Сторінками фахових видань (Випуск 8)

kryzh02.jpg

Вашій увазі пропонується бібліографічний бюлетень документів, опублікованих на сторінках фахових періодичних видань в першому півріччі 2014 року. Відбір документів здійснювався за критеріями актуальності, інформативності та з урахуванням практичних потреб працівників бібліотек ВНЗ методичного об’єднання м. Івано-Франківська.

Документи згруповано в логічній послідовності. В розділах описи статей розташовані в алфавітному порядку. Назви розділів не є сталими і в наступних випусках можуть змінюватися і доповнюватися.

Бібліографічні описи статей здійснено відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: Загальні вимоги та правила складання».

Бібліографічний бюлетень може бути корисним бібліотечним працівникам, викладачам і студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Бібліотекознавство. Книгознавство. Розвиток бібліотечної справи

Білоус В. Модель сучасної бібліотеки вищого навчального закладу / В. Білоус // Бібл. форум України. – 2014. – № 1. – С. 44-45.
Формування сучасної моделі бібліотеки – стратегія розвитку бібліотеки вищого навчального закладу. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на шляху до модельної бібліотеки вищого навчального закладу.

Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / В. Жукова // Бібл. вісн. – 2014. – № 3. – С. 3-7.
В статті визначено концептуальні засади інформаційного суспільства та його вищого рівня – суспільства знань. Розглянуто бібліотеку як елемент інфраструктури глобального інформаційного простору та її трансформацію у період сучасних суспільних змін на основі соціокультурного, комунікаційного та діяльнісного підходів.

Видатні діячі бібліотечної справи

Березюк Н. Видатний вітчизняний бібліограф Михайло Федорович Комаров (до 170-річчя від дня народження) / Н. Березюк // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 36-41.
Стаття присвячена засновнику української бібліографії, вихованцю Харківського університету М. Ф. Комарову.

Шалыганова А. Основатель и первый летописец Харьковской общественной библиотеки : к 175 – летию со дня рождения Федора Андреевича Павловского / А. Шалыганова // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 46-50.
В статье представлены неизвестные факты из истории Харьковской общественной библиотеки и роли в ее основании Федора Андреевича Павловского.

Бібліотечні фонди: Формування. Облік. Збереження

Бондар Л. Облік фондів у педагогічних бібліотеках України: сучасний стан і перспективи / Л. Бондар // Бібл. форум України. – 2014. – № 1. – С. 22-27.
У статті порушується проблема ведення уніфікованого сумарного обліку фонду в освітянських бібліотеках.

Васильченко М. Депозитарна система зберігання бібліотечних фондів / М. Васильченко // Бібл. форум України. – 2014. – № 1. – С. 28-30.
Стаття акцентує увагу на трансформації функцій бібліотек-депозитаріїв у сучасний період.

Клочок С. Комплектування, опрацювання та облік цифрових ресурсів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / С. Клочок, Є. Коцюба // Бібл. вісн. – 2014. – № 2. – С. 3-8.
У статті порушуються проблеми формування цифрових ресурсів наукової бібліотеки відповідно до колекційного принципу. Детально розглянуто розроблену в Національній бібліотеці України ім.. В. І. Вернадського технологічну модель оцифрування, каталогізації та обліку цифрових копій різних документних ресурсів. Акцентується увага на питаннях формування публічного доступу до цифрових ресурсів та збереження страхового фонду цифрових копій.
Лямець А. Дари як джерело комплектування фондів Александрійської бібліотеки / А. Лямець // Бібл. вісн. – 2014. – № 3. – С. 32-40.
У статті розглядається таке важливе джерело комплектування фондів заново створюваної Александрійської бібліотеки, як дари. Розкривається внесок країн світу, міжнародних організацій, бібліотечної спільноти у відродження Александріни.

Покусова О. Моніторинг використання галузевих періодичних видань як необхідна умова піднесення якості формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / О. Покусова // Бібл. вісн. – 2014. – № 1. – С. 22-26.
У статті проаналізовано результати моніторингу ефективності використання періодичних видань з питань педагогіки, психології та освіти з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського.

