Поповнення, збереження та вивчення книжкового фонду – актуальне питання сьогодення (Серія:Бібліокур’єр. Випуск 6)

kryzh01.jpg

У всьому світі бібліотечні фонди розглядаються як стратегічний ресурс держави, головний ланцюг системи збереження культурного надбання нації.

Суспільство не може розвиватися достатньо цивілізовано, якщо серед своїх пріоритетів не бачить завдання збереження духовного надбання нації – книжкових пам’яток, які мають величезну наукову, історичну, духовну, а також матеріальну цінність. Науковий і культурний розвиток суспільства, як у минулому, так і на цей час, неможливо уявити без бібліотек та бібліотечних фондів.

Головним та постійним завданням науково-технічної бібліотеки від початку їх створення і до наших днів було і залишається збирання, накопичення знань та інформації для їх використання, передачі наступним поколінням.

Рекомендаційний список включає джерела з друкованих видань, які знаходяться у фондах науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ.

Література групується за алфавітом прізвищ авторів публікацій у фахових періодичних виданнях.

Ашаренкова, Н. Г. Комплектування фондів публічних бібліотек України в нових економічних умовах (90-і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) [текст] / Н. Г. Ашаренкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – №. 2. – С. 47-57.
У статті проаналізовано динаміку і характер змін у комплектуванні фондів публічних бібліотек в умовах становлення ринкових відносин, охарактеризовано проблеми і підходи до їхнього розв’язання.

Бакуменко, Л. Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій [текст] / Л. Бакуменко // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 10. – С. 18-22.
Аналізується зарубіжний та національний досвід створення корпоративних бібліотечних тематичних та інституціональних електронних архівів (репозитаріїв), розглядаються перспективи їхнього розвитку в Україні.

Білоус, Н. Деякі питання теорії та практики збереження документ них ресурсів (на прикладі Книжкової палати України) [текст] / Н. Білоус // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 1. – С. 28-32.
В статті розповідається про вивчення теоретичних основ та практичних способів збереження документів, у тому числі й на інших носіях інформації.

Болдырев, П. А. Функциональная модель управления процессом формирования фонда библиотеки вуза [текст] / П. А. Болдырев // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 4. – С. 22-29.
Предложена технология интегрированной обработки данных, связанных с учебными и библиотечно-библиографическими процессами, для формирования фонда рабочих программ дисциплин специальностей и расчета показателей книгообеспеченности ученого процесса в интегрированной информационно-аналитической системе вуза. Представлена модель управления процессом формирования фонда библиотеки вуза на основе мониторинга книгообеспеченности ученого процесса и востребованности литературы.

Бондаренко, І. Аксіологічні детермінанти збереження бібліотечних фондів в умовах інформаційного суспільства [текст] / І. Бондаренко // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 9. – С. 21-22.
Авторка статті провела анкетування сучасного студентства – найчисленнішої категорії користувачів бібліотек вищих та середніх спеціальних навчальних закладів та бібліотечних працівників для вивчення впливу ціннісних орієнтацій користувачів на процес збереження бібліотечних фондів.

Бондарь, Л. Обмінно-резервні фонди у мережі освітянських бібліотек [текст] / Л. Бондарь, Т. Васьковська // Бібл. форум України. – 2011. – № 1. – С. 16-19.
Автор розповідає про стан обмінно-резервних фондів мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Борисенко, Т. О. Актуальні питання збереження і використання газетних фондів [текст] / Т. О. Борисенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 25-30.
У статті розповідається про ефективність і оперативність роботи відділу газетних фондів НБУВ, яка залежить від задовільного фізичного стану газет, раціонального розміщення, дотримання умов зберігання та цілої низки питань, пов’язаних з цим.

Боряк, Г. В. Архівні і бібліотечні крадіжки в контексті глобалізації та боротьба з ними [текст] / Г. В. Боряк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 6-14.
Про процеси глобалізації крадіжок архівних та бібліотечних документів, які поділені на три категорії: крадіжки і терористичні акти (тобто ті, які здійснені зовнішнім злодієм); крадіжки, розкрадання, привласнення працівниками архівних установ; крадіжки з приватних архівів і створення перешкод на шляху незаконного обігу документів.

