Сторінками фахових видань (Випуск 6)

Бібліотекознавство. Книгознавство. Розвиток бібліотечної справи

Амлинский Л. З. Научная библиотека: пространство для читателя и библиотекаря / Л. З. Амлинский // Науч. и техн. б-ка. – 2013. – № 1. – С.100-107.
Обоснован переход от общепринятого понимания библиотеки как пространства для книги к пониманию ее как пространства для читателя и библиотекаря. Расмотрены вопросы создания комфортной среды для читателя и библиотекаря. Подчеркнуто, что одна из важных инноваций – актуализация внутренного пространства библиотек, поддержание соответствия их оборудования и интерьера требованиям времени. Отмечена решающая роль библиотекаря во взаимодействии с архитектором при проектировании и оборудовании библиотечных зданий.

Біла Л. Освітянські бібліотеки у дзеркалі статистики / Л. Біла, А. Копилова // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 3. – С. 20-23.
У статті аналізується діяльність провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії педагогічних наук України.

Драцкая М. Е. Влияние технологических парадигм на деятельность библиотек / М. Е. Драцкая // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 5. – С. 26-38.
Проанализировано влияние технологических парадигм на деятельность библиотечного сообщества и на оптимизацию библиотечных технологий.

Журавльова І. Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об’єднання: на якість роботи / І. Журавльова // Бібл. вісник. – 2013. – № 3. – С. 3-8.
На прикладі роботи наукових бібліотек державних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківського зонального методичного об’єднання розглядаються питання впливу новітніх технологій на якість роботи бібліотек, впровадження АБІС у роботу книгозбірень, що принципово змінило їх діяльність, зокрема трансформувало традиційні бібліотечні сервіси.

Захарчук Т. В. Современная научная школа в библиографоведении: особенности формирования / Т. В. Захарчук // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 1. – С. 65-72.
Рассмотрено влияние особенностей развития социально-гуманитарного знания и библиографоведения как научной дисциплины на формирование научных школ в библиографической науке. Впервые приведены определение понятия научная школа в библиографоведении и индентификационные признаки научной школы в библиографической науке.

Коханова І. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами / І. Коханова // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 6. – С. 21-24.
Розглядається культурно-просвітницька діяльність бібліотек як засіб популяризації ідей, характерних для соціальної реклами; розкривається її сутність.

Кузнєцов О. Дослідження динаміки змін термінів у бібліотечній справі / О. Кузнєцов // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 4. – С. 31-34.
Наведено методику визначення змін термінів у наукових документах для відслідковування змін напрямів у бібліотечній справі.

Левченко Н. Восемь принципов системы менеджмента качества / Н. Левченко // Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 4-6.
В статье представлены принципы системы менеджмента качества и даны рекомендации по их применению в библиотеках.

Мохонько В. Досліджуючи минуле, творимо майбутнє / В. Мохонько // Бібл. вісник. – 2013. – № 3. – С. 9-12.
У статті розкривається внесок відомих бібліотекознавців К.І. Рубинського і Л. Б. Хавкіної у розвиток Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, інших книгозбірень Харкова. Наголошується на актуальності ідей харківських бібліотечних корифеїв щодо підвищення професійних якостей бібліотечних кадрів, зокрема, мовної підготовки, удосконалення механізму функціонування бібліотек, формування бібліотечних фондів тощо.

Новальська Т. Кафедра бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв в іменах (1968-2003) / Т. Новальська, І. Тимошенко // Бібл. планета. – 2013. – № 2. – С. 21 – 24.
У статті висвітлюється наукова, педагогічна та організаційна діяльність завідувачів кафедри бібліотекознавства КНУКіМ (КДІК) – знаних в Україні та за її межами науковців, з іменами яких пов’язаний розвиток бібліотечної думки та фахової освіти, за період функціонування кафедри з 1968-го до 2003р. – часу її першої реорганізації.

Постельжук О.Інформаційно-аналітична продукція як результат дослідної роботи обласних універсальних наукових бібліотек України / О. Постельжук // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 2. – С.14-18.
У статті розглянуто основні види та напрями науково-дослідної роботи обласних універсальних наукових бібліотек України. Аналізуються інформаційно-аналітичні продукти як кінцевий результат її проведення.

Уряд схвалив Концепцію популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014-2018 роки // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 4. – С.3.
Як зазначається в Концепції, метою програми має стати повернення в українське суспільство вітчизняної книги, відродження її соціальної ролі через популяризацію української видавничої продукції та читання як процесу культурного, духовного професійного та інтелектуального збагачення людини.