Файфер Н. Фонд рідкісних та цінних видань іноземними мовами Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: стан і перспективи розвитку / Н. Файфер, О. Дроншкевич, І. Білоцерківець // Бібл. вісн. – 2014. – № 1. – С. 17-21.
У статті охарактеризовано рідкісні та цінні видання (РЦВ) іноземними мовами, що зберігаються у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. Автори розкривають особливості формування даного фонду, визначають обсяг колекції РЦВ, описують її за такими параметрами, як тематика, тип, вид документа, його мова, рік видання.

Каталогізація. Систематизація

Галицька С. Формування словника класифікаційних індексів електронного каталогу в контексті науково-методичного забезпечення процесів систематизування / С. Галицька, Т. Медвідь // Бібл. вісн. – 2014. – № 3. – С. 21-25.
У статті висвітлено питання формування словника класифікаційних індексів в електронному каталозі НБУВ. Розглянуто робочий процесс внесення індексів до бібліографічних записіві. Наведено приклади помилок, які порушують структуру словника і заважають комплексному використанню пошукових елементів електронних баз даних САБ ІРБІС – 64.

Сербін О. Скорочений варіант «Рубрикатора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»: оптимізація та уніфікація процесів індексування інформаційних ресурсів / О. Сербін // Бібл. вісн. – 2014. – № 3. – С. 13-20.
Обрунтовується необхідність підготовки скороченого варіанта «Рубрикатора НБУВ» як шлях вирішення проблем щодо неоднорідності систематизаційного індексування в бібліотеці. Представлено структуру нового «Рубрикатора НБУВ. Скорочений варіант». Розкриваються особливості його складу та змісту, а також його можливості стосовно оптимізації та уніфікації процесів індексування у бібліотеці.

Інформаційно-бібліографічна діяльність

Захарова Н. Аспекти краєзнавчої діяльності Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської / Н. Захарова // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 18-20.
У статті висвітлено історичне значення розвитку краєзнавства на Донеччині, розкрито особливості формування краєзнавчого фонду, його популяризації та ознаки краєзнавчої цінності документа.

Зинченко И. Традиции и инновации в подготовке биобиблиографических пособий / И. Зинченко, Н. Белявская // Бібл. форум України. – 2014. – № 1. – С. 36-38.
В статье представлен опыт работы по составлению биобиблиографических указателей специалистами Научно-технической библиотеки Одесской национальной академии пищевых технологий.

Обслуговування користувачів

Бейліс Л. Криза лінійного читання: що робити бібліотекам? / Л. Бейліс // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 16-20.
Про кризові прояви у сфері читання, які останніми роками викликають занепокоєння суспільства і потребують розгляду відповідними фахівцями, спричинюють необхідність комплексного,
міждисциплінарного підходу в їх дослідженні, а також глибокого аналізу читання як соціального і психологічного явища, що існує в умовах суттєвих технологічних змін в інформаційній галузі та стрімкого зростання інформаційних потоків і кількості інформаційних джерел.

Бова І. Сучасні форми обслуговування користувачів бібліотек вишів в умовах електронного середовища / І. Бова, Т. Марун // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 9-12.
Розглядаються можливості вдосконалення сучасних форм обслуговування користувачів бібліотек вишів в умовах електронного середовища на досвіді роботи Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Ковальчук С. Сучасні форми роботи в бібліотеках: (інформація до словника успішного бібліотекаря) / С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 24-26.
У публікації пропонується інформація про деякі цікаві форми роботи та засоби, що використовуються в практиці сучасних бібліотек.

Прохоренко О. Сучасні технологїї обслуговування користувачів Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського через МБА та ЕДД / О. Прохоренко, Т. Павленко // Бібл. форум України. – 2014. – № 1. – С. 16-19.
У статті висвітлено й узагальнено досвід ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо впровадження в роботу МБА й ДД, нової послуги ЕДД. Визначено перспективи в подальшій роботі з популяризації ІГІР через утілення інноваційних технологій і сервісних послуг із задоволення потреб віддалених користувачів.

