Праці викладачів ІФНТУНГ

Екологічна безпека транспортування природного газу
ocinuvanna.jpg

Мандрик, О. М. Екологічна безпека транспортування природного газу : монографія / О. М. Мандрик ; Крижанівський Є. І., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 256 с.
Монографія є результатом науково-дослідних робіт автора щодо екологічно безпечного транспортування природного газу як трубопровідним транспортом так й новими методами CNG-технологій. У роботі розглянути як теоретичні, так і практичні питання зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище при транспортуванні природного газу. Монографія адресується спеціалістам у галузі охорони навколишнього середовища, інженерам-трубопровідного транспорту, менеджерам зі збуту природного газу, науковцям, викладачам та студентам ВНЗ.


Теорія поля
ocinuvanna.jpg

Кузьменко, Е. Д. Теорія поля : підручник / Е. Д. Кузьменко, М. В. Рева. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 410 с.
У підручнику викладена теорія електростатичного та гравітаційного полів в однорідному середовищі, електростатичного та магнітостатичного полів у неоднорідних середовищах, електричного та магнітного полів постійних струмів, магнітотелуричних полів, гармонійних та неусталених полів дипольних джерел в однорідному просторі і півпросторі. Наводяться приклади, що ілюструють застосування загальної теорії поля для розв’язування конкретних задач, і перш за все задач розвідувальної геофізики. Підручник рекомендований студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Геофізика». Може бути корисним інженерам і науковцям, що працюють в області прикладної геофізики.


Методологія наукових досліджень
ocinuvanna.jpg

Карпаш, О. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 253 с.
Навчальний посібник містить основи методології, етапи, напрямки наукової творчості та логіки наукових досліджень студентів з метою забезпечення розвитку та впровадження технологій сталого розвитку держави. Посібник розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи науково-дослідної роботи". Призначений дня підготовки магістрів за спеціальністю 8.05070108 - "Енергетичний менеджмент". Може бути використаний студентами денної і заочної форм навчання, магістрами, аспірантами, молодими вченим та науковцями.


Алгоритми і методи обчислень
ocinuvanna.jpg

Горбійчук, М. І. Алгоритми і методи обчислень : навч. посіб. / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 310 с.
Навчальний посібник написаний у відповідності з Освітньою програмою підготовки спеціалістів напрямку «Комп'ютерна інженерія» та складається із двох частин. У першій частині висвітлені такі питання як побудова та властивості алгоритмів, зокрема, розглянуті стратегії «розділяй та володарюй», «жадібні алгоритми» та динамічне програмування. У другій частині, яка присвячена числовим методам, знайшли своє відображення задачі лінійної та нелінійної алгебри, методи розв'язку диференціальних та інтегральних рівнянь, задачі математичної фізики, методи наближення функцій та методи оптимізації.


Проектування і експлуатація газонафтопроводів
ocinuvanna.jpg

Возняк, М. П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів : підручник / М. П. Возняк, Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 664 с.
У підручнику подано основи проектування і розрахунку основних технологічних процесів транспортування нафти, нафтопродуктів і газу. Розглянуто фізичні властивості нафти, нафтопродуктів і газу, описано способи їх перекачування, дано характеристику основного і додаткового устаткування, наведено вимоги нормативних документів до технологічних об'єктів, і методи технологічного розрахунку та регулювання режимів експлуатації, що дозволить майбутньому спеціалістові приймати раціональні рішення під час проектування та експлуатації систем трубопровідного транспорту та зберігання нафти і газу.


Актуальні проблеми нафтогазової геології
ocinuvanna.jpg

Актуальні проблеми нафтогазової геології : навч. посіб. / Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, О. Є. Лозинський [та ін.] ; Маєвський Б. Й., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 240 с.
У роботі розглянута низка найактуальніших проблемних питань нафтогазової геології. Детально висвітлені сучасний стан мінерально-енергетичних ресурсів України та її паливно-енергетичного потенціалу. Наведено особливості формування та закономірності поширення родовищ нафти і газу як теоретичної основи оцінки глибинного нафтогазового потенціалу надр. Оцінена ресурсна база вуглеводнів України та проблеми і перспективи геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та описані нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини. Проаналізовані основні причини негативних результатів нафтогазопошукових робіт.


