Праці викладачів ІФНТУНГ

Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ
ocinuvanna.jpg

Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ : навч. посіб. / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 288 с.
Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ”. Викладено теоретичні основи і методики розрахунків фізико-хімічних властивостей природних газів, процесів їх фільтрації в пласті, руху в стовбурі та викидних лініях свердловин. Подано методики аналізу й прогнозування процесу розробки родовищ та проектування експлуатації свердловин, систем збору і промислової підготовки природного газу і газового конденсату до транспортування. Наведено приклади розв’язування типових задач та умови задач для самостійного опрацювання матеріалу. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 “Нафтогазова справа”.


Обгрунтування економічної ефективності потокових технолгій спорудження дегазаційних свердловин на вугільних родовищах
ocinuvanna.jpg

Обгрунтування економічної ефективності потокових технолгій спорудження дегазаційних свердловин на вугільних родовищах : монографія / С. Я. Кісь, О. С. Яцюк, Є. О. Юшков, С. А. Зінченко. - Івано-Франківськ : СІМИК, 2013. - 164 с.
В монографії розглядаються теоретичні, методологічні та практично-рекомендаційні аспекти економічної ефективності процесу спорудження дегазаційних свердловин на вугільних родовищах. Авторами визначено сутність та характеристики потокових технологій організації виробничого процесу; розглянуто мікроекономічні аспекти потокових технологій спорудження дегазаційних свердловин; обгрунтовано підходи до визначення економічної ефективності конструкційних змін при будівництві дегазаційних свердловин за потоковими технологіями з використанням порівняльного методу.


Кінематичні і кінетостатичні дослідження важільних механізмів на базі Mathcad
ocinuvanna.jpg

Сенчішак, В. М. Кінематичні і кінетостатичні дослідження важільних механізмів на базі Mathcad : курсове проектув. / В. М. Сенчішак, В. Я. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 117 с.
У курсовому проектуванні розглянуті дві задачі теорії механізмів і машин - кінематичний та кінетостатичний аналіз важільних механізмів. Паралельно розглянуті графічний і аналітичний методи дослідження механізмів. Для реалізації аналітичного методу застосовано багатофункціональний пакет прикладних програм Mathcad. Призначено для студентів напрямку підготовки - «Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт», «Нафтогазова справа».


Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів держави
ocinuvanna.jpg

Галюк, І. Б. Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів держави : монографія / І. Б. Галюк, М. Ю. Петрина, В. П. Петренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 344 с.
У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти забезпечення інноваційного розвитку держави шляхом активізації роботи інноваційних структур, зарубіжний досвід функціонування яких вже довів їхню доцільність та ефективність у сприянні реалізації інтелектуального капіталу як основної складової у забезпеченні прогресивного економічного розвитку держави. Розраховано на науковців, економістів, фахівців з питань менеджменту, магістрів та студентів відповідних спеціальностей.


Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології
ocinuvanna.jpg

Кісь, С. Я. Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології : монографія / С. Я. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 268 с.
Досліджено теоретико-методологічні аспекти удосконалення господарської діяльності підприємств на засадах інтелектуалізації, зміст яких передбачає обгрунтування доцільності та передумов, а також застосування методів, технологій та моделей, спрямованих на використання людського інтелекту як головного фактора результативного та ефективного господарювання. Персонал, з акцентом на його управлінську частину запропоновано розглядати в якості основи формування рівня інтелектуалізації діяльності підприємства.


Підземне зберігання газу
ocinuvanna.jpg

Середюк, М. Д. Підземне зберігання газу : навч. посіб. / М. Д. Середюк, Б. П. Савків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 232 с.
Навчальний посібник призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 «Нафтогазова справа» та спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології». Він містить також матеріал для вивчення дисципліни магістерської підготовки «Прогресивні технології транспортування і зберігання вуглеводнів». Посібник може бути використаний студентами всіх форм навчання і слухачами інституту післядипломної освіти при вивченні дисциплін, пов'язаних з питаннями підземного зберігання газу.Іноземна мова (для професійного спрямування). Геодезія
ocinuvanna.jpg

Озарко, І. І. Іноземна мова (для професійного спрямування). Геодезія = English language (for specific purposes). Geodesy : підручник / І. І. Озарко, Т. М. Галай, Ю. І. Грибіник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 298 с.
Навчальний посібник присвячений розвитку навичок професійно-спрямованого мовлення, усного та письмового перекладу фахових текстів у студентів напряму підготовки - "Геодезія, картографія та землеустрій". Навчальний посібник складається із 16 уроків, які містять тексти фахового спрямування (для аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи студентів), лексичні та граматичні вправи. Посібник включає також довідник з граматики англійської мови, список скорочень та абревіатур, алфавітний показчик та термінологічний словник.


Контактна взаємодія прорізних оболонок з деформівними тілами
ocinuvanna.jpg

Контактна взаємодія прорізних оболонок з деформівними тілами : [монографія] / В. М. Шопа, І. П. Шацький, О. О. Бедзір, А. С. Величкович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 208 с.
Викладено результати механіко-математичного моделювання фрикційного контакту прорізаних оболонок та деформівного заповнювача. Подано розв'язки неконсервативних мішаних контактних задач, на основі яких визначено міцність, жорсткість та демпфувальну здатність оболонкових віброзахисних систем.Виробничий менеджмент на машинобудівних та приладобудівних підприємствах
ocinuvanna.jpg

Артем'єв, В. В. Виробничий менеджмент на машинобудівних та приладобудівних підприємствах : навч. посіб. / В. В. Артем'єв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 260 с.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 7.05050201, 8.05050201 «Технології машинобудування», може бути також використаний студентами всіх форм навчання, та слухачами інституту післядипломної освіти. У навчальному посібнику наведені головні положення та складові частини виробничого менеджменту на машинобудівних та приладобудівних підприємствах. Головну увагу приділено організації оперативного управління в умовах масового, серійного та одиничного типів виробництва. Матеріал включає економіко-математичне та логістичне моделювання на певних етапах оперативного управління та збутової діяльності підприємств.