Чуканова С. Нарис про враження від бібліотечної поїздки до Сполучених Штатів Америки / С. Чуканова // Бібл. форум України. – 2014. – № 1. – С. 49-53.
У статті представлено досвід роботи найбільш американських бібліотек та враження щодо технічних можливостей книгозбірень з обслуговування користувачів.

Бібліотечний менеджмент. Маркетинг

Грек-Тарасевич Н. Контент – менеджмент сайта: опыт центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси / Н. Грек-Тарасевич // Бібл. вісн. – 2014. – № 1. – С. 8-11.
В статье представлен опыт отдела маркетинговых исследований ЦНБ НАН Беларуси по управлению сайтом организации. Раскрываются задачи, функциональное предназначение контент-менеджера сайта библиотеки, методы оптимизации веб-ресурса под конкретные цели, охарактеризован инструментарий для определения его эффективности.

Лазоренко Ю. Рекламна діяльність наукових бібліотек вітчизняних аграрних вишів / Ю. Лазоренко // Бібл. вісн. – 2014. – № 2. – С. 24-29.
У статті розкривається досвід рекламної діяльності – найбільш ефективного маркетингового засобу просування інтелектуальної продукції, бібліотечно-інформаційних послуг наукових бібліотек аграрних вищих навчальних закладів України.

Нові бібліотечні технології

Дейниченко О. З досвіду створення сайту наукової бібліотеки Маріупольського державного університету / О. Дейниченко // Бібл. форум України. – 2014. – № 1. – С. 11-13.
У статті розглядається процес створення сайту бібліотеки у візуальному редакторі, особливості роботи над структурою сайту і наповненням сторінок, над його просуванням у пошукові системи.

Лисенко Л. Проблемні питання складання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу / Л. Лисенко // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 16-17.
Автор висвітлює питання складання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу і закликає до прийняття чинного національного стандарту, який би сприяв розв’язанню зазначеної проблеми.

Махно И. Виртуальная справочная служба: произойдет ли падение «Берлинской стены» библиотечных запретов? / И. Махно // Бібл. форум України. – 2014. – № 1. – С. 14-15.
Эта статья задумывалась как первая часть цикла об изменениях в сознании библиотекарей в связи с введением новых технологий в библиотечную деятельность. О разрушении вековых запретов и догм, мешающих переходу библиотечного обслуживания в ранг первоклассных информационных сервисов.

Назаровець С. Веб-проект «ДокШир»: представлення та поширення вітчизняних бібліотекознавчих досліджень / С. Назаровець // Бібл. вісн. – 2014. – № 2. – С. 8-11.
У статті висвітлено стан та перспективи розвитку спеціалізованого веб-сайта «ДокШир», метою якого є інформувавння про відкриті бібліотекознавчі веб-ресурси, покращення використання вітчизняних бібліотекознавчих документів.

Науменко Л. Авторитетний файл колективного автора ( з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка). / Л. Науменко // Бібл. вісн. – 2014. – № 3 – С. 7-12.
У статті розкрито досвід роботи зі створення електронного авторитетного файла коллективного автора. Акцентується увага на його високій інформативності та компактності. Особливостях застосування у процессах каталогізації та інформаційного пошуку.

Романуха З. Університетські бібліотеки України в соціальних мережах / З. Романуха // Бібл. вісн. – 2014. – № 1. – С. 12-16.
У статті проаналізовано основні напрями та шляхи подальшого удосконалення взаємодії вітчизняних університетських бібліотек і соціальних мереж.

Самчук Л. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як ініціатор корпоративної взаємодії освітянських бібліотек країни / Л. Самчук // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 13-15.
У статті висвітлено досвід співпраці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського із книгозбірнями мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України щодо обміну електронними записами аналатичного розпису періодичних видань, окреслено проблемні питання та напрями їх вирішення.

Інновації

Вергунов В. Інноваційна діяльність – запорука успішного розвитку вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек / В. Вергунов // Бібл. вісн. – 2014. – № 1. – С. 3-7.
У статті розглядаються теоретичні аспекти бібліотечних інновацій, їх типологізація, особливості реалізації, узагальнено досвід інноваційної діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (ННСГБ НААН) України – Головного науково-методичного і координаційного центру в єдиній системі бібліотек агропромислового комплексу (АПК) України.