Міжнародне співробітництво бібліотек

Земсков А. И. Современные направления работы зарубежных вузовских библиотек. (По материалам Ежегодной конференции ИАТУЛ) / А. И. Земсков // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 6. – С. 54-64.
Обзор некоторых работ, представленных на 33-й Ежегодной конференции Международной ассоциации библиотек технических университетов (4-7 июня 2012 г., Наньянь, Сингапур).

Кэрол Т. Работа с научными данными: мнения и позиции сотрудников вузовских библиотек / Тенопир Кэрол, Сэндаски Роберт, Аллард Сюзи, Берч Бен // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 2. – С.108-117.
Представлены результаты изучения опыта работы библиотекарей по обслуживанию научными данными в американских и канадских вузовских научных библиотеках.
Доклад на заседании «Роль библиотек в обработке, обеспечении сохранности научных данных и обслуживании ими: международные аспекты», организованном Секцией научно-технических библиотек в ходе 78- й Генеральной конференции ИФЛА (9-16 авг. 2012г., Хельсинки).

Рауха М. Информационное «Бюро забытых вещей» – новая модель библиотечной справочной службы / Маарно Рауха // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 1 – С. 94-99.
На основе опыта сетевой справочной службы Городской библиотеки Хельсенки обсуждается трансформация справочного обслуживания в публичных библиотеках: от хранилища информации к платформе знания.
Доклад на заседании Секции справочно-информационного обслуживания «Поколение Гугл нуждается в нас: новые задачи для увеличения заметности информационно-справочных служб в цифровую эпоху» в ходе 78-й Генеральной конференции ИФЛА (9-16 авг. 2012г., Хельсинки, Финляндия).

Рейнхард А. Библиотеки как посредники в обеспечении хранения и обслуживании электронными научными данными: практические выводы из проекта Немецкого научного фонда / Альтенхонер Рейнхард // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 2. – С. 118-127.
Цель проекта «Электронная сохранность в библиотеках» - разработка кооперативного сервиса для обслуживания и обеспечения сохранности электронных документов. Проект реализуется как единая сетевая модель.
Доклад на заседании «Роль библиотек в обработке, обеспечении сохранности научных данных и обслуживании ими: межднародные аспекты», организованном Секцией научно-технических библиотек в ходе 78-й Генеральной конференции ИФЛА (9-16 авг. 2012г., Хельсинки, Финляндия).

Столяров Ю. Н. Работа секции «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» на конференции «Крым – 2012»: аналитический обзор / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 1. – С. 50-64.
Аналитический обзор докладов и презентации, сделанных на заседаниях секции «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 19-й Международной конференции «Крым».

Сюзан Р. Роль библиотек в поддержке обмена научными данными / Рейли Сюзан // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 2. – С. 102-107.
Доклад на заседании «Роль библиотек в сборе, обработке, обеспечении сохранности научных данных и обслуживании ими», организованном Секцией научно-технических библиотек в ходе 78-й Генеральной конференции ИФЛА (9-16 авг.2012 г., Хельсинки, Финляндия).

Чуканова С. Наукова комунікація в цифрову епоху: бачення сучасних бібліотек / С. Чуканова // Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 38-40.
У статті здійснено огляд роботи міжнародної наукової конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху» та окреслено основні питання, які обговорювались.

Шрайберг Я. И. Интеграция библиотек в развивающееся информационное общество: что нас ждет впереди?: Ежегодный доклад конференции «Крым». Год 2012 / Я. И. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 1. – С. 7-50.
Об техническом прогрессе и агрессивной мобильной среде, которые неизбежно внесут свои поправки в видение будущего библиотек.

Видатні діячі бібліотечної справи

Лапина М. С. благодарной памятью о К. И. Рубинском / М. Лапина, Н. Семейкина // Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 51-54.
В статье рецензируется исследование, посвященное жизни и деятельности К.И. Рубинского (Н.М. Березюк. К.И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930). – Х.: Тимченко, 2010. – 320 с. : Прил.: Репринт. изд. работ К. И. Рубинского: фотоматериалы).

Тіщенко А. Володимир Іванович Вернадський і бібліографія: діяльнісний підхід / А. Тіщенко // Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 55-58.
Стаття висвітлює діяльність видатного природознавця, організатора багатьох наукових установ. У тому числі й бібліотек, В. І .Вернадського – приклада титана думки, що розуміє важливість бібліографії у науковій діяльності та мало ефективність наукових пошуків у разі її відсутності.