Вергунов, В. Проблеми збереження фондів наукових бібліотек [текст] / В. Вергунов // Бібл. вісник. – 2007. – № 1. – С. 25-31.
У статті висвітлені проблеми збереження фондів наукових бібліотек: створення оптимального режиму збереження і безпеки фондів, робота з виявлення, обліку і збереження рідкісних та цінних видань, координація програм збереження – національних, регіональних, відомчих.

Вилегжаніна, Т. До проблеми державної реєстрації документальної спадщини в Україні: ( оприлюднено на ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Бібліотека і книга в контексті часу», квітень 2010р.) [текст] / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2010. – № 2. – С. 4-6.
Крім проблем державної реєстрації документних пам’яток, які висвітлені у статті автором, не можна забувати, що збереження документальної спадщини – це цілий комплекс взаємопов’язаних заходів: консервація та реставрація документів, охорона фондів, бібліотек, архівів та музеїв, створення страхових копій документів, здійснення їхнього оцифрування, формування електронних бібліотек, кадрове забезпечення процесів збереження документних пам’яток.

Виноградова, О. Б. Збереження бібліотечних фондів у процесі їх використання : з матеріалів Всеукраїнської конференції «Використання нових технологій – зростання іміджу сучасної бібліотеки» м. Рівне, листопад 2004р. [текст] / О. Б. Виноградова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С. 47-50.
У статті розповідається про основні актуальні, комплексні (технологічний, технічний, правовий) методи для бібліотек, які можуть бути використані для вирішення нагальних питань з збереження фондів.

Володина, Е. П. Мероприятия по охране труда при работе с документами, поврежденными плесневыми грибами [текст] / Е. П. Володина // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 1.– С. 15-18.
В статье представлен проект рекомендаций по охране труда при работе с документами, поврежденными плесневыми грибами.

Григорьева, И. И. Информационные технологии и обеспечение сохранности библиотечных фондов [текст] / И. И. Григорьева // Науч. и техн. б-ки. – 2004. – № 7. – С. 46-52.
Рассмотрены некоторые нове системы защиты библиотечных фондов от краж.

Гуцол, Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв'язання проблеми [текст] / Г. Гуцол // Бібл. планета. – 2010. – № 4. – С. 7-9.
У статті розповідається про вивчення можливостей збирання, збереження та використання фонду електронних оригінал-макетів друкованих видань у Книжковій палаті та пропозиції щодо внесення відповідних змін у законодавство України, зокрема в закони України «Про обов’язковий примірник документів» та «Про авторське право і суміжні права».

Дагаев, М. В. Применение формата DjVu в процессе оцифровки библиотечных фондов [текст] / М. В. Дагаев // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 4. – С. 71-77.
Формат DjVu – один из способов сжатия изображений. В статье рассмотрены сильные и слабые места формата – их учет позволяет более корректно планировать его использование для работы с результатами оцифровки.

Добрусина, С. Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий [текст] / С. Добрусина // Бібл. вісник. – 2008. – № 3. – С. 11-15.
В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов – сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки – выбор направлений в работе с технологиями копирования: микрофильмирование и создание страховых копий или формирование фондов электронных документов.

Дригайло, С. В. Газетный фонд Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадського: формирование, моделирование и использование [текст] / С. В. Дригайло // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 4. – С. 29-37.
Освещены формирование, моделирование, профиль, тематико-технологический план комплектования и использование газетного фонда Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского.

Дригайло, С. Сучасний стан роботи з газетними фондами в провідних бібліотеках України [текст] / С. Дригайло // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 8. – С. 21-25.
У статті розкрито значення газетних фондів у житті суспільства, їхнє формування, організація, збереження, реклама, використання, впровадження інформаційних технологій у бібліотеках, де проводилось опитування.