Стійкість і коливання бурильної колони
ocinuvanna.jpg

Стійкість і коливання бурильної колони : монографія / В. М. Мойсишин, Б. Д. Борисевич, Ю. Л. Гаврилів, С. А. Зінченко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. - 590 с.
У монографії сформульовано і розв'язано загальну задачу стійкості бурильної колони при натуральних граничних умовах на долоті, розроблено науково-методичні засади вивчення взаємодії колони бурильних труб зі стінкою свердловини довільного профілю. Узагальнено математичні моделі поздовжніх, крутильних та поперечних коливань бурильного інструменту, розв'язано задачу про динамічну стійкість обважненого низу компонування з амортизатором і без нього.


Комунікативний етикет державного службовця
ocinuvanna.jpg

Кушнірюк, В. М. Комунікативний етикет державного службовця : навч. посіб. / В. М. Кушнірюк. - К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. - 184 с.
Навчальний посібник з курсу "Етикет державного службовця" розкриває теоретичні та практичні складові етикету у діяльності державної служби в Україні, спрямований на формування та становлення вмінь і навичок культури поведінки державного службовця. Посібник розроблено у відповідності із навчальним планом викладання дисциплін в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу при підготовці магістрів за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба". Призначений для слухачів магістратури, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію у закладах післядипломної освіти або шляхом самоосвіти та самовдосконалення.


Психологія управління
ocinuvanna.jpg

Психологія управління : практикум / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон. - К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. - 256 с.
Практикум містить методичні вказівки і розробки для проведення практичних занять з дисципліни "Психологія управління". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Державна служба". Практикум буде корисним для широкого загалу читачів: слухачів, студентів, які навчаються за галузями знань "Державне управління" та "Психологія", а також економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.


Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування термобаричних умов в осадових басейнах і практичне її використання у процесі пошуків, розвідки та видобування нафти і газу
ocinuvanna.jpg

Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування термобаричних умов в осадових басейнах і практичне її використання у процесі пошуків, розвідки та видобування нафти і газу : наук. монографія / О. О. Орлов, Е. А. Ставицький, Д. Д. Федоришин [та ін.]. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - 228 с.
У монографії висвітлено встановлену закономірність генетичного зв'язку величин пластових тисків у флюїдоносних товщах осадових басейнів із тектонічними складкоутворюючими процесами в осадовому чохлі земної кори в кількісних параметрах на прикладі одержаних результатів наукових досліджень Західного, Східного і Південного нафтогазоносних регіонів України, а також Румунських передгірських прогинів Південних і Східних Карпат, Передкавказзя (Росія), Прикаспійської та Західно-Туркменської западини (Казахстан, Туркменистан).


Бухгалтерський облік на підприємствах нафтогазової промисловості
ocinuvanna.jpg

Орлова, В. К. Бухгалтерський облік на підприємствах нафтогазової промисловості : навч. посіб. / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 783 с.
Перед Вами перший в Україні навчальний посібник з бухгалтерського обліку, в якому враховано основні особливості обліку на підприємствах нафтогазової промисловості. Викладений матеріал ілюструється прикладами, цифровими даними, які вдалося отримати в умовах жорсткої конфіденційності інформації в цій галузі. Кожен розділ містить питання для самоперевірки знань, тести, вправи. У навчальному посібнику подано відповіді на всі тести і розв'язки вправ. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит нафтових вузів і факультетів, а також іншим спеціалістам в галузі економіки, фінансів, менеджменту, оподаткування.


Документообіг у державній службі
ocinuvanna.jpg

Демчина, Л. І. Документообіг у державній службі : навч. посіб. / Л. І. Демчина. - К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. - 167 с.
У навчальному посібнику подано теоретичні знання та практичні навички щодо систем документації та їх взаємодії в економічно-організаційному та інформаційно-правовому аспектах, побудови інформаційної моделі організації на основі дослідження її організаційної структури, документопотоків та побудови інформаційних зв'язків як основи впровадження системи електронного документообігу. Навчальний посібник призначений насамперед для слухачів магістратури за спеціальністю "Державна служба", але він зацікавить і всіх тих, хто прагне отримати додаткові відомості з організації документаційного забезпечення управління та документообігу в установах, керівників підприємств та організацій, широкого кола читачів.


