виникають в процесі видобування нафти і газу.
До бесіди долучились студенти другого курсу факультету економіки підприємництва. Вони задавали важливі питання, пов’язані з нафтогазовою промисловістю, акцентували увагу на тому, що соціально-економічний розвиток будь-якої країни визначально залежить від рівня забезпеченості енергією.
Також було проведено бібліографічні огляди літератури «Віхи політичної діяльності М. Грушевського» (145 років від дня народження М. Грушевського), «Хочеш довше жити – кидай курити» (до Дня боротьби з тютюнопалінням і СНІДом) та ін.
Заходи супроводжувались представленням друкованих видань, допомагали в більш повному розкритті теми та надавали можливість студентам ознайомитись з джерелами, які містять інформацію щодо певної тематики. Кількість присутніх на заходах становила 2500 чол.
На заходи було запрошено студентів факультету архітектури туристичних комплексів, факультету управління інформаційної діяльності, газонафтопромислового та механічного факультетів.
Усі масові заходи та книжкові виставки, які представлені на них, сприяли національно-патріотичному, трудовому і фізичному вихованню, а також вихованню духовності, моралі і культури, допомагали у формуванні дозвіллєвої культури у студентському середовищі, прагнення до самоствердження та самореалізації як особистості. А це, у свою чергу, допомагає у розвитку гармонійної особистості з високим національним культурним потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного, усталеними естетичними смаками.