Бібліотечні фонди: Формування. Облік. Збереження

Бурдинская И. А. Изучения редкого фонда библиотеки: научно-исследовательская деятельность студентов пермского государственного педагогического университета / И. А Бурдинская, А. В. Костицина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 3. – С. 56-61.
Освещены опыт и результаты совместной научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов по изучению редкого фонда библиотеки.

Зарванська І. Універсальна десяткова класифікація як система організації знань авторських оригіналів / І. Зарванська // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 5. – С. 21-25.
Представлено Універсальну десяткову класифікацію як систему організації знань. Окреслено поняття «авторський оригінал». Означено місце бібліотеки та роль УДК в соціально-комунікаційному процесі. Подано практичні напрацювання та висловлено окремі пропозиції щодо покращення функціонування класифікації.

Здобнухина О. А. Оптимизация формирования и использования фонда технических журналов: опыт Самарской областной универсальной научной библиотеки / О. А. Здобнухина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 3. – С. 48-56.
Итоги изучения способов и оптимизации распределения фонда технических журналов, проведенного на базе сектора периодики отдела читальных залов Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Земсков А. И. Возможности оцифровки фондов библиотек, обусловленные особенностями российского законодательства по авторскому праву. (На примере фондов ГПНТБ России) / А. И. Земсков, Т. В. Яковлева // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 5. – С.39-57.
Освещена история российского законодательства по авторскому праву. Проанализированы технологические и правовые возможности оцифровки архивной части фонда периодики ГПНТБ России. Количественные оценки основаны на данных электронного каталога и имидж-каталога ГПНТБ России.

Зуб В. Бібліотечні втрати та шляхи їх мінімізації: документознавчий аспект / В. Зуб // Бібл. вісник. – 2013. – № 1. – С. 36-45.
У статті розкриваються документознавчі категорії об’єктивних і суб’єктивних причин втрат матеріальних цінностей бібліотек та їх фондів. Розглянуто основні шляхи удосконалення умов зберігання бібліотечних, музейних, архівних фондів як в Україні, так і за її межами, зокрема, нормативно-правове забезпечення цього процесу.

Іващенко В. Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах мережі освітянських бібліотек: результати дослідження / В. Іващенко, Р. Палійчук // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 1. – С. 24-27.
У статті розглянуто проблему зберігання бібліотечного фонду, за результатами анкетування проаналізовано досвід мережі освітянських бібліотек, порушено питання щодо створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу.

Капустина С. В. Изучение качества текущего комплектования фондов муниципальных библиотек Белгородской области: итоги исследования / С. В. Капустина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 3. – С. 43-47.
Представлены итоги обласного исследования, в котором участвовали 647 муниципальных общедоступных библиотек Белгородской области. Выявлены проблемы организации текущего комплектования и определены пути их решения.

Кудлач В. Пам’ятки писемності та культури у фондах бібліотек Півдня України: проблеми збереження, ідентифікації, наступності та доступу / В. Кудлач // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 44-46.
Про оновлення та актуалізацію документації відділів рідкісних та цінних видань бібліотек Півдня України, проведення роботи зі створення паспортів на колекції фондів рідкісних видань.

Цукерблат Д. М. Комплектование библиотечного фонда в условиях несовершенства законодательства / Д. М. Цукерблат // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 6. – С. 43-48.
Рассмотрена специфика конкурсных процедур для библиотечной практики, обозначены проблемы текущего комплектования литературы.

Шилов В. В. Формирование стратегии комплектования фондов Российской национальной библиотеки иностранной литературой / В.В. Шилов // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 6. – С. 24-42.
Краткий исторический обзор деятельности Российской национальной библиотеки по определению целей и содержания комплектования фондов зарубежными изданиями.

Каталогізація. Систематизація

Білоус В. Лінгвістичне забезпечення – важливий аспект діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В. Білоус // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 3. – С. 14-17.
У статті висвітлено значення лінгвістичного забезпечення для формування уніфікованого пошукового образу документа та створення електронного каталогу. На досвіді бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського показано методику формування авторитетного файла «Предметні рубрики», вивчення та впровадження методики координатного індексування у роботу бібліотеки вищого навчального закладу.

