Сторінками фахових видань (Випуск 9)

kryzh01.jpg

Вашій увазі пропонується бібліографічний бюлетень документів, опублікованих на сторінках фахових періодичних видань в другому півріччі 2014 року. Відбір документів здійснювався за критеріями актуальності, інформативності та з урахуванням практичних потреб працівників бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ) методичного об’єднання м. Івано-Франківська.

Документи згруповано в логічній послідовності. В розділах описи статей розташовані в алфавітному порядку. Назви розділів не є сталими і в наступних випусках можуть змінюватися і доповнюватися.

Бібліографічні описи статей здійснено відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис.Бібліографічний опис: Загальні вимоги та правила складання».

Бібліографічний бюлетень може бути корисним бібліотечним працівникам, викладачам і студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Бібліотекознавство. Книгознавство. Розвиток бібліотечної справи

Васильченко М. Дефініція «бібліотечний фонд» / М. Васильченко // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С. 2-4.
Розглядається термінологічний зміст поняття «бібліотечний фонд».

Вилегжаніна Т. Проблеми просування читання в сучасному інформаційному суспільстві України / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2014. – № 3. – С. 4-6.
У статті розповідається, що у зв’язку з упровадженням нових інформаційних технологій, гостро постала проблема читання. Тому повинна бути розроблена Національна програма підтримки і розвитку читання, реалізація якої допоможе систематизувати та об’єднати всі ресурси в рамках єдиної державної політики в галузі читання.

Давидова І. Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку / І. Давидова // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 8-12.
У статті аналізується процес розгортання соціально-комунікаційної теорії бібліотечної діяльності, визначені напрями її подальшого розвитку. Інформаційна діяльність бібліотек розглядається як феноменологічна ознака. Що дає змогу більш глибоко осмислити її комунікаційний потенціал.

Грабар Н. Інформаційні потреби та інформаційна культура в сучасному вимірі / Н. Грабар, Т. Соколовська // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С. 5-7.
Проаналізовані зміни в процесі формування інформаційних потреб користувачів у сучасному соціокомунікаційному просторі. Показана необхідність створення умов для формування гармонійних інформаційних потреб та інформаційного щита користувачів за допомогою навчання інформаційній культурі на основі інформаційного світогляду.

Cвергунова Н. М. Социальная миссия библиотек: аналитический обзор мнений / Н. М. Свергунова // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 7. – С. 14-17.
Освещено многообразие мнений о социальной миссии библиотек в информационном обществе, отраженных в ряде публикаций. На основе современных библиотековедческих источников разграничены понятия «функция» и «миссия».

Столяров Ю. Н. Место библиотечного фонда в системе «Библиотека» / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 8. – С. 7-17.
Статья продолжает серию общефондоведческих публикаций автора 2010-2011гг., в журнале «Научные и технические библиотеки». Показаны роль и функции подсистемы «Библиотечный фонд» в системе «Библиотека». Раскрыты связи с другими подсистемами библиотеки.

Столяров Ю. Н Признаки библиотечного фонда как научного понятия. Дефиниция понятия «библиотечный фонд» / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 10. – С. 52-60.
Эта статья – очередная в серии статей, посвященной теории функционирования библиотечного фонда.
Рассмотрены ключевые для библиотечного фондоведения вопросы: определено понятие «библиотечный фонд», выявлены его основные признаки.

Столяров Ю. Н. Свойства библиотечного фонда / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 11. – С. 39.-52.
В статье продолжено рассмотрение основных характеристик библиотечного фонда как целостной системы. Освещены качественные характеристики, именуемые свойствами. Раскрыто около 30 свойств библиотечного фонда.
Столяров Ю. Н. Связи библиотечного фонда как системного объекта / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 9. – С. 5-9.
Рассмотрены связи библиотечного фонда с другими объектами внутренней и внешней среды – прямые и обратные, вещественные и энергетические, генетические, а также связи развития, преобразования, взаимодействия и другие.