Дубровіна, Л. А. Збереження та використання документів у бібліотеках і архівах: функціональний аспект протиріччя та його наслідки [текст] / Л. А. Дубровіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – №2. – С. 14-19.
Висвітлено низку проблем, пов’язаних із використанням і збереженістю фондів та протиріччя між двома взаємопов’язаних функцій–зберігання (меморіальна) та використання (інформаційна) документів.

Евстигнеева, Г. А. Формирование фонда научно-технической библиотеки в условиях развития электронных информационных технологий [текст] / Г. А. Евстигнеева // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 2. – С. 26-37.
Рассмотрены тенденции развития современного мирового рынка научных публикаций и их влияние на подходы к формированию фондов научно-технических библиотек в свете информационного обеспечения науки и фундаментальных исследований. Представлены опыт ГПНТБ России в организации модели библиотечного фонда особенности работы с электронными публикациями, принципы формирования ЭБ, а также подходы к организации СПА электронных изданий.

Задорожнюк, М. Збереження документів у публічних бібліотеках Східної України [текст] / М. Задорожнюк, О. Стогній // Бібл. форум України. – 2007. – № 3. – С. 21-23.
У статті підбито підсумки реалізації «Національної програми збереження бібліотечних і архівних документів на 2000-2005рр.», висвітлено досвід роботи бібліотек у цьому напрямку та проблеми, які постали в ході її реалізації.

Захарова, Г. М. Управление авторскими правами при создании репозитариев открытого доступа [текст] / Г. М. Захарова // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 9. – С. 60-70.
Рассмотрены практические вопросы применения ГК РФ при ведении репозитария вуза: способы регулирования правоотношений авторов с издателями, использование некоторых технических средств защиты авторских прав.

Зеленська, Н. Україномовні видання у фонді відділу рідкісних і цінних документів Комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського» (м. Кіровоград) [текст] / Н. Зеленська // Бібл. планета – 2012. – № 4. – С. 13-15.
У статті розповідається про історію бібліотеки, яка мала різні джерела комплектування фонду. Сьогодні книгозбірня дуже зважливо підходить до формування своїх фондів, особливо україномовних видань, адже від цього залежить якість бібліотечних послуг, суспільне визнання та авторитет бібліотеки.

Ковальчук, Г. І. Про безпеку фондів книжкових пам’яток [текст] / Г. І. Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 19-25.
В статті розповідається про сукупність правових, організаційних, режимних, оперативно-пошукових та інших заходів, які запобігають утраті книжкових пам’яток (рідкісних і цінних книжок) унаслідок крадіжок, фактів вандалізму, недбалості співробітників, інших небезпечних обставин і дій.

Ковальчук, Г. Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам'яткознавчий аспект [текст] / Г. Ковальчук // Бібл. вісник. – 2007. – № 5. – С. 29-36.
У статті розкривається українознавчий критерій визначення книжкових пам’яток - з метою забезпечення цим книгам у державних сховищах особливих умов зберігання як пам’яткам історії та культури, а також їх найповнішої фіксації у Державному реєстрі національного культурного надбання.

Костюкевич, Т. Скарбниця бібліотеки: унікальні колекції у фонді [текст] / Т. Костюкевич // Бібл. форум України. – 2011. – № 1. – С. 24-25.
У статті розкривається дослідницька робота щодо вивчення унікальних колекцій Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету, проведена напередодні 90-річчя закладу.
Автор розглядає стан обмінно-резервних фондів мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Кравчук, Н. Політика зберігання фондів наукової бібліотеки як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти [текст] / Н. Кравчук // Бібл. форум України. – 2011. – № 1. – С. 26-28.
Розкриваються форми й методи, що сприяють збереженню і використанню бібліотечного фонду і використовуються у Науковій бібліотеці Вінницького національного університету імені М.І. Пирогова.