Від того, наскільки ефективно організоване в бібліотеці довідково-бібліографічне обслуговування та бібліографічне інформування професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, залежить успішне вирішення головного завдання бібліотеки – інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу і наукових досліджень в університеті.
Тому, актуальними питаннями звітного 2011 року для довідково-бібліографічного відділу були:
- відповідність бібліографічного сервісу інформаційним потребам користувачів;
- вдосконалення та урізноманітнення методів і засобів роботи з інформаційними потоками;
- створення та використання нових інформаційних продуктів.
Довідково-бібліографічний відділ працював над упорядкуванням та ретроконверсією фонду документів (біля 90% його активної частини заштрихкодовано та введено в БД). Велика робота проведена по виявленню зношених та застарілих довідкових та інформаційних видань. Відібрано 731 примірник документів та підготовлено 3 акти на їх списання. Розпочато роботу над звіркою фонду з топографічним каталогом (посортовано документи ДСП згідно з видами їх обробки та підготовлено картки на інформаційні видання з інвентарними номерами). Фонд відділу поповнився 176 примірниками нових видань: державних бібліографічних покажчиків України, довідників, словників, енциклопедій, реферативних журналів тощо.
З метою удосконалення системи традиційних бібліографічних картотек здійснювалося поточне та планове їх редагування, вводились нові актуальні рубрики «24 серпня – 20 років незалежності України», «До 50-річчя польоту людини в космос», «До 25-річчя Чорнобильської катастрофи», «Столиці Європи туристичні», «Успішні управлінці світу» тощо. Відредаговано розділи головної довідкової картотеки «71, 73, 76. Культура. Інформатика. Засоби масової інформації», «78. Бібліотекознавство», «550.834. Методи геофізичної розвідки», «614-622.245.422.2. Охорона здоров’я. Гігієна – Склад і властивості цементного розчину», предметну картотеку (Н-Я), замінено роздільники з рукописними написами на нові в картотеках «Розрахунки», «Моделювання», «Контрольно-вимірювальні прилади» (відредаговано 10411 карток, надруковано 700 роздільників).
Особлива увага акцентувалась на поповнення та ретроконверсію електронної спеціальної картотеки «Нафтогазове обладнання» ( всього записів 1834, з них в цьому році – 603). В базі даних «Видання працівників університету» зроблено прив’язки 476 статей, поповнено бази даних «Історія ІФНТУНГу» та аналітичних описів статей періодики, відредаговано базу даних «Cтатті періодики» за 2011 рік.
В звітному році зросла інтенсивність довідково-бібліографічного обслуговування користувачів в режимі “запитання-відповідь”. Так, тематичних довідок в автоматизованому режимі видано (153, 226, 301, 390 відповідно 2008, 2009, 2010, 2011 рр.). Заслуговують на увагу, зокрема, такі довідки:
- «Нормативно-правове забезпечення земельної реформи»;
- «Державна політика в сфері енергозберігання»;
- «Економічна безпека підприємства»;
- «Лідерство – фактор суспільного розвитку»;
- «Екологічний моніторинг басейну річки Бистриця».
Працівниками довідково-бібліографічного відділу обслужено 1470 користувачів, що значно більше запланованого (1350).
Керівництво університету та всі кафедри забезпечуються бібліографічним інформуванням абонентів з тематики вищої освіти. Підтримується тісний зв’язок з референтами-інформаторами від кафедр згідно «Положення про референта-інформатора в науково-технічній бібліотеці» та наказу ректора ІФНТУНГ від 21.11.2011 р. «Про роботу референтів-інформаторів в науково-технічній бібліотеці». Для них регулярно поновлюється постійно діюча інформаційна виставка «Нові книги», на якій було представлено 468 книг.
В міру поступлення нових книг щомісячно проводились для науковців та професорсько-викладацького складу Дні інформації, проведено місячник студентів-дипломників та День дипломників спеціальності економіка підприємства, День аспірантів.
При масовому бібліографічному інформуванні використовували бюлетені нових надходжень, виставки нових надходжень, Дні інформації, університетську газету «Студент Прикарпаття», в якій представлено 3 огляди літератури, а саме:
- «Та, що зблизила світи (до 140-річчя від дня народження Лесі Українки)»;
- «Найновіші публікації викладачів кафедри землевпорядкування та кадастру»;
- « Праці викладачів кафедри вищої математики».
На сайті НТБ представлена віртуальна книжково-інформаційна виставка «Енциклопедичні видання незалежної України».
Протягом звітного року за доброю традицією проведено спільні засідання представників бібліотеки та кафедр університету в рамках «Дня кафедри». На них обговорювались проблеми комплектування, використання навчальної літератури, інформаційні можливості науково-технічної бібліотеки, організовувались ретроспективні тематичні перегляди по профілю кафедр, а саме:
- нафтогазової гідромеханіки;
- документознавства та інформаційної діяльності;
- управління галузевим і регіональним економічним розвитком.
Переймаючи досвід інших наукових бібліотек, відділ прагнув модернізувати цю форму роботи, використовуючи новітні інформаційні технології. З цією метою створений компакт-диск з мультимедійною презентацією програми Дня кафедри управління галузевим і регіональним економічним розвитком. На ньому тезисно подані програмні питання і відображені відскановані обкладинки потрібних документів та зміст або рубрики до них. Компакт-диск переданий на кафедру з пропозицією переглянути його в зручний для всієї кафедри або для кожного зокрема час. Всі свої запитання, зауваження, пропозиції, запити передають нам через довідкову службу «Запитання і відповіді», створену на сайті НТБ або через електронну пошту.
Така форма проведення дня кафедри дозволяє уникнути тривалої процедури узгодження місця та часу проведення.
З метою формування інформаційної культури студентів працівниками довідково-бібліографічного відділу проведено Тиждень першокурсника, під час якого функціонувала книжково-інформаційна виставка «Бібліографічні ресурси – студентам», надавались бібліографічні консультації по використанню довідково-бібліографічного апарату, проводились практичні заняття з студентами з бібліотечно-бібліографічної орієнтації. Згідно розробленої програми курсу «Основи інформаційної культури» для студентів 1 курсу проведено заняття з тем «Структура бібліотеки, її діяльність та довідково-бібліографічний апарат», для студентів старших курсів – «Галузева бібліографія на допомогу навчальному процесу та науковій роботі». Для студентів підготовлені методичні вказівки щодо проведення практичних занять «Основи інформаційної культури студентів».
Важливе місце в інформаційному забезпеченні освітнього процесу і наукових досліджень займає підготовка науково-допоміжних бібліографічних покажчиків. Довідково-бібліографічний відділ продовжив знайомство користувачів зі змістом одного з науково-технічних журналів ІФНТУНГу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», в якому публікуються матеріали за результатами наукової і виробничої діяльності у сфері нафтогазопромислового комплексу. Підготовлений другий випуск розкриває зміст видання за період 2001-2004 років. Для полегшення пошуку інформації складено допоміжні покажчики, а саме: покажчик рубрик та іменний покажчик всіх згадуваних у бібліографічних записах прізвищ. Особливістю цього випуску є відображення прізвищ всіх співавторів, незалежно від їх кількості.
Заслуговує на увагу користувачів, які цікавляться історичним розвитком природничих та технічних наук, науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки (1804-1945)». Підвищує його інформативність та сприяє
різноаспектному розкриттю змісту розгалужений науково-допоміжний пошуковий апарат, який містить покажчики, що значно збагачують видання :
іменний (авторів, укладачів, редакторів тощо); покажчик друкарень, видавничих організацій та установ, видавців і видавництв; покажчик місць видань творів друку. Для більш ефективного користування допоміжними покажчиками кожному з них передує невеликий вступ, що розкриває принципи побудови каталогу та його особливості.
Затребуваним серед студентів є бібліографічний покажчик «Природно-заповідний фонд України», доповнений крім іменного географічним та предметним покажчиками та кольоровими ілюстраціями.
Відділом підготовлені бібліографічні рекомендаційні списки літератури на допомогу навчальному процесу «Стратегічне управління підприємством» та «Документально-інформаційні комунікації». Складено «Перелік періодичних та інформаційних видань, які передплачує НТБ ІФНТУНГ на 2012 р.».
Довідково-бібліографічним відділом започатковано випуск щорічного «Календаря знаменних і пам’ятних дат університету». Вже упорядковано такий календар на 2012 рік. Розпочато укладання бібліографічного покажчика «Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках періодичних видань» (1 частина).