Slownik z zakresu: Geologii podstawowej. Geologii naftowej. Inzynierii srodowiska. Geofizyki
ocinuvanna.jpg

Slownik z zakresu: Geologii podstawowej. Geologii naftowej. Inzynierii srodowiska. Geofizyki / Natkkaniec-Nowak L., red. - Krakow ; Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2015. - 363 p.


Основи геології нафти і газу
ocinuvanna.jpg

Мончак, Л. С. Основи геології нафти і газу : підручник / Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко ; Адаменко О. М., рец. - 2-ге вид., випр. та допов. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. - 284 с.
Конспект лекцій в короткій формі знайомить студентів з основами дисципліни «Деталі машин»: її задачами, змістом, методикою проектування машин, поняттями, визначеннями, стандартами, конструкціями деталей, правилами інженерних розрахунків та конструювання механічних засобів. Текст конспекту супроводжується схемами, креслениками та множиною рисунків деталей і складальних одиниць.


Основи наукових досліджень
ocinuvanna.jpg

Петровський, О. П. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. П. Петровський, Ю. Ф. Ткаченко, Т. О. Федченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 272 с.
Наведено теоретичні положення з основ управління, передбачення і планування науки, процесу наукових досліджень. До кожного розділу подано стислий огляд основних теоретичних питань, приклади застосування основних положень науково-дослідної роботи, контрольні запитання. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю „Геофізика" (освітньо-кваліфікаційний рівень 8.07070903 - магістр). Він може бути корисний для аспірантів та фахівців геологічної галузі.


Теоретичні основи обробки геофізичної інформації
ocinuvanna.jpg

Петровський, О. П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник. Ч. 1 / О. П. Петровський, Ю. Ф. Ткаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 312 с.
Наведено загальні відомості з теорії ймовірності та математичної статистики. Описано способи виявлення грубих та систематичних помилок в даних, методи аналізу геолого-геофізичної інформації: кореляційний, регресивний, дисперсійний, компонентний, факторний та їх застосування. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю „Геофізика" (освітньо-кваліфікаційні рівні 7.070709 - спеціаліст, 8.070709 - магістр.


Теоретичні основи обробки геофізичної інформації
ocinuvanna.jpg

Петровський, О. П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник. Ч. 2 / О. П. Петровський, Ю. Ф. Ткаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 352 с.
Наведено загальні принципи та методи класифікації і розпізнавання, відомості з алгебри логіки та логічні методи розпізнавання, загальні відомості про нейронні мережі та принципи їх навчання. Описано випадкові функції та способи їх аналізу. Розглянуто основи виявлення слабких геофізичних сигналів.Машини та обладнання для видобутку нафти і газу
ocinuvanna.jpg

Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : навч. посіб. / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 344 с.
Навчальний посібник містить опис машин та обладнання, які використовуються при фонтанному і механізованих способах експлуатації нафтових і газових свердловин та їх ремонту з дисципліни «Машини та обладнання для видобутку нафти і газу». За змістом і структурою відповідає вимогам робочої програми з дисципліни. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки бакалаврів 6.050304 «Нафтогазова справа».


Ядерно-фізичні методи дослідження свердловин
ocinuvanna.jpg

Федоришин, Д. Д. Ядерно-фізичні методи дослідження свердловин : навч. посіб. / Д. Д. Федоришин, С. Д. Федоришин, С. О. Лизун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 288 с.
У книзі розглянуто особливості геологічної будови порід-колекторів нафтогазових родовищ, висвітлено та обгрунтовано взаємозв'язки фільтраційно-ємкісних параметрів порід-колекторів із фізичними параметрами зареєстрованими у пошукових свердловинах методами промислової геофізики. У роботі досить детально описано фізичні основи радіоактивних методів, технологію та апаратуру їх проведення, розглянуто причини формування та деформування радіоактивних полів як стаціонарних так і наведених.


Теоретична механіка. Статика
ocinuvanna.jpg

Теоретична механіка. Статика : підручник / В. І. Векерик, І. В. Кузьо, К. Г. Левчук, І. В. Цідило. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 326 с.
Підручник підготовлено відповідно до типових програм з курсу теоретичної механіки для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. У підручнику важливі положення виділені синім курсивом, а означення -червоним. Після кожної теми наведено приклади розв'язування задач, а також приклади з дослідженням за допомогою математичних комп'ютерних пакетів, приведено контрольні питання з короткими задачами, в них проілюстровано застосування основних теоретичних положень відповідної теми.


Курс загальної фізики. Практичні заняття
ocinuvanna.jpg

Галущак, М. О. Курс загальної фізики. Практичні заняття : навч. посіб.: у 3 кн. Кн. 3 : Оптика. Атомна і ядерна фізика / М. О. Галущак, Ю. Б. Басараба, Т. І. Луцишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 411 с.
Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми дисципліни «Фізика» для вищих технічних закладів освіти. Матеріал курсу розподілено за окремими темами. До кожної теми подано короткі теоретичні відомості, основні закони і формули, підібрано приклади розв'язування задач і задачі для розв'язання в аудиторії та вдома. У посібнику є методичні вказівки та поради, в яких обговорено особливості задач кожної теми і зазначено загальні підходи до їх розв'язання, а також сформовано варіанта задач для проведення контрольних робіт і варіанти завдань до колоквіуму.


Курс загальної фізики. Практичні заняття
ocinuvanna.jpg

Галущак, М. О. Курс загальної фізики. Практичні заняття : навч. посіб.: у 3 кн. Кн. 2 : Електромагнетизм / М. О. Галущак, Т. І. Луцишин, Ю. Б. Басараба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 195 с.
Посібник складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Фізика» для вищих технічних закладів освіти. Матеріал курсу розподілений по окремих темах. До кожної теми подаються короткі теоретичні відомості, основні закони і формули, підібрано приклади розв'язування задач і задачі для розв'язання в аудиторії та вдома. У посібнику є методичні вказівки та поради, в яких обговорюються особливості задач кожної теми і даються загальні підходи до їх розв'язання, а також сформовано варіанти задач для проведення контрольних робіт і варіанти завдань до колоквіуму.