Збанацька О. Інформаційно-пошуковий тезаурус Національної парламентської бібліотеки України: період апробації / О. Збанацька // Бібл. планета. – 2013. – № 1. – С. 30-32.
У статті висвітлюються особливості й проблеми апробації Інформаційно-пошукового тезауруса НПБУ, що здійснювалася протягом 2004-2012рр.; наводяться запитання, які надходили до сектору ІПТ НПБУ, та відповіді на них; подаються статистичні показники зазначеного періоду щодо термінологічного наповнення ІПТ та кількості складених предметних рубрик на книги.

Литовченко В. Систематизація медичної літератури у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за таблицями ББК / В. Литовченко // Бібл. вісник. – 2013. – № 3. – С. 27-29.
У публікації висвітлюється історія систематизації медичної літератури у бібліотеці Харківського університету. Означені зміни та доповнення до розділів і підрозділів ББК «Р Охорона здоров’я. Медичні науки», яка є базовою таблицею для індексування і організації бібліотечних каталогів даної галузі.

Плиса Г. Аналітичний огляд щодо дотримання положень нормативних документів суб’єктами видавничої справи: оформлення вихідних відомостей у неперіодичних (книжкових) виданнях за 2012 рік / Г. Плиса, А. Фідельська // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 3. – С. 3-7.
У статті розповідається про проведене дослідження стану оформлення вихідних відомостей у неперіодичних (книжкових) виданнях у 2012 році, яке показало, що більше половини видавців під час підготовки видань до друку не дотримуються положень чинних в українських законодавчих і нормативних документів з видавничої справи.

Сербин О. О. Состояние библиотечных классификаций в Украине: надежность реалий – в реальности надежд / О. О. Сербин // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 6. – С. 76-83.
Представлены исторические аспекты развития библиотечных классификационных систем в Украине. Рассмотрены основные библиотечные классификации, используемые в современной украинской библиотечной практике. Сделан вывод о перспективе развития классификаций в Украине в рамках сотрудничества со специалистами Российской Федерации.

Сукиасян Э. Р. Классификационная практика в России на современном этапе / Э. Р. Сукиасян // Бібл. вісник – 2013. – № 2. – С. 25-30.
Рассматривается деятельность ведущих организаций России – РГБ, ВИНИТИ, ГПНТБ России – в сфере развития классификационных систем (Универсальной десятичной классификации, Библиотечно-библиографической классификации – Национальной классификационной системы России и других) в период с 1991г. Отличительной особенностью является совместная координированная работа специалистов по разработке и изданию таблиц классификации (в книжной и машиночитаемой форме), их распространению и методической помощи библиотекам.

Сукиасян Э. Р. Есть ли будущее у библиотечных каталогов? / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 3. – С. 38-42.
Предпринята попытка доказать, что у библиотечных каталогов (как карточных, так и электронных) нет перспектив сохраниться в будущем: их место займут поисковые системы нового поколения.
Інформаційно-бібліографічна діяльність

Бахтурина Т. А. Обновленный стандарт на сокращение слов на русском языке в библиографической записи – ГОСТ Р 7.0.12-2011 / Т.А. Бахтурина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 5. – С. 83-95.
Истоки стандартизации сокращений в библиографической записи, предшественники современного стандарта. Структура и содержание. Проблемы разработки и внедрения нового стандарта на сокращения. Сравнительный анализ ГОСТа 7.12-93 и ГОСТа Р 7.0.12-2011.

Бахтурина Т. А. Стандартизация структуры и правил оформления диссертаций и авторефератов диссертации. К выходу в свет ГОСТа Р 7.0.11-2011 / Т. А. Бахтурина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 6. – С. 65-70.
Сфера распространения, структура и содержание стандарта. Проблемы разработки и внедрения нового стандарта.

Бубнова Т. Інформаційний ресурс української журнальної періодики ( за матеріалами державного бібліографічного покажчика «Літопис журнальних статей» 2011р.) / Т. Бубнова, І. Пугач // Вісник Кн. палати. – 2013. – №6. – С.14-21.
У статті наведено результати дослідження бази даних «Літопис журнальних статей» за 2011 рік із застосуванням науко метричного та бібліометричного методів аналізу.

Добко Т. Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність / Т. Добко // Бібл. вісник. – 2013. – № 1. – С. 19-28.
У статті висвітлюються правові засади і порядок надання платних бібліографічних, науково-інформаційних послуг у бібліотеках України. Досліджено історію і сучасну практику надання платних науково-інформаційних послуг у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.