Лисенко, Л. Формування фонду медіадокументів та тенденції їх використання в бібліотеці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» [текст] / Л. Лисенко, В. Глухова // Бібл. форум України. – 2012. – № 2. – С. 14-15.
У статті викладено результати дослідження, яке проводилося бібліотекою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в рамках виконання науково-дослідної роботи «Функціонування єдиного інтегрованого автоматизованого комплексу бібліотеки ВНЗ в умовах трансформаційних суспільних змін», щодо формування фонду та тенденцій використання медіа документів у бібліотеці.

Лазарєва, О. Деякі проблеми збереження стародруків, рідкісних і цінних видань [текст] / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібл. планета. – 2004. – № 3. – С. 28-30.
У статті розкриваються основні положення Державної програми збереження бібліотечних і архівних фондів на 2000-2005роки, висвітлюється діяльність НПБ України щодо її виконання, а також проблеми, які ускладнюють створення Державного реєстру національного культурного надбання.

Малолєтова, Н. Централізоване комплектування зарубіжними періодичними виданнями бібліотек мережі НАН України: історичний огляд [текст] / Н. Малолєтова, О. Полякова // Бібл. вісник. – 2012. – № 6. – С. 20-30.
У статті висвітлюється основні етапи розвитку та нинішній стан централізованого комплектування бібліотек мережі НАН України зарубіжними періодичними виданнями як найбільш оперативного джерела інформації. Особлива увага приділяється визначенню критеріїв відбору журналів для забезпечення інформаційних потреб учених.

Музичук, О. В. Вплив умов зберігання на фізичний стан документів [текст] / О. В. Музичук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 1. – С. 12-15.
У статті розповідається про умови зберігання та аналіз впливу зовнішніх факторів на стан документів Центрального державного історичного архіву України м. Київ.

Муха, Л. Історичні та техніко-технологічні аспекти фазової консервації бібліотечних фондів [текст] / Л. Муха, Л. Затока // Бібл. вісник. – 2007. – № 1. – С. 20-24.
У статті розглянуто історичні, технічні та технологічні аспекти, пов’язані з упровадженням фазової консервації у бібліотечну практику. Пояснено переваги використання сучасних превентивних технологій збереження фондів бібліотек та висвітлено завдання, які постають перед фахівцями при впровадженні технологій фазової консервації документів.

Муха, Л. В. Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як об'єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення [текст] / Л. В. Муха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 39-42.
Стаття присвячена питанням збереження фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Особлива увага акцентується на висвітленні проблеми збереження колекційних фондів бібліотек, які є особливим об’єктом національного культурного надбання України, над вирішенням якої працюють фахівці Центру консервації і реставрації НБУВ.

Муха, Л. В Технології збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів: міжнародна наукова конференція „Роль бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України” [текст] / Л. Муха, З. Савіна, Л. Затока // Бібл. вісник. – 2006. – № 6. – С. 28-30.
Про упровадження та розвиток інноваційних технологій збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів та технічних засобів нового покоління на базі прикладних наукових досліджень. Активізація страхового копіювання та інших копіюючих технологій, постійне поповнення інформаційного ресурсу інформацією з питань консервації бібліотечних фондів, запровадження превентивних заходів – це головні питання, які обговорювались на засіданні семінару-практикуму «Технології збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів» 11 жовтня 2006р. у рамках міжнародної наукової конференції «Роль бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України».

Назаркевич, Л. Сучасні процеси сканування й одночасно мікрофільмування, збереження та оперативного доступу до документованої інформації [текст] / Л. Назаркевич // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 3. – С. 15-16.
Проведено аналітичний огляд технічної літератури, матеріалів виставок, прайсів, інтернет-ресурсів, який показав, що репрографія, як і поліграфія та оперативна поліграфія, успішно розвивається, а сучасне обладнання і методи дають змогу легко, швидко та надійно вирішити проблеми створення, підтримки та модернізації цифрових і мікрографічних архівів, сканування паперових архівів, інтеграції мікрографічних архівів в систему документообігу. На основі цих досліджень запропоновано алгоритм процесів електронно-мікрографічної технології довгострокового збереження документів.

