Положення про науково-методичну раду науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

1 Загальні положення
1.1 Науково-методична рада науково-технічної бібліотеки є постійно діючим дорадчим органом щодо координації діяльності всіх структурних підрозділів, які забезпечують організацію бібліотечно-бібліографічних процесів, сучасних технологій, форм і методів роботи, науково-дослідницької діяльності, удосконалення професійної майстерності бібліотечних працівників.
1.2 У своїй діяльності науково-методична рада бібліотеки керується законодавчими і нормативними актами з питань бібліотечної роботи, рішеннями і рекомендаціями науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України та Львівського зонального методичного центру, методичної ради університету, цим положенням.
1.3 Науково-методична рада науково-технічної бібліотеки узгоджує діяльність бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою університету, надає їй дієву допомогу у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності.
1.4 Науково-методична рада створена для керівництва та надання науково-методичної допомоги структурним підрозділам бібліотеки.
1.5 Головною метою діяльності науково-методичної ради є забезпечення організації ефективної науково-методичної роботи підрозділів бібліотеки, впровадження в бібліотечно-бібліографічні процеси сучасних новітніх технологій.

2 Основні завдання

2.1 Забезпечення професійного вирішення питань, пов’язаних з організацією бібліотечно-бібліографічних процесів та здійснення методичної роботи бібліотеки.
2.2 Сприяння розвитку та вдосконаленню традиційних основних методів і форм бібліотечної та бібліографічно-інформаційної діяльності бібліотеки і впровадженню нових на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації.
2.3 Організація підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.
2.4. Виявлення, вивчення, узагальнення і популяризація передового досвіду роботи бібліотек.
2.5 Визначення основних напрямів науково-дослідницької роботи бібліотеки з урахуванням актуальності тематики, вітчизняного досвіду і тенденцій розвитку світових бібліотечних систем.
2.6 Координація роботи підрозділів бібліотеки та її взаємодії з бібліотеками інших систем і відомств, бібліотеками обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації зокрема.
2.7 Інформування працівників бібліотеки про накази рішення Міністерства культури і туризму України, НМБК Міністерства освіти і науки України, Львівського зонального методичного центру та ін.

3 Основні функції

Науково-методична рада відповідно до мети і завдань своєї діяльності виконує такі функції:
3.1 Отримує, аналізує та узагальнює звітно-планову документацію і щорічно подає до наукової бібліотеки Київського університету ім. Шевченка та наукової бібліотеки Львівського університету ім. Франка статистичні показники та інформацію про роботу бібліотеку.
3.2 Надає методичну допомогу підрозділам бібліотеки.
3.3 Інформує про нормативні документи держави та уряду України з питань бібліотечної справи, а також рекомендації науково-методичної бібліотечної комісії МОНУ.
3.4 Розробляє, аналізує та впроваджує методичні рекомендації, регламентну документацію (положення, програми, концепції, проекти, інструкції та ін.).
3.5 Сприяє підвищенню професійного рівня бібліотечних працівників вищих навчальних закладів освіти.
3.6 Подає у відповідні установи пропозиції з питань покращення діяльності бібліотеки.
3.7 Організовує та проводить науково-практичні конференції, семінари, круглі столи та інші заходи з метою обміну досвідом роботи та підвищення професійної кваліфікації.
3.8 Надає допомогу у методичному забезпеченні науково-дослідницької роботи, формулює висновки про доцільність публікації результатів досліджень за всіма напрямками наукової роботи бібліотеки.
3.9 Проводить соціологічні дослідження та аналізує їх результати з метою вивчення та покращення якості бібліотечного обслуговування користувачів. Тематика досліджень узгоджується з навчально-методичним управлінням університету.
3.10 Складає річні плани і звіти роботи бібліотеки, зведений план та звіт обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ III-IV рівня акредитації.
3.11 Аналізує діяльність підрозділів бібліотеки, дає рекомендації щодо удосконалення їх бібліотечно-бібліографічної роботи та інформаційного обслуговування користувачів.
3.12 Заслуховує звіти, організовує перевірки діяльності підрозділів бібліотеки.
3.13 Подає рекомендації з питань атестації працівників бібліотеки.

4 Структура та склад науково-методичної ради

4.1 Головою науково-методичної ради є директор науково-технічної бібліотеки. Одночасно він є членом методичної ради університету і періодично звітується перед нею про роботу бібліотеки.
4.2 Заступник голови та секретар обираються із членів науково-методичної ради.
4.3 До роботи в науково-методичній раді залучаються провідні фахівці, які працюють в усіх структурних підрозділах бібліотеки. До її складу входять:
• директор бібліотеки;
• заступники директора;
• завідувачі відділів;
• зав. секторами;
• провідний методист;
• головні бібліотекарі.

5 Організація роботи науково-методичної ради

5.1 Науково-методична рада визначає регламент, план і форми своєї діяльності на поточний календарний рік.
5.2 План роботи науково-методичної ради затверджується на початку календарного року.
5.3 Засідання науково-методичної ради проводяться у строки, що визначаються планом – не менше одного разу у квартал. При необхідності скликаються оперативні засідання науково-методичної ради.
5.4 Матеріали засідань науково-методичної ради оформлюються протоколом за підписом голови та секретаря.