Довгань О. Функціонування інформації в контексті діяльності служби «Віртуальна бібліографічна довідка» – об’єднаного проекту освітянських бібліотек // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 21-24.
Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена потребою розгляду поняття інформації у математичній парадигмі в контексті функціонування віртуальних бібліографічних служб, що дало проаналізувати їхню діяльність у емпіричному дискурсі. Окреслено основні джерела надходження інформації до індивіда на прикладі діяльності «Віртуальної бібліографічної довідки» ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського як одного з інформаційних каналів, що актуалізовані в сучасному українському суспільстві.

Лобузіна К. Інформаційні технології створення національних бібліографічних ресурсів / К. Лобузіна // Бібл. вісник. – 2013. – № 1. – С. 9 -14.
Статтю присвячено питанням упровадження сучасних комп’ютерних технологій у бібліографічні процеси. Детально розглянуто індивідуальні підходи до організації бібліографічних баз даних різнотипних видань: книг, періодичних видань, специфічних видів друкованої продукції: образотворчих матеріалів, нот, карт, газет, стародруків. Проаналізовано засоби інтеграції різнорідних бібліографічних ресурсів у єдиний комплекс баз даних національного друкованого репертуару.

Ловейкина Л. В. Формирование библиографической записи: новый поход в соответствии с современными требованиями каталогизации документов / Л. В. Ловейкина, Л. Л. Астапович // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 4. – С. 68-75.
Рассмотрено взаимодействие структурных подразделений ЦНБ им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси при создании библиографических записей на документы. Представлен процесс унификации БЗ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к записям Сводного электронного каталога библиотек Беларуси. Отражены этапы преобразования БЗ из простой в базовую.

Постельжук О. Новітні види інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових бібліотек України / О. Постельжук // Бібл. вісник. – 2013. – № 1. – С. 3-8.
Стаття присвячена розкриттю особливостей наповнення та функціонального призначення нових видів інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових бібліотек України. Наведено приклади інформаційно-аналітичних продуктів ОУНБ України. Розглядаються дайджести як вид інформаційно-аналітичної продукції, який поширений в практиці ОУНБ для забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Швалб М. Створення бібліографічних посібників – основний напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / М. Швалб, В. Грамма, С. Глибицька // Бібл. вісник. – 2013. – № 3. – С. 30-35.
У статті розкриваються основні напрями бібліографічної діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Обслуговування користувачів

Бабічева О. Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу / О. Бабічева // Бібл. вісник. – 2013. – № 3. – С. 13-15.
У статті показано, як застосування інформаційних технологій, а саме, автоматизованої реєстрації читачів, електронного каталога, електронного замовлення літератури, комунікаційної служби «Бібліотечний форум» дає змогу бібліотеці університету на високому рівні забезпечувати навчальний та науково-дослідний процеси, постійно розширювати аудиторію користувачів.

Дригайло С. В. Мониторинг информационных запросов читателей отдела газетных фондов Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского / С. В. Дригайло // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 2. – С. 34-38.
Итоги мониторинга информационных запросов читателей отдела газетных фондов Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского, проведенного с целью улучшения обслуживания пользователей на основании их предложений, пожеланий, отзывов.

Ихлова Н. И. Привлечение новых читателей в библиотеку: выездные выставки ЦНТБ по строительству и архитектуре / Н. И. Ихлова // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 3. – С. 61-63.
Краткий рассказ об успешном проведении выездных выставок, проиллюстрированный отзывами посетителей.

Коханова І. Інформаційна культура як засіб корегування асоціальної поведінки користувачів та бібліотечних працівників / І. Коханова // Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 2-3.
Розглядається процес культивування інформаційної культури як засіб стримування негативних впливів людини на фонд.

Крайнікова Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз / Т. Крайнікова // Бібл. вісник. – 2013. – № 2. – С. 30-35.
У статті йдеться про особисте сприйняття друкованої книги і читання сучасним українським медіаспоживачем. Рецептивний аналіз виконаний на матеріалах інтернет-дискурсу.

Малиновська В. Культурно-просвітницька діяльність Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / В. Малиновська // Бібл. вісник. – 2013. – № 3. – С. 39-42.
У статті висвітлюється пріоритетні напрями культурно-просвітницької ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна упродовж 2011-2013рр.