Технологія розробки нафтових родовищ
ocinuvanna.jpg

Бойко, В. С. Технологія розробки нафтових родовищ : підручник / В. С. Бойко ; Тарко Я. Б., Маєвський Б. Й., Витвицький Я. С., рец. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 509 с.
Пропонований підручник є першим виданням в Україні з однойменної навчальної дисципліни, підготовленим у відповідності з навчальним планом та програмою, висвітлює сучасні наукові досягнення і набутий досвід в одній із основних частин виробничого процесу видобування нафти. Складається із трьох розділів, присвячених відповідно науковим засадам, проектуванню технологічних показників розробки за різних гірничо-геологічних та виробничих умов і реалізації процесу розробки нафтових родовищ. Акцентовано на недостатньо вирішених і проблемних питаннях.


Конструктивная экология
ocinuvanna.jpg

Адаменко, О. М. Конструктивная экология / О. М. Адаменко. - Saarbrecken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 122 c.
Любые названия марок и брендов, упомянутые в этой книге, принадлежат торговой марке, бренду или запатентованы и являются брендами соответствующих правообладателей. Использование названий брендов, названий товаров, торговых марок, описаний товаров, общих имён, и т.д. даже без точного упоминания в этой работе не является основанием того, что данные названия можно считать незарегистрированными под каким-либо брендом и не защищены законом о брендах и их можно использовать всем без ограничений.


Політична економія
ocinuvanna.jpg

Романко, О. П. Політична економія : навч. посіб. / О. П. Романко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 364 с.
Навчальний посібник складено згідно з програмою курсу «Політична економія» для студентів напрямів підготовки: 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит», 6.030508 - «Фінанси і кредит». У конспекті лекцій висвітлено загальні основи економічного життя суспільства, розкрито закономірності розвитку суспільного виробництва, з'ясовано механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності, визначено істотні риси основних суспільно - економічних систем та напрямки їх еволюції.


Збірник задач з технології видобування нафти
ocinuvanna.jpg

Бойко, В. С. Збірник задач з технології видобування нафти : навч. посіб. Частина ІІІ / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2011. - 406 с.
Викладено теоретичні основи і методики розрахунків властивостей нафти, газу і води за поверхневих (нормальних, стандартних) і пластових умов, термобаричних умов і параметрів потоків однорідних і багатофазних флюїдів у свердловинах, процесів видобування нафти різними способами, процесів оброблення привибійної зони і освоєння свердловин. Подано приклади розв'язання задач графічним і аналітичним методами, в т. ч. з використанням комп'ютера, а також умови задач для самостійного розв'язання.


Карпаш Олег Михайлович. Наукова школа
ocinuvanna.jpg

Карпаш Олег Михайлович. Наукова школа: Методи та засоби забезпечення технологічної безпеки обладнання, споруд і конструкцій довготривалої експлуатації : бібліогр. покажч. / Шатан Є. В., відп. за вип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 83 с.
Біобібліографічний покажчик виданий з нагоди вшанування наукової школи проректора з наукової роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалера ордена «За заслуги» III ступеня Олега Михайловича Карпаша.
Альбом з теоретичної механіки
ocinuvanna.jpg

Альбом з теоретичної механіки : навч.- наоч. посіб. Ч. 2 : Динаміка / В. І. Векерик, І. В. Кузьо, І. П. Смерека [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 57 с.
У навчально-наочному посібнику викладено основні положення динаміки - третього розділу теоретичної механіки. Посібник написано відповідно до програми з теоретичної механіки для вищих технічних закладів України III-IV рівнів акредитації. Дана робота орієнтована на реалізацію положень Болонської декларації в системі вищої освіти на підвищення ефективності самостійної роботи студентів.
Використання ситуаційного підходу в управлінні розвитком підприємств
ocinuvanna.jpg

Полянська, А. С. Використання ситуаційного підходу в управлінні розвитком підприємств : монографія / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : Акцент, 2011. - 432 с.
Розглянуто теоретичні та прикладні основи дослідження передумов розвитку вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання. Обґрунтовано значення ситуаційного підходу в управлінській діяльності в умовах трансформаційних процесів в економіці України. Проаналізовано тенденції розвитку вітчизняних підприємств та на основі систематизації їх ситуаційних характеристик, узагальнено основні концептуальні засади майбутнього розвитку та запропоновано локальні моделі проведення змін. Обґрунтовано актуальність сценарного планування як методу, який найбільше відповідає умовам діяльності, що супроводжуються динамічними змінами та дозволяє побудувати адаптивну модель управління розвитком підприємств.


Ситуаційний підхід до формування концепції розвитку промислових підприємств
ocinuvanna.jpg

Полянська, А. С. Ситуаційний підхід до формування концепції розвитку промислових підприємств : монографія / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 214 с.
Монографія присвячена розгляду актуального на сьогодні питання - розвитку вітчизняних промислових підприємств в умовах динамічного зовнішнього середовища, із врахуванням об'єктивних вимог суспільного поступу та суб'єктивних рішень щодо їх реалізації. У роботі вперше пропонується розглядати ситуаційний підхід управлінської діяльності для пошуку, формування та реалізації завдань, що дозволять суттєво поліпшити потенціал розвитку промислових підприємств та створять сприятливі передумови для якісних трансформаційних перетворень у промисловому секторі економіки.


Прогнозування селевих процесів
ocinuvanna.jpg

Кузьменко, Е. Д. Прогнозування селевих процесів : монографія / Е. Д. Кузьменко, Т. Б. Чепурна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 254 с.
Монографію присвячено проблемі довгострокового регіонального просторово-часового прогнозу розвитку селевих процесів. Надано характеристику селевий процесів, розглянуто ураженість селевими процесами території України. Встановлено, що прогнозування селевих процесів слід здійснювати з урахуванням комплексного впливу просторових і часових факторів.
Гумові технічні вироби в нафтогазовому обладнанні
ocinuvanna.jpg

Костриба, І. В. Гумові технічні вироби в нафтогазовому обладнанні : навч. посіб. / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 324 с.
У навчальному посібнику розглянуто широке коло питань, що стосуються: технічних властивостей гуми; механічної поведінки гуми як конструкційного матеріалу; конструкції, принципу роботи, механізму ущільнення, руйнування, проектування, виготовлення та експлуатації найпоширеніших у нафтогазовому машинобудуванні гумових технічних виробів. Для ефективного засвоєння матеріалу наведено контрольні запитання.


Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів
ocinuvanna.jpg

Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів : монографія / Г. Г. Півняк, Є. І. Крижанівський, В. О. Онищенко [та ін.] ; Півняк Г. Г., Крижанівський Є. І., Онищенко В. О., ред. - Дніпропетровськ : Літограф, 2015. - 219 с.
Наведені результати застосування інноваційних технологій отримання газогідратів із шахтного метану, змодельовано термобаричні умови гідратоутворення, аналогічні природним, отримано та досліджено зразки штучних газових гідратів. Видання призначається для наукових співробітників науково-дослідних інститутів гірничодобувної та нафтогазодобувної галузей, інженерно-технічних працівників, студентів та аспірантів гірничих та нафтогазових ВУЗів та факультетів.


Engineering mechanics
ocinuvanna.jpg

Vekeryk, V. I. Engineering mechanics : textbook. Volume 1 : Statics. Kinematics / V. I. Vekeryk, I. Ya. Petryk, I. V. Tsidylo. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2015. - 160 p.
The textbook contains basic themes for the study of the discipline «Engineering mechanics». It is developed in accordance with the syllabus of educational discipline. It is recommended for training bachelors in the field of study 6.050304 -«Petroleum engineering».
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування
ocinuvanna.jpg

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : доповіді 1-ої Міжнарод. наук.-практ. конф. у м. Ів.-Франк., 20-22 верес. 2012.; зб. матер. конф. - доп. (статей) і тез / Адаменко Я. О., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 172 с.
Доповіді 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» у м. Івано-Франківську, 20-22 вересня 2012 р. Збірник матеріалів конференції - доповідей (статей) і тез.
Основи геології нафти і газу
ocinuvanna.jpg

Мончак, Л. С. Основи геології нафти і газу : підручник / Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко ; Адаменко О. М., рец. - 2-ге вид., випр. та допов. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. - 284 с.
Підручник складається з одинадцяти розділів, у яких знайшли відображення головні теоретичні та практичні проблеми геології нафти і газу. Висвітлені властивості нафти і газу, природні резервуари, поклади, родовища та термобаричні умови в них, проблема походження та міграції нафти і газу, формування і руйнування їх скупчень, а також закономірності розподілу скупчень нафти і газу в земній корі.
Оптимальні та адаптивні системи
ocinuvanna.jpg

Штаєр, Л. О. Оптимальні та адаптивні системи : конспект лекцій / Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 52 с.
Конспект лекцій містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Оптимальні та адаптивні системи". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Оптимальні та адаптивні системи". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.
Комп'ютеризовані системи екологічної безпеки
ocinuvanna.jpg

Комп'ютеризовані системи екологічної безпеки : монографія / О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, Л. В. Міщенко, Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. - 208 с.
Теоретично обгрунтовані та впроваджені системи екологічної (природно-техногенної) безпеки територій на різних ієрархічних рівнях - від міждержавного, регіонального, адміністративних областей і районів, територіальних громад та населених пунктів до промислових підприємств, територій традиційного видобутку та транспортування нафти і газу та ділянок перспективних на сланцевий газ.
Нафтогазова геофізика - інноваційні технології
ocinuvanna.jpg

Нафтогазова геофізика - інноваційні технології : II міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 25-29 квіт. 2011 р. / Старостенко В. І., ред. [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 237 с.
Наведені в збірнику матеріали відображають сучасне ставлення фахівців з нафтогазової геофізики і геології до цих важливих питань і вказують шляхи збільшення можливостей та підвищення геологічної ефективності геолого-геофізичних досліджень на нафту і газ в різних нафтогазопромислових районах України, Росії та Білорусі.
Нафтогазова геофізика - стан та перспективи
ocinuvanna.jpg

Нафтогазова геофізика - стан та перспективи : міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франків., 25-29 трав. 2009 р. / Старостенко В. І., ред. [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 286 с.
Наведені в збірнику матеріали відображають сучасне ставлення фахівців з нафтогазової геофізики і геології до цих важливих питань і вказують шляхи збільшення можливостей та підвищення геологічної ефективності геолого-геофізичних досліджень на нафту і газ в різних нафтогазопромислових районах України.
Надійність електропостачання
ocinuvanna.jpg

Федорів, М. Й. Надійність електропостачання : конспект лекцій / М. Й. Федорів, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 108 с.
Конспект лекцій з дисципліни "Надійність електропостачання", призначено для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701, спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання", який складений відповідно до програми курсу.
Координати управління
ocinuvanna.jpg

Координати управління : зб. наук. пр. Вип. 3 / Дзвінчук Д. І., ред. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 132 с.
Статті збірника наукових праць висвітлюють актуальні питання розв'язання проблеми професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи. Особлива увага приділена проблемам переосмислення та вибору шляхів модернізації державної служби, які б відповідали викликам сьогодення та були спрямовані на створення суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.
Основи виробничих процесів та обладнання нафтогазового комплексу
ocinuvanna.jpg

Копей, Б. В. Основи виробничих процесів та обладнання нафтогазового комплексу : навч. посіб / Б. В. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 372 с.
У навчальному посібнику подано описи виробничих процесів та обладнання нафтогазового комплексу, розглянуто технології та обладнання для буріння, видобування та переробки нафти і газу для студентів за напрямом 6.020303 «Філологія». Наведено приклади конкретних конструкцій обладнання, які використовуються в нафтогазовій справі. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців.


