Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Перспективи промислової газоносності Дністровської площі Зовнішньої зони Передкарпатського прогину О. О. Орлов, А. В. Локтєв, О. М. Трубенко, В. Г. Омельченко, Т. В. Омельченко

Прогноз контурів соляних штоків за даними розподілу товщин відкладів нижньої юри та байоського ярусу середньої юри у південно-східній частині ДнІпровсько-Донецької западини О. О. Орлов, В. С. Локтєв, О. М. Трубенко

Розвідувальна та промислова, геофізика

Типізація теригенних тонкошаруватих розрізів свердловин за каротажними даними О. М. Карпенко

Виділення карбонатних колекторів родовищ Дніпровсько-Донецької западини та оцінка їх продуктивності за геолого-геофізичними матеріалами Д. Д. Федоришин, М. С. Махамбетова

Узагальнена характеристика фізичних властивостей гірських порід і обґрунтування стратиграфічного рівня основних відбиваючих границь в осадовому чохлі Півдня України С. В. Кольцов, В. П. Степанюк

Підвищення ефективності електричних досліджень свердловин низькоомних порід-колекторів нафтогазових родовищ Д. Д. Федоришин, С. Д. Федоришин, Я. М. Коваль

Буріння нафтових і газових свердловин

Критерії оцінювання форми вибою свердловини та їх використання у глибокому бурінні Е. М. Барановський, В. М. Мойсишин

Методичні аспекти забезпечення надійності кріплення свердловин на пізній стадії розробки нафтогазових родовищ України Б. А. Тершак

Вибір інгібуючого початку бурового розчину для буріння у складних гірничо-геологічних умовах О. В. Кустурова, А. О. Васильченко

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

ФІзико-хімічний вплив на високов'язкі нафти з метою підвищення дебітів свердловин і попередження ускладнень у процесі їх експлуатації Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Б. Б. Синюк, І.І. Хомин

Нафтогазопромислове обладнання

Підвищення довговічності шарошкових бурових доліт шляхом оптимізації конструкції роликового підшипника Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким

Взаємодія пар тертя в різних типах фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок Д. О. Вольченко, В. М. Воробйов, І. О. Бекіш

Динамічні навантаження в приводі бурової установки Б. Д. Малько

Моделювання вібрацій вібросит методом скінченних елементів Б. В. Копей, В. Б. Копей

Підвищення експлуатаційної надійності дизельних двигунів бурових установок методом аналізу зміни кутової швидкості обертання колінчастого вала С. І. Криштопа

Стендові випробування механізму розстановки свічок Б. Д. Малько, Л. П. Свід

Вплив умов взаємодії iндикаторів з контрольованими елементами на їх довговічність М. В. Лисканич, А. П. Джус

Дослідження розчинності зерен твердого сплаву в армованій зоні розплаву зразків під дією вібрації Ю. Д. Петрина, Л. Д. Пітулей, Д. І. Феденчук

Аналіз причин низької зносостійкості вузла ущільнення - шток двопоршневого бурового насоса С. І. Гладкий, В. Р. Харун, Ю. І. Парайко, В. В. Попадюк, І.І. Шостаківський

Транспорт і зберігання нафти і газу

Визначення пропускної здатності кільканиткового газопроводу при роботі з відкритими перемичками на вході і виході компресорних станцій (КС) М. Д. Середюк, А. І. Ксенич, М. І. Фик

Контроль, автоматика та електротехніка

Ідентифікація хаотичних часових послідовностей за допомогою показника Херста Г. Н. Семенцов, О. В. Фадєєва

Економіка та організація виробництва

Застосування методу реальних опціонів до оцінки запасів нафтових родовищ Я. С. Витвицький

Уніфікація інформаційного забезпечення управління буровими роботами А. О. Устенко, О. Я. Малинка

Інституційна підтримка розвитку, протиріччя та недоліки в забезпеченні діяльності технопарків М. Ю. Петрина

Економіко-математична модель обґрунтування строку ефективного використання свердловин С. А. Побігун, С. В. Хома

Аналіз стану та обґрунтування необхідності підвищення ефективності використання вітчизняних ПСГ Л. Т. Гораль, М. О. Данилюк, А. В. Мельник

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Технологічні рішення підвищення екологічної безпеки об'єктів розміщення відходів буріння П. Г Дригулич

Дослідження причин формування ареалів забруднення атмосфери в районах експлуатації нафтогазових об'єктів О. М. Мандрик, Я. М. Семчук

Особливості формування екологічної небезпеки в регіоні Н. М. Ветрова

Стан проблеми забруднення поверхнево-активними речовинами водних екосистем Івано-Франківської області Л. Р. Лугова