Рик Л. Библиотеки в изменяющейся вузовской среде / Люс Рик, Гросгал Ли Вайнриб // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 4. – С. 29-37.
Освещен опыт работы библиотек университета Эмори (Атланта, штат Джорджия, США) по поиску новых форм обслуживания своих пользователей и созданию новой организационной структуры.
Доклад на заседании «Создавая культуру для инноваций и перемен», организованном секцией «Управление и маркетинг» совместно с Секцией вузовских и научных библиотек в ходе 78-й Генеральной конференции ИФЛА (9-16 авг. 2012 г. Хельсенки, Финляндия ).

Смоляр І. Універсальний підсобний фонд НБУВ / І. Смоляр, Л. Туровська // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 3. – С. 29-31.
У статті розглянуто засади становлення та розвитку нового структурного підрозділу НБУВ – універсального підсобного фонду. Висвітлено роботу з надання широкого спектра послуг у системі оперативного бібліотечно-інформаційного обслуговування. Наведенні підсумки локальних маркетингових наукових досліджень за результатами вивчення наріжних читацьких потреб. Окреслено шляхи подальшого вдосконалення системи бібліотечних послуг.

Ушакова О. Б. От руководства чтением к клиентоориентированности: смена парадыгмы. (Опыт технической библиотеки предприятия) / О. Б. Ушакова // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 3. – С. 14-21.
Раскрыты некоторые аспекты внедрения клиентоориентированного подхода в технической библиотеке предприятия, подчеркнута важность использования принципов систем управления взаимоотношениями с клиентами в библиотечной практике; освещен практический опыт изменения традиционной формы библиотечной работы с учетом пожеланий пользователей.

Ярошенко Т. Аналіз використання електронних ресурсів cтудентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних EBSCO в НаУКМА) / Т. Ярошенко, С. Чуканова // Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 9-14.
У статті проаналізовано активність та ефективність використання електронних ресурсів бази даних EBSCO студентами гуманітарних спеціальностей.

Нові бібліотечні технології

Вітушко А. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Кн. палати. – 2013 – № 3. – С. 23-25.
У статті розглянуто різноманітні підходи і можливості для взаємодії з підрозділами нового інформаційного веб-середовища в контексті формування сайта бібліотеки.

Головаха С. Наукова бібліотека в соціальних мережах / С. Головаха // Бібл. вісник. – 2013. – № 1. – С. 29-32.
У публікації обгрунтовується необхідність та виокремлюються механізми використання новітніх технологій у створенні іміджу сучасної наукової бібліотеки. Наводяться приклади, аналізується вже набутий досвід. Розглядаються шляхи подальшого удосконалення брендінгу.

Дедик П. Е. Новые возможности доступа к ресурсам зарубежных библиотек: каталоги нового поколения / П. Е. Дедик // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 2. – С. 65-83.
Рассмотрено появление класса библиотечных электронных каталогов нового поколения в контексте изменений, происходивших в начале ХХІ в. В университетских библиотеках США. Выявлены характерные особенности таких каталогов и приведены примеры их реализации в университетских библиотеках.

Донець В. Використання електронних баз даних у сучасній бібліотеці вищого навчального закладу / В. Донець // Бібл. вісник. – 2013. – № 3. – С. 36-38.
У статті розкривається вплив сучасних інформаційних ресурсів на освітній та науковий процеси у вищому навчальному закладі та використання наукових баз даних на прикладі роботи Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Евстигнеева Г. А. Реалии практической оцифровки. Специальное мероприятие на Международной конференции «Крым-2012» / Г. А. Евстигнеева // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 2. – С. 28- 33.
Кратко освещена серия мероприятий, раскрывающих вопросы оцифровки документных массивов. Проанализированы доклады и сообщения, представленные в ходе специальной програмы по проблемам качества оцифровки на конференции «Крым- 2012».

Колесникова Т. Еволюція комунікаційних моделей діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації / Т. Колесникова // Бібл. вісник. – 2013. – № 2. – С. 17-24.
Досліджуються тенденції розвитку комунікаційних моделей діяльності бібліотек ( КМДБ) ВНЗ України в умовах інформатизації та їх інтеграції в єдиний комунікаційний простір інформаційного суспільства. КМДБ розглядається як сукупність цілеспрямованих процесів обміну основними комунікаційними засобами (документами, інформацією, знаннями) у відповідних формах, що передаються комунікаційними каналами, відтворюються у відповідних схемах руху комунікаційних потоків та визначаються певними зв’язками в межах існуючих комунікаційних середовищ (згідно зі станом розвитку бібліотек ВНЗ).