Вища геодезія. (Сфероїдна геодезія)
ocinuvanna.jpg

Пилип'юк, Р. Г. Вища геодезія. (Сфероїдна геодезія) : практикум / Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 188 с.
Практикум містить структуру, теорію, зміст і практичні завдання з дисципліни «Вища геодезія» (4-й курс). Використання практикуму буде сприяти поглибленому вивченню студентами окремих розділів' дисципліни, закріпленню і систематизації набутих знань і умінь, а також дасть змогу перевірити якість їх засвоєння.
Strength of materials
ocinuvanna.jpg

Andrusiak, A. V. Strength of materials : lecture notes / A. V. Andrusiak, I. I. Paliychuk, A. S. Velychkovych. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 137 p.
У конспекті лекцій розглядаються основні поняття та початкові твердження про опір матеріалів, центральний розтяг стиск стержнів, теорія напружено - деформованого стану, розрахунки на зріз, зім'яття при крученні та прямому поперечному згині.
Теоретичні основи відновлення та зміцнення робочих поверхонь деталей
ocinuvanna.jpg

Тараєвський, С. Й. Теоретичні основи відновлення та зміцнення робочих поверхонь деталей : навч. посіб. / С. Й. Тараєвський, М. Й. Бурда, А. О. Криль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 306 с.
У навчальному посібнику класифіковано всі методи нанесення покриттів, як внутрішніх (модифікування), так і зовнішніх, призначених для відновлення та зміцнення робочих поверхонь деталей. Особливу увагу приділено фізичним основам та технологічним особливостям формування покритів методами напилення, наплавлення, конденсації із парової фази та іншим.
Коливання точки та механічної системи в середовищі Maple
ocinuvanna.jpg

Векерик, В. І. Коливання точки та механічної системи в середовищі Maple : навч. посіб. / В. І. Векерик, К. Г. Левчук, І. В. Цідило. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 224 с.
Наочно-навчальний посібник рекомендовано студентам денної, заочної та дистанційної форм навчання, а також інженерам та науковцям для проведення комп'ютерних розрахунків та створення анімації інженерних механізмів за допомогою математичних методів. Він може бути використаний для викладання спеціального курсу коливних процесів для бакалаврів і магістрів.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств нафтогазового комплексу
ocinuvanna.jpg

Полянська, А. С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств нафтогазового комплексу : навч. посіб. / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 250 с.
Навчальний посібник призначений забезпечити викладання нормативної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" згідно з галузевими стандартами Міністерства освіти і науки України денної та заочної форм навчання.
Відновлення та підвищення зносостійкості робочих поверхонь деталей
ocinuvanna.jpg

Бурда, М. Й. Відновлення та підвищення зносостійкості робочих поверхонь деталей : тлумач. слов. / М. Й. Бурда, С. Й. Тараєвський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 143 с.
Словник є довідковим посібником з термінології в галузі технологій з відновлення та підвищення зносостійкості робочих поверхонь деталей машин. Містить визначення 750 термінів необхідних для вивчення дисциплін "Основи технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей", "Технологічні методи відновлення та зміцнення деталей" та інших.
Екологічна безпека транспортування природного газу
ocinuvanna.jpg

Мандрик, О. М. Екологічна безпека транспортування природного газу : монографія / О. М. Мандрик ; Крижанівський Є. І., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 256 с.
Монографія є результатом науково-дослідних робіт автора щодо екологічно безпечного транспортування природного газу як трубопровідним транспортом так й новими методами CNG-технологій. У роботі розглянути як теоретичні, так і практичні питання зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище при транспортуванні природного газу. Монографія адресується спеціалістам у галузі охорони навколишнього середовища, інженерам-трубопровідного транспорту, менеджерам зі збуту природного газу, науковцям, викладачам та студентам ВНЗ.


Теорія поля
ocinuvanna.jpg

Кузьменко, Е. Д. Теорія поля : підручник / Е. Д. Кузьменко, М. В. Рева. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 410 с.
У підручнику викладена теорія електростатичного та гравітаційного полів в однорідному середовищі, електростатичного та магнітостатичного полів у неоднорідних середовищах, електричного та магнітного полів постійних струмів, магнітотелуричних полів, гармонійних та неусталених полів дипольних джерел в однорідному просторі і півпросторі. Наводяться приклади, що ілюструють застосування загальної теорії поля для розв’язування конкретних задач, і перш за все задач розвідувальної геофізики. Підручник рекомендований студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Геофізика». Може бути корисним інженерам і науковцям, що працюють в області прикладної геофізики.


Методологія наукових досліджень
ocinuvanna.jpg

Карпаш, О. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 253 с.
Навчальний посібник містить основи методології, етапи, напрямки наукової творчості та логіки наукових досліджень студентів з метою забезпечення розвитку та впровадження технологій сталого розвитку держави. Посібник розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи науково-дослідної роботи". Призначений дня підготовки магістрів за спеціальністю 8.05070108 - "Енергетичний менеджмент". Може бути використаний студентами денної і заочної форм навчання, магістрами, аспірантами, молодими вченим та науковцями.


Алгоритми і методи обчислень
ocinuvanna.jpg

Горбійчук, М. І. Алгоритми і методи обчислень : навч. посіб. / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 310 с.
Навчальний посібник написаний у відповідності з Освітньою програмою підготовки спеціалістів напрямку «Комп'ютерна інженерія» та складається із двох частин. У першій частині висвітлені такі питання як побудова та властивості алгоритмів, зокрема, розглянуті стратегії «розділяй та володарюй», «жадібні алгоритми» та динамічне програмування. У другій частині, яка присвячена числовим методам, знайшли своє відображення задачі лінійної та нелінійної алгебри, методи розв'язку диференціальних та інтегральних рівнянь, задачі математичної фізики, методи наближення функцій та методи оптимізації.


Проектування і експлуатація газонафтопроводів
ocinuvanna.jpg

Возняк, М. П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів : підручник / М. П. Возняк, Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 664 с.
У підручнику подано основи проектування і розрахунку основних технологічних процесів транспортування нафти, нафтопродуктів і газу. Розглянуто фізичні властивості нафти, нафтопродуктів і газу, описано способи їх перекачування, дано характеристику основного і додаткового устаткування, наведено вимоги нормативних документів до технологічних об'єктів, і методи технологічного розрахунку та регулювання режимів експлуатації, що дозволить майбутньому спеціалістові приймати раціональні рішення під час проектування та експлуатації систем трубопровідного транспорту та зберігання нафти і газу.