Столяров Ю. Н. Системные функции библиотечного фонда / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 12. – С. 29-38.
Публикация завершает цыкл статей, раскрывающих общие характеристики библиотечного фонда как системы: его признаки, свойства, связи и функции. Освещены функции, выполняемые библиотечным фондом по отношению и к внешней среде, и к самому себе, а также к собственным компонентам – подсистемам и элементам.

Цибенко І. Збірник «Бібліотекознавство і бібліографія» як джерело вивчення вітчизняного бібліотекознавства / І. Цибенко // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 10. – С. 27-29.
У статті розглядаються основні шляхи розвитку бібліотекознавства в Україні. Відзначено позитивні зрушення в дослідженні діяльності бібліотек. З’ясовано роль науково-методичного збірника як важливого джерела вивчення української бібліотечної науки.

Міжнародне співробітництво бібліотек

Лямець А. Міжнародний документообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з бібліотекою Конгресу США та Бібліотекою Лінди Холл / А. Лямець // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 7. – С. 25-29.
Описано стан міжнародного документообміну Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з Бібліотекою Конгрессу США та Бібліотекою Лінди Холл. Детально проаналізовано показники отримання та відправки літератури.

Риден Й. Правовые ограничения и цифровая библиотека: достижим ли электронный доступ к знанию?/ Й. Риден // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 8. – С. 38-48.
Доклад на сессии «Политика формирования цифровых коллекций в национальных библиотеках: проблемы и возможности» всемирного конгресса ИФЛА (17-23 авг. 2013г., Сингапур).
Рассмотрены проблемы оцифровки и использования в библиотеках так называемых сиротских произведений и работ, защищенных авторским правом. Освещена практика расширенного коллективного лицензирования, введенная в некоторых странах Евросоюза.

Тошиюка Я. Политика формирования цифровых коллекций в Национальной парламентской библиотеке Японии / Я. Тошиюка // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 7. – С. 49-55.
Концепция создания электронных коллекций Национальной парламентской библиотеки Японии как путем оцифровки фондов, так и архивирования сетевых материалов.
Доклад на сессии «Политика формирования цифровых коллекций в национальных библиотеках: проблемы и возможности» Всемирного конгресса ИФЛА (17-23 авг. 2013г., Сингапур).

Шрайберг Я. Л. Библиотеки и Интернет: единство и борьба противоположностей и загадочные перспективы в изменяющейся социокультурной и информационной среде. Ежегодный доклад Конференции «Крым». Год 2014 / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 10. – С. 5-51.
Подробно рассмотрено, как Интернет и интернет-технологии повлияли на деятельность библиотек. Подчеркнуто, что будущее библиотек неразрывно связано с активным использованием интернет-технологий во всех сферах библиотечной работы и прежде всего в обслуживании пользователей.

Видатні діячі бібліотечної справи

Березюк Н. Від земського бібліотекаря до ученого: до 120-річчя від дня народження видатного українського бібліотекознавця Н. Фрідьєвої / Н. Березюк // Бібл. планета. – 2014. – № 4. – С. 34-37.
Простежується складний життєвий і творчий шлях видатного українського бібліотекознавця, фундатора вищої бібліотечної освіти в Україні, одного з найяскравіших представників харківської бібліотечної школи Н. Фрідьєвої.

Новохатський К. В. І. Вернадський і Україна: нововиявлене листування вченого / К. Новохатський // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 34 – 38.
У статті обґрунтовується необхідність продовження публікації епістолярної спадщини В. І. Вернадського, зроблено огляд ново виявлених документів, окреслено шляхи подальшого їх пошуку.

Бібліотечні фонди: Формування. Облік. Збереження

Кравченко Л. Фонди нормативно-технічної документації Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: історія і сьогодення / Л. Кравченко // Бібл. форум України. – 2014. –№ 4. – С. 23-25.
Висвітлюється робота з фондом нормативно-технічної документації Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, довідково-пошуковим апаратом до нього та науково-просвітницька діяльність.

Пасичник Л. П. Нормативные документы по стандартизации как объект исследования российских и украинских ученых / Л. П. Пасичник // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 7. – С. 32-44.
Проанализованы наиболее значимые труды украинских и российских специалистов в которых нашли отражение книговедческий и библиографический аспекты изучения различных видов нормативных документов по стандартизации: вопросы типологической классификации, особенности структуры и содержания, библиографического учета, поиска, комплектования фондов этих документов. Выявлены лакуны в историографии данного вопроса.