Ланде Д. Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації / Д. Ланде, О. Баркова // Бібл. вісник. – 2013. – № 2. – С. 12 – 17.
Автори статті пропонують узагальнену схему функціонування мережі електронних бібліотек, яка грунтується на феномені конвергенції двох напрямів діяльності бібліотеки – обслуговування користувачів і формування фонду. Розглядаються окремі параметри мережі електронних бібліотек, дається оцінка інтенсивності поповнення фонду електронної бібліотеки у складі пірингової бібліотечної системи.

Матвеева Е. А. Внедрение Системы автоматизации библиотек ИРБИС в вузах Омского региона: состояние, перспективы развития / Е. А. Матвеева // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 4. – С. 47-52.
Представлен анализ организационных и технологических аспектов внедрения Системы автоматизации библиотек ИРБИС в Омском регионе. Основа анализа - результаты анкетирования вузовских библиотек Омска.

Михайленко И. И. Создание межвузовской электронно-библиотечной системы / И. И. Михайленко // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 4. – С. 52-59.
Рассмотрен опыт создания межвузовской электронно-библиотечной системы, проанализировано соответствие ее контенента требованиям Министерства образования и науки РФ к информационному обеспечению образовательного и научно-исследовательского процессов в вузах.

Ніколаєнко Н. Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього інформаційного простору ВНЗ / Н. Ніколаєнко // Вища школа. – 2013. – № 5. – С. 48-59.
У статті висвітлюється історія та досвід роботи Наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії. Розкривається її роль у формуванні науково-освітнього простору ВНЗ.

Олійник О. Основні тенденції сучасного розвитку інформатизації американських бібліотек / О. Олійник // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 48-52.
Визначаються основні еволюційні тенденції сучасного розвитку бібліотек США на основі інформаційно-комунікаційних технологій, аналізуються етапи їхнього становлення від простих приватних колекцій до електронних бібліотек.

Остапенко Г. Формат комунікаційного середовища студентів КНУКіМ у мережі Інтернет: соціологічне опитування / Г. Остапенко // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 4. – С. 47-51.
Проведено соціологічне опитування серед студентів Київського національного університету культури та мистецтв щодо перебування в комунікаційному середовищі мережі Інтернет. Предметом анкетування стало вивчення їхнього ставлення до формування віртуального середовища спілкування та інтернет-залежності.

Прилипко Т. А. Инновационные технологии в работе научно-библиографического отдела Национальной исторической библиотеки Украины / Т. А. Прилипко, К. Г. Таранюк-Русановский, Л. З. Рудзский // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 3. – С. 64-72.
Представлен опыт работы научно-библиографического отдела Национальной исторической библиотеки Украины; освещено использование Системы автоматизации библиотек ИРБИС и «облачной» технологии.

Шепетуха Л. Онлайнові послуги в бібліотеці / Л. Шепетуха // Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 20-21.
У статті висвітлено досвід роботи онлайнової інформаційно-довідкової служби «Бібліотечний консультант» бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Інновації

Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії / Т. Колесникова // Вісн. Кн. планети. – 2013. – № 1. – С. 19-24.
У результаті реалізації комплексного проекту «Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії» (2009-2012) визначено нові ознаки інноваційної моделі університетської бібліотеки, які характеризують її вихід на новий рівень продукування, нагромадження, зберігання і розповсюдження інформації та знань.

Левченко Н. Восемь принципов системы менеджмента качества / Н. Левченко // Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 4-6.
В статье представлены принципы системы менеджмента качества и даны рекомендации по их применению в библиотеках.

Морозова Н. Інноваційний поступ Вінницької ОУНБ ім.. К.А. Тімірязєва продовжується: роки 2007- 2012 / Н. Морозова // Бібл. планета. – 2013. – № 1. – С. 14-16.
У статті розповідається про стратегію діяльності бібліотеки, її інноваційний поступ, що визначається конкретними справами.

Прилипко Т.А. Инновационные технологии в работе научно-библиографического отдела Национальной исторической библиотеки Украины / Т. А. Прилипко, К. Г. Таранюк-Русановский, Л. З. Рудзский // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 3. – С. 64-72.
Представлен опыт работы научно-библиографического отдела Национальной исторической библиотеки Украины; освещено использование Системы автоматизации библиотек ИРБИС и «облачной» технологии.

