Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

До вивчення перспектив нафтогазоносності Самбірського покриву Передкарпатського прогину X. Б. Заяць, Б. М. Буцяк

До перспектив нафтогазоносності скибової зони Карпат М. В. Харченко, Т. Є. Довжок, Н. В. Юник, О. О. Маслюк

Розвідувальна та промислова геофізика

Застосування теорії категорій для формування баз знань при геофізичних методах досліджень нафтогазових об'єктів І. В. Броновський, Р. Б. Вовк, О. В. Юрчишин, В. М. Юрчишин

Буріння нафтових і газових свердловин

Основні критерії та закономірності відновлення фізико-механічних властивостей порушених порід Е. М. Барановський, В. М. Мойсишин

Підвищення довговічності кріплення нафтових і газових свердловин Я. С. Коцкулич, М. В. Сенюшкович, Б. А. Тершак

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Удосконалення технології експлуатації свердловин з високов'язкими нафтами Р. М. Кондрат, Б. Б. Синюк, І. І. Хомин, О. Р. Кондрат, Л. Р. Смоловик

Метод визначення критичної концентрації міцелоутворення поверхнево-активних речовин М. О. Псюк

Методи розрахунку дебітів горизонтальних свердловин за різних гідрогазодинамічних умов В. С. Бойко, Р. В. Бойко

Вивчення технологічної ефективності взаємодії нагнітальної і видобувних свердловин при створенні потоковідхилювальних бар'єрів у міжсвердловинних зонах пласта В. С. Бойко, Р. В. Грибовський

Лужно-кислотні розчини як реагенти комбінованого впливу на привибійну зону пласта М. І. Рудий, В. Д. Патра

Аналіз результатів впровадження технологій інтенсифікації видобування нафти в НГВУ "Долинанафтогаз" B. Д. Михайлюк, Л. Б. Мороз

Нафтогазопромислове обладнання

Прогнозування характеру розвитку тріщиноподібних дефектів у стінках нафтопроводу Р. С. Грабовський, Я. Т. Федорович, В. С. Лужецький, М. М. Кулик

Вплив експлуатаційних параметрів навантаження в замковому підшипнику тришарошкового бурового долота на його довговічність Р. С. Яким

Огляд конструкцій бурових ключів та методик визначення моментів згвинчування замкових різьбових з'єднань Б. В. Колей, В. В. Михайлюк

Визначення часу піднімання колони бурильних труб при спуско-піднімальних операціях C. І. Криштопа

Транспорт та зберігання нафти і газу

Критерії нестаціонарності лінійних газопроводів О. Т. Михалевич

Визначення пропускної здатності газотранспортних систем розгалуженої структури М. І. Фик, М. Д. Середюк, М. П. Андріїшин

Розрахунок збільшення газонасиченого порового об'єму ПСГ за рахунок осушення покладів О. М. Сусак

Живучість морських трубопроводів Л. Я. Побережний

Методика застосування польового магістрального трубопроводу для відкачування осадових вод природних та штучних водоймищ Є. І. Крижанівський, Ю. В. Вязніцев

Контроль, автоматика та електротехніка

Комп'ютерна система автоматизованого управління процесом буріння на базі методів нечіткої логіки С. М. Бабчук

Контроль буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин Я. Р. Когуч, Н. В. Сабат

Економіка та організація виробництва

Моделі формування та нарощування стратегічного потенціалу нафтогазових підприємств інструментами фінансового інжинірингу А. О. Устенко, О. А. Пробоїв

Технічний облік споживаних енергоресурсів як важлива складова процесу формування витрат підприємств І. Г. Фадєєва

Польський досвід підтримки розвитку малого та середнього підприємництва з використанням фінансових ресурсів державної допомоги У. Б. Бережницька

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Моделювання екологічної ситуації в регіоні на основі цифрових моделей рельєфу Р. М. Рудий, О. Я Кравець, Я. С Кравець, О. В. Бахмат

Прогноз екологічних наслідків для водних об'єктів будівництва туристичних комплексів Л. М. Архипова, Я. О. Адаменко

Дослідження особливостей геологічної будови та гідрогеологічних умов Калуш-Голинського родовища калійних солей з метою проектування полігону захоронения високомінералізованих розсолів О. Р. Манюк, Я. М. Семчук

Логіко-математичні моделі та перспектива їх застосування для прогнозування розвитку фітоценозів Прикарпаття Ю. М. Лабій

Екологічні аспекти технологій очистки стічних вод та математичне визначення параметрів фільтрації через гранульований матеріал Л. І. Челядин, Л. І. Григорчук, В. Л. Челядин

Оцінка геохімічних змін геологічного середовища на полігонах промислово-побутових відходів Я. М. Семчук, І. В. Павленко, В. С Павленко

Інформаційно-довідкова система гірничопромислового комплексу на стадії ліквідації Л. Є. Шкіца

Основні завдання і методи досліджень для обґрунтування охорони підземних вод в районі видобутку калійних солей Я. М. Семчук, Л. В. Палійчук

Теоретичні передумови архітектурної організації рекреаційного простору Карпатського регіону Г. М. Юрчишин

Методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики

Дослідження впливу стандартних умов приведення об'єму газу на достовірність його обліку І. С. Петришин