Основні завдання відділу книгозберігання – забезпечення збереження фонду, вивчення його якісного складу, оперативне і повне обслуговування користувачів.
На 01.01.2011 року фонд відділу книгозберігання становив 365984 прим.
Протягом звітного 2011 року було прийнято нової літератури в кількості 10332 прим.: з інвентарними номерами – 6631 прим., брошури – 310 прим. та методичні матеріали – 3391 прим.
Нову літературу в кількості 9059 прим. передано в структурні підрозділи НТБ.
Прийнято із структурних підрозділів літературу , яка не користується читацьким попитом, в кількості 1391 прим.
За минулий 2011 рік розставлено у фонд 50023 примірника : нові надходження – 1273 прим., повернену читачами – 46553 прим., прийняту з підсобних фондів – 1391 прим., повернену з виставок переглядів – 806 прим. Працівники відділу постійно підтримують правильність розстановки відповідно до шифрів.
Протягом року проводилась робота з індикаторним каталогом. Розставлено картки: на нову літературу – 6631; на літературу, яка передавалась між структурними підрозділами бібліотеки – 1444. Вилучалися картки на списану літературу – 3568. Поновлювалися каталожні роздільники та ярлички на ящиках.
Паралельно з картковим каталогом, працівники відділу книгозберігання працювали над наповненням електронного каталогу, який функціонує в автоматизованій системі «УФД/Бібліотека». У минулому році в базу даних було занесено назв документів – 6558, примірників – 10427. Одночасно перевірялося місце збереження літератури та вносилися відповідні зміни (1410 документів).
За минулий 2011 рік було виконано 46553 читацьких замовлень на літературу.
Працівниками відділу книгозберігання проводився щоденний аналіз відмовлень, звірка вимог із каталогом.
Протягом року перешифровано 3300 примірників і зроблено відповідні зміни шифрів у книжковому фонді та в індикаторному каталозі. Зроблено переміщення книжкового фонду (55 полиць).
Велику увагу працівники відділу приділяють збереженню та вивченню якісного стану книжкового фонду. В 2011 році проводився аналіз використання розділу УДК 550.832. Геофізичні методи дослідження свердловини. Каротаж. Переглянуто 141 назву. Проведене дослідження показало, що необхідно поповнювати фонд розділу УДК 550.832 новими україномовними виданнями. Документи, які користуються підвищеним попитом і є в недостатній кількості потрібно, якщо можливо, доукомплектувати або сканувати. Потрібно також скорочувати пасивну частину фонду шляхом вилучення документів застарілих або таких, які не використовуються в обслуговуванні з певних причин.
Продовжувалося штрихкодування активної частини фонду відділу книгозберігання. Заштрихкодовано 1096 прим.
Розміщений інформаційно-бібліографічний список літератури обмінного фонду на сайті бібліотеки.
З метою збереження книжкового фонду систематично поновлювались пошкоджені, зношені документи. Протягом року реставровано 214 прим. Документи, які користуються підвищеним попитом, сканувалися.
Працівники відділу брали участь у перевірках книжкових фондів в структурних підрозділах бібліотеки.
Протягом звітного року відділ книгозберігання постійно брав участь у проведені Днів кафедр, де представляв літературу, яка мало користується читацьким попитом.
Працівники відділу брали активну участь у представленні книжкових виставок при проведенні науково-практичних конференцій, семінарів в університеті.

В поточному році працівниками відділу інформаційних технологій основна увага приділялася впровадженню автоматизованого обслуговування користувачів в науково-технічній бібліотеці.
У ком’ютеризованому режимі за допомогою програми «УФД/Бібліотека» здійснювалися виробничі процеси індивідуального та сумарного обліку нових надходжень документів, їх штрихкодування, наукова обробка і каталогізація, формування електронного каталогу, реєстрація видачі документів, облік користувачів та виготовлення їхніх реєстраційних документів, систематичний облік основних показників діяльності бібліотеки.

Впроваджено автоматизоване обслуговування в читальних залах, на абонементі художньої літератури та на навчальному абонементі. В автоматизованому режимі роботи за звітний рік видано 90557 примірників видань, з яких 7188 примірників на абонементі художньої літератури, 21115 примірників в читальному залі іноземної літератури, 11758 примірників в читальному залі лабораторних робіт та методичних вказівок, 10064 примірники в читальному залі соціально-економічної літератури, 8615 примірників в читальному залі технічної літератури. З вересня 2011р. введено автоматизоване обслуговування на абонементі навчальної літератури (фіксована книговидача за цей період – 31817 примірників).
Працівники відділу провели підготовчі роботи по налагодженню процесу друку пластикових читацьких квитків. Були підготовлені зразки пластикових читацьких квитків для студентів стаціонарної та заочної форм навчання та працівників університету. Відредагована БД студентів 1-4 курсів стаціонарної та заочної форм навчання та приєднані до них відповідні фотографії. Узгоджено процес друку пластикових читацьких квитків (роздруковано 2310).
Продовжувалась реєстрація користувачів в базі даних «Читачі» та їх фотографування. Проводилось редагування цієї бази згідно наказів та приєднувалися фотографії до електронних формулярів читачів. На кінець року база даних «Читачі» становила 8785 користувачів, за поточний рік було зареєстровано 2011 користувачів.
Проведено реєстрацію, фотографування студентів І курсу всіх факультетів денної та заочної форм навчання з видачею індивідуальних пін-кодів.
Проводились роботи по створенню, наповненню та введенню в дію нового веб-сайту бібліотеки з функцією інтелектуального пошуку літератури.

Веб-сайт – візитна картка бібліотеки у світовому інформаційному просторі та органічна складова системи бібліотечно-інформаційного забезпечення. За умови наявності окремого веб-сайту бібліотеки в найближчих планах упровадження додаткових послуг, які дозволять підвищити якість і комфортність обслуговування, рівень спілкування: служби електронної доставки документів за запитами користувачів (пошук інформаційних ресурсів, надання електронних копій документів, а за необхідності – сканування документів із фондів НТБ).

З жовтня 2011 року був введений в дію новий сайт науково-технічної бібліотеки. Сайт створений на основі технології Drupal, з повноцінним інформаційно-пошуковим порталом, який надає змогу всім користувачам отримувати найновішу інформацію. Сайт складається з 13 розділів, фотогалереї та сторінки з контактами. На сайті працює «Віртуальна довідка», яка передбачає виконання одноразових запитів віртуальних користувачів, пов’язаних із пошуком різноманітного спектру інформації. Користувачі можуть ставити запитання бібліотекарям в он-лайн режимі, і відразу отримувати відповіді. З листопада 2011 року на сайті функціонує «Пошук по електронному каталогу», який дає можливість віддаленим користувачам здійснювати пошук по електронній базі даних НТБ та за допомогою послуги «Читацький формуляр» замовляти літературу безпосередньо через сайт бібліотеки.