Осаула, В. Запах в библиотеке как элемент комфортности [текст] / В. Осаула // Бібл. форум України. – 2007. – № 3. – С. 28-30.
В данной статье рассмотрен запах как один из элементов комфортности. Представлены факторы, влияющие на возникновение тех или иных запахов, которые способны вызвать чувство дискомфорта как у посетителей, так и у персонала библиотеки.

Орлик, О. Формування, вивчення та збереження фонду періодичних та продовжуваних видань (крім газет): (на базі Держархіву друку Кн. палати України) [текст] / О. Орлик // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 11. – С. 28-29.
Про комплексне наукове дослідження періодичних та продовжуваних видань (крім газет) за 2003-2005 роки щодо формування фонду, використання та розкриття його різноманітного складу.

Панарина, О. С. База данных «Книгообеспеченность» – инструмент информационного обеспечения учебного процесса и система управления формированием фонда вузовской библиотеки [текст] / О. С.Панарина, В. И. Сосипатрова // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – № 7. – С. 10-17.
Опыт создания картотеки книгообеспеченности учебных дисциплин и перевода ее в электронную форму; этапы работы; роль БД в обеспечении учебного процесса вуза.

Папакін, Г. В. Досвід і перспективи участі України у міжнародних та регіональних програмах збереження культурної спадщини (архівний контекст) [текст] / Г. В. Папакін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 3. – С. 6-11.
У статті розповідається про проект «Віртуальне зібрання Радзивиллів», як один із прикладів нової регіональної багатосторонньої програми збереження та відновлення культурної спадщини України.

Петренко, Н. Інвентаризація бібліотечного фонду Донецької ОУНБ із застосуванням автоматизованої технології [текст] / Н. Петренко // Бібл. планета. – 2012. – № 4. – С. 15-16.
В статті висвітлено досвід роботи бібліотеки завдяки використанню технічних можливостей та програмних продуктів щодо оптимізації процесу інвентаризації документного фонду Донецької ОУНБ ім. Н.К. Крупської.

Рассохіна, Н. Бібліотечний фонд: проблеми, поповнення, збереження та вивчення: (з досвіду Алчевської міської ЦБС) [текст] / Н. Рассохіна // Бібл. планета. – 2004. – № 3. – С. 17-19.
Про комплекс заходів спрямованих на поповнення, збереження бібліотечних фондів та дбайливе ставлення до нього користувачів.

Рогова, П. Стан та перспективи збереження фонду в добу цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського [текст] / П. Рогова, Н. Мацібора // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 11. – С. 18 –21.
Висвітлено стан збереження інформаційного галузевого ресурсу ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського в сучасних умовах та перспектива розвитку цього напряму з використанням інформаційно-комунікаційних систем, що відбувається в межах науково-дослідної роботи.

Ртищева, Т. М. Инвентаризация фонда библиотеки с помощью АБИС LiberMedia [текст] / Т. М. Ртищева // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 5. – С. 47-51.
Представлены этапы и результаты инвентаризации фонда библиотеки Орловского государственного технического университета с помощью АБИС LiberMedia.

Рудюк, В. Проблеми зберігання і захисту електронних документів: досвід ФРН [текст] / В. Рудюк // Бібл. планета. – 2006. – № 4. – С. 17-21.
На базі вивчення німецьких професійних джерел автор розкриває систему понять та технологічних процесів, які забезпечують захист електронних документів. Стаття дає уявлення про основні вимоги, що висуваються до згаданої технології, про діючі міжнародні акти і протоколи. Також у ній йдеться про недосконалості сучасних механізмів захисту електронних документів. Серед існуючих засобів зберігання розглядаються такі, як електронна архівація, технології кодування та електронного підпису.

Савина, Е. А. Система источников комплектования документных фондов региональных вузовских библиотек на рубеже ХХ и ХХІ вв. Часть І [текст] / Е. А.Савина // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 7. – С. 27-34.
Охарактеризованая система источников комплектования документных фондов печатной продукцией; определена эффективность функционирования каждого источника и обозначены перспективы последующего развития. Проанализирована динамика поступления потока документов на примере вузовских библиотек г. Иваново.