Прохоренко О. Електронна доставка документів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського: досвід упровадження / О. Прохоренко, Т. Павленко // Бібл. вісн. – 2014. – № 2. – С.12-16.
У статті узагальнено досвід ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського щодо упровадження в роботу МБА, ДД нової послуги – електронної доставки документів (ЕЕД). Визначено перспективи використання цієї інноваційної сервісної послуги для задоволення потреб віддалених користувачів.

Грані бібліотечної професії

Іванова Я. Удосконалення традиційних та формування інноваційних фахових навичок шкільного бібліотекаря / Я. Іванова // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 24-25.
У статті представлені узагальнені матеріали з досвіду роботи методиста щодо застосування різноманітних форм і методів у роботі з бібліотечними працівниками. Автор теоретично обгрунтовує ефективність проведення методичних заходів та дає практичні рекомендації щодо методики їх проведення.

Чуканова С. Як стають бібліотекарями у США: деякі аспекти вищої бібліотечної освіти / С. Чуканова // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 28-30.
У статті представлено історичні аспекти розвитку та сьогодення американської бібліотечної освіти.

Бібліотека в правовому полі

Жукова В. Правила охорони праці для працівників бібліотек: необхідність змістовних доповнень / В. Жукова // Бібл. вісн. – 2014. – № 2. – С. 40-44.
Статтю присвячено аналізу «Правил охорони праці для працівників бібліотек», затверджених МНС України 12 грудня 2012р. Виділено три групи чинників, що впливають на персонал бібліотек під час професійної діяльності: ергономічні, виробничі та трудового процесу. Розглянуто взаємозв’язок чинників середовища та умов праці.

Зозуля С. Термінологічний словник «Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології» / С. Зозуля // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 38-40.
У статті охарактеризовано загальні підходи до укладання термінологічних словників. Висвітлено концепцію та етапи створення словника «Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології», підготовленого фахівцями ДНПБ України ім.. В. О. Сухомлинського. Визначено перспективу його використання в подальших дослідженнях і впровадження в практику роботи освітніх закладів України. Уточнено значення терміна «термінологічний словник».

Ковальчук С. До питання щодо нормативів ресурсного забезпечення публічних бібліотек (на прикладі матеріально-технічних ресурсів) / С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2014. – № 1. – С. 21-25.
У статті поданий аналіз нормативних документів України щодо ресурсного забезпечення публічних бібліотек; огляд напрацювань зарубіжних колег у цій галузі, зокрема, вивчення досвіду розроблення нормативів матеріально-технічного забезпечення бібліотек, порівняння стану забезпечення окремими матеріально-технічними ресурсами публічних бібліотек України та публічних бібліотек інших країн.

Ярощук В. Вплив галузевих стандартів на трансформацію діяльності бібліотек / В. Ярощук // Бібл. планета. – 2014. – № 1. – С. 26-28.
У статті розповідається про необхідність нової системи показників діяльності, що відображає не тільки її кількісні, а й якісні аспекти і відповідає вимогам часу та потребам суспільства, дозволяє диференційовано, гнучко оцінювати роботу бібліотек, які працюють у різних умовах.

Ювілеї бібліотек

Сніцарчук Л. Дослідницьке двадцятиліття науковців Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника / Л. Сніцарчук // Бібл. вісн. – 2014. – № 3. – С. 41-45.
Охарактеризовано основні напрями діяльності одного із наукових підрозділів ЛННБ України ім. В. Стефаника – Науково-дослідного інституту пресознавства, проаналізовано специфіку формування бібліографії української преси ХІХ-ХХ ст., окреслено дослідницькі перспективи цієї інституції.

Корнійчук М. Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія»: історія і сучасність / М. Корнійчук // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 31-35.
У статті представлено історичний шлях розвитку Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія» та розкрито пріоритети сьогодення книгозбірні.

Джерела інформації

ЖУРНАЛИ:

Бібліотечна планета
Бібліотечний вісник
Бібліотечний форум України
Вища школа
Вісник Книжкової палати