Актуальні проблеми нафтогазової геології
ocinuvanna.jpg

Актуальні проблеми нафтогазової геології : навч. посіб. / Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, О. Є. Лозинський [та ін.] ; Маєвський Б. Й., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 240 с.
У роботі розглянута низка найактуальніших проблемних питань нафтогазової геології. Детально висвітлені сучасний стан мінерально-енергетичних ресурсів України та її паливно-енергетичного потенціалу. Наведено особливості формування та закономірності поширення родовищ нафти і газу як теоретичної основи оцінки глибинного нафтогазового потенціалу надр. Оцінена ресурсна база вуглеводнів України та проблеми і перспективи геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та описані нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини. Проаналізовані основні причини негативних результатів нафтогазопошукових робіт.


Стійкість і коливання бурильної колони
ocinuvanna.jpg

Стійкість і коливання бурильної колони : монографія / В. М. Мойсишин, Б. Д. Борисевич, Ю. Л. Гаврилів, С. А. Зінченко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. - 590 с.
У монографії сформульовано і розв'язано загальну задачу стійкості бурильної колони при натуральних граничних умовах на долоті, розроблено науково-методичні засади вивчення взаємодії колони бурильних труб зі стінкою свердловини довільного профілю. Узагальнено математичні моделі поздовжніх, крутильних та поперечних коливань бурильного інструменту, розв'язано задачу про динамічну стійкість обважненого низу компонування з амортизатором і без нього.


Комунікативний етикет державного службовця
ocinuvanna.jpg

Кушнірюк, В. М. Комунікативний етикет державного службовця : навч. посіб. / В. М. Кушнірюк. - К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. - 184 с.
Навчальний посібник з курсу "Етикет державного службовця" розкриває теоретичні та практичні складові етикету у діяльності державної служби в Україні, спрямований на формування та становлення вмінь і навичок культури поведінки державного службовця. Посібник розроблено у відповідності із навчальним планом викладання дисциплін в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу при підготовці магістрів за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба". Призначений для слухачів магістратури, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію у закладах післядипломної освіти або шляхом самоосвіти та самовдосконалення.


Психологія управління
ocinuvanna.jpg

Психологія управління : практикум / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон. - К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. - 256 с.
Практикум містить методичні вказівки і розробки для проведення практичних занять з дисципліни "Психологія управління". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Державна служба". Практикум буде корисним для широкого загалу читачів: слухачів, студентів, які навчаються за галузями знань "Державне управління" та "Психологія", а також економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.


Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування термобаричних умов в осадових басейнах і практичне її використання у процесі пошуків, розвідки та видобування нафти і газу
ocinuvanna.jpg

Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування термобаричних умов в осадових басейнах і практичне її використання у процесі пошуків, розвідки та видобування нафти і газу : наук. монографія / О. О. Орлов, Е. А. Ставицький, Д. Д. Федоришин [та ін.]. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - 228 с.
У монографії висвітлено встановлену закономірність генетичного зв'язку величин пластових тисків у флюїдоносних товщах осадових басейнів із тектонічними складкоутворюючими процесами в осадовому чохлі земної кори в кількісних параметрах на прикладі одержаних результатів наукових досліджень Західного, Східного і Південного нафтогазоносних регіонів України, а також Румунських передгірських прогинів Південних і Східних Карпат, Передкавказзя (Росія), Прикаспійської та Західно-Туркменської западини (Казахстан, Туркменистан).


Бухгалтерський облік на підприємствах нафтогазової промисловості
ocinuvanna.jpg

Орлова, В. К. Бухгалтерський облік на підприємствах нафтогазової промисловості : навч. посіб. / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 783 с.
Перед Вами перший в Україні навчальний посібник з бухгалтерського обліку, в якому враховано основні особливості обліку на підприємствах нафтогазової промисловості. Викладений матеріал ілюструється прикладами, цифровими даними, які вдалося отримати в умовах жорсткої конфіденційності інформації в цій галузі. Кожен розділ містить питання для самоперевірки знань, тести, вправи. У навчальному посібнику подано відповіді на всі тести і розв'язки вправ. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит нафтових вузів і факультетів, а також іншим спеціалістам в галузі економіки, фінансів, менеджменту, оподаткування.


Документообіг у державній службі
ocinuvanna.jpg

Демчина, Л. І. Документообіг у державній службі : навч. посіб. / Л. І. Демчина. - К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. - 167 с.
У навчальному посібнику подано теоретичні знання та практичні навички щодо систем документації та їх взаємодії в економічно-організаційному та інформаційно-правовому аспектах, побудови інформаційної моделі організації на основі дослідження її організаційної структури, документопотоків та побудови інформаційних зв'язків як основи впровадження системи електронного документообігу. Навчальний посібник призначений насамперед для слухачів магістратури за спеціальністю "Державна служба", але він зацікавить і всіх тих, хто прагне отримати додаткові відомості з організації документаційного забезпечення управління та документообігу в установах, керівників підприємств та організацій, широкого кола читачів.


Державне управління
ocinuvanna.jpg

Державне управління : курс лекцій / Дзвінчук Д.І., ред. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 613 с.
Курс лекцій містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Державне управління". Курс підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба". Курс лекцій призначений для викладачів та слухачів магістратури спеціальності "Державна служба", а також для студентів, аспірантів, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію у закладах післядипломної освіти або шляхом самоосвіти, та для всіх, кого цікавлять системні засади державного управління.


Німецька мова. Державна служба. Інтеграційні процеси Європи
ocinuvanna.jpg

Когут, Л. Ф. Німецька мова. Державна служба. Інтеграційні процеси Європи = DEUTSCH. OFFENTLICHER DIENST. INTEGRATIONSPROZESSE EUROPAS : навч. посіб. / Л. Ф. Когут. - К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. - 154 с.
Навчальний посібник відповідає вимогам, які ставляться щодо теорії та практики надання знань з іноземної мови в сфері державної служби в умовах Євроінтеграції та відображає змістовий модуль "Ділова мова" програми, підготовленої відповідно до вимог МОіНМС України. Текстовий матеріал використаний із актуальних матеріалів доповідей на симпозіумах, конференціях, засобів масової інформації, навчальних посібників та німецькомовних видань та адаптований автором. Завдання до текстів, розроблені автором, мають на меті підвищити фаховий мовний рівень і покращити навички дискусії, аналізу, порівняння та обґрунтування своєї позиції щодо категорій і явищ в певному суспільстві та в системі державної служби.