Державне управління
ocinuvanna.jpg

Державне управління : курс лекцій / Дзвінчук Д.І., ред. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 613 с.
Курс лекцій містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Державне управління". Курс підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба". Курс лекцій призначений для викладачів та слухачів магістратури спеціальності "Державна служба", а також для студентів, аспірантів, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію у закладах післядипломної освіти або шляхом самоосвіти, та для всіх, кого цікавлять системні засади державного управління.


Німецька мова. Державна служба. Інтеграційні процеси Європи
ocinuvanna.jpg

Когут, Л. Ф. Німецька мова. Державна служба. Інтеграційні процеси Європи = DEUTSCH. OFFENTLICHER DIENST. INTEGRATIONSPROZESSE EUROPAS : навч. посіб. / Л. Ф. Когут. - К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. - 154 с.
Навчальний посібник відповідає вимогам, які ставляться щодо теорії та практики надання знань з іноземної мови в сфері державної служби в умовах Євроінтеграції та відображає змістовий модуль "Ділова мова" програми, підготовленої відповідно до вимог МОіНМС України. Текстовий матеріал використаний із актуальних матеріалів доповідей на симпозіумах, конференціях, засобів масової інформації, навчальних посібників та німецькомовних видань та адаптований автором. Завдання до текстів, розроблені автором, мають на меті підвищити фаховий мовний рівень і покращити навички дискусії, аналізу, порівняння та обґрунтування своєї позиції щодо категорій і явищ в певному суспільстві та в системі державної служби.


Психологія управління
ocinuvanna.jpg

Психологія управління : навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон ; Дзвінчук Д.І., ред. - К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. - 291 с.
Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Психологія управління". Навчальний посібник підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба". Посібник буде корисним для широкого загалу читачів: слухачів, студентів, які навчаються за галузями знань "Державне управління" та "Психологія", а також економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.


Техніка та технологія підземного ремонту свердловин
ocinuvanna.jpg

Світлицький, В. М. Техніка та технологія підземного ремонту свердловин : навч. посіб. / В. М. Світлицький, Б. Б. Синюк, В. П. Троцький. - Х. : Прапор, 2007. - 496 с.
Розглянуто конструкції сучасного обладнання й інструменту для проведення підземного ремонту свердловин. Висвітлено технології поточного та капітального ремонту свердловин. Для інженерно-технічних працівників нафтової та газової промисловості, спеціалістів науково-дослідних і проектних інститутів, студентів механічних і технологічних нафтогазових спеціальностей вищих навчальних закладів.
Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат

novitni.jpg


Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат: монографія / Б.Й. Маєвський, С.Г. Анікеєв, Л.С. Мончак та ін.; за заг. ред. д. геол.-мінерал, наук, проф., лаур. Держ. премії України в галузі науки і техніки Маєвського Б.Й. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2012.-208 с

Наведено короткий огляд існуючих поглядів зі структурно-тектонічної будови та нафтогазоносності Передкарпаття і Зовнішніх Карпат. Викладено результати новітніх досліджень з питань генезису вуглеводнів і формування покладів як основи прогнозування нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів.
Гідравліка, гідравлічні машини та гідравлічні приводи у розв'язаних задачах.

navrocki.jpg


Навроцький Б.І.Гідравліка, гідравлічні машини та гідравлічні приводи у розв'язаних задачах /Б.І.Навроцький, В.Т.Болонний. - Дрогобич: Наш Друк, 2012, - 271 с.

Збірник задач написаний в обсязі програми відповідного курсу для бакалаврів і молодших спеціалістів, які вивчають гідравліку ньютонівських та неньютонівських рідин, гідромашини й гідроприводи, а також лінійну і радіальну фільтрацію.
Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами

bud_fizyka.jpg

Боднар Р.Т. Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами: конспект лекцій /Р.Т. Боднар.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.– 262 с.
Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни «Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами». Викладено фізичні основи контролю проникаючими випромінюваннями та речовинами, призначення, будову та основні характеристики джерел і детекторів проникаючих випромінювань, будову типових гамма- та рентгенівських апаратів. Розглянуто основні методи контролю проникаючими випромінюваннями і типові методики проведення контролю. Описано організацію проведення контролю проникаючими випромінюваннями та типові методики забезпечення радіаційної безпеки.
Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст.Загальне діловодство. Вимоги до оформлення документів