Приймались нові електронні копії документів, виданих в університеті (всього 284 копії) та зроблена їхня прив’язка до БД. На кінець року база даних електронних копій становила 2891 назву, за 2011 рік було приєднано 431 назву. Ці номери були доповнені до інвентарної книги.

Було проведено сканування та оцифрування друкованих видань, які користуються попитом. За поточний рік було відскановано та приєднано до БД 148 назв. Їхня кількість на кінець року становила 504 назви. Ці назви були доповнені до списку сканованих видань за 2011 рік.

Розпочато та проводиться оцифрування бібліотечного фонду, в тому числі дисертації, книги починаючи з 2011 року і нижче (титульна сторінка, зміст, анотація). Всього оцифровано 740 назв документів.

Створено та наповнено каталог тем «Класифікатор нормативних документів» (всього 40 тем, з них 19 з підтемами). Налагоджено роботу по введенню в автоматизовану базу даних стандартів та присвоєнню їм номерів.

Щомісячно друкувалась інформація про нові надходження для довідково-бібліографічного відділу.

Надавались консультації співробітникам бібліотеки, працівникам кафедр університету та користувачам інформаційного комп’ютерного центру.
Набагато активніше користувачі бібліотеки стали звертатися до інформаційного комп’ютерного ценру з питань перегляду та видачі електронних копій. Так їх видача за рік становить 2183 прим.
Проводились навчання працівників бібліотеки з питань автоматизованого обслуговування користувачів.
Надавались платні послуги користувачам науково-технічної бібліотеки, а саме: тиражування записів на електронних носіях; репродукування електронних носіїв. Здійснювалось ксерокопіювання друкованих видань. Здано в касу 63408 гривень.

Кількість звернень на сайт науково-технічної бібліотеки до введення нового (у вересні) – 3527. Про більш активну відвідуваність сайту свідчить показник лічильника, встановленого з 12 грудня 2011р. За період з 12 по 31 грудня кількість переглядів сайту бібліотеки становила 4185.

Головним завданням науково-технічної бібліотеки протягом 2011 року було забезпечення оперативної і якісної інформаційної підтримки розвитку освітнього і наукового процесів у вузі з максимально ефективним використанням бібліотечних ресурсів і сучасних інформаційних технологій.
І зв’язку з цим до бібліотекаря висувалися відповідні вимоги – як до інформаційного працівника, який повинен мати уявлення про процеси, що відбуваються у суспільстві.
Основні завдання, напрямки і функції методичної діяльності були спрямовані на:
- впровадження та удосконалення технологічних процесів роботи;
- складання організаційно-технологічної і нормативної документації;
- вивчення та впровадження передового досвіду, новітніх інформаційних
технологій;
- аналіз та узагальнення діяльності підрозділів бібліотеки;
- організація підвищення кваліфікації бібліотечних працівників;
- надання консультаційно-методичної допомоги.
Діяльність науково-технічної бібліотеки значною мірою забезпечувала регламентуюча документація різних напрямків і процесів роботи.
В 2011 році працівниками бібліотеки розроблено та внесено зміни до ряду інструктивно-методичних документів та затверджено на засіданнях науково-методичної ради:
« Положення про обслуговування сторонніх користувачів НТБ »;
«Положення про бібліотечну раду науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ »;
«Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з курсу «Основ інформаційної культури» та ряд ін.

Внесено відповідні зміни до Правил користування науково-технічною бібліотекою та затверджено наказом по університету.

Проведено засідання науково-методичних рад:
«Про діяльність науково-технічної бібліотеки з питань комп’ютеризації всіх бібліотечно-бібліографічних процесів та інформатизації навчального процесу. Електронна бібліотека в інформаційному просторі університету»;
«Покращення якості забезпечення навчальних дисциплін як наслідок співпраці з кафедрами університету»;
«Маркетингові послуги у вузівських бібліотеках України: досвід роботи, проблеми, перспективи;
«Студент ХХІ століття: вплив новітніх інформаційних технологій на шляхи отримання інформації та основні контрольні показники роботи бібліотеки»;
«Формування підсобних фондів та їх відповідність інформаційним запитам користувачів»;
«Вивчення якісного складу книжкового фонду відділу книгозберігання (розділ УДК 550.832) та ін.

Постійно підвищувалися критерії діяльності і основного змісту всіх напрямків бібліотечної роботи, зростали вимоги до посадових обов’язків бібліотекарів. Тому було розроблено програму підвищення кваліфікації працівників, яка включала систему занять диференційовано в залежності від посади, освіти, бібліотечного стажу і базувалася на поєднанні індивідуального, групового та масового навчання. Організовувалися заняття з удосконалення фахового рівня працівників. Співробітники бібліотеки були як слухачами так і готували виступи на різні теми:
«Формування бібліографічно-інформаційної культури – основа якості успішного навчання студентів першого курсу»;
«Користувач – «боржник» - проблема чи закономірність?»;
«Критерії якості послуг міжбібліотечного абонементу і доставки документів»;
«2-ге українське видання «Таблиць Універсальної Десяткової Класифікації» ( розділи 63,64,65,66,67).