Психологія управління
ocinuvanna.jpg

Психологія управління : навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон ; Дзвінчук Д.І., ред. - К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. - 291 с.
Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Психологія управління". Навчальний посібник підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба". Посібник буде корисним для широкого загалу читачів: слухачів, студентів, які навчаються за галузями знань "Державне управління" та "Психологія", а також економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.


Техніка та технологія підземного ремонту свердловин
ocinuvanna.jpg

Світлицький, В. М. Техніка та технологія підземного ремонту свердловин : навч. посіб. / В. М. Світлицький, Б. Б. Синюк, В. П. Троцький. - Х. : Прапор, 2007. - 496 с.
Розглянуто конструкції сучасного обладнання й інструменту для проведення підземного ремонту свердловин. Висвітлено технології поточного та капітального ремонту свердловин. Для інженерно-технічних працівників нафтової та газової промисловості, спеціалістів науково-дослідних і проектних інститутів, студентів механічних і технологічних нафтогазових спеціальностей вищих навчальних закладів.
Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат

novitni.jpg


Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат: монографія / Б.Й. Маєвський, С.Г. Анікеєв, Л.С. Мончак та ін.; за заг. ред. д. геол.-мінерал, наук, проф., лаур. Держ. премії України в галузі науки і техніки Маєвського Б.Й. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2012.-208 с

Наведено короткий огляд існуючих поглядів зі структурно-тектонічної будови та нафтогазоносності Передкарпаття і Зовнішніх Карпат. Викладено результати новітніх досліджень з питань генезису вуглеводнів і формування покладів як основи прогнозування нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів.
Гідравліка, гідравлічні машини та гідравлічні приводи у розв'язаних задачах.

navrocki.jpg


Навроцький Б.І.Гідравліка, гідравлічні машини та гідравлічні приводи у розв'язаних задачах /Б.І.Навроцький, В.Т.Болонний. - Дрогобич: Наш Друк, 2012, - 271 с.

Збірник задач написаний в обсязі програми відповідного курсу для бакалаврів і молодших спеціалістів, які вивчають гідравліку ньютонівських та неньютонівських рідин, гідромашини й гідроприводи, а також лінійну і радіальну фільтрацію.
Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами

bud_fizyka.jpg

Боднар Р.Т. Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами: конспект лекцій /Р.Т. Боднар.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.– 262 с.
Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни «Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами». Викладено фізичні основи контролю проникаючими випромінюваннями та речовинами, призначення, будову та основні характеристики джерел і детекторів проникаючих випромінювань, будову типових гамма- та рентгенівських апаратів. Розглянуто основні методи контролю проникаючими випромінюваннями і типові методики проведення контролю. Описано організацію проведення контролю проникаючими випромінюваннями та типові методики забезпечення радіаційної безпеки.
Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст.Загальне діловодство. Вимоги до оформлення документів

bud_fizyka.jpg

Загальне діловодство. Вимоги до оформлення документів: практ. посіб. / Автор-укладач: В.М. Пахомов. – 2-ге вид., оновл. і доп. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК; Сімик, 2011. – 112 с.
У посібнику висвітлюються основні вимоги до складання і оформлення документів. Подані приклади найтиповіших документів у сфері управління.
Рекомендовано державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування для вивчення навчального модуля «Діловодство та архівна справа органу виконавчої влади» під час навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації, а також слухачам, які навчаються на тематичному постійно діючому семінарі «Ділова українська мова у сфері державного управління».
Посібник може бути корисним працівникам підприємств, установ і організацій, студентам, слухачам закладів післядипломної освіти.Будівельна фізика

bud_fizyka.jpg

Рувінський, Б. М. Будівельна фізика : навч. посіб. Ч.1 / Б. М. Рувінський, М. О. Галущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 239 с.
Наведені основні відомості з архітектурної кліматології, будівельної теплофізики та архітектурної акустики. Викладено методи розрахунку та нормування теплопередачі, повітря та паропроникності захисних конструкцій будинків. Розглянуто процеси поширення звуку та акустичні характеристики приміщень, наведені норми звукоізоляції та методи боротьби із шумом.
Посібник призначений для студентів напряму підготовки "Архітектура".
Підземний ремонт свердловин

bojko.jpg.jpg

Бойко, В. С. Підземний ремонт свердловин: у 4 ч. : підручник. Ч.3 / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 809 с.: іл.
Викладено основи процесів підземного (поточного і капітального) ремонту нафтових і газових свердловин і весь комплекс ремонтних робіт. Розглянуто причини і фізичну суть явищ, що зумовлюють необхідність здійснення ремонтних робіт, планування і організацію підземного ремонту, фізичну і технологічну суть процесів ремонту, технологічні схеми і технології робіт як традиційними, так і новітніми методами (колтюбінг), їх аналітичний опис і аналіз. Висвітлено технічне забезпечення і технологічні матеріали, що використовуються при підземному ремонті.Інформатизація управління виробничими процесами
ustenko.jpg

Устенко, А. О. Інформатизація управління виробничими процесами : монографія / А. О. Устенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2011. - 220 с.
Монографія присвячується актуальним питанням теорії і практики удосконалення інформатизації управління виробничими процесами (на прикладі видобувного виробництва - управління бурових робіт). В ретроспективі розглянуто стан і перспективи управління процесом спорудження свердловин, запропонована класифікація факторів і параметрів ефективності.Видання призначене для керівників і спеціалістів підприємств та організацій, науковців, підприємців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.Нарисна геометрія

narisna_geom.jpg

Нарисна геометрія : практикум / Л. Є. Шкіца, М. Є. Стовбенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 154 с.
Практикум підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" для студентів напряму підготовки 6.050304 - "Нафтогазова справа" та охоплює перший модуль "Нарисна геометрія".Практикум містить короткі теоретичні основи методів графічного відображення геометричних тіл І практичне використання цих методів. Запропоновані розв'язки комплексних задач, індивідуальні графічні завдання, питання і завдання для самоперевірки дозволяють забезпечити ефективніше опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи.Практикум призначений для студентів напряму підготовки 6.050304 - "Нафтогазова справа" у вищих технічних навчальних закладах.Основи земельного права та кадастру

kadastr.jpg


Основи земельного права та кадастру : навч. посіб. / Є. Ю. Ільків, М. М. Дутчин, О. Г. Дзьоба [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 320 с.

