Правила користування науково-технічною бібліотекою Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора ІФНТУНГ
від 11.07.2018р. № 176

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила користування Науково-технічною бібліотекою (НТБ) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами та доповненнями, Закону України «Про вищу освіту», Примірного положення про бібліотеку закладу вищої освіти, «Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України».
1.2 Науково-технічна бібліотека є структурним підрозділом університету і виконує функції наукової, інформаційної та культурно-просвітницької установи, забезпечує навчальний процес, науково-педагогічну та науково-дослідну діяльність книгами та іншими документами, які складають фонд бібліотеки.
1.3 Фонд Науково-технічної бібліотеки є власністю держави та знаходиться під охороною держави.
1.4 Користування бібліотекою – безкоштовне.
1.5 Бібліотека має право надавати платні послуги з ксерокопіювання друкованих видань, репродукування електронних носіїв.

2. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ

2.1 Бібліотека забезпечує реалізацію прав користувачів відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та обслуговує їх згідно Типового положення про бібліотеку закладу вищої освіти (надалі – ЗВО) та цих Правил.
Бібліотека зобов’язана:
- комплектувати свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-просвітницької роботи закладу вищої освіти;
- вести облік та забезпечувати зберігання і раціональну організацію, розміщення і використання своїх фондів;

- забезпечити користувачам вільний доступ до фондів бібліотеки через систему абонементів, читальних залів, бібліотечних пунктів;
- забезпечити користувачів повною інформацією про склад бібліотечного фонду через систему каталогів, картотек, бібліографічних посібників, веб-сайт бібліотеки та інші форми бібліотечного інформування;
- надавати консультативну допомогу користувачам бібліотеки в пошуку необхідної літератури та інформації;
- вивчати і повно диференційно задовольняти потреби користувачів, проводячи соціологічні дослідження читацьких інтересів;
- у випадках відсутності у фонді бібліотеки необхідних документів – замовляти їх в інших бібліотеках по міжбібліотечному абонементу, використовувати внутрішній та міжнародний книгообмін;
- пропагувати бібліотечний фонд всіма засобами бібліотечної справи;
- запроваджувати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, брати участь у створенні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати доступ користувачам до них;
- проводити серед користувачів заняття з курсу «Основи інформаційної культури», виховувати любов до книги, культури читання, організовувати книжкові виставки, перегляди літератури, Дні кафедр, Дні аспірантів;
- проводити видачу книг та інших видань, систематично стежити за своєчасним поверненням їх в бібліотеку.
2.2 Співробітники бібліотеки зобов’язані:
- виконувати Правила користування бібліотекою;
- дотримуватись норм бібліотечної етики;
- бути ввічливими та уважними до користувачів бібліотеки, поважати їх гідність;
- бережно ставитися до фонду та іншого майна бібліотеки, дотримуватись тиші, чистоти;
- перед записом користувачів до бібліотеки, ознайомити їх з діючими Правилами;
- при видачі та прийомі друкованих видань (підручники, посібники та ін. документи) ретельно передивлятись їх з метою виявлення пошкоджених видань, попереджувати користувачів про відповідальність за пошкодження;
- після закінчення терміну користування документами, нагадати користувачеві про необхідність повернення їх до бібліотеки (інформація дирекції Інститутів, кафедрам; оголошення; телефонні дзвінки; поштові повідомлення). У випадку ігнорування користувачем термінів повернення документів – бібліотека діє згідно чинного законодавства та має право позбавити користувача права користуватися бібліотекою на термін, встановлений адміністрацією бібліотеки.

3. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
3.1 Право на користування бібліотекою надається:
студентам, професорсько-викладацькому складу, науковим працівникам, аспірантам, співробітникам університету, ліцеїстам фізико-технічного ліцею, студентам навчально-консультаційних пунктів, слухачам Інституту післядипломної освіти (ІПО), працівникам, які працюють в університеті за сумісництвом, слухачам відділення підготовки іноземних громадян до вступу у ЗВО України, підготовчого відділення та користувачам категорії «сторонні».
3.2 Користувачі бібліотеки мають право:
- на оперативне, ввічливе та диференційне обслуговування;
- користуватися всіма послугами бібліотеки;
- отримувати в тимчасове користування різноманітні документи з бібліотечного фонду того чи іншого підрозділу бібліотеки (абонементи, читальні зали, сектор зберігання фондів) та міжбібліотечного абонементу (МБА);
- користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування;
- користуватися послугами електронного читального залу, електронними ресурсами автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «УФД/Бібліотека»;
- брати участь у заходах бібліотеки;
- звертатися до адміністрації бібліотеки у випадку виникнення непорозумінь;
- дарувати необхідні друковані видання бібліотеці.
3.3 Користувачі наступних категорій обслуговуються:
- користувачі-слухачі ІПО – на абонементі наукової та навчальної літератури, абонементі художньої літератури, в читальних залах бібліотеки; основою для їх обслуговування служить читацький квиток, виданий на абонементі наукової та навчальної літератури;
- працівники, які працюють за сумісництвом – тільки в читальних залах; основою для їх обслуговування служить читацький квиток, виданий на абонементі наукової та навчальної літератури;
- користувачі категорії «сторонні» – згідно «Положення про бібліотечно-інформаційне обслуговування сторонніх користувачів в Науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ»; основою для їх обслуговування служить читацький квиток, виданий на абонементі наукової та навчальної літератури для користування тільки читальними залами.
Читацький квиток – єдиний документ, який надає право користування читальними залами для користувачів категорій «сторонні» та слухачів відділення підготовки іноземних громадян до вступу ЗВО України.
3.4 Право користування читальними залами бібліотеки надається професорсько-викладацькому складу, науковим працівникам та іншим співробітникам університету, аспірантам, студентам, ліцеїстам фізико-технічного ліцею, студентам навчально-консультаційних пунктів, слухачам ІПО, працівникам, які працюють за сумісництвом в університеті, слухачам відділення підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ України, підготовчого відділення та стороннім. Користувачів категорії «сторонні» та слухачів підготовчого відділення обслуговують тільки при наявності тимчасового паперового читацького квитка.

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
4.1 Користувач бібліотеки зобов’язаний:
- знати і виконувати Правила користування бібліотекою;
- дбайливо ставитись до фондів та іншого майна бібліотеки;
- при отриманні літератури користувач має ретельно передивитись її. При наявності дефектів (відсутність та пошкодження сторінок) повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити необхідні службові помітки;
- відвідувати всі підрозділи бібліотеки тільки при наявності читацького квитка;
- не передавати іншій особі свій читацький квиток;
- своєчасно повідомляти відділ інформаційних технологій про втрату читацького квитка;
- повертати всі твори друку своєчасно і непошкодженими;
- не порушувати розстановку фонду (в читальних залах та на абонементах, де є відкритий доступ до фонду);
- не виймати карток з каталогів та картотек;
- не виносити з приміщення бібліотеки документи, що не записані у паперовому та електронному читацькому формулярі;
- бути ввічливим, дотримуватись тиші.
4.2 На час літніх канікул користувачі-студенти повертають усі друковані видання до бібліотеки.
4.3 Користувачі всіх категорій зобов’язані на початку кожного навчального року пройти перереєстрацію з відміткою в БД «Читачі» і на паперових носіях незалежно від записаної літератури в читацьких формулярах.
4.4 Після закінчення навчання в університеті, у випадку відрахування, академічної відпустки, користувачі зобов’язані повернути всі друковані видання і підписати обхідний лист в бібліотеці.
4.4.1 Користувачі категорії ІПО повертають всю літературу до бібліотеки та підписують обхідний лист.
4.4.2 Користувачі – слухачі відділення підготовки іноземних громадян до вступу ЗВО України підписують обхідний лист в бібліотеці після повернення всіх друкованих видань.
4.4.3 Інші категорії підписують обхідний лист при зміні місця роботи.
4.5 Користувачі, які порушили Правила, можуть бути позбавлені права користування бібліотекою шляхом блокування в БД «Читачі» на відповідний термін.
4.6 Інформація про порушення Правил користування бібліотекою передається в ректорат університету.

5. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ
5.1 Для запису в бібліотеку студенти стаціонарної та заочної форм навчання зобов’язані надати працівникові абонементу наукової та навчальної літератури такі документи: паспорт, студентський квиток, одну фотокартку розміром 3х4 см, сфотографуватися та зареєструватися в БД «Читачі», отримати штрих- та пін-коди.
5.2 Запис слухачів відділення підготовки іноземних громадян до вступу ЗВО України відбувається згідно наказу про зарахування при наявності паспорта, фотографії розміром 3х4 та реєстрації в БД «Читачі».
5.3 Для запису в бібліотеку професорсько-викладацькому складу і науковцям, аспірантам та співробітникам університету необхідно:
- подати працівникові абонементу наукової та навчальної літератури паспорт, довідку з відділу кадрів, фотокартку розміром 3х4 см для тимчасового читацького квитка;
- зареєструватися в БД «Читачі», сфотографуватися для пластикового читацького квитка, отримати штрих- та пін-коди.
5.3.1 Основою реєстрації та видачі читацького квитка слухачам ІПО є наказ про зарахування, паспорт, фотокартка розміром 3х4, реєстрація в БД «Читачі», наявність штрих- та пін-коду.
5.3.2 Основою для видачі паперового читацького квитка працівникам, які працюють за сумісництвом в університеті, є довідка з відділу кадрів, паспорт, фотокартка розміром 3х4, реєстрація в БД «Читачі», наявність штрих- та пін-коду.
5.3.3 Основою реєстрації та видачі читацького квитка користувачам категорії «сторонні» є:
- паспорт, студентський квиток, фотокартка розміром 3х4 см, реєстрація в БД «Читачі», наявність штрих- та пін-кодів – для студентів ЗВО;
- паспорт, фотокартка розміром 3х4 см, реєстрація в БД «Читачі», наявність штрих- та пін-кодів – для слухачів підготовчого відділення;
- паспорт, довідка з місця роботи, фотокартка розміром 3х4 см, реєстрація в БД «Читачі», наявність штрих- та пін-кодів – для працюючих;
- паспорт, фотокартка розміром 3х4 см, реєстрація в БД «Читачі», наявність штрих- та пін-кодів – для пенсіонерів.
5.4 На підставі поданих документів користувачеві видається читацький квиток, який надає право користуватися послугами бібліотеки.
5.4.1 Втрата читацького квитка не позбавляє користувача відповідальності за всі документи, взяті в бібліотеці на даний номер читацького квитка.
5.4.2 При втраті читацького квитка, користувач отримує дублікат у вигляді паперового на абонементі наукової та навчальної літератури.
5.5 Під час запису до бібліотеки користувач повинен ознайомитися з Правилами користування бібліотекою.

6. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТАМИ БІБЛІОТЕКИ
6.1 Користувачі бібліотеки мають право відвідувати всі абонементи бібліотеки тільки при наявності читацького квитка.
6.2 Абонемент наукової та навчальної літератури здійснює видачу літератури для студентів, ліцеїстів ФТЛ та слухачів відділення підготовки іноземних громадян до вступу у ЗВО України підручниками на семестри або навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам та можливостям бібліотеки.
6.3 Абонемент наукової та навчальної літератури обслуговує професорсько-викладацький склад, аспірантів, наукових працівників, інших співробітників університету, слухачів ІПО, студентів 3-5 курсів.
Терміни користування літературою:
- професорсько-викладацький склад, науковці, аспіранти та співробітники університету, слухачі ІПО – навчальний рік;
- студенти – семестр, навчальний рік.
6.4 Абонемент художньої літератури обслуговує всі категорії користувачів, крім тих, хто працює за сумісництвом та категорії «сторонні».
6.5 Користувач підтверджує отримання літератури своїм підписом за кожний одержаний примірник у паперовому формулярі та пін-кодом в електронному формулярі.
6.6 Паперовий та електронний формуляр користувача є документом видачі йому літератури і прийому її бібліотекарем, який своїм підписом (логіном) підтверджує дату та факт видачі і повернення літератури до бібліотеки.
6.7 Бібліотекар, на прохання користувача, може продовжити термін користування літературою, якщо на неї немає попиту.
6.8 До 15 липня кожного навчального року студенти, слухачі відділення підготовки іноземних громадян до вступу у ЗВО України зобов’язані повернути в бібліотеку всю літературу.
6.9 Слухачі ІПО після закінчення навчання зобов’язані повернути всю літературу на абонемент наукової та навчальної літератури.
6.10 Користувачі, які втратили або пошкодили видання з фонду бібліотеки, повинні повернути такі самі, або замінити їх іншими виданнями, визнаними бібліотекою рівноцінними за змістом та вартістю.
6.10.1 Заміна втрачених чи пошкоджених користувачами бібліотеки матеріалів фіксується в спеціальному зошиті заміни і стверджується підписами користувача та бібліотекаря, що приймає заміну.

7. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЧИТАЛЬНИМИ ЗАЛАМИ БІБЛІОТЕКИ
7.1 Користувачі бібліотеки мають право відвідувати читальні зали тільки при наявності читацького квитка.
7.2 Користувачі бібліотеки мають можливість відвідувати такі читальні зали:
- читальний зал технічних та гуманітарних наук – кімн. №23;
- електронний читальний зал – кімн. №25;
- читальний зал наукових та періодичних видань – №33.
7.3 Користуватися послугами читальних залів можна при наявності заповнених в залі каталогів та картотек читацьких вимог, підписаних черговим бібліографом.
7.4 Рідкісні та цінні видання, альбоми, енциклопедії, атласи, видання на магнітних носіях, поодинокі примірники, документи підвищеного попиту і матеріали, що надійшли по МБА, видаються тільки в читальних залах.
7.5 Дисертації та автореферати дисертацій видаються користувачам для роботи тільки в читальному залі наукових та періодичних видань.
7.6 Забороняється виносити літературу з читальних залів бібліотеки без дозволу працівників залів.
7.7 Користувачі повинні дотримуватися тиші в залах.

8. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ ФОНДУ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
8.1 Право на користування документами із фонду рідкісних видань надається користувачам , які мають читацький квиток бібліотеки.
8.2 Робота із стародруками, рідкісними і цінними документами дозволяється тільки у виставковому залі рідкісних та цінних видань.
8.3 Стародруки, рідкісні і цінні документи не підлягають ксерокопіюванню, скануванню.
8.4 Відповідальність за пошкоджену літературу несе користувач, який користувався нею останнім.
8.5 При пошкодженні особливо цінних, антикварних або рідкісних творів друку їх вартість визначається за цінами, встановленими у каталогах-прейскурантах на купівлю та продаж букіністичних видань.

9. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМ ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ
9.1 Право на користування електронним читальним залом надається користувачам, які мають читацький квиток бібліотеки.
9.2 Користувачі електронного читального залу мають право:
- працювати з електронним каталогом бібліотеки;
- користуватися електронними підручниками, методичними посібниками, розміщеними на сервері бібліотеки;
- користуватися ресурсами мережі Інтернет;
- працювати з інформацією на власних оптичних дисках та USB флеш-накопичувачах;
- користуватися бібліографічними та повнотекстовими базами даних;
- працювати над виконанням дипломних і курсових робіт, рефератів, доповідей, лабораторних робіт з використанням встановленого на комп’ютерах програмного забезпечення;
- зберігати необхідну інформацію на власних оптичних дисках та USB флеш-накопичувачах або роздруковувати на принтері, за згодою з черговим працівником залу, після перевірки носіїв інформації на відсутність вірусів;
- отримувати інформацію про режим та умови роботи електронного читального залу.
9.3 Користувачі електронного читального залу зобов’язані:
- дотримуватись правил техніки безпеки;
- повідомляти чергового працівника залу про початок та закінчення роботи;
- дбайливо ставитись до устаткування, в разі виявлення непрацюючого комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення негайно повідомляти про це чергового працівника;
- після закінчення роботи закривати використані програми, застосовуючи стандартні процедури виходу;
- виконувати розпорядження чергового працівника залу щодо правил роботи в електронному читальному залі.
9.4 Користувачам електронного читального залу забороняється:
- самостійно проводити включення, виключення, перезапуск комп’ютера, здійснювати відключення або підключення периферійного обладнання;
- проводити встановлення або запуск стороннього програмного забезпечення;
- змінювати налаштування комп’ютерів або їх окремих компонентів;
- проводити несанкціонований доступ до програмних продуктів, баз даних або до їх файлів конфігурації;
- копіювати програми та бази даних;
- використовувати ресурси електронного читального залу та Інтернет для здійснення будь-якого роду комерційної діяльності;
- користуватися інформаційними ресурсами Інтернет, які завантажують трафік (потокове аудіо і відео, Chat, ICQ, SKYPE, торент трекери, ігри та ін.);
- використовувати доступ до мережі Інтернет для перегляду інформації, що суперечить загальноприйнятим поняттям моралі.
9.5 Бібліотека не несе відповідальності:
- за залишену чи втрачену користувачами інформацію в електронному читальному залі.

Директор
науково-технічної бібліотеки Я.А.Пилип