Путеводитель по консервации документов на бумажной основе / Е. Н. Пименов, Е. А. Тилева, М. А. Белинская, В. А. Солдатов // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 11. – С. 59-72.
Изложены особенности подготовки путеводителя по сетевой информации в области консервации документов: назначение путеводителя, его потенциальные пользователи, составление рубрик и тематических списков рубрик, комплектование путеводителя. Детально рассмотрено применение операции декомпозиции содержания запросов в серии поисковых подзапросов

Татарчук Л. Комплектування фондів Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки на сучасному етапі / Л. Татарчук, О. Опанасенко // Вісн. Кн. палати – 2014. – № 8. – С.10-13.
Висвітлено питання збалансованого поповнення інформаційного потенціалу ННСГБ НААН за умови комплектування друкованими та електронними виданнями.

Каталогізація. Систематизація

Сербін О. Концепція нової системи кваліфікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів / О. Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 10. – С. 13-15.
У публікації представлено аналітичний огляд Універсальної модульної класифікації як спроби втілення нової філософії організації інформаційних ресурсів. Встановлено, що
класифікація побудована за галузевим принципом, має низку структурних особливостей. Визначено її переваги та недоліки на теоретичному рівні. Зроблено висновок, що необхідно прикладне, експериментальне її використання для здійснення подальшого рівноцінного порівняння з наявними класичними класифікаційними системами.

Сукиасян Э. Р. Будущее Библиотечно-библиографической классификации / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 8. – С. 55-65.
Рассмотрены перспективы функционирования классификационных систем, в первую очередь отечественной ББК, направления их использования в тех сферах, где нет альтернативы их замены другими инструментами, возможности развития ББК.

Сукиасян Э. Р. Технологическая инновация или «внутренняя работа»? К вопросу об оценке деятельности библиотек страны в области ББК / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 10. – С. 68-73.
В статье доказано, что освоение библиотеками страны модернизированных таблиц Библиотечно-библиографической классификации – безусловно инновационный процесс.

Чуканова С. Філософські засади класифікації наук / С. Чуканова // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С. 8-14.
Стаття присвячена питанню класифікації наук. Здійснюється аналіз підходів до класифікації наук, що базуються на філософських принципах.

Інформаційно-бібліографічна діяльність

Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Т. Добко, І. Антоненко, Н. Мойсеєнко // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 12-21.
У статті висвітлено питання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу, зокрема соціальних мереж, блогів. Наведено приклади опису електронних документів.

Цаберябова І. Наукова інформація в медицині та інформаційні потреби медиків / І. Цаберябова // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С. 23-24.
У статті розкривається досвід інформаційного забезпечення медичних працівників Дніпропетровської області.

Яценко О. Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз / О. Яценко // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 24-29.
У статті проаналізовано низку праць з теорії і методики радянської та вітчизняної бібліографії з метою усунення складностей при визначенні понять «персональна бібліографія», «біобібліографія», «персональний бібліографічний покажчик», «біобібліографічний покажчик», «біобібліографічний словник».

Обслуговування користувачів

Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача / С. Гарагуля // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 17-23.
Розглянуто процес комунікаційної взаємодії бібліотек і користувачів у сучасних умовах. Розкривається місце бібліотек в інформаційному просторі та їх роль в електронному документообігу, трансформація традиційного бібліотечного середовища у сучасну експертну спільноту з науково- консультативними функціями.

Ковальчук С. Сучасні форми роботи в бібліотеках: (інформація до словника успішного бібліотекаря) / С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2014. – № 4. – С. 14-17.
У статті розповідається про проведення цікавих форм роботи та засобів, що використовуються в практиці окремих бібліотечних закладів, які сприяють зацікавленню наявних користувачів і залученню до бібліотек нових відвідувачів.

