Положення про порядок формування фондів науково-технічної бібліотеки

Додаток № 1
до наказу ректора ІФНТУНГ
№ 79/1 від 02.10.2018 року

1.Загальні положення
1.1 Положення про порядок формування фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ - основний документ, що визначає принципи, структуру, зміст, призначення, порядок формування та функціонування фондів бібліотеки як науково-інформаційної основи діяльності закладу вищої освіти.
1.2 Порядок формування фондів науково-технічної бібліотеки (НТБ) регламентується:
Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, відповідними постановами Кабінету Міністрів України;
Правилами, інструкціями, розпорядженнями та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури, галузевих міністерств з питань організації роботи бібліотек, формування та збереження бібліотечних фондів;
Державними стандартами України з питань бібліотечної та архівної справи.
1.3 Порядок формування фондів визначають Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 p., Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 p., Статут закладу вищої освіти, Положення про бібліотеку.
1.4 Основними принципами формування фондів НТБ є науковий відбір літератури, координація комплектування, вичерпність відбору документів відповідно до профілю закладу вищої освіти та інформаційних потреб користувачів, систематичність поповнення фондів, використання різних джерел комплектування.
1.5 Основними критеріями відбору документів є: актуальність, цінність та запити користувачів.
1.6 Заклад вищої освіти забезпечує фінансові та матеріальні умови, необхідні для поповнення бібліотечних фондів, належного їх зберігання та комп'ютеризацію.
1.7 Положення про порядок формування фондів є робочим документом.
2.Формування та склад фондів
2.1 Фонд НТБ формується як єдиний відповідно до:
• завдань інформаційно-бібліотечного забезпечення навчального процесу, науково-педагогічної діяльності, соціокультурної роботи та управління закладом вищої освіти;
• змісту літератури, сучасних тенденцій розвитку науки, техніки, виробництва;
• необхідності максимально повного задоволення інформаційних запитів користувачів з використанням сучасних інформаційних та освітніх технологій.
2.2 Єдиний фонд складається з різних типів і видів вітчизняних та іноземних видань документів на традиційних та електронних носіях інформації.
2.3 Єдиний фонд включає бібліотечні фонди всіх підрозділів закладу вищої освіти і складається з основного, резервного та обмінного.
2.3.1 Основний фонд - частина єдиного фонду, що включає в себе різні види фондів: науковий, навчальний, краєзнавчий, довідковий, рідкісних книг, періодичних видань, видань на електронних носіях інформації, що знаходяться в обігу користувачів.
2.3.2 Навчальний фонд - спеціалізований фонд, який формується згідно з навчальними планами та програмами закладів вищої освіти та нормами книгозабезпеченості.
2.3.3 Підсобний фонд - активна частина основного фонду, що користується найбільшим попитом. Організовується при відділах обслуговування користувачів (читальних залах, абонементах), бібліографії та формування фондів. До підсобних фондів може бути організований відкритий доступ.
2.3.4 Фонд цінних і рідкісних видань - частина основного фонду, до якої входять рідкісні, особливо цінні документи, що мають історичні, наукові, художні та поліграфічні особливості.
2.3.5 Обмінний фонд призначається для обміну виданнями, який здійснюється згідно з інструкцією про організацію та порядок обміну через систему обмінних фондів. Він складається з видань закладу вищої освіти та літератури цінної з наукового погляду. Обсяг обмінного фонду не повинен перевищувати 1-3 відсотки від обсягу єдиного фонду.
2.3.6 Резервний фонд формується відповідно до специфічних потреб бібліотеки.
3.Порядок комплектування фондів
3.1 Комплектування єдиного фонду регламентує перспективний тематичний план комплектування (ТПК), який відображає профіль ЗВО та тематику науково-дослідних робіт. Перспективний ТПК складає бібліотека разом з кафедрами та науковими підрозділами закладу вищої освіти і щороку його корегує. Тематичний план комплектування затверджує проректор з науково-педагогічної роботи.
3.2 Бібліотека спільно з представниками кафедр встановлюють потрібну примірниковість кожного документу, використовуючи дані картотеки книгозабезпечення та беручи до уваги особливості видань, читацьке призначення, висвітлення теми в літературі, наклад, художнє оформлення, забезпеченість виданнями на електронних носіях.
3.2.1 Середня примірниковість літератури:
• наукова література:
вітчизняна - до 5 прим,
іноземна - 1-3 прим.
• навчальна література (з розрахунку кількості студентів):
основна – 1:2;
додаткова - 1:5:
література для лабораторних занять, практичних занять, курсового проектування, самостійної роботи – 1:2.
3.3 Фонди бібліотек закладів вищої освіти комплектуються документами незалежно від мови та місця їх видання.
3.4 Поточне комплектування здійснюється на підставі вивчення бібліографічних джерел або безпосереднього ознайомлення з новими виданнями. Навчальна література комплектується за письмовими замовленнями підрозділів закладу вищої освіти. Пріоритет надається навчальним виданням для малозабезпечених дисциплін. Бібліотека має право регулювати замовлення, керуючись інформацією про видання, які є у бібліотеці.
3.5 Докомплектування фондів і ретроспективне комплектування проводиться на підставі вивчення інформаційних потреб та аналізу відмов користувачів.
3.6 Література, що надійшла до бібліотеки реєструється, технічно опрацьовується, каталогізується та передається до фондів.
4. Шляхи та джерела комплектування
4.1 Науково-технічна бібліотека встановлює джерела комплектування, керуючись критеріями оперативності, повноти та вартості.
4.2 Джерелами комплектування фондів НТБ є:
• купівля;
• передплата вітчизняної та іноземної періодики;
• внутрішній та міжнародний книгообмін;
• дари установ, громадських та політичних об'єднань;
• дари авторів, видавців;
• дари окремих осіб;
• документальні бази даних мережі Інтернет;
• копіювання документів згідно з "Законом про авторське право" (п.2 ч. 1 ст.22);
• отримання обов'язкової кількості примірників від видавництва ІФНТУНГ;
• отримання документів замість втрачених та пошкоджених.
5. Вилучення документів з бібліотечних фондів
5.1 З метою підвищення ефективності використання фондів працівники бібліотеки разом з представниками кафедр університету систематично аналізують їх використання.
5.2 Цінні з наукового та художнього погляду документи, інші носії інформації, що не користуються попитом користувачів, можуть передаватися до резервного фонду.
5.3 Зношені та застарілі за змістом документи вилучаються з єдиного фонду згідно з чинними правилами.
5.4 Видання з обмінного фонду, на які немає вимог, списуються через один рік після опублікування інформації про них.
5.5 Вилучення документів з фондів за ідеологічними або політичними ознаками заборонене.