Професійні фахові видання для спеціальності "Маркетинг"

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
Місія журналу – публікація результатів рецензованих наукових економічних досліджень у галузі аграрної та ресурсної економіки й суміжних сферах країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Рукописи, що присвячені питанням розвитку аграрного сектора економіки, сільських територій, економіки природних, зокрема земельних ресурсів і навколишнього середовища, людських ресурсів у країнах Східної Європи особливо вітаються. Журнал є форумом для обговорення питань, що становлять інтерес для тих, хто виконує економічні дослідження, а також тих, хто пов’язаний з економічною політикою та освітою. У журналі публікують тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем зазначеної тематики. Вітається подання міждисциплінарних статей. Журнал інформує також про події наукового життя й економічну освіту, публікує рецензії наукових праць і підручників з економічної тематики

Детальніше

Customs Scientific Journal
У науковому збірнику публікуються матеріали, присвячені проблемам професійної освіти в галузі митної справи, імплементації стандартів ВМО, взаємодії митних адміністрацій та бізнесу.
Детальніше

European Journal of Management Issues
Містить результати досліджень провідних фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів та звань з питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень менеджменту інновацій, інноваційного розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації, розвитку міжнародної інноваційної діяльності та науково-технологічного обміну, менеджменту та маркетингу наукових досліджень, корпоративного управління.

Детальніше

Ukrainian Journal of Food Science
Ukrainian journal of food science publishes original research articles, short communications, review papers, news and literature reviews dealing with all aspects of the food science, technology, engeneering, nutrition, food chemistry, economics and management.

Детальніше

Інвестиції: практика та досвід

Детальніше

Інноваційний маркетинг
Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами використання інноваційних інструментів маркетингу, їх характеру, різноманіття, функцій, ефективності і т.д., нерівноваги ринкового попиту та пропозиції, прогнозування цін, організації наукових досліджень для інноваційних продуктів та послуг, реклами та PR менеджменту. Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: державна політика у сфері інновацій та інноваційного маркетингу; інновації у формах, методах та інструментах маркетингу; інноваційний менеджмент у компаніях; стимулювання співробітників компанії для розвитку маркетингових інновацій; корпоративне управління та соціальна відповідальність; корпоративна культура та інноваційний маркетинг; права власності на інновації та винаходи; економетричні методи та моделювання в інноваційному маркетингу; технології “ноу-хау” в інноваційному маркетингу; аналіз великих даних та інноваційний маркетинг.

Детальніше

Європейський вектор економічного розвитку
Дослідження і узагальнення актуальних тенденцій циклічної і кризової динаміки світової економічної системи, визначення перспектив її розвитку у цивілізаційному вимірі.

Детальніше

Аграрна економіка
Аграрна економіка - це видання економічного факультету Львівського національного аграрного університету, яке охоплює кільканадцять рубрик у відповідності із найбільш актуальними проблемами розвитку аграрного сектору економіки

Детальніше

Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка
економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Детальніше

Академічний огляд
висвітлення результатів новітніх досліджень та актуальних досягнень в галузі економічної науки та підприємництва у сучасних аспектах економічного і політичного устрою України та світової спільноти
Детальніше

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону
висвітлення питань розвитку економіки регіонів
Детальніше

Банки і системи банку
Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців з питань грошово-кредитної політики у різних країнах та регіонах у всьому світі, діяльності міжнародних фінансових організацій, центральних банків та банківських установ. Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: грошова політика в різних країнах та регіонах; грошові та платіжні системи; міжнародні фінансові організації та установи; грошова політика центральних банків; організаційна структура, функції та діяльність центральних банків; державна політика та регулювання банківської діяльності; конкурентоспроможність банку; банки на фінансових ринках; банківські асоціації та конгломерати; міжнародні платіжні системи; інвестиційна діяльність банків; фінансові ризики та управління ризиками у банках; структура капіталу та власності, банкрутство та ліквідація, злиття та поглинання банків; корпоративне управління та гудвіл; управління персоналом у банках; економетричні, статистичні методи; економетричне моделювання банківської діяльності; банківські рейтинги.
Детальніше