Мелентьева Е. Ю. Библиотека в образовательном пространстве вуза / Е. Ю. Мелентьева // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 10. – С. 61-67.
Представлен опыт работы научной библиотеки Витебского государственного университета им. П. М. Машерова в корпоративном информационно-образовательном пространстве вуза. Освещено участие сотрудников НБ в разработке и преподавании специальных обучающих курсов; показана роль НБ как базы для прохождения практики студентами.

Мелентьева Е. Ю. Изучение удовлетворенности пользователей качеством библиотечного обслуживания: опыт работы Научной библиотеки Витебского государственного университета им. П. М. Машерова / Е. Ю. Мелентьева // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 8. – С. 28-32.
Опыт Научной библиотеки Витебского государственного университета им. П. М. Машерова по организации и проведению анкетирования студентов в рамках системы менеджмента качества.

Прохорова Г. Формування нового іміджу бібліотеки в сучасних умовах / Г. Прохорова // Бібл. форум України. – 2014. – № 4. – С. 33-34.
Стаття присвячена питанню необхідної реорганізації бібліотечного простору в умовах нових інформаційних потреб користувачів; особлива увага акцентується на втіленні ідеї «третього місця» на бібліотечних теренах.

Серікова С. Ефективні форми бібліотечної роботи / С. Серікова , О. Тарлінська // Бібл. планета. – 2014. – № 3. – С. 22-25.
У статті розповідається про роль бібліотеки в сучасному інформаційному просторі, оскільки її діяльність у суспільному житті суттєво змінюється.

Лисенко Л. Бібліотечний квест як дієва форма популяризації читання та вітчизняної книговидавничої продукції / Л. Лисенко // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С. 56-58.
У статті представлено досвід та методику проведення квесту в бібліотеці.

Бібліотечний менеджмент. Маркетинг

Лазоренко Ю. Маркетинговий складник діяльності наукових бібліотек аграрних вишів / Ю. Лазоренко // Бібл. вісн. – 2013. – № 4. – С. 17-24.
У статті розкривається досвід використання вітчизняними науковими бібліотеками аграрних вишів ІІІ-ІV рівнів акредитації маркетингових підходів у бібліотечно-інформаційній, інформаційно-бібліографічній, культурно-просвітницькій діяльності.

Ржеуський А. В. Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету «Львівська політехніка» / А. В. Ржеуський, Н. Э. Кунанець // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 8. – С. 17-21.
Висвітлено досвід використання маркетингових засобів у бібліотеці вищого навчального закладу як невід’ємної складової освітньо-виховного процесу. Розглянуто ефективність застосування зв’язків з громадкістю у формуванні іміджу бібліотечного інституту.

Сопова Т. Стратегічний менеджмент. Побудова концепції бібліотеки / Т. Сопова // Бібл. форум України. – 2014. – № 4. – С. 10-12.
Пропонований матеріал нагадає читачеві про стратегічний менеджмент та познайомить з методикою створення стратегічної концепції бібліотеки із застосуванням методу SWOT.

Нові бібліотечні технології

Білоус В. Проблеми обліку електронних документів у сфері бібліотечної статистики / В. Білоус // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С. 25-27.
У статті висвітлено деякі питання бібліотечної статистики, розглянуто проблему обліку електронних документів. Запропоновано досвід роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського щодо обліку мережевих електронних ресурсів.

Бондаренко В. Мобільні технології у бібліотеці QR-код / В. Бондаренко // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 28-32.
Висвітлюється впровадження у практику бібліотечного обслуговування інноваційних мобільних технологій. Розкрито суть, специфіку використання бібліотеками QR–кодів у контексті розширення спектру послуг і залучення нових користувачів. Визначено основні тенденції та перспективи розвитку бібліотечних сервісів на основі QR–кодів.

Захаренко В. Інтерактивний онлайн-журнал для читачів як нова форма роботи бібліотеки / В. Захаренко // Бібл. форум України. – 2014. – № 4. – С. 13-14.
У статті розглядається досвід створення корпоративного періодичного видання для читачів власними силами колективу без залучення сторонніх фахівців. Автор розкриває проблеми, з якими колектив стикнувся на стадії роботи над виданням, та дає рекомендації і поради для створення журналу. Відзначено причини, з яких колектив бібліотеки започаткував нову для себе форму роботи з читачами.