Система занять з підвищення кваліфікації передбачала і перевірку знань співробітників бібліотеки, зокрема знань окремих технологічних процесів з використанням програми «УФД/Бібліотека»:
«Впровадження комп’ютерних технологій в бібліотечні процеси обслуговування користувачів на абонементі навчальної літератури»;
«Віртуальне бібліотечне обслуговування користувачів: можливості та перспективи»;
«Процес автоматизованого обслуговування користувачів у відділі книгозберігання»;
«Автоматизація процесів групового бібліографічного інформування викладачів та науковців вищого навчального закладу».

В рамках програми обов’язковою умовою було знайомство з фаховою періодикою. У підвищенні кваліфікації кадрів відіграє позитивну роль видавнича діяльність методичної служби. У серії «Бібліокур’єр» (на допомогу бібліотечному фахівцю) видано рекомендаційний список джерел з друкованих видань за темою: «Інновації в системі інформаційно-бібліографічного обслуговування». Започатковано видання бібліографічного бюлетеня «Сторінками фахових видань», метою якого є надання методичної допомоги бібліотекарям з основних питань бібліотечної діяльності. Проводились практичні заняття з вивчення систематизації документів за таблицями УДК і ББК.
Новопризначені працівники проходили індивідуальне стажування (згідно розробленого плану), а також надавалася консультативна допомога.

В кінці року серед працівників бібліотеки було проведено анкетування щодо організації внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації з метою удосконалення форм і методів роботи, перегляду планів навчання на 2012 рік. Коротка анкета складалася з 5 запитань, які враховували бібліотечний стаж респондентів, можливість висловити свою точку зору щодо форм проведення занять, конкретних тем, які потребують висвітлення на заняттях. Було опрацьовано 52 анкети. З результатів видно, що задоволені організацією занять з підвищення фахового рівня 88,5% працівників, не задоволені – 11,5%. Найбільш ефективними та результативними формами проведення занять вважають професійну самоосвіту (59,6%), семінари (26,9%), лекції (25%), практикуми та майстер-класи (по 19,2%). Респонденти вважають, що на заняттях з підвищення кваліфікації в першу чергу необхідно висвітлювати питання комп’ютеризації та автоматизації бібліотечних процесів, впровадження інноваційних комп’ютерних технологій в бібліотечній сфері, враховувати диференційований підхід. Переважна більшість бібліотечних працівників мають позитивну думку з приводу того, що на сьогоднішній день є потреба у впровадженні нових методів (інновацій) в практику організації підвищення кваліфікації (71,2%). Результати анкетування вже враховано в плануванні на 2012 рік.

Цілеспрямована робота з підвищення кваліфікації, яка здійснювалася у тісному контакті з керівництвом бібліотеки дала змогу підвищити інноваційну активність бібліотеки, зробити інноваційні процеси більш результативними.

Проведено також засідання рад при директору з різних питань:
«Бібліотеки ВНЗ та їх роль у виховному процесі студентів. Методи і форми проведення масової роботи НТБ ІФНТУНГ»;
«Дотримання вимог «Інструкції по вводу документів в програмі «УФД/Бібліотека» працівниками структурних підрозділів НТБ»;
«Предметний рубрика тор як елемент електронної бібліотеки»;
«Аналіз забезпечення підручниками і навчальними посібниками незабезпечених дисциплін на основі опрацювання робочих програм»;
«Бібліотека ІФНТУНГ – основний центр інформації для студентів І курсу»;
«Паспортизація стародруків, рідкісних і цінних видань як один із шляхів розв’язання проблеми їхнього збереження» та ряд ін.

Проведено засідання обласного методичного об’єднання на теми:
«Групове бібліографічне інформування користувачів вузівської бібліотеки з використанням інноваційних технологій»
(науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу).
«Актуальні питання збереження бібліотечного фонду»
(бібліотека національного медичного університету)
«Застосування інноваційних методів в обслуговуванні користувачів бібліотеки».
(наукова бібліотека ПНУ ім. В.Стефаника)

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання проведено засідання секцій основних відділів бібліотек ВНЗ:
- з питань інформаційно-бібліографічної діяльності:
семінар «Довідково-інформаційна робота з аспірантами та магістрами»;
(наукова бібліотека ПНУ ім.В.Стефаника)
- з питань інформаційних технологій:
майстер-клас «Книгозабезпеченість навчального процесу. Роль електронної картотеки забезпеченості навчальних дисциплін»;
(науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ)
- з питань формування та збереження фондів:
практикум «Оцінювання літератури та оформлення документації на списання бібліотечного фонду»;
(бібліотека національного медичного університету).

-з питань обслуговування користувачів:
огляд-консультація «Бібліотечне обслуговування користувачів в спеціалізованих читальних залах: забезпечення якості й оперативності».
(наукова бібліотека ПНУ ім. В.Стефаника).

Для наукового підходу в бібліотеці до прийняття рішень та прогнозування її майбутньої діяльності широко застосовувалися статистичні, порівняльні та інші аналізи діяльності, підготовлені окремими підрозділами.

Уже традицією стала робота по збору звітів бібліотек методичного об’єднання. На основі результатів аналізів їх діяльності складено таблиці основних показників роботи обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за 2006-2010 роки.
Огляд основних показників роботи бібліотек ВНЗ «Аналіз діяльності бібліотек методичного об’єднання за 2006-2010 роки» в мультимедійному просторі програми Power Point дав наглядну картину пріоритетних напрямків роботи кожної бібліотеки. На основі такого аналізу працівники мали можливість ближче познайомитися із роботою своїх колег.