У навчальному посібнику викладено принципові положення регулювання земельних відносин в умовах ринкових перетворень, використання і відтворення земельних ресурсів, екологічної безпеки та охорони земель. Розкрито основи земельного кадастру, кадастру природних ресурсів, ґрунтознавства та меліорації грунтів. Посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів навчальних закладів землевпорядного профілю, працівників землевпорядних організацій та підприємств.Інженерна графіка

inzh_grafika.jpg.jpg

Гарасимів, Г. В. Інженерна графіка : практикум / Г. В. Гарасимів, І. П. Тарас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 118 с.
Практикум складений відповідно до трьох змістовних модулів робочої програми дисципліни "Інженерна графіка" і призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050102 - Комп'ютерна інженерія.Практикум містить стислі теоретичні відомості, вправи для самоперевірки та багатоваріантні завдання з прикладами виконання.
Фінанси підприємств

financy_0.jpg

Данилюк М.О. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Данилюк М.О., Полатайко О.І., Данилюк-Черних І.М. - Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2009. -188 с.
Навчальний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв'язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання, а також слухачами ІГЮ.Кадастр

kadastr_0.jpg

Дутчин М.М. Кадастр: конспект лекцій / Дутчин М.М., Ільків Є.Ю., Біда І.B. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 224 с.
Конспект лекцій складений згідно з робочою програмою курі «Кадастр», який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезї картографія та землеустрій». Містить загальні відомості про кадастр, облі природних ресурсів, систему державного земельного кадастру, земельї ресурси України, автоматизацію державного земельного кадастр) районування території земельного фонду, бонітування грунтів, реєстрації земельних ділянок. Призначений для підготовки бакалаврів очної і заочне форм навчання.
Нафтогазова гідрогеологія

naftogaz-gdrogeol_0.jpg

Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія : підруч. для ВНЗ / В.В. Колодій, І.В. Колодій, Б.Й. Маєвський. - Івано-Франківськ: Факел, 2009. - 184 с.
Розглянуті умови знаходження та види підземних вод у надрах, основи гідрогеохімії, формування водних розчинів і їхній рух у літосфері, гідрогеологічні умови міграції, акумуляції, консервації та руйнування покладів нафти і природних горючих газів, використання гідрогеологічних даних при нафтогазопошукових роботах, проектуванні і контролі за розробкою родовищ. Значна увага присвячена охороні підземних вод і довкілля у нафтогазовидобувних районах.Для студентів спеціальності "Геологія нафти і газу", інших спеціальностей нафтогазового спрямування, а також аспірантів, слухачів закладів післядипломної освіти та широке коло фахівців, пов'язаних з нафтогазовою справою.Методи та засоби оброблення інформації для контролю структури та витрати фаз газорідинних потоків

metody_tazasoby_obroblena_0.jpg

Райтер П.М.Методи та засоби оброблення інформації для контролю структури та витрати фаз газорідинних потоків : монографія / П.М. Райтер, О.М. Карпаш. - Видавництво: ІФНТУНГ. 2009. - 262 с.
Викладено сучасні підходи класифікації структур, гідро-газодинаміки та моделювання газорідинних потоків (газ. нафта або конденсат, вода). Наведено аналіз існуючих методів та результати експериментальних досліджень у галузі витрато-метрії двофазових потоків. Описано стан нормативної бази та використання новітніх технологій для ефективної реалізації багатофазних інформаційно-вимірювальних систем.
Окремий розділ книги присвячений розробленню методу та алгоритмів оброблення інформації для безсепараційного поточного контролю структури газорідинного потоку та вимірювання витрати кожної з фаз потоку. Розглянуто застосування алгоритмів вейвлет декомпозиції інформаційних сигналів та обробки за допомогою штучних нейронних мереж.Інтелектуальна власність

bud_fizyka.jpg

Короп, І. В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. В. Короп, В. П. Петренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 208 с.
У навчальному посібнику, який грунтується на чинній вітчизняній і міжнародній законодавчій базах, стисло розглянуто основні питання, що стосуються різних об'єкті» інтелектуальної власності: поняття, системи охорони, захисту та управлінні), алгоритми тримання охоронних документів, впровадження та комерціалізація. Використано останні статистичні дані, наведено цікаві приклади. Посібник розроблений відповідне до листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.03 № 1/9-903 «Про впровадження програми варіативної навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність», складений у вигляді конспекту лекцій і призначений для студентів різних спеціальностей і різних форм навчання.Довідково-тлумачний словник

bud_fizyka.jpg

Короп, І. В.Довідково-тлумачний словник термінів інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. В. Короп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 240 с.
Довідково-тлумачний словник термінів інтелектуальної власності є актуальним сучасним навчальним посібником що містить понад одну тисячу чотирьохсот статей, які пояснююсь найбільш поширені терміни, що стосуються різних аспектів інтелектуальної діяльності, інформатики, реклами, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності та ринкової економіки загалом. Словник «зроблений на основі листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.03 № 1/9-903 „Про впровадження програми варіативної навчальної дисципліни „інтелектуальна власність" відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і навчального плану підготовки фахівці а всіх спеціальностей і всіх форм навчання.Словник призначений для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, інженерів, патентознавців та інших читачів, які вивчають або цікавляться питаннями інтелектуальної власності.