Калініна Н. У пошуках нових рішень: сучасні освітні технології в бібліотеках / Н. Калініна // Бібл. форум України. – 2014. – № 4. – С. 15-16.
У статті представлено досвід запровадження дистанційного навчання користувачів у книгозбірні м. Запоріжжя завдяки реалізації проекту «Enqlish 123 в бібліотеці».

Киричок И. Вузовское виртуальное сообщество: миссия библиотеки в социальных сетях / И. Киричок, О. Русанова, К. Тесленко // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С.18-20.
В статье представлена роль социальных медиа и социальных сетей в деятельности библиотеки.
Курбан О. Соціальні мережі як інструмент у галузі PR / О. Курбан // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 10. – С. 45-47.
Розглянуто сучасний рівень розвитку технологій Web2.0. Визначено роль та місце соціальних медіа в роботі PR–фахівців. Систематизовано інструменти сучасного SMM – менеджера.

Румянцева А. С. Автоматизация документационного обеспечения управления библиотекой / А. С. Румянцева // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 7. – С. 45-48.
Рассмотрены возможности автоматизации документационного обеспечения управления в библиотеке на базе Системы автоматизации библиотек ИРБИС. На примере создания БД управленческих документов на основе АРМа «каталогизатор» проанализированы преимущества интеграции библиотечных и производственных процессов в одной системе автоматизации.

Самохіна Н. Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Н. Самохіна // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 13-17.
У статті висвітлюються наукові та технологічні аспекти організації електронних інформаційних ресурсів. Проаналізовано особливості формування, наукового опрацювання та обслуговування повнотекстовими електронними документами. Визначено найближчі перспективи розвитку електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів.

Ситник О. Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі Інтернет / О. Ситник // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 10. – С. 23-26.
У статті розглянуто основні принципи стратегічного планування та розвитку новинних порталів в умовах стрімких трансформаційних процесів у медіа. Розглянуто інструменти здобуття провідних позицій на медіаринку, комплексні дії задля здобуття поставлених цілей, вироблення чіткої стратегії розвитку, швидкого реагування на зміни у медіасередовищі.

Скрипкина И. С. Типовое положение об электронном каталоге библиотеки. Разработка проекта / И. С .Скрипкина // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 12. – С. 19-28.
Предложен для обсуждения текст проекта Типового положения об электронном каталоге библиотеки, разработанного специалистами РГБ в ходе исследования «Электронный каталог в системе каталогов библиотеки».

Струнгар В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно- понятійний аспект / В. Струнгар // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 23-27.
У статті досліджується термінологічно-понятійний апарат бібліотечного складника в системі суспільного використання соціальних медіа. Аналізується інформаційно-бібліотечне середовище, що утворилося у процесі застосування нових соціальних медіа. Розкривається зміст таких понять, як медіа, нові медіа, соціальні медіа, бібліотека 2.0, технології веб 2.0.

Сукиасян Э. Р. Электронная библиотека страны. Мнение библиотекаря / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 12. – С. 13-18.
Освещен новый этап решения проблемы Национальной электронной библиотеки (по докладам международной конференции «Крым – 2014»).

Хисанага Ш. Сохранность микрофильмов и фотографий : специальная программа Национальной парламентской библиотеки Японии / Ш. Хисанага // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 11. – С. 53-58.
Представлены результаты исследований сохранности небумажных документов в библиотеках, музеях и архивах, проведенных в Национальной парламентской библиотеке Японии.
Статья подготовлена по материалам семинара для библиотекарей и архивистов «Обработка и сохранность микрофильмов и фотографий в библиотеках и архивах», прошедшего в этой библиотеке в июне 2011 г.
Шелестова А. Інформаційні потреби окремих груп користувачів як основа формування ефективного контенту веб-сайту ВНЗ / А. Шелестова // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 11. – С. 32-35.
Визначено місце веб-сайту в комунікаційній політиці вищого навчального закладу. Розглянуто інформаційні потреби окремих груп користувачів як основу формування контенту веб-сайту ВНЗ.