Методична діяльність науково-технічної бібліотеки забезпечувала оперативну підтримку з підвищення кваліфікації кадрів, вивчення та впровадження передових досвідів, новітніх інформаційних технологій, надання консультаційно-методичної допомоги, щоб вивести бібліотечну справу на новий відповідний сучасним запитам, рівень. Всі ці компоненти забезпечували інформаційну підтримку бібліотечного фахівця і створювали сприятливі умови для формування його компетентності та інформаційної культури.

Керівний склад бібліотеки успішно завершив роботу над темою наукової роботи «Основні напрямки діяльності науково-технічної бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів університету та паливно-енергетичного комплексу України» (затверджена на 2008-2011 р.р.).
Робота присвячена вивченню проблем, що постали перед вузівською бібліотекою та потребують інноваційних змін як у бібліотечній діяльності, так і в методах та формах її організації.
Новітні тенденції спонукають бібліотеки шукати інноваційні шляхи розвитку. Проте, впровадження корисного досвіду мусить проходити з урахуванням реалій, готовності бібліотечних працівників до радикальних перетворень професійного середовища і підвищення професійної компетентності.
Виходячи з цього, основними напрямками третього завершального етапу дослідження є:
- співпраця з кафедрами університету та навчальним відділом з метою удосконалення системи комплектування бібліотечного фонду;
- науково-інформаційне забезпечення потреб користувачів з питань нафтогазової справи;
- вивчення якості бібліотечного обслуговування студентів, які навчаються згідно вимог Болонської декларації навчання;
- створення електронної бази стародруків шляхом сканування.
Одним з напрямків дослідження є вивчення позитивного впливу співпраці Науково-технічної бібліотеки з кафедрами університету на динаміку книгозабезпеченості навчальних дисциплін відповідних кафедр, про що свідчать відповідні таблиці та діаграми.
У дослідженні висвітлюється нова стратегія бібліографічного інформування та довідково-бібліографічного обслуговування: розширення спектра видів і типів документів у вигляді електронних ресурсів, які відображають результати науково-технічних досліджень з питань нафтогазової справи. Розглядається взаємодія традиційних та інноваційних методів бібліографічної роботи, запропонована загальна схема алгоритму віртуального довідково-бібліографічного обслуговування (на прикладі організації та проведення віртуального Дня кафедри).
Проведено соціологічне опитування щодо вивчення якості бібліотечного обслуговування користувачів серед студентів, які навчаються згідно вимог Болонської декларації навчання. Узагальнено вимоги щодо копіювання стародруків, вивчено критерії відбору для оцифровування та створено електронну базу фонду рідкісних видань НТБ. Також акцентовано увагу на дослідженні проблем та перспектив створення бібліотечних корпорацій, форм та переваг даних об’єднань. Проведено підготовчий етап до впровадження корпоративної мережі вузівських бібліотек обласного методичного об’єднання.
Таким чином, проведене дослідження дало можливість окреслити узагальнюючу картину діяльності Науково-технічної бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів, показати сильні та слабкі сторони, змоделювати напрями подальшого розвитку, враховуючи результати моніторингу.
Отримані результати будуть враховані для подальшого удосконалення обслуговування користувачів, для пошуку більш ефективних форм і методів бібліотечно-бібліографічної діяльності, що буде сприяти розширенню інформаційного поля книгозбірні.
Результати завершального етапу роботи над темою науково-дослідної роботи висвітлено у заключному звіті за 2010-2011н.р., який оформлений згідно з вимогами до НДР:
Основні напрямки діяльності науково-технічної бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів університету та паливно-енергетичного комплексу України: заключний звіт про науково-дослідну роботу; Част. 3. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 51с.

На сторінках університетського видання «Науковий вісник ІФНТУНГ» була надрукована стаття заступника директора з комп’ютеризації Стисла Т.Р, в якій представлено структурні рішення для пошукових задач в рамках процесу видобування інформації для інтегрованого середовища WEB-орієнтованої цифрової бібліотеки з метою реалізації інтелектуальних функцій підтримки запитів користувачів та логічної структуризації документів на основі джерел даних, знань, метаданих та метазнань.
Стисло Т.Р. Автоматизація процесу класифікації запитів користувачів по джерелах даних нафтогазової справи / Т.Р.Стисло, В.І.Шекета // Наук. вісн. ІФНТУНГ. – 2010. – №4 (26). – С. 98-108.

Науково-технічна бібліотека взяла участь в проведенні Всеукраїнської науково-методичної конференції «Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України», що відбулася на базі ІФНТУНГу. Результатом є наступні дві публікації в збірнику матеріалів конференції:
Пилип Я.А. Науково-технічна бібліотека в інформаційному просторі університету / Я.А. Пилип, Т.Р. Стисло // Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України : матеріали Всеукр. науково-метод. конф., м.Івано-Франківськ, 30 трав.- 1 черв. 2011р. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 103-105.
Пилип Я.А. Роль науково-технічної бібліотеки університету в саморозвитку педагогічної майстерності викладача / Я.А. Пилип, Л.В. Цок // Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України : матеріали Всеукр. науково-метод. конф., м.Івано-Франківськ, 30 трав.- 1 черв. 2011р. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 187-191.

Інформаційному забезпеченню навчального та наукового процесів сприяла видавнича діяльність з підготовки видань різноманітного характеру та тематики. В першу чергу це інформаційні видання: «Бюлетень нових надходжень» (4 випуски), «Інформація з проблем вищої школи» (12 випусків).