Савина, Е. А. Система источников комплектования документных фондов региональных вузовских библиотек на рубеже ХХ и ХХІ вв. Часть ІІ [текст] / Е. А. Савина // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 8. – С. 70-82.
Охарактеризована система источников комплектования печатной продукцией документных фондов; определена эффективность функционирования каждого источника и обозначены перспективы развития; проанализирована динамика поступления потока документов на примере вузовских библиотек г. Иваново.

Слободянюк, П.Я. Гуманитарная катастрофа: пожар в Каменец-Подольском городском архиве и его последствия [текст] / П.Я. Слободянюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 31-33.
Об осуществлении ряд неотложных работ и мероприятий по ликвидации катастрофических последствий пожара и обеспечению технологического комплекса реставрационно-возобновительных работ поврежденных документов Национального архивного фонда Украины.

Столяров, Ю. Н. Закон адекватности библиотечного фонда условиям внешней и внутренней среды [текст] / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – № 12. – С. 21-34.
В статье обосновывается расширенное представление об известном с 1960-х гг. так называемом законе соответствия библиотечного фонда (сформулирован Ю.В. Григорьевым) задачам библиотеки и интересам читателей. Закон рассматривается с позиций системного подхода, конкретизируются его фондоведческие проявления.

Столяров, Ю. Н. Производные принципы функционирования библиотечного фонда [текст] / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 4. – С. 30-47.
Раскрыты пять принципов формирования и сохранения библиотечного фонда: профилирование-координирование, систематичность, толерантность, фильтрация, аттрактивность, вытекающих из принципа селективности.

Стрілець, Н. Проблеми архівного збереження документів в українських бібліотеках [текст] / Н. Стрілець // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 12. – С. 29-31.
Розглядаються проблеми організації та реалізації процесів архівного збереження документів, нагромаджених у провідних українських бібліотеках.

Стрішенець, Н. Від управління фондом до управління знаннями [текст] / Н. Стрішенець // Бібл. вісник. – 2009. – № 2. – С. 19-25.
У центрі уваги автора різні визначення поняття «управління фондом» та аналіз його елементів. У нинішніх умовах бібліотека поставлена перед необхідністю керувати інтегрованим друкованим та електронним фондом. Висвітлюється роль управління фондом у даному контексті.

Христова, Н. М. Моніторинг стану збереженості документів Національного архівного фонду: теоретична модель та реальність [текст] / Н. М. Христова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 1. – С. 7-12.
Про подолання кризових явищ та створення багаторівневої потужної моніторингової системи у сфері забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду України.

Черепанова, Л. Микрофильмирование: сохранность фондов и создание страхового фонда [текст] / Л. Черепанова // Бібл. вісник. – 2006. – № 6. – С. 52-54.
Из опыта работы Российской государственной библиотеки (РГБ) по освоению гибридных технологий – изготовление электронных копий с микроформ и наоборот, производство микрофильмов с электронных копий (computer output microfilm-COM).

Шилов, В. В. Обменные фонды: экономика и право [текст] / В. В. Шилов // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – № 5. – С. 41-49.
Представлены итоги исследования проведеного в библиотеках регионов Российской Федерации с целью изучения эффективности обменных фондов российских библиотек. Определение этого эффекта в стоимостном выражении позволяет назвать его экономическим эффектом.

Шилов, В. В. Отбор документов для пополнения библиотечных фондов: теоретико-психологические основы [текст] / В. В.Шилов // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 7. – С. 33-48.
Рассмотрены особенности мыслительного процесса сотрудников библиотек в ходе принятия решений об отборе документов для библиотечного фонда.

Шульженко, С. Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів [текст] / С.Шульженко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 10. – С. 28-29.
В статті розповідається, що для архівів та бібліотек стає все актуальнішим питання збереження інтелектуального надбання країни шляхом перенесення його на інші носії інформації. Розглядаються переваги та недоліки трьох основних методів копіювання документів: ксерокопіювання, мікрофільмування та оцифровування.