Шрайберг Я. Л. Электронная книга в библиотеках России в условиях меняющегося законодательства / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 12. – С. 5-18.
Рассмотрены проблемы и решения в области комплектования фондов и обслуживания читателей электронными книгами в российских библиотеках. Приведены сведения о законодательных ограничениях и исключениях для российских библиотек с учетом текущего состояния и принятых изменений законодательной базы об авторском праве. Проанализировано состояние российского рынка электронных книг, представлен прогноз на будущее.

Інновації

Зозуля С. Аналіз відвідуваності інформаційно-аналітичних рубрик веб-порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / С. Зозуля // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 9. – С. 28-31.
У дослідженні представлено результати статистичного моніторингу кількості переглядів дистантними користувачами інформаційно-аналітичних рубрик веб-порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, а саме: «Педагоги-новатори України», «Моніторинг ЗМІ з питань освіти і науки», «Результати наукової діяльності установ НАПН України», «Аналітичні дослідження з реформувавння освіти: статті та огляди» у динаміці за 2012-2013рр.

Кияниця Є. Перспективи використання технологій паблік рілейшнз у соціально-культурній сфері України / Є. Кияниця // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 9. – С. 45-48.
У статті визначено перспективи застосування PR-технологій у соціокультурній сфері України, які сприятимуть активізації зв’язків з громадкістю з метою створення позитивного іміджу організацій, залученню додаткових ресурсів для забезпечення культурної діяльності, просуванню досягнень вітчизняної культури. Визначено, що брендинг, фандрейзинг, інформаційні технології довели практичну ефективність і мають бути впроваджені в діяльність вітчизняних закладів культури.

Косачова О. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки / О. Косачова // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 10. – С.15-18.
Проведено кількісно-якісний аналіз буктрейлерів, створених фахівцями провідних бібліотек Східної України; проаналізовано сучасні класифікації; розкрито базові функції; виявлено резерви підвищення комунікаційного впливу бібліотечного буктрейлеру на реципієнта.

Кудінова Н. Інноваційні процеси в сучасній бібліотеці / Н. Кудінова // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С. 32-33.
В системі підвищення кваліфікації відбувся семінар «Інноваційні процеси в сучасній бібліотеці: організація структура, ресурси», який дозволив бібліотекарям поміркувати над питаннями, якою повинна бути сучасна бібліотека, в якому напрямку розвиватися і як використовувати в своїй діяльності інноваційні технології.

Курбан О. Стратегія і тактика сучасної інформаційної активності у соціальних мережах / О. Курбан // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 9. – С. 42-45.
У статті подано аналіз сучасної ситуації у соціальному медіамаркетингу. Розглянуто проблему розробки стратегії і тактики комунікаційної роботи в соціальних мережах типу Web 2.0. Автор пропонує базовий алгоритм, на основі якого можна побудувати роботу в SMM.

Лобановська І. Взаємодія освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: організаційний аспект / І. Лобановська // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 9. – С. 16-20.
Проаналізовано форми міжбібліотечної взаємодії та інтегрування бібліотечних ресурсів і сервісів.

Мар’їна О. Інструментальні методи моделювання поведінки користувачів та критерії ранжування науково-інформаційних порталів у веб-просторі / О. Мар’їна, А. Струнгар // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 22-26.
Спираючись на критерії «поведінки» користувача, автори розглядають основні засади SEO–оптимізації з ранжування веб-ресурсів у пошукових системах. Охарактеризовано інструментальні методи моделювання поведінки користувачів. Пропонуються рекомендації щодо внутрішньої оптимізації науково-інформаційних порталів для підвищення рейтингів позицій у веб-середовищі.

Павленко Т. Інституційний репозитарій як інформаційно-технологічна система відкритого доступу до інтелектуальних продуктів університетської спільноти / Т. Павленко, І. Киричок // Бібл. форум України. – 2014. – № 4. – С. 17-19.
На досвіді інституційного репозитарію Харківського національного медичного університету розкрито переваги відкритого доступу до наукової інформації та знань. Розглянуто особливості реалізації інформаційно-технологічної системи відкритого доступу до інтелектуальних продуктів університетської спільноти. Підкреслено роль бібліотеки у цьому процесі.