Самохвалова О. Упровадження АБІС Absotheque Unicode в університетській бібліотеці / О. Самохвалова // Бібл. вісник. – 2013. – № 3. – С. 22-26.
У статті аналізується процес упровадження нової АБІС у бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, де склалися власні традиції ведення електронного каталога і автоматизованого обслуговування читачів, де вся робота установи підпорядковується навчальному та науковому процесам. Розглядаються етапи поступового переходу на нове бібліотечне програмне забезпечення Absotheque Unicode.

Грані бібліотечної професії

Беркутова Л. С. Библиотечный дизайн как составная часть общей информационной культуры современного специалиста / Л.С. Беркутова // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – №1. – С. 72-77.
Представлен курс «Библиотечный дизайн», рассмотрено его влияние на формирование творчески активной личности.

Богун Н. Корпоративна культура в бібліотеці: (за матеріалами зарубіжних фахових періодичних видань) / Н. Богун // Бібл. планета. – 2013. – № 1. – С. 11-13.
У статті автор акцентує увагу на те, що сьогодні з поміж проблем, які обговорюють бібліотечні спеціалісти є визначення місії й призначення бібліотеки, цілей її діяльності, поліпшення іміджу, шляхи залучення бібліотекаря до інноваційної творчості, його етика.

Сукиасян Э. Р. Кадровый кризис. Статья 3. Что должен знать библиотекарь-профессионал? / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 2. – С. 128-134.
Автор подводит итоги своих многолетних размышлений о библиотечной професии и библиотечном образовании в нашей стране.

Сукиасян Э. Р. Кадровый кризис. Статья 4. Организационные пути решения проблем библиотечного образоввания / Э. Р. Сукиасян //
Автор подводит итоги своих многолетних размышлений о библиотечной професии и библиотечном образовании в нашей стране.

Бібліотека в правовому полі

Гибби Р. Уроки разработки законодательства об обязательном экземпляре электронных документов в Великобритании / Ричард Гибби, Кэролайн Брэзер // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 5. – С. 58-74.
Освещено состояние и продвижение законодательства об обязательном экземпляре документов в Великобритании.
Доклад на совместном заседании «Обязательное депонирование электронных документов: от законодательства к реализации, от комплектования к доступу», организованном Секцией библиографии, Союзом по выработки электронных стратегий Конференции директоров национальных библиотек, секциями Информационных технологий, Национальных библиотек, Управления знаниями в ходе 77-й Генеральной конференции ИФЛА (13-18 авг. 2011г., Сан Хуан, Пуэрто Рико).

Добко Т. Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність / Т. Добко // Бібл. вісник. – 2013. – № 1. – С. 19-28.
У статті висвітлюються правові засади і порядок надання платних бібліографічних, науково-інформаційних послуг у бібліотеках України. Досліджено історію і сучасну практику надання платних науково-інформаційних послуг у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.

Зуб В. Особливості становлення та розвитку законодавчої бази з питань охорони праці в бібліотеках України / В. Зуб // Бібл. вісник. – 2013. – № 2. – С. 44-51.
У статті висвітлюються особливості становлення та розвитку нормативно-правової бази з питань охорони праці в бібліотеках України, шляхи удосконалення законодавчих приписів, спрямованих на гарантування безпечних умов праці бібліотечних працівників, на збереження книжкових фондів бібліотек країни.

Худокормова В. Обласная библиотека – правовой вектор громады (из опыта работы Луганской ОУНБ им. А. М. Горького) / В. Худокормова // Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 32-33.
В статье представлен опыт Луганской ОУНБ им. А.М. Горького по реализации социального проекта «Правовая информация для каждого. Луганский вариант».

Ювілеї бібліотек

Білоус В. Бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – 100 / В. Білоус // Бібл.форум України. – 2013. – № 1. – С. 41-43.
У статті представлено історичний шлях розвитку книгозбірні та досягнення сьогодення, відображено значення колективу бібліотечних фахівців для забезпечення навчального процесу університету.

Литвина Л.Г. Университетская библиотека: взгляд через призму истории. (К 70- летию научной библиотеки Омского государственного технического университета) / Л.Г. Литвина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 4. – С. 90-92.
Представлены основные этапы становления и развития научной библиотеки Омского государственного технического университета.

Сімоненко Н. 100 років служіння студентству та науці / Н. Сімоненко // Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 44-46.
Стаття висвітлює історію становлення, сучасний стан та основні напрямки діяльності Наукової бібліотеки Миколаївського національного університету ім.. В. О. Сухомлинського.