Довідково-бібліографічним відділом підготовлено наступні бібліографічні видання:
1. Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського щоквартального науково-технічного журналу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» (2001-2004рр.). Вип. 2 / уклад. Н.М. Ковалів. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 83 с.
2. Документально-інформаційні комунікації : бібліогр. список літ. / уклад. Л.М. Локотош. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 12 с.
3. Календар знаменних і пам’ятних дат ІФНТУНГ на 2012 рік / уклад. О.П.Розумна. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 25 с.
4. Каталог дисертацій, захищених в ІФНТУНГ з 1999 по 2011 роки (з фонду НТБ) / уклад. М.А. Слободян. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 56 с.
5. Природно-заповідний фонд України : бібліогр. покажч. / уклад. О.В. Книгиницька. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 54 с.
6. Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки (1804-1945) : бібліогр. покажч. / уклад. Л.В. Цок. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 214 с.
7. Стратегічне управління підприємством : бібліогр. список літ./ уклад. Л.А. Жолобко. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 23 с.

Протягом звітного періоду бібліотекою було продовжено випуск серії «Бібліокур’єр» (на допомогу бібліотечному фахівцю). Четвертий випуск присвячений темі інформаційно-бібліографічного обслуговування, яке сьогодні знаходиться на новому етапі розвитку, пов’язаному з широким застосуванням комп’ютерних технологій. Саме про використання електронних інформаційних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні можна дізнатися з рекомендаційного списку серії «Бібліокур’єр»:
Інновації в системі інформаційно-бібліографічного обслуговування / уклад. пров. методист М.В. Безрука. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 8 с. – (Серія «Бібліокур’єр» (на допомогу бібл. фахівцю) ; вип. 4).

Започатковано випуск бібліографічного бюлетеня «Сторінками фахових видань»:
Сторінками фахових видань : бібліогр. бюл. : [літ. за ІІ півріччя 2010р.]; для підвищення кваліфікації бібл. працівників. Вип. 1 / уклад. провід. методист М.В. Безрука. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 12 с.
Сторінками фахових видань : бібліогр. бюл. : [літ. за І півріччя 2011р.]; для підвищення кваліфікації бібл. працівників. Вип. 2 / уклад. провід. методист М.В. Безрука. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 18 с.

Складено методичні вказівки відповідно до програми курсу «Основи інформаційної культури студентів», які мають за мету сформувати сукупність знань, вмінь та навичок раціонального використання інформації та інформаційних технологій під час навчання:
Жолобко Л.А. Основи інформаційної культури студентів : метод. вказівки щодо проведення практ. занять / Л.А. Жолобко, Г.М. Мацюк. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 38 с.

Для популяризації діяльності науково-технічної бібліотеки та висвітлення актуальних тем пропаганди літератури на допомогу навчальному і науковому процесів велике значення мали публікації в університетській газеті «Студент Прикарпаття»:
1. Вислобіцька С. Непривабливий список : запрошуємо до співпраці: [проблема ліквідації заборгованості] / Світлана Вислобіцька // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №2(1022). – С.2.
2. Когут С. Дивосвіт української писанки : [про зустріч з писанкарем, членом Нац. спілки нар. майстрів України Олегом Кіращуком] / Світлана Когут // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №7(1027). – С.2.
3. Когут С. Література як «своєрідне очищення» : [про зустріч з івано-франків. письменником Тарасом Прохаськом] / Світлана Когут // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №7(1027). – С.2.
4. Когут С. Мова, як батьківська хата : [про проведення НТБ чит. конференції до Міжнар. дня рідної мови] / Світлана Когут // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №2(1022). – С.3.
5. Когут С. Потужний емоційний заряд: [про вечір-зустріч з укр. письменником та політиком В.Ф. Шовкошитним] / Світлана Когут // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №10(1030). – С.3.
6. Когут С. Свято працівників нафтогазової промисловості : [про зустріч за круглим столом «Геоінформ. системи – сучасні технології пошуків нафти і газу»] / Світлана Когут // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №9(1029). – С.1.
7. Когут С. Славетний історик : [про проведення бібліогр. огляду літ. «Віхи політ. діяльності М. Грушевського» до 145-річчя від дня народження] / Світлана Когут // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №9(1029). – С.1.
8. Когут С. «Тричі мені являлася любов…» : [година романтичної поезії до 155-річчя від дня народження І. Франка] / Світлана Когут // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №9(1029). – С.1.
9. Когут С. Храм науки і добра : [про відзначення Всеукр. дня бібліотек в науково-технічній бібліотеці] / Світлана Когут // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №9(1029). – С.2.
10. Мельник Р. Свіча Володимира Шовкошитного: [враження студентів про зустріч з письменником В.Ф. Шовкошитним, організовану НТБ] / Роман Мельник, Михайло Ковальський // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №10(1030). – С.3.
11. Пилип Я. Науково-технічна бібліотека / Ярослава Пилип // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №3-6(1023-1026). – С.15.
12. Праці викладачів кафедри вищої математики: [список літ. за 2011р.] / Ольга Розумна // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №10(1030). – С.4.
13. Розумна О. Найновіші публікації викладачів кафедри землевпорядкування та кадастру : [список літ.] / Ольга Розумна // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №7(1027). – С.3.
14. Розумна О. Та, що зблизила світи : [бібліогр. список літ. до 140-річчя від дня народження Лесі Українки] / Ольга Розумна // Студ. Прикарпаття. – 2011. – №2(1022). – С.2.

Науково-технічна бібліотека протягом звітного періоду неодноразово брала безпосередню участь у проведенні загальноуніверситетських заходів як в межах університету, так і на загальноміському рівні.
З нагоди святкування Дня науки 12 травня під головуванням проректора з наукової роботи проф. Карпаша О.М. в університеті відбулася урочиста презентація двох наукових шкіл:
ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (керівник – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Грудз Володимир Ярославович);
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НА ГРАНИЦІ РОЗДІЛУ ФАЗ (керівник – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри методів і приладів контролю якості та сертифікації продукції Кісіль Ігор Степанович).
До цих презентацй була організована інформаційно-книжкова виставка друкованих видань, де була представлена література з тематики наукових шкіл.
Ректор Крижанівський Є.І. вручив винуватцям урочистостей пам’ятні знаки та сертифікати про атестацію наукових шкіл.

Завершенням Свята науки 18 травня стало спільне зібрання в Прикарпаттрансгазі кращих науковців трьох національних університетів Прикарпаття – медичного, ім. В.Стефаника та нафти і газу, де після доповіді про спільні наукові здобутки, кращим науковцям були вручені нагороди, лунали теплі привітання від колег, представників ОДА, облради та міськвиконкому. Наукові досягнення професорсько-викладацького складу нашого університету були представлені інформаційною виставкою, організованою працівниками науково-технічної бібліотеки (понад 250 прим. книжкових та періодичних видань).
Директор НТБ Пилип Я.А. брала участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування, використання та збереження бібліотечних фондів бібліотек вищих навчальних закладів в умовах розвитку інформаційних технологій», яка відбулася на базі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Учасники Конференції мали нагоду обговорити головні аспекти діяльності бібліотек вищих навчальних закладів у системі модернізації вищої освіти, шляхи оптимізації бібліотечних послуг у контексті стрімкого розвитку інформаційних технологій, а також можливі напрями співпраці бібліотек ВНЗ. У рамках науково-практичної конференції також відбулося засідання круглого столу «Електронні ресурси бібліотек вищих навчальних закладів: актуальні питання формування та використання» та засідання методичного об’єднання бібліотек ВНЗ Західного регіону.
10-13 жовтня 2011 року у м. Тернополі було проведено спільну нараду директорів бібліотек ВНЗ III–IV рівнів акредитації Київської та Львівської зон "Управління бібліотекою вищого навчального закладу в сучасних умовах", організовану Науково-методичною бібліотечною комісією МОНмолодьспорту та Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ній брала участь директор науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Пилип Я.А.
У програмі наради, яка відбувалася на базі бібліотеки Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ) розглядалися питання з актуальних проблем діяльності вузівських бібліотек.

17-18 листопада 2011 року в Києві, в межах заходів Року освіти та інформаційного суспільства, відбувся Міжнародний науковий конгрес з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні, організований Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України.
У ході заходу учасники обговорили сучасний стан інформаційно-комунікаційних технологій в Україні, оцінили її місце у глобальних світових процесах та можливі напрями розширення участі нашої держави у світовому ІКТ-ринку. Безпосередню участь у конгресі брав представник науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ – заступник директора
з комп’ютеризації Т.Р. Стисло. На засіданні секції «Проблеми та пріоритети створення національної електронної бібліотеки» він виступив з доповіддю «Моделі технологій інтелектуального пошуку в електронних бібліотеках», яка ввійшла в збірник матеріалів конгрессу:
Стисло Т.Р. Моделі технологій інтелектуального пошуку в електронних бібліотеках / Т.Р.Стисло, Я.А.Пилип, О.Р.Стисло // Міжнар. наук. конгрес з розвитку інформ.-комунікац. технологій та розбудови інформ. суспільства в Україні, 17-18 лист. 2011р. : тези доп. – К., 2011. – С. 114-115.

Вже стало доброю традицією для працівників науково-технічної бібліотеки не стояти осторонь благодійних акцій. Так до дня Святого Миколая бібліотека взяла активну участь у заходах «Тижня милосердя», організованого ГО «Спільними зусиллями». Зібрані кошти мали конкретне цільове призначення – допомога для дітей Надвірнянської школи- інтернату (благодійний фонд «Колиска любові»).

Протягом 2011 року науково-технічною бібліотекою було придбано 15 комп’ютерних столів, 3 порохотяги, встановлено електробойлер для нагрівання води. Частково здійснено окремі ремонтні роботи в деяких структурних підрозділах бібліотеки.

В найближчих планах науково-технічної бібліотеки – відкриття електронного читального залу, відповідно до цього і придбання необхідної кількості комп’ютерної техніки. Дизайн приміщення бібліотеки потребує значних змін, враховуючи не тільки ремонт, а й придбання офісних бібліотечних меблів та ін. Тобто і надалі існує цілий ряд важливих завдань, які потребують вирішення у майбутньому: розширення асортименту електронних ресурсів, використання мультимедійних технологій, покращення матеріально-технічної бази та ін.

Завдання науково-технічної бібліотеки, як і раніше, полягає у задоволенні інформаційних потреб користувачів. Користувачі прагнуть отримати весь комплекс сучасних інформаційних послуг, а бібліотека має надавати їх. Новітні тенденції спонукають бібліотеку шукати інноваційні шляхи розвитку, враховуючи готовність бібліотечних працівників до радикальних перетворень професійного середовища і підвищення професійної компетентності. Беручи до уваги ці тенденції, бібліотека постійно розвивається, вдосконалює внутрішньобібліотечні технології, впроваджує нові форми і методи обслуговування. Очевидно, що зміст бібліотечно-інформаційної діяльності і надалі буде визначатися, перш за все, можливостями інформаційно-комунікаційних технологій, спонукаючи нас рухатися вперед і адаптуватися до нових умов.

Директор
науково-технічної бібліотеки Я.А.Пилип

Завантажити повну версію звіту 2011