Редькина Н. С. Качество онлайн-услуг библиотек / Н. С. Редькина // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 8. – С. 18-27.
Статья посвящена изучению инструментов и критериев определения качества услуг, оказываемых пользователям библиотек посредством Интернета. Рассмотрены требования, предъявляемые к онлайн-услугам; предложены стратегии, использование которых будет способствовать позитивному отношению пользователей к библиотекам.

Романуха З. Впровадження інформаційних технологій у бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках / З. Романуха // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 11. – С. 39-43.
У статті проаналізовано форми електронного бібліографічного інформування споживачів, подані на веб-сайтах бібліотек вищих навчальних закладів західного регіону України.

Грані бібліотечної професії

Виноградова Е. Б. Библиотекарь с фотоаппаратом / Е. Б. Виноградова // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 7. – С. 25-31.
Рассмотрены целесообразность, роль и значение фотосъемки в современной библиотечной работе. Проанализированы направления использования фотоархива как документной подсистемы библиотеки. Представлен опыт Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева».

Канюка О. Формування комунікативної культури працівників бібліотек як важливий чинник у подоланні конфліктів з користувачами / О. Канюка // Бібл. планета. – 2014. – № 3. – С. 15-18.
У статті розповідається про культуру спілкування взаємодії бібліотекаря і користувача як рівних партнерів, що набуває нового змісту.

Николаенко Н. Н. Управленческий персонал как фактор повышения эффективности инновационной деятельности библиотек / Н. Н. Николаенко // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 11. – С. 29-38.
Рассмотрена роль управленческого персонала как определяющего фактора активизации инновационной деятельности библиотек. Освещена деятельность управленческого персонала Научной библиотеки Украинской инженерно-педагогической академии по внедрению организационных, технико-технологических и управленческих инноваций.

Стрелкова И. Б. Программы дополнительного профессионального образования для руководителей и специалистов библиотек / И. Б Стрелкова // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 7. – С. 19-25.
Рассмотрены организационно-педагогические условия формирования и эффективной реализации программ дополнительного профессионального образования для руководителей и специалистов библиотек с учетом новой реальности библиотечно-информационной деятельности и социального заказа библиотечного сообщества на образовательные услуги в Республике Беларусь.

Хоменко І. Як стати бібліотекарем, або Пригоди бібліоновачка / І. Хоменко // Бібл. форум України. – 2014. – № 4. – С. 41-42.
У цій статті йдеться про те, як стають бібліотекарями. Видумаєтє, для цього достатньо закінчити бібліотечний освітній заклад – і ось ти вже спеціаліст? Не завжди приходять у бібліотеку цим шляхом. А як іноді буває? Зараз розповім!

Бібліотека в правовому полі

Калініна Н. Бібліотека та авторське право: знати і дотримуватися / Н. Калініна // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С. 15-17.
У статті подається аналіз законодавчої бази України у сфері інтелектуальної власності та надаються рекомендації щодо застосування норм авторського права в бібліотечній практиці.

Ювілеї бібліотек

Ковальчук С. 50 років підрозділу професійної самоосвіти НПБУ / С. Ковальчук, І. Цуріна // Бібл. планета. – 2014. – № 3. – С. 36-38.
У статті розповідається про святкування ювілею структурного підрозділу Національної парламентської бібліотеки України, котрий покликаний допомагати працівникам в їх фаховій діяльності.

Пасмор Н. Про фонди і не тільки: До ювілею наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / Н. Пасмор, Д. Немашкало // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С. 42-46.
Про відзначення 210-річного рубіжа Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Разом з університетом свій славетний шлях проходить і наукова бібліотека. Не одне покоління викладачів і студентів пишається її правовими фондами і сучасними ресурсами.

Джерела інформації

ЖУРНАЛИ:

Бібліотечна планета
Бібліотечний вісник
Бібліотечний форум України
Вища школа
Вісник Книжкової палати
Научные и технические библиотеки