Нові надходження літератури за жовтень 2016 р.

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

63.3(4УКР)624
Ш83
Шпарик, В. Друга світова війна: спогади і погляди фронтовика [Текст] : збірник / В. Шпарик. – Львів : Афіша, 2013. – 160 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

86.377
К29
Катрій, Ю. Я. (о. Ю. Я. Катрій ЧСВВ) Пізнай свій обряд! [Текст] / Ю. Я. Катрій. – 3-тє вид, випр. та допов. – Львів : Свічадо, 2014. – 472 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

65.052.2
Б39
Безверхий, К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні [Текст] : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – К. : Центр учбової літ., 2014. – 184 с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-183.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

65.052.2
Б94
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко, А. С. Мороз. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 219 с. : табл.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

65.052.2
З-43
Звітність підприємства [Текст] : підручник / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко [та ін.]. – К. : Центр учбової літ., 2016. – 570 с. – Бібліогр.: с. 479-482.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

65.052.2
Л87
Лучко, М. Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 356 с. – Бібліогр.: с. 327-332.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

65.052.2
О-17
Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 446 с. – Бібліогр.: с. 439-440.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

65.052.2
О-17
Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, Є. А. Карпенко, Г. О. Соболь, Н. О. Кулявець. – К. : Центр учбової літ., 2014. – 272 с. : табл. – Бібліогр.: с. 218-220.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

65.052.2
С14
Садовська, І. Б. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літ., 2013. – 688 с.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

65.052.2
О-17
Облік і аудит: вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, Г. О. Партин [та ін.] ; Загородній А. Г., ред. – 2-ге вид., доопр. і допов. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 288 с. : табл. – Бібліогр.: с. 232.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

65.052.2
О-17
Облік і аудит: Практикум дистанційного тестування [Текст] : навч. посіб. / Огійчук М. Ф., [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Алерта, 2015. – 456 с. – Бібліогр.: с. 444-446.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

65.305.143.23
Н61
Низконапорный газ. Технологии переработки и предпосылки их использования (на примере Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения) [Текст] : [монография] / С. Н. Меньшиков, И. С. Морозов, И. В. Мельников [и др.]. – Новосибирск : СО РАН, 2015. – 148 с. : ил., рис., табл. – Бібліогр.: с. 135-136.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

65.9(4УКР)291.21
К30
Кафедра менеджменту і адміністрування - 40 років [Текст] / Полянська А. С., ред. – Івано-Франківськ : Територія Друку, 2016. – 64 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

65.9(4УКР)291.3
Ж35
Жарська, І. О. Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи [Текст] : навч. посіб. / І. О. Жарська. – Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2016. – 284 с. – Бібліогр.: с. 257-262.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

65.9(4УКР)291.3
С67
Сотніков, Ю. М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Сотніков. – Одеса : Атлант, 2016. – 145 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

65.9(4УКР)305. 143.23
З-33
Запухляк, І. Б. Розвиток газотранспортних підприємств в умовах нестабільності середовища їх функціонування: теорія та практика [Текст] : монографія / І. Б. Запухляк ; Шегда А. В., ред., Дзьоба О. Г., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 328 с. : рис. табл. – Бібліогр.: с. [в кінці кож. розд.].
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

65.9(4УКР)305.
143.2
Е45
Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи [Текст] : міжнар. наук. практ. конф. присвячена 40-річчю каф. менедж. і адміністрування, 21-23 верес. 2016 р. / Полянська А., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 241 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА

71.0
А66
Андрушко, Л. В. Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір [Текст] : [монографія] / Л. В. Андрушко. – К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2016. – 212 с. – Бібліогр.: с. 177-210.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

74.480.4
Ц38
Центр педагогічної майстерності [Текст] : зб. газ.-журн. публ. / Сверида Б. В., Антонюк В. М., уклад. – Івано-Франківськ : Навч. відділ ІФНТУНГ, 2016. – 142 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

74.480
Ф66
Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2014. – 455 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 444-454.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

78.34(4УКР)
З-41
Збірник нормативних документів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ [Текст] : на допомогу студ.-практ. спец. "Документознавство та інформаційна діяльність / Пилип Я. А., Цок Л. В., уклад. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 180 с. : іл.
К-сть прим.: 4 (ІБВ . – 3, К/сх. – 1)

91.9
П30
Петренко Віктор Павлович. Наукова школа: Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах [Текст] : до 70-річного ювілею проф. Петренка В. П. / Кісь С. Я., уклад. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 88 с. : іл. – (Бібліографія вчених України). – На тит. листку: Зачарований піснею і захоплений наукою.
К-сть прим.: 2 (ІБВ . – 1, К/сх. – 1)

016
Ч-56
Степан Андрійович Чеховський [Текст] : до 70 річчя від дня народж. ; біобібліогр. покажч. / Ковалів Н. М., уклад.; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 65 с. – (Університет і наука в постатях ; вип. 5).
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

519.7
Ф50
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст] : наук. зб. Вип. 23. – К. : НАН України, 2016. – 187 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

532
Г46
Гідравліка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Возняк, П. Р. Гімер, М. І. Мердух, О. В. Паневник ; Грудз В. Я., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 327 с. : рис. – Бібліогр.: с. 314-315.
К-сть прим.: 50 (Н.Аб. – 5, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 42, К/сх. – 2)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

622.24.053
В41
Вібраційна міцність та надійність бурильної колони [Текст] : [монографія] / П. І. Огородніков, В. М. Світлицький, О. О. Іванків [та ін.] ; Векерик В. І., Лисканич М. В., рец. – К. : Інтерпрес ЛТД, 2016. – 348 с. : рис. – Бібліогр.: с. 333-346.
К-сть прим.: 25 (Н.Аб. – 22, ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 2)

622.245.42
K82
Kremieniewski, M. Ograniczenie ekshalacji gazu w otworach wierniczych modyhkacje receptur oraz ksztaltowanie sie struktury stwardnialych zaczynow uszczelniajacych [Текст] / M. Kremieniewski. – Krakow : In-t Nafty i Gazu, 2016. – 400 с. : іл. – Бібліогр.: с. 391-398.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

622.276
Н34
Нафтогазова інженерія [Текст] : наук.-техн. зб. Число 1 / Білецький В. С., ред. – Полтава : Полтав. НТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. – 237 с. – Бібліогр.: с. 233-234.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

65.305.143.23
Н61
Низконапорный газ. Технологии переработки и предпосылки их использования (на примере Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения) [Текст] : [монография] / С. Н. Меньшиков, И. С. Морозов, И. В. Мельников [и др.]. – Новосибирск : СО РАН, 2015. – 148 с. : ил., рис., табл. – Бібліогр.: с. 135-136.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

622.323
В39
Ветераны: из истории развития нефтяной и газовой промышленности [Текст]. Вып. 29. – М. : Нефтяное хозяйство, 2016. – 208 с. : ил.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

622.831
Г14
Гайдін, А. М. Техногенний карст [Текст] : [монографія] / А. М. Гайдін, Г. І. Рудько ; Адаменко О. М., рец. – К.-Чернівці : Букрек, 2016. – 200 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 189-194.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

622
М18
Мала гірнича енциклопедія [Текст] : в 3 т. Т. 3 : "С - Я" / Білецький В. С., ред. – Донецьк : Схід. видав. дім, 2013. – 652 с. : іл. – Бібліогр.: с. 639-642.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

МОВОЗНАВСТВО

81.432.1
К65
Кончіч, В. В. Країнознавство. США. 1 семестр [Текст] / В. В. Кончіч, Ю. Г. Горбунова, А. Л. Мирошніченко. – Х. : Основа, 2016. – 96 с. – (Англійська мова та література ; вип. 7).
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

81.432.1
К65
Кончіч, В. В. Країнознавство. США. II семестр [Текст] / В. В. Кончіч, Ю. Г. Горбунова, А. Л. Мирошніченко. – Х. : Основа, 2016. – 96 с. – (Англійська мова та література ; вип. 8).
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

81
Л59
Лінгвістичний аналіз [Текст] : практикум, навч. посіб. / М. І. Калько, Г. Р. Передрій, В. В. Калько [та ін.] ; Передрій Г. Р., ред. – 2-ге вид., допов. – К. : Академія, 2013. – 278 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 272-278.
К-сть прим.: 2 (Х.Аб. – 1, К/сх. – 1)

81
Ч-49
Черноватий, Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності [Текст] : підручник / Л. М. Черноватий. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 376 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 356-368.
К-сть прим.: 2 (Х.Аб. – 1, К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

Дурняк, Б. В. Стеганографічні методи захисту документів [Текст] : монографія / Б. В. Дурняк, Д. В. Музика, В. І. Сабат. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2014. – 160 с.

Орфанова, М. М. Екологічний контроль [Текст] : конспект лекцій / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : 2015, 2013. – 80 с.

Орфанова, М. М. Екологічний контроль [Текст] : конспект лекцій / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 40 с.