bud_fizyka.jpg

Загальне діловодство. Вимоги до оформлення документів: практ. посіб. / Автор-укладач: В.М. Пахомов. – 2-ге вид., оновл. і доп. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК; Сімик, 2011. – 112 с.
У посібнику висвітлюються основні вимоги до складання і оформлення документів. Подані приклади найтиповіших документів у сфері управління.
Рекомендовано державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування для вивчення навчального модуля «Діловодство та архівна справа органу виконавчої влади» під час навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації, а також слухачам, які навчаються на тематичному постійно діючому семінарі «Ділова українська мова у сфері державного управління».
Посібник може бути корисним працівникам підприємств, установ і організацій, студентам, слухачам закладів післядипломної освіти.Будівельна фізика

bud_fizyka.jpg

Рувінський, Б. М. Будівельна фізика : навч. посіб. Ч.1 / Б. М. Рувінський, М. О. Галущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 239 с.
Наведені основні відомості з архітектурної кліматології, будівельної теплофізики та архітектурної акустики. Викладено методи розрахунку та нормування теплопередачі, повітря та паропроникності захисних конструкцій будинків. Розглянуто процеси поширення звуку та акустичні характеристики приміщень, наведені норми звукоізоляції та методи боротьби із шумом.
Посібник призначений для студентів напряму підготовки "Архітектура".
Підземний ремонт свердловин

bojko.jpg.jpg

Бойко, В. С. Підземний ремонт свердловин: у 4 ч. : підручник. Ч.3 / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 809 с.: іл.
Викладено основи процесів підземного (поточного і капітального) ремонту нафтових і газових свердловин і весь комплекс ремонтних робіт. Розглянуто причини і фізичну суть явищ, що зумовлюють необхідність здійснення ремонтних робіт, планування і організацію підземного ремонту, фізичну і технологічну суть процесів ремонту, технологічні схеми і технології робіт як традиційними, так і новітніми методами (колтюбінг), їх аналітичний опис і аналіз. Висвітлено технічне забезпечення і технологічні матеріали, що використовуються при підземному ремонті.Інформатизація управління виробничими процесами
ustenko.jpg

Устенко, А. О. Інформатизація управління виробничими процесами : монографія / А. О. Устенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2011. - 220 с.
Монографія присвячується актуальним питанням теорії і практики удосконалення інформатизації управління виробничими процесами (на прикладі видобувного виробництва - управління бурових робіт). В ретроспективі розглянуто стан і перспективи управління процесом спорудження свердловин, запропонована класифікація факторів і параметрів ефективності.Видання призначене для керівників і спеціалістів підприємств та організацій, науковців, підприємців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.Нарисна геометрія

narisna_geom.jpg

Нарисна геометрія : практикум / Л. Є. Шкіца, М. Є. Стовбенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 154 с.
Практикум підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" для студентів напряму підготовки 6.050304 - "Нафтогазова справа" та охоплює перший модуль "Нарисна геометрія".Практикум містить короткі теоретичні основи методів графічного відображення геометричних тіл І практичне використання цих методів. Запропоновані розв'язки комплексних задач, індивідуальні графічні завдання, питання і завдання для самоперевірки дозволяють забезпечити ефективніше опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи.Практикум призначений для студентів напряму підготовки 6.050304 - "Нафтогазова справа" у вищих технічних навчальних закладах.Основи земельного права та кадастру

kadastr.jpg


Основи земельного права та кадастру : навч. посіб. / Є. Ю. Ільків, М. М. Дутчин, О. Г. Дзьоба [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 320 с.

У навчальному посібнику викладено принципові положення регулювання земельних відносин в умовах ринкових перетворень, використання і відтворення земельних ресурсів, екологічної безпеки та охорони земель. Розкрито основи земельного кадастру, кадастру природних ресурсів, ґрунтознавства та меліорації грунтів. Посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів навчальних закладів землевпорядного профілю, працівників землевпорядних організацій та підприємств.Інженерна графіка

inzh_grafika.jpg.jpg

Гарасимів, Г. В. Інженерна графіка : практикум / Г. В. Гарасимів, І. П. Тарас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 118 с.
Практикум складений відповідно до трьох змістовних модулів робочої програми дисципліни "Інженерна графіка" і призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050102 - Комп'ютерна інженерія.Практикум містить стислі теоретичні відомості, вправи для самоперевірки та багатоваріантні завдання з прикладами виконання.
Фінанси підприємств

financy_0.jpg

Данилюк М.О. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Данилюк М.О., Полатайко О.І., Данилюк-Черних І.М. - Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2009. -188 с.
Навчальний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв'язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання, а також слухачами ІГЮ.Кадастр

kadastr_0.jpg

Дутчин М.М. Кадастр: конспект лекцій / Дутчин М.М., Ільків Є.Ю., Біда І.B. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 224 с.
Конспект лекцій складений згідно з робочою програмою курі «Кадастр», який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезї картографія та землеустрій». Містить загальні відомості про кадастр, облі природних ресурсів, систему державного земельного кадастру, земельї ресурси України, автоматизацію державного земельного кадастр) районування території земельного фонду, бонітування грунтів, реєстрації земельних ділянок. Призначений для підготовки бакалаврів очної і заочне форм навчання.
Нафтогазова гідрогеологія

naftogaz-gdrogeol_0.jpg

Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія : підруч. для ВНЗ / В.В. Колодій, І.В. Колодій, Б.Й. Маєвський. - Івано-Франківськ: Факел, 2009. - 184 с.
Розглянуті умови знаходження та види підземних вод у надрах, основи гідрогеохімії, формування водних розчинів і їхній рух у літосфері, гідрогеологічні умови міграції, акумуляції, консервації та руйнування покладів нафти і природних горючих газів, використання гідрогеологічних даних при нафтогазопошукових роботах, проектуванні і контролі за розробкою родовищ. Значна увага присвячена охороні підземних вод і довкілля у нафтогазовидобувних районах.Для студентів спеціальності "Геологія нафти і газу", інших спеціальностей нафтогазового спрямування, а також аспірантів, слухачів закладів післядипломної освіти та широке коло фахівців, пов'язаних з нафтогазовою справою.Методи та засоби оброблення інформації для контролю структури та витрати фаз газорідинних потоків

metody_tazasoby_obroblena_0.jpg

Райтер П.М.Методи та засоби оброблення інформації для контролю структури та витрати фаз газорідинних потоків : монографія / П.М. Райтер, О.М. Карпаш. - Видавництво: ІФНТУНГ. 2009. - 262 с.
Викладено сучасні підходи класифікації структур, гідро-газодинаміки та моделювання газорідинних потоків (газ. нафта або конденсат, вода). Наведено аналіз існуючих методів та результати експериментальних досліджень у галузі витрато-метрії двофазових потоків. Описано стан нормативної бази та використання новітніх технологій для ефективної реалізації багатофазних інформаційно-вимірювальних систем.
Окремий розділ книги присвячений розробленню методу та алгоритмів оброблення інформації для безсепараційного поточного контролю структури газорідинного потоку та вимірювання витрати кожної з фаз потоку. Розглянуто застосування алгоритмів вейвлет декомпозиції інформаційних сигналів та обробки за допомогою штучних нейронних мереж.Інтелектуальна власність

bud_fizyka.jpg

Короп, І. В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. В. Короп, В. П. Петренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 208 с.
У навчальному посібнику, який грунтується на чинній вітчизняній і міжнародній законодавчій базах, стисло розглянуто основні питання, що стосуються різних об'єкті» інтелектуальної власності: поняття, системи охорони, захисту та управлінні), алгоритми тримання охоронних документів, впровадження та комерціалізація. Використано останні статистичні дані, наведено цікаві приклади. Посібник розроблений відповідне до листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.03 № 1/9-903 «Про впровадження програми варіативної навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність», складений у вигляді конспекту лекцій і призначений для студентів різних спеціальностей і різних форм навчання.Довідково-тлумачний словник

bud_fizyka.jpg

Короп, І. В.Довідково-тлумачний словник термінів інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. В. Короп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 240 с.
Довідково-тлумачний словник термінів інтелектуальної власності є актуальним сучасним навчальним посібником що містить понад одну тисячу чотирьохсот статей, які пояснююсь найбільш поширені терміни, що стосуються різних аспектів інтелектуальної діяльності, інформатики, реклами, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності та ринкової економіки загалом. Словник «зроблений на основі листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.03 № 1/9-903 „Про впровадження програми варіативної навчальної дисципліни „інтелектуальна власність" відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і навчального плану підготовки фахівці а всіх спеціальностей і всіх форм навчання.Словник призначений для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, інженерів, патентознавців та інших читачів, які вивчають або цікавляться питаннями інтелектуальної власності.