Положення про бібліотечну раду науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

Затверджено
наказом № 14/1
від „ 02 ” лютого 2008р.

1. Загальні положення

1.1. Бібліотечна рада науково-технічної бібліотеки є громадським органом колективного керівництва діяльністю бібліотеки і одним із засобів контролю за її роботою.
1.2. Бібліотечна рада науково-технічної бібліотеки створюється на правах дорадчого органу.
1.3. У своїй діяльності бібліотечна рада бібліотеки керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, „Про національну програму інформатизації”, підзаконними нормативно-правовими актами, статутом і правилами внутрішнього розпорядку університету та Положенням про бібліотеку.
1.4. Бібліотечна рада науково-технічної бібліотеки узгоджує діяльність бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою університету, надає їй дієву допомогу у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності.
1.5. Бібліотечна рада науково-технічної бібліотеки здійснює свою діяльність в тісному контакті з громадськими організаціями університету, широко залучаючи до своєї роботи актив з числа викладачів і студентів.
1.6. Бібліотечна рада науково-технічної бібліотеки формується як з представників керівного складу університету, провідних спеціалістів кафедр та бібліотеки, так і з найбільш активних користувачів-студентів. Склад бібліотечної ради затверджується наказом ректора університету за поданням директора бібліотеки.
1.7. Періодичність проведення засідань бібліотечної ради – не менше 2 разів протягом року.

2. Основні завдання

Бібліотечна рада науково-технічної бібліотеки:
2.1. Сприяє впровадженню в життя заходів щодо утвердження державної української мови, професійному і духовному формуванню особистості в умовах національно-культурного відродження українського національного вузу, створення умов для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку студентської молоді.
2.2. Сприяє розширенню номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконаленню традиційних і впровадженню нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
2.3. Допомагає координації та кооперації діяльності бібліотеки із структурними підрозділами університету, в організації співпраці та взаємодії з бібліотеками інших систем та відомств.
2.4. Бере участь в налагодженні прямих зв’язків з бібліотеками інших вузів, співробітництва з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами.
2.5. Сприяє участі бібліотеки у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.
2.6. Бере участь в організації науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства.

3. Основні функції

Бібліотечна рада науково-технічної бібліотеки:
3.1. Розробляє план бібліотечного обслуговування студентів і працівників університету.
3.2. Залучає громадськість до активної участі в роботі бібліотеки і пропаганди книги, сприяє розширенню пунктів видачі книг.
3.3. Заслуховує і розглядає плани і звіти про роботу бібліотеки.
3.4. Сприяє формуванню бібліотечного фонду відповідно до профілю вищого навчального закладу та інформаційних потреб усіх категорій користувачів шляхом обговорення видавничих планів, замовлень бібліотеки на літературу і періодичні видання, допомагає у відборі для вилучення з книжкових фондів застарілої літератури.
3.5. Вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази і покращання роботи бібліотеки та вносить відповідні пропозиції на обговорення керівництву університету. В разі незадовільної роботи бібліотеки ставить питання про зміцнення